7ο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας

Το Τμήμα Φιλολογίας του Παν/μίου Ιωαννίνων διοργανώνει το 7ο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας. Το Συμπόσιο θα διεξαχθεί στις 4-5 Ιουνίου 2021.
Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή εκπονούν Διδακτορική Διατριβή.

Σημαντικές Προθεσμίες
Υποβολή Περιλήψεων: 14 Απριλίου 2021
Απάντηση Αποδοχής: 30 Απριλίου 2021

Π​ρόσκληση Συμμετοχής

Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ή εκπονούν Διδακτορική Διατριβή.       Σημαντικές Προθεσμίες

  •  Υποβολή Περιλήψεων: 14 Απριλίου 2021

  •  Απάντηση Αποδοχής: 30 Απριλίου 2021

Υποβολή Εργασιών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν την εργασία τους σε μορφή αρχείου doc ή docx. Η εργασία πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία:

  • Τίτλος και περίληψη της εισήγησης (εώς 300 λέξεις), ενδεικτική βιβλιογραφία, πέντε λέξεις-κλειδιά. Οι υποψήφιοι καλούνται να αποστείλουν ένα επώνυμο κα ένα ανώνυμο αρχείο με τα παραπάνω στοιχεία

  • Στο επώνυμο αρχείο θα πρέπει να αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία των συγγραφέων:

α) ονοματεπώνυμο,

β) ιδιότητα (Μετ. Φοιτ. / Υπ. Διδ.),

γ) το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα στο οποίο υπάγονται,

δ) ένα e-mail,

ε) και τον τηλεφωνικό τους αριθμό.

  • Το θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος οφείλει να είναι:  «7ο Συμπόσιο Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψηφίων Διδακτόρων Κλασικής Φιλολογίας».

  • Η ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθεί η εργασία είναι .

 

  • Οι περιλήψεις θα κριθούν από Επιστημονική Επιτροπή, αποτελούμενη από καθηγητές του Τμήματος Φιλολογίας Ιωαννίνων.

  • Οι εισηγήσεις που θα παρουσιαστούν στο 7ο Συμπόσιο, θα εκδοθούν κατόπιν αξιολόγησης από την Επιστημονική Επιτροπή σε ηλεκτρονικά Πρακτικά.

Περισσότερες πληροφορίες