Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Δι- ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής:

Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Προφορικού και Γραπτού Λόγου (ΕΑΓ)», θα ξεκινήσει το Σάββατο 3 Απριλίου 2021 και ώρα 12:00.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου και θα διαρκέσει μέχρι και την κάλυψη των προσφερόμενων θέσεων.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα πεδία και να υποβάλλουν τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο  πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι. ή ισότιμου ή / και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως απαιτείται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος. Σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα υποβάλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο υπό την προϋπόθεση ότι το έγγραφο έχει επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση καθώς και από την αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ. Επίσης, σε περίπτωση που πρόκειται για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετούς φοίτησης απαιτείται ισοτιμία από το Τ.Ε.Ι.

2. Πιστοποιητικά (ευκρινή φωτοαντίγραφα) που να τεκμηριώνουν τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο πρόγραμμα σπουδών. Συγκεκριμένα, για την πιστοποίηση της αγγλικής γλώσσας, απαιτείται η υποβολή αντιγράφου του ξενόγλωσσου τίτλου που κατέχετε (π.χ. First Certificate κ.ά.) τουλάχιστον επιπέδου Β2

*Οι προϋποθέσεις εισαγωγής του προγράμματος είναι διαθέσιμες εδώ.

3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, υποβάλλετε ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εντύπου πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.

4. Μια (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Αιτήσεις στις οποίες δεν θα έχουν υποβληθεί τα έγγραφα προϋποθέσεων εισαγωγής στο πρόγραμμα θα απορρίπτονται.

Παράλληλα, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε ότι η καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής, θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο με χρήση του κωδικού πληρωμής, ο οποίος θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, αφού προχωρήσετε σε επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής σας (τον κωδικό πληρωμής θα τον βρείτε στο πάνω μέρος της σελίδας επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της ηλεκτρονικής σας αίτησης).

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στο [email protected].