Αρχαία Ελληνικά: Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής από Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων(2010-2021)

0
820

Αρχαία Ελληνικά: Επαναληπτικές Ασκήσεις Γραμματικής από Θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων(2010-2021)

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

 

 

πλείω: τη δοτική του πληθυντικού του αρσενικού γένους στον θετικό βαθμό.

γήρως: τη δοτική του ενικού.

δυσμαθέστερον : την αιτιατική του ενικού του θηλυκού γένους στον θετικό βαθμό.

ταῦτα: την αιτιατική του πληθυντικού στο αρσενικό γένος.

ἐμὲ: τη γενική πληθυντικού δευτέρου προσώπου.

ὁρᾶν : το τρίτο ενικό πρόσωπο παρατατικού στην ίδια φωνή.

ἀποβαίνειν : το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου δευτέρου στην ίδια φωνή.

γίγνεσθαι : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ευκτικής αορίστου δευτέρου.

αἰσθανόμενον : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρακειμένου στην ίδια φωνή.

ἀδικεῖν : το απαρέμφατο αορίστου στην ίδια φωνή.

(Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα Βιβλίο ∆, κεφ. VIII, § 8-9, 2010)

 

 

κρείττονος : την αιτιατική πληθυντικού του ίδιου βαθμού στο θηλυκό γένος

ὅτι : τη γενική ενικού του ίδιου γένους

ἔφη : το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα

πάντα : τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος

φέρειν : το απαρέμφατο αορίστου β ́ στην ίδια φωνή

ταῦτα : την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους

ἄνδρες : την κλητική του ενικού

αἰσχρόν : τη δοτική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος

εἰσίτω : το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην ίδια έγκλιση στον ίδιο χρόνο

δόξειε : το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου

(Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12, 2011)

 

ἀγὼν : την αιτιατική πληθυντικού

ναυσίν : την κλητική ενικού

ὅπερ : τη δοτική πληθυντικού στο θηλυκό γένος

πρώτοις : τον ίδιο τύπο στον συγκριτικό βαθμό

σφαλέντες : τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος

κρατήσωμεν : το β ́ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή

ἐπιδεῖν : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή

πάσχειν : το γ ́ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα

ἔχουσιν : το α ́ ενικό πρόσωπο της ευκτικής του αορίστου β ́ στην ίδια φωνή

μνήσθητε : το γ ́ πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου.

(Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61, 2012)

 

τινων : την αιτιατική ενικού στο θηλυκό γένος

ὕβρει : την αιτιατική ενικού

ὄντι : τη δοτική πληθυντικού στον ίδιο τύπο

μάλιστα : τον θετικό βαθμό του ιδίου τύπου

ἐπῃτιῶντο : το β ́ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή

ὑπολαμβάνοντες : τη δοτική πληθυντικού της μετοχής του αορίστου της παθητικής φωνής στο ίδιο γένος

ἐξελάσειαν : το γ ́ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής του μέλλοντα στην ίδια φωνή

ἐβόων : το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή

εἴη : το γ ́ ενικό πρόσωπο της οριστικής του μέλλοντα

ἐπράχθη : το γ ́ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του παρακειμένου στην ίδια φωνή.

(Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28, 2013)  

 

 

 

ὑμᾶς : την αιτιατική ενικού αριθμού στο γ ́ πρόσωπο

πόρρω : τον υπερθετικό βαθμό

ἀγαθῶν : το επίρρημα στον θετικό βαθμό

 

αὑτὰς : τη γενική πληθυντικού αριθμού στο β ́ πρόσωπο στο ίδιο γένος

ἡγεμόνα : τη δοτική πληθυντικού αριθμού

οἶμαι : το γ ́ ενικό πρόσωπο του παρατατικού

ὑπέλαβον : το απαρέμφατο του παρακειμένου στην παθητική φωνή

τοῖς παθοῦσι : τον ίδιο τύπο στον μέλλοντα

ἔγνωσαν : το γ ́ ενικό πρόσωπο της ευκτικής στον ίδιο χρόνο

καταστᾶσαν : το β ́ ενικό πρόσωπο της προστακτικής στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.

(Ἰσοκράτους Ἀρχίδαμος, 103-105, 2014)  

 

 

ἦν : το τρίτο ενικό πρόσωπο οριστικής μέλλοντα

ἐλαχίστην : τη δοτική πληθυντικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος

προσσχόντες : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή

ἐπιπλέοντες : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο προστακτικής του ίδιου χρόνου στην ίδια φωνή

κατεστρέφοντο : το τρίτο ενικό πρόσωπο προστακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή

μάλιστα : τον θετικό βαθμό

διαρκῆ : την κλητική ενικού του αρσενικού γένους

ἐκδήμους : τη δοτική πληθυντικού του θηλυκού γένους

οὐδείς : τη γενική ενικού του θηλυκού γένους

ἐξῇσαν : το απαρέμφατο του αορίστου β ́.

(Θουκυδίδου Ἱστορίαι Α. 15. 1-2, 2015)   

 

 

ἔφην : το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού προστακτικής ενεστώτα

κτησάμενος : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής παρατατικού στη φωνή που βρίσκεται

τις : τη γενική πληθυντικού αριθμού θηλυκού γένους

εὐδαίμων : την κλητική ενικού αριθμού θηλυκού γένους

ᾤμην : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού οριστικής αορίστου παθητικής φωνής

φανήσεσθαι : το τρίτο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής παρακειμένου στην ίδια φωνή

πάλαι: τον συγκριτικό βαθμο

κήλησις : την κλητική ενικού αριθμού

τυγχάνει :  το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ευκτικής β ́ αορίστου στην ίδια φωνή

οὖσα: τον ίδιο τύπο στη δοτική πληθυντικού αριθμού του μέλλοντα.

(Πλάτωνος Εὐθύδημος 289d8-290a4, 2016)   

 

ἀναγιγνώσκῃ : το δεύτερο πρόσωπο ενικού αριθμού προστακτικής αορίστου β ́

ἀπαριθμῶν : το τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού ευκτικής ενεστώτα

τοῖς ἀκούουσιν : το απαρέμφατο μέλλοντα

μάλιστ’ : τον θετικό βαθμό

φαίνεσθαι : το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού υποτακτικής παθητικού αορίστου β ́

«τῶν μὲν προειρημένων ἁπάντων ἔρημος γένηται»: Να μεταφέρετε όλους τους κλιτούς τύπους της πρότασης στον άλλον αριθμό.

(Ισοκράτους, Φίλιππος, 26-27, 2017)

 

 

λέξαι : τρίτο πρόσωπο πληθυντικού αριθμού, υποτακτικής αορίστου β’, ενεργητικής φωνής

ὁμόφωνος : αιτιατική πληθυντικού αριθμού, θηλυκού γένους

πίστις : δοτική ενικού αριθμού

ψευδομένους : δεύτερο πρόσωπο προστακτικής παρακειμένου, μέσης φωνής

Να ξαναγράψετε το παρακάτω απόσπασμα μεταφέροντας τους υπογραμμισμένους τύπους στον άλλο αριθμό:

«Ἐγὼ δὲ βούλομαι λογισμόν τινα τῷ λόγῳ δοὺς τὴν μὲν κακῶς ἀκούουσαν παῦσαι τῆς αἰτίας».

(Γοργίας, Ἑλένης ἐγκώμιον, 2-3, 2018)

 

 

ἐξ αὐτοῦ δὲ τοῦ ἔργου κατηναγκάσθημεν τὸ πρῶτον προαγαγεῖν αὐτὴν ἐς τόδε, μάλιστα μὲν ὑπὸ δέους, ἔπειτα καὶ τιμῆς, ὕστερον καὶ ὠφελίας. Καὶ οὐκ ἀσφαλὲς ἔτι ἐδόκει εἶναι τοῖς πολλοῖς ἀπηχθημένους, καί τινων καὶ ἤδη ἀποστάντων κατεστραμμένων, ὑμῶν τε ἡμῖν οὐκέτι ὁμοίως φίλων, ἀλλ’ ὑπόπτων καὶ διαφόρων ὄντων, ἀνέντας κινδυνεύειν· : στο παραπάνω απόσπασμα να εντοπίσετε τα απαρέμφατα και να μεταφέρετε το καθένα από αυτά στο β ́ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ίδιου χρόνου και της ίδιας φωνής

 

«καὶ γὰρ ἂν αἱ ἀποστάσεις πρὸς ὑμᾶς ἐγίγνοντο»: να ξαναγράψετε την πρόταση μεταφέροντας όλους τους κλιτούς τύπους της στον άλλο αριθμό

(Θουκυδίδης, Ἱστορίαι, 1.75, 2019)

 

Ἐγὼ μέντοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, καὶ πρότερον πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῖν διαφορᾶς ὑπαρχούσης, καὶ πάλαι τοῦτον πονηρὸν ἡγούμενος, καὶ νῦν ὑπ’ αὐτοῦ πεπονθὼς κακῶς, πειράσομαι ὑπὲρ πάντων τῶν πεπραγμένων μεθ’ ὑμῶν αὐτὸν τιμωρήσασθαι. Στο απόσπασμα να βρείτε τρεις τύπους συνηρημένων ρημάτων και να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στη φωνή που βρίσκεται ο κάθε τύπος.

τοιοῦτον γὰρ πολίτην ἑαυτὸν ἐξ ἀρχῆς παρέσχεν : Να εντοπίσετε δύο αντωνυμίες του αποσπάσματος και να αναγνωρίσετε το είδος τους.

(Λυσίας, Κατὰ Ἀλκιβιάδου λιποταξίου, 1-3, 2020)

 

«ἐμοὶ μὲν οὖν δοκεῖ θεοφιλοῦς μοίρας τετυχηκέναι· τοῦ μὲν γὰρ βίου τὸ χαλεπώτατον»: να ξαναγράψετε το απόσπασμα μεταφέροντας τα επίθετα στον αντίθετο αριθμό, στον συγκριτικό βαθμό και μετατρέποντας όλους τους υπόλοιπους κλιτούς ονοματικούς τύπους στον αντίθετο αριθμό.

«ἐπεὶ γὰρ ἔγνω τοῦ ἔτι ζῆν τὸ τεθνάναι»: να γράψετε το β’ ενικό πρόσωπο προστακτικής όλων των ρηματικών τύπων του αποσπάσματος, στον ίδιο χρόνο και στην ίδια φωνή.

(Ξενοφών, Απολογία Σωκράτους, 31-34, 2021)

Ασκήσεις από θέματα Πανελληνίων(2000-2006)

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.