Του Δημήτρη Χρυσόπουλου, Φιλόλογου – Ιστορικού 

Το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας είναι στραμμένο αδιαμφισβήτητα στις γραπτές εξετάσεις που πλησιάζουν την ώρα που από το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων έγιναν γνωστές όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν αυτές καθότι είδαν το φως της δημοσιότητας τόσο η εγκύκλιος που αφορά τα Λύκεια όσο και εκείνη που αφορά τα Γυμνάσια. Για το λόγο αυτό σήμερα και μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα σημεία των δύο αυτών εγκυκλίων.

 

Αρχικά, υπενθυμίζεται ότι ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων για τα Γενικά Λύκεια ορίζεται η Παρασκευή 20 Μαΐου 2022, ημερομηνία κατά την οποία δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία και ο σύλλογος διδασκόντων θα αποφασίσει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων θα οριστεί από τον εκάστοτε σύλλογο διδασκόντων και θα ανακοινωθεί στους μαθητές πέντε τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

 

Μετά τη λήξη, σύμφωνα πάντα με την εγκύκλιο, προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών των Γενικών Λυκείων της χώρας: Ειδικότερα, οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α’ και Β’ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022, ενώ η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022.

Οι απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών της Γ’ τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ., διεξάγονται από τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022, ενώ η ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων ορίζεται το αργότερο την Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022. Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους μαθητές που θα απουσιάσουν δικαιολογημένα από την εξέταση κάποιου μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου καθώς και για τους μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου που δεν επιτυγχάνουν το γενικό μέσο όρο. Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022.

 

Παράλληλα, η εγκύκλιος υπενθυμίζει ότι μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία να ζητήσουν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση σε κάθε περίπτωση πρέπει να συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

 

Επισημαίνεται ακόμη πως σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί θα αποσταλούν στους κηδεμόνες των μαθητών το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 23 Μαΐου 2022. Επίσης, προβλέπεται ειδική εξεταστική περίοδος στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές που θα απουσιάσουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους μαθητές των Α’ και Β’ τάξεων που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους μαθητές της Γ’ τάξης που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν το γενικό μέσο όρο.

 

Σχετικά με τα Γυμνάσια πρέπει να τονιστεί ότι ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων ορίζεται η Δευτέρα 30 Μαΐου 2022, ημερομηνία κατά την οποία δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία και ο σύλλογος διδασκόντων θα αποφασίσει για το χαρακτηρισμό της φοίτησης. Οι γραπτές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθημάτων θα διεξαχθούν σε εξεταστική περίοδο που θα διαρκέσει από την 1η έως τη 15η Ιουνίου. Το πρόγραμμα των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων των μαθημάτων ορίζεται από το σύλλογο διδασκόντων και ανακοινώνεται από το διευθυντή του Γυμνασίου στους μαθητές, τρεις τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.

 

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, όταν έχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δέκα ή όταν έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον δεκατρία. Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου, πριν την έναρξη των μαθημάτων του

επόμενου σχολικού έτους, δηλαδή στη δεύτερη εξεταστική περίοδο, σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσής του είναι μικρότερος από δέκα, εφόσον ο αριθμός των μαθημάτων αυτών δεν υπερβαίνει τα τέσσερα.

 

Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης και ο μαθητής έχει βαθμό ετήσιας επίδοσης μικρότερο από δέκα σε περισσότερα από τέσσερα μαθήματα, τότε δεν κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης, δεν παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση και επαναλαμβάνει την τάξη. Αν και μετά τις επαναληπτικές εξετάσεις μαθητής της Α’ και Β’ τάξης δεν κριθεί άξιος προαγωγής ή μαθητής της Γ’ τάξης δεν κριθεί άξιος απόλυσης, επαναλαμβάνει την τάξη.

 

Επίσης, σκόπιμο κρίνεται να επισημανθεί ότι μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία να ζητήσουν την αναβαθμολόγηση γραπτού δοκιμίου, ενώ η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

 

Ακόμη, οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση. Τα γραπτά δοκίμια των «κατ’ ιδίαν διδαχθέντων μαθητών» και των στρατευσίμων βαθμολογούνται και αναβαθμολογούνται με την ίδια διαδικασία που ακολουθείται για τα γραπτά των μαθητών της τάξης στην οποία υποβάλλονται σε εξέταση.

 

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων πρέπει να έχουν εκδοθεί το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022 με εξαίρεση τα αποτελέσματα των κατ’ ιδίαν διδαχθέντων, στρατευσίμων ή μαθητών που απουσίαζαν δικαιολογημένα, τα αποτελέσματα των οποίων εκδίδονται με το πέρας των εξετάσεών τους. Τέλος, όπως χαρακτηριστικά επισημαίνεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ό,τι αφορά τους ελέγχους προόδου του δευτέρου τετραμήνου, αυτοί θα αποσταλούν έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.