Σχέδιο νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σχέδιο νόμου για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση

Σχέδιο νόμου

«Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης και άλλες διατάξεις»

 

Άρθρο 1

Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.) – Σκοπός

 1. Καθιερώνεται Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο αναπτύσσεται στα επίπεδα τρία (3), τέσσερα (4) και πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Πλαίσιο), κατ’ αντιστοιχία με εκείνα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ειδικότερα, στο επίπεδο τρία (3) εντάσσονται οι Επαγγελματικές Σχολές Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και οι Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), στο επίπεδο τέσσερα (4) τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) και τα Λύκεια των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων – Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και στο επίπεδο πέντε (5) τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ..

Στοχοι ΕΣΕΕΚ

α) η παροχή βασικών γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω της τυπικής επαγγελματικής εκπαίδευσης του επιπέδου τέσσερα (4),

β) η διασφάλιση ευελιξίας και αποτελεσματικότητας για την τυπική μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση του επιπέδου τρία (3) και την τυπική επαγγελματική κατάρτιση του επιπέδου πέντε (5), με την ουσιαστική συμβολή των κοινωνικών εταίρων, (ΔΗΛΑΔΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ)

γ) η δημιουργία συνθηκών ενίσχυσης της υγιούς οικονομικής ανταγωνιστικότητας +βελτίωσης της απασχόλησης + καταπολέμησης της ανεργίας + η άρση των κοινωνικών αποκλεισμών, μέσω της παροχής διά βίου μάθησης

δ) η αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων

ε) η εξασφάλιση διαδρομών και διεξόδων μάθησης για όλους τους ενδιαφερόμενους των εκροών του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ.. (ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ)

Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος νοούνται ως:

ιζ) «Αναγνώριση μαθησιακών αποτελεσμάτων»: η διαδικασία της επίσημης αναγνώρισης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, είτε μέσω της χορήγησης τίτλων, όπως πιστοποιητικών, διπλωμάτων και πτυχίων ή μέσω της απόδοσης ισοδυναμίας ή δικαιώματος, είτε η διαδικασία της κοινωνικής αναγνώρισης από τους αρμόδιους οικονομικούς ή κοινωνικούς φορείς. (Παραπέμπει στο σύστημα Προσόντων – Βλέπε παρακάτω)

Άρθρο 3

Αρχές διακυβέρνησης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης & διά βίου μάθησης

β) Η άμεση σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης με την αγορά εργασίας με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους.

γ) Η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

ε) Η διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ των συναρμόδιων δημόσιων φορέων άσκησης πολιτικής σε θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης.

η) Η τυπική πιστοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5).

θ) Η κοινή ανά επίπεδο πιστοποίηση των προσόντων των αποφοίτων:

θα) επιπέδου τρία (3) και θβ) επιπέδου πέντε (5).

ι) Η πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης με βάση τις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΔΟΜΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 4

Σχεδιασμός και συντονισμός των πολιτικών για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, τη Διά Βίου Μάθηση και τη Νεολαία

Στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ανατίθεται ο σχεδιασμός, ο συντονισμός, η παρακολούθηση, η προώθηση και η διαμόρφωση των προτάσεων πολιτικής που εφαρμόζονται για την επαγγελματική εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση, διά βίου μάθηση και νεολαία

Επίσης, αποστολή της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. αποτελεί η εποπτεία διεξαγωγής δράσεων για την επίτευξη των ως άνω στόχων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

Άρθρο 5

Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.)

 1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια βίου μάθησης και Νεολαίας συστήνεται Κεντρικό Συμβούλιο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Κ.Σ.Ε.Ε.Κ.), το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων προς τον Υπουργό Παιδείας
 2. α) Στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. μετέχουν τα ακόλουθα μέλη με τριετή θητεία:

αα) Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας, ο οποίος ορίζεται ως Πρόεδρος με την απόφαση συγκρότησης,

αβ) ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

αγ) ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (Ε.Σ.Π.Α.)

αδ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

αε) ο Διοικητής του Ο.Α.Ε.Δ.

αστ) ο Διευθύνων Σύμβουλος του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

αζ) ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.)

αη) τρεις (3) εκπρόσωποι των τριτοβάθμιων οργανώσεων των εργοδοτών

αθ) τρεις (3) εκπρόσωποι της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Ε.)

αι) ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.με.Α.),

αια) ένας (1) εκπρόσωπος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος

αιβ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος

αιγ) ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος

για τα ειδικότερα θέματα αρμοδιότητάς τους με δικαίωμα ψήφου:

ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού

ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας

ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

και ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Για την εκπλήρωση του σκοπού του στο Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. συμμετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης (Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ.) της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

 Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής

Άρθρο 6

Σύνδεση επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με την παραγωγή και την αγορά εργασίας

 1. Σε κάθε περιφέρεια της χώρας συστήνεται ενδεκαμελές Συμβούλιο Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) (Διευθυντής ΙΕΚ, Διευθυντής ΕΠΑΛ, Διευθυντής ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, Διευθυντης ΕΣΚ, Εκπρόσωπος Περιφέρειας, Εκπρόσωπος ΚΕΔΕ, 2 εκπρόσωποι εργοδοτικών οργανώσεων, 2 εκπροσωποι της ΓΣΕΕ) .
 2. Τα Σ.Σ.Π.Α.Ε. έχουν ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων-γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Άρθρο 7

Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.)

 1. Στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συστήνεται Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή (Κ.Ε.Ε.), η οποία υποστηρίζει επιστημονικά τη Γ.Γ. Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. & Ν., καθώς και το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ..

Η αποστολή της συνίσταται στην επιστημονική έρευνα, μελέτη και τεκμηρίωση στα θέματα που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και των προγραμμάτων της διά βίου μάθησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΜΕΤΑΓΥΜΝΑΣΙΑΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ε.Σ.Κ.) ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

(ΕΠΑ.Σ.) ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 9

Σκοπός των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης και των Επαγγελματικών Σχολών

Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

 1. Η μεταγυμνασιακή επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, επιπέδου 3, παρέχεται από τις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..
 2. Σκοπός των ανωτέρω σχολών είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε αποφοίτους με τίτλο της υποχρεωτικής εκπαίδευσης ή τίτλο ισότιμο προς αυτόν,

β) η αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής,….

γ) η μέριμνα για την ένταξη στην επαγγελματική ζωή ευπαθών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε ό,τι αφορά στις Ε.Σ.Κ. (Δηλαδή τσιγγάνων, μεταναστών κλπ)

 1. Οι Ε.Σ.Κ. μπορεί να είναι δημόσιες ή ιδιωτικές, ημερήσιες ή εσπερινές.

Άρθρο 10

Όροι και διαδικασία ίδρυσης των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

 1. Οι δημόσιες Ε.Σ.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων, προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής, λειτουργούν ως αποκεντρωμένες υπηρεσίες υπαγόμενες στη Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τη στέγαση των δημόσιων Ε.Σ.Κ. χρησιμοποιούνται κτήρια σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), σχολικών εργαστηρίων, καθώς και άλλα κτήρια, τα οποία πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις, ύστερα από απόφαση παραχώρησης των αναγκαίων χώρων λειτουργίας από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο.
 2. Η αρμοδιότητα της οργάνωσης και λειτουργίας των δημόσιων Ε.Σ.Κ. άλλων Υπουργείων ανήκει στον καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργό, ενώ η αρμοδιότητα διαμόρφωσης και εποπτείας του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.
 3. Είναι δυνατή η ίδρυση Ε.Σ.Κ. και από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.). Για τη λειτουργία των Ε.Σ.Κ. των ν.π.δ.δ. απαιτείται προηγούμενη χορήγηση άδειας
 4. Οι ιδιωτικές Ε.Σ.Κ. αδειοδοτούνται και λειτουργούν με ανάλογη εφαρμογή της υποπαρ. Θ.3 της παρ. Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012

Άρθρο 11

Φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

 1. Η φοίτηση στις Ε.Σ.Κ. και τις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι διετής και περιλαμβάνει τις τάξεις Α΄ και Β΄. Στην Α΄ τάξη εγγράφονται χωρίς εξετάσεις οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου και στη Β΄ τάξη εγγράφονται οι μαθητευόμενοι που προάγονται από την Α΄ τάξη

Οι εξετάσεις προαγωγής και απόλυσης είναι ενδοσχολικές (Παρακάτω ορίζει ότι το επίπεδο 3 το παίρνουν μετά από εξετάσεις πιστοποίησης απ’ τον ΕΟΠΕΠ)

 1. 2. Οι τάξεις Α΄ και Β΄ των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., οργανώνονται σε τμήματα ειδικότητας. Σε κάθε ειδικότητα περιλαμβάνονται «Πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή» και «Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο» ή πρακτική άσκηση, σύμφωνα με τον Οδηγό Κατάρτισης
 2. Η φοίτηση στις δημόσιες Ε.Σ.Κ. και στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. είναι δωρεάν
 3. Οι δημόσιες και ιδιωτικές Ε.Σ.Κ., καθώς και οι ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.ΕΔ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση-κατάρτιση διά ζώσης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση- κατάρτιση, σύγχρονη ή ασύγχρονη ή μικτή (όχι που θα γλιτώναμε απ’ τη εξ αποστάσεως), με βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης.

Άρθρο 12

Κανονισμοί Λειτουργίας των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.

Άρθρο 13

Διοίκηση και στελέχωση των Ε.Σ.Κ.

β) Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

μπορεί να είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης…. Που ……επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.)

 1. Ο Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ. είναι διοικητικός υπεύθυνος, πειθαρχικός προϊστάμενος, καθώς και οικονομικός υπεύθυνός της.
 2. Ο Διευθυντής δημόσιας Ε.Σ.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων δεν μπορεί να παρέχει εκπαιδευτικό έργο ως εκπαιδευτής Ε.Σ.Κ., δημόσιας ή ιδιωτικής, ή άλλης δομής της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
 3. Οι εκπαιδευτές που διδάσκουν στις Ε.Σ.Κ. είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών ή και εμπειροτέχνες με επαγγελματική εμπειρία σε συναφές γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων της ειδικότητας που διδάσκουν. Οι απαιτούμενοι τίτλοι σπουδών και επιπλέον προσόντα για τη διδασκαλία μαθημάτων των ειδικοτήτων προσδιορίζονται στους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων των Ε.Σ.Κ..

Άρθρο 14

Τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και επαγγελματικά δικαιώματα- Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4186/2013

«1. Καθιερώνονται οι ακόλουθοι τίτλοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης:

α. Πτυχίο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου τρία (3), που χορηγείται στους αποφοίτους των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας (ΕΠΑ.Σ.) του Ο.Α.Ε.Δ., ύστερα από πιστοποίηση

β. Απολυτήριο Γενικού Λυκείου επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.), (τραπεζα θεμάτων),

γ. Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) επιπέδου 4 (ισότιμο με το Απολυτήριο Γενικού Λυκείου), που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις,(τραπεζα θεμάτων),

δ. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 4, που χορηγείται στους αποφοίτους της Γ΄ Τάξης των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) μετά από ενδοσχολικές εξετάσεις (τραπεζα θεμάτων),

ε. Πτυχίο Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους της Τάξης Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ. μετά από πιστοποίηση,

στ. Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, που χορηγείται στους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. μετά από πιστοποίηση,

ζ. Βεβαίωση Επάρκειας, που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι παρακολουθούν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβατό με το εκάστοτε ισχύον επαγγελματικό περίγραμμα, προκειμένου να εκσυγχρονίσουν ή αναβαθμίσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες του επαγγέλματος

Άρθρο 15

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

 1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση των εκπαιδευτών των δημόσιων Ε.Σ.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Άρθρο 16

Σκοπός των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

 1. Σκοπός των Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.) είναι:

α) Η ανάπτυξη ενός από τους κύριους πυλώνες στήριξης και εφαρμογής του κοινού στρατηγικού σχεδιασμού της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης, με την ουσιαστική συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στον σχεδιασμό τους.

β) Η ενίσχυση του βαθμού αυτονομίας των μονάδων επαγγελματικής εκπαίδευσης, με ενεργό ρόλο των εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

γ) Η προαγωγή της εκπαιδευτικής έρευνας στην πράξη ….

δ) Η ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών, ευρωπαϊκών και διεθνών συνεργασιών

ε) Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των επαγγελματικών ειδικοτήτων στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους. (δηλαδή πρέπει να είσαι σε Πρότυπο για να επιμορφωθείς. Όλοι οι άλλοι είναι παρακατιανοί)

στ) Η πιλοτική εφαρμογή: στα) νέων προγραμμάτων σπουδών κλπ

ζ) Η δοκιμαστική εισαγωγή νέων επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων

η) Η εναρμόνιση των επαγγελματικών τομέων και ειδικοτήτων με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Άρθρο 17

Ίδρυση των Π.ΕΠΑ.Λ.

Τα Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια ιδρύονται ύστερα από πρόταση του Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. και εισήγηση του οικείου Σ.Σ.Π.Α.Ε

β) Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό των ΕΠΑ.Λ. ως Π.ΕΠΑ.Λ. συνιστούν ιδίως: α) τα προσόντα και η επάρκεια του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, β) η συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα, καινοτόμες δράσεις, ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης, γ) το μέγεθός τους, δ) η τοποθεσία τους και ε) η συνεργασία τους με τοπικές επιχειρήσεις και Α.Ε.Ι. της περιφέρειας στην οποία ανήκουν.

Άρθρο 18

Φοίτηση στα Π.ΕΠΑ.Λ.

Στην Α΄ τάξη των Π.ΕΠΑ.Λ. εισάγονται απόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης με βάση τον βαθμό του απολυτήριου τίτλου τους. Η προαγωγή των μαθητών από τη μία τάξη στην άλλη διέπεται από τις διατάξεις περί προαγωγής και απόλυσης των μαθητών ΕΠΑ.Λ..

 1. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται πρακτική άσκηση κατά τη διάρκεια της φοίτησης μία (1) ημέρα της εβδομάδας και για έξι (6) ώρες, η οποία εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών των εργαστηριακών μαθημάτων (Προφανώς θέλουν να επεκτείνουν τον θεσμό μελλοντικά και στα άλλα ΕΠΑΛ ή να τα μεταφέρει σε ιδιωτικά εργαστήρια) , σε φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή επιχειρήσεις ιδιωτικού τομέα της περιοχής και σύμφωνα με τις προτάσεις των οικείων Σ.Σ.Π.Α.Ε.. Αν δεν εξασφαλίζονται θέσεις πρακτικής άσκησης, εφαρμόζεται το συμβατικό πρόγραμμα σπουδών.
 2. Στα Π.ΕΠΑ.Λ. καθιερώνεται σύστημα διοίκησης ποιότητας, που αναφέρεται α) στο πλαίσιο παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης, β) στις εισροές, που περιλαμβάνουν το διδακτικό υλικό, τα προγράμματα και τους εκπαιδευτικούς, γ) στις διαδικασίες, που περιλαμβάνουν τις διδακτικές μεθόδους και την εφαρμογή τους, καθώς και δ) στις εκροές, που αφορούν στα μαθησιακά αποτελέσματα.

Άρθρο 19

Εκπαιδευτικός οδηγός των Π.ΕΠΑ.Λ.

Άρθρο 20

Κέντρο Επιμόρφωσης Π.ΕΠΑ.Λ.

Σε κάθε Π.ΕΠΑ.Λ. μπορεί να ιδρύεται και να λειτουργεί Κέντρο Επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς επαγγελματικών μαθημάτων των ΕΠΑ.Λ. στα αντικείμενα της διδασκαλίας τους, ιδίως για την περιοδική ενημέρωσή τους για τις εξελίξεις στην επιστήμη τους και τη διδακτική των αντικειμένων τους, καθώς και για την απόκτηση των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Στην επιμόρφωση συνδράμουν κυρίως Α.Ε.Ι., ερευνητικοί φορείς και επιχειρήσεις της περιοχής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ι.Ε.Κ.)

Άρθρο 22

Σκοπός των Ι.Ε.Κ.

 1. Σκοπός των Ι.Ε.Κ. είναι:

α) η παροχή αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, δηλαδή των Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και των ΕΠΑ.Λ., καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων

β) η εξασφάλιση στους καταρτιζόμενους αντίστοιχων προσόντων, με τη διδασκαλία επιστημονικών, τεχνικών, επαγγελματικών και πρακτικών γνώσεων και την καλλιέργεια ανάλογων δεξιοτήτων, ώστε να διευκολύνεται η επαγγελματική τους ένταξη

 1. Τα Ι.Ε.Κ. μπορεί να είναι δημόσια ή ιδιωτικά.

Άρθρο 23

Όροι και διαδικασίες ίδρυσης των Ι.Ε.Κ.

 1. Τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα οποία κατά τη λήξη δύο (2) συνεχόμενων ετών κατάρτισης από το έτος κατάρτισης 2020-2021 και εφεξής, έχουν συνολικό κατ’ έτος αριθμό φοιτούντων/καταρτιζομένων που δεν υπερβαίνει τους εκατό (100), τίθενται σε αναστολή λειτουργίας ή συγχωνεύονται με άλλα δημόσια Ι.Ε.Κ.

Ειδικότερα για τα δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που λειτουργούν στις Περιφερειακές Ενότητες Κεντρικού, Νότιου, Βόρειου, Δυτικού Τομέα Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, ο αντίστοιχος συνολικός κατ’ έτος αριθμός φοιτούντων/καταρτιζομένων για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ορίζεται σε διακόσιους πενήντα (250). (Εδώ προγραμματίζεται η κατάργηση και η συγχώνευση πολλών ΔΙΕΚ)

Ειδικώς, δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων σε απομακρυσμένες και παραμεθόριες περιοχές, δύναται να λειτουργούν με συνολικό κατ’ έτος αριθμό φοιτούντων/καταρτιζόμενων μικρότερο των εκατό (100).

Άρθρο 25

Φοίτηση στα Ι.Ε.Κ.

β) Η επαγγελματική κατάρτιση στα Ι.Ε.Κ. ξεκινά κατά το χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο, διαρκεί κατ’ ελάχιστον τέσσερα (4) και δεν δύναται να υπερβαίνει τα πέντε (5) συνολικά εξάμηνα, σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης της ειδικότητας, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά της περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας.

γ) Η κατάρτιση των αποφοίτων της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και των κατόχων ισότιμων τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαρκεί σε Ι.Ε.Κ. από δύο (2) μέχρι τρία (3) εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένης σ’ αυτά περιόδου πρακτικής άσκησης ή μαθητείας, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης.

 1. Τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. είναι δυνατόν να παρέχουν επαγγελματική κατάρτιση δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, εκπαίδευση-κατάρτιση σύγχρονη ή ασύγχρονη ή μικτή, με βάση τους Οδηγούς Κατάρτισης των ειδικοτήτων κατάρτισης.

Άρθρο 26

Οργάνωση και λειτουργία ξενόγλωσσων τμημάτων

Τα δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. μπορούν να οργανώνουν και να λειτουργούν, όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 34, ξενόγλωσσα τμήματα που απευθύνονται σε αλλοδαπούς πολίτες χωρών εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Άρθρο 27

Πρακτική άσκηση – Μαθητεία

Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. δύνανται να πραγματοποιούν την πρακτική άσκηση ή τη μαθητεία σε φυσικά πρόσωπα, ν.π.δ.δ., ν.π.ι.δ., δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις με τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος, με ευθύνη του Ι.Ε.Κ. στο οποίο φοιτούν

Άρθρο 31

Όργανα διοίκησης των Ι.Ε.Κ.

β) Ο Διευθυντής δημόσιου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να είναι δημόσιος λειτουργός, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης.

 1. Ο Υποδιευθυντής δημοσίου Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων είναι αποσπασμένος μόνιμος εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης ή μόνιμος εκπαιδευτικός της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν και επιλέγεται ύστερα από ανοικτή πρόσκληση, η οποία εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.

Άρθρο 32

Διοικητική οργάνωση των Ι.Ε.Κ.

 1. Η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. διατηρεί το δικαίωμα δημοσιοποίησης των αξιολογικών επιδόσεων όλων των Ι.Ε.Κ. της χώρας, με κύριους δείκτες τον αριθμό των αποφοίτων τους που προσήλθαν σε εξετάσεις πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον βαθμό επιτυχίας των αποφοίτων τους, οι οποίοι συμμετείχαν στις διαδικασίες εξετάσεων πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης, τον αριθμό των αποφοίτων που εξασφάλισαν θέση στην αγορά εργασίας, καθώς και την περαιτέρω συμμετοχή των αποφοίτων σε πανεπιστημιακές σπουδές.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ –

ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟ ΕΤΟΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Άρθρο 35

Σκοπός

 1. Σκοπός του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας είναι:

α) η παροχή υπηρεσιών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, σε αποφοίτους της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, καθώς και σε κατόχους ισότιμων τίτλων, οι οποίοι κατέχουν ένα βασικό επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων,

β) η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων των αποφοίτων της μη υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης

 1. Το Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό, ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση και αποτελεί εκπαιδευτική διαδρομή, που η ολοκλήρωσή της, ύστερα από επιτυχείς εξετάσεις πιστοποίησης των αποφοίτων της, οδηγεί σε τίτλο επιπέδου πέντε του Ε.Σ.Ε.Ε.Κ..
 2. 3. Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται η μεθοδολογία της μαθητεία;, η οποία περιλαμβάνει:

α) Μαθητεία με εκπαίδευση σε χώρο εργασίας σε ποσοστό κατ΄ ελάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) της συνολικής διάρκειας και

β) εργαστηριακά μαθήματα ειδικότητας, τα οποία πραγματοποιούνται σε Σχολικό Εργαστήριο (Σ.Ε.) ΕΠΑ.Λ. ή σε Ε.Κ.. Την ευθύνη υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει το ΕΠΑ.Λ..

Άρθρο 36

Φοίτηση στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας

 1. Στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

α) Εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας, ως εξής:

αα) Το εργαστηριακό μάθημα πραγματοποιείται στα Σ.Ε. των ΕΠΑ.Λ. ή στα Ε.Κ. που εξυπηρετούν τα ΕΠΑ.Λ. και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα, καθώς και των θερινών διακοπών.

αβ) Οι διδάσκοντες στο εργαστηριακό μάθημα είναι: i) εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. ή ii) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, αν ελλείπουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί. Οι διδάσκοντες, πέραν της παροχής εκπαιδευτικού έργου στο εργαστηριακό μάθημα, πραγματοποιούν και την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας μέσω της εποπτείας, η οποία θεωρείται άσκηση εκπαιδευτικού έργου. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας σύμφωνα με τις αναθέσεις που ισχύουν, προσλαμβάνονται από τους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά τη διδασκαλία και την εποπτεία των τμημάτων Μαθητείας, τα οποία λογίζονται ως χρόνος διδακτικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια.

β) Πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, διάρκειας οκτώ (8) ωρών την ημέρα,

 1. Οι μαθητευόμενοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας υπάγονται ασφαλιστικά στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για το διάστημα της μαθητείας στον κλάδο παροχών ασθένειας σε είδος και στον κλάδο παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.
 2. Η αμοιβή του μαθητευομένου για το διάστημα της μαθητείας ορίζεται ίση με το 100% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.
 3. Το πρόγραμμα του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας έχει συνολική διάρκεια έντεκα (11) μήνες, αρχίζει από την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και ολοκληρώνεται την 31η Ιουλίου του επομένου έτους. Η κατανομή μεταξύ εργαστηριακού μαθήματος και προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο καθορίζεται στον Οδηγό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.
 4. Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας χορηγείται στον απόφοιτο από τη σχολική μονάδα Β.Ε.Κ., ύστερα από αξιολόγηση στο εργαστηριακό μάθημα και στο πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο. Η Β.Ε.Κ. είναι προαπαιτούμενη για τη συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης διπλώματος επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου πέντε που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
 5. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας κατατάσσονται στους ίδιους κλάδους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του π.δ. 50/2001 (Α’ 39), με τους διπλωματούχους επαγγελματικής κατάρτισης Ι.Ε.Κ. με βάση τη συνάφεια των ειδικοτήτων, η οποία καθορίζεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν., σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 40.

Άρθρο 37

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης

 1. Οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού έτους- Τάξης Μαθητείας μπορούν να παρακολουθούν προαιρετικά προπαρασκευαστικό πρόγραμμα πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ.,

Άρθρο 39

Διοίκηση τμημάτων Μαθητείας

 1. Το Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας υλοποιείται με ευθύνη της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν.
 2. Για την υλοποίηση του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, η Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.&Ν. συνεργάζεται σε περιφερειακό επίπεδο με τις δεκατρείς Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στις οποίες ορίζεται ένας (1) διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Συντονιστής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για τη Μαθητεία, με θητεία δύο (2) ετών
 3. Σε κάθε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται ένας διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη μαθητεία με θητεία δύο (2) ετών, εφόσον στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης λειτουργούν πάνω από έξι (6) τμήματα, αλλιώς η υποστήριξη των τμημάτων γίνεται από τον Συντονιστή της Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία.
 4. Στα ΕΠΑ.Λ. λειτουργούν τμήματα του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας. Για τη διοικητική υποστήριξη των τμημάτων της μαθητείας, η οποία περιλαμβάνει την υποστήριξη σε θέματα φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των τμημάτων μαθητείας και τη συνεργασία με όλα τα επίπεδα διοίκησης των τμημάτων της μαθητείας, προσλαμβάνονται ως υπεύθυνοι υποστήριξης μαθητείας εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση για χρονικό διάστημα έως δέκα (10) μήνες με τη χρήση των ενιαίων πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και αναλαμβάνουν αποκλειστικά αυτό το έργο, το οποίο δεν λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία.
 5. Οι εκπαιδευτικοί για την παρακολούθηση της μάθησης στον χώρο εργασίας δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα εποπτείας που ανέρχονται μηνιαίως σε δέκα (10) ευρώ ανά μαθητευόμενο που εποπτεύουν. (Χρηματικό κίνητρο για να βρουν εθελοντές για να τρέξουν την μαθητεία)

Άρθρο 40

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄

… Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ρυθμίζεται η υλοποίηση του εργαστηριακού μαθήματος και με εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύγχρονη ή και ασύγχρονη, ή με μικτή εκπαίδευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΟΔΗΓΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

Άρθρο 41

Οδηγοί κατάρτισης

 1. Στις Ε.Σ.Κ., στις ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., στο Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ., οι ειδικότητες επαγγελματικής κατάρτισης παρέχονται σύμφωνα με τους οδηγούς κατάρτισης, το περιεχόμενο των οποίων προβλέπεται στην περ. γ) του άρθρου 2.

Άρθρο 42

Πιστοποίηση αποφοίτων

 1. Στους αποφοίτους των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ., καθώς και των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας, ύστερα από την επιτυχημένη ολοκλήρωση της κατάρτισής τους, χορηγείται Β.Ε.Κ., η οποία δίνει στον κάτοχο το δικαίωμα να συμμετάσχει σε εξετάσεις πιστοποίησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απόκτηση του τίτλου των επιπέδων τρία (3) και πέντε (5), αντιστοίχως.

.. Οι επιτυχόντες στις εξετάσεις πιστοποίησης, παράλληλα με το Πτυχίο ή Δίπλωμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, αποκτούν και την αντίστοιχη άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, που προβλέπεται για το συγκεκριμένο επίπεδο προσόντων. Οι πιστοποιημένοι απόφοιτοι των Ε.Σ.Κ. και των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. μπορούν να εγγράφονται στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. σε αντίστοιχο με την ειδικότητά τους τομέα.

 1. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργού στην αρμοδιότητα του οποίου εμπίπτει κατά περίπτωση η εποπτεία της άσκησης του επαγγέλματος, καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των πιστοποιημένων αποφοίτων επιπέδων τρία (3) και πέντε (5) λαμβανομένων υπόψη, όπου υπάρχουν, των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ειδικοτήτων συναφών επαγγελμάτων του επιπέδου τέσσερα (4).

Άρθρο 43

Πρόσβαση στο Επίπεδο έξι του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων

 1. 1. Απόφοιτοι των Ι.Ε.Κ. καθώς και του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας, που ύστερα από επιτυχή εξέταση πιστοποίησης αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης κατέχουν Δίπλωμα Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) ή ισότιμο τίτλο, δύνανται να κατατάσσονται σε τμήματα Α.Ε.Ι. συναφούς ειδικότητας με αυτή του ανωτέρω διπλώματος.
 2. Η επιλογή των υποψήφιων για κατάταξη αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις, που διενεργούνται με την επιμέλεια του Α.Ε.Ι. κατά τον ίδιο χρόνο και τόπο με τις κατατακτήριες εξετάσεις του άρθρου 15 του ν. 3404/2005 (Α’ 260) και αφορούν εξέταση με θέματα ανάπτυξης σε τρία (3) μαθήματα του προγράμματος σπουδών του τμήματος υποδοχής.

Άρθρο 44

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ζ’

β) ο ανώτατος αριθμός αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας που μπορούν να καταταχθούν ανά πρόγραμμα σπουδών α΄ κύκλου τμήματος Α.Ε.Ι., ο οποίος προσδιορίζεται σε ποσοστό επί του ετήσιου αριθμού των εισακτέων του τμήματος, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄

ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Άρθρο 45

Σκοπός – Στόχος

 1. Η ανάγκη δημιουργίας του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων (Ε.Π.Π.), το οποίο στο εξής αναφέρεται ως «Πλαίσιο», έχει ως σημείο αναφοράς τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2017 σχετικά με τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.) για τη Διά Βίου Μάθηση (2017/C 189/03).
 2. Σκοπός του Πλαισίου είναι να αποτελέσει ένα εργαλείο ενίσχυσης της αναγνωσιμότητας και συγκρισιμότητας των ελληνικών τίτλων/προσόντων, και να συμβάλλει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας..
 3. Στόχος του Πλαισίου είναι: α) να παρέχει ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, σύμφωνα με το οποίο όλοι οι ελληνικοί τίτλοι/προσόντα να μπορούν να καταγραφούν, να ταξινομηθούν και, ταυτόχρονα, να συγκριθούν μεταξύ τους, β) να αποτελέσει τη βάση για την αντιστοίχιση των ελληνικών τίτλων/προσόντων σε επίπεδα του Ε.Π.Ε.Π. (European Qualification Framework, E.Q.F.), καθώς και για τη σύγκριση όλων των τίτλων που χορηγούνται στη χώρα από άλλους εθνικούς ή και διεθνείς φορείς.
 4. Μέσω του Πλαισίου, τα προσόντα των ατόμων, δηλαδή οι γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και μη τυπικής και άτυπης μάθησης, αναγνωρίζονται και συσχετίζονται μεταξύ τους και στη συνέχεια κατατάσσονται σε επίπεδα, στη λογική των μαθησιακών αποτελεσμάτων. (Διάλυση των ίσων επαγγελματικών δικαιωμάτων και η δημιουργία για κάθε βασικό επίπεδο προσόντων ατομικού πορτοφολιού προσόντων άρα και ατομικών δικαιωμάτων. Παραπέμπει ευθέως στις ατομικές συμβάσεις εργασίας)
 5. Κριτήρια/προϋποθέσεις για τη δημιουργία και λειτουργία του Πλαισίου είναι:

α) ο σχεδιασμός μιας σαφούς και ενιαίας μεθοδολογίας για την περιγραφή και σύγκριση των τίτλων/προσόντων,

β) η ανάπτυξη ενός «ανοικτού» Πλαισίου, υπό την έννοια της δυνατότητας ένταξης, που θα καλύπτει όλο το φάσμα της μάθησης, (Ομοίως)

γ) η ανάπτυξη ενός «συνεκτικού» Πλαισίου, το οποίο να συμπεριλαμβάνει τίτλους οι οποίοι χορηγούνται για μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί μέσω μιας τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μαθησιακής διαδικασίας. , (Ομοίως)

 1. Η ανάπτυξη του Πλαισίου και η σύνδεσή του με το Ε.Π.Ε.Π. εξυπηρετεί ανάγκες όπως:

α) ο εξορθολογισμός του συστήματος χορήγησης των κάθε είδους τίτλων, όπως πτυχίων, διπλωμάτων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, που εκδίδονται από φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης,

β) η υποστήριξη της διά βίου μάθησης μέσω της προβολής και αναγνώρισης ποικίλων μαθησιακών διαδρομών, συμπεριλαμβανομένης και της επαγγελματικής εμπειρίας, με την επικύρωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων,

γ) η καταγραφή και αναγνώριση του συνόλου των προσόντων που αποκτώνται μέσω του τυπικού και μη τυπικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και της άτυπης μάθησης,

δ) η ενίσχυση της συνοχής των συστημάτων απόκτησης προσόντων μέσα από τη σύνδεσή τους με διαφορετικά πεδία εκπαίδευσης και κατάρτισης,

ε) η βελτίωση της προσβασιμότητας στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μέσω της ενίσχυσης οριζόντιων και κάθετων συνδέσμων μεταξύ των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και απασχόλησης,

στ) η ενδυνάμωση της ζεύξης και η βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ εκπαίδευσης, κατάρτισης και αγοράς εργασίας με την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων,

ζ) η προώθηση της διαφάνειας και συγκρισιμότητας των προσόντων που αποκτώνται εκτός και εντός συνόρων, για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις επιχειρήσεις και κυρίως για τους εργαζόμενους και τους πολίτες γενικότερα,

η) η διασφάλιση της ποιότητας με βάση τα μαθησιακά αποτελέσματα που θα συμβάλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης.

 1. Το Πλαίσιο δεν περιγράφει συγκεκριμένα προσόντα ή ικανότητες ενός ατόμου, αλλά κάθε τίτλος/προσόν δύναται να τοποθετείται στο αντίστοιχο επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π. μέσω του Πλαισίου.

Άρθρο 46

Αρμόδιοι φορείς διαμόρφωσης και εφαρμογής του Ελληνικού Πλαισίου Προσόντων

 1. Η αρμοδιότητα της δημιουργίας και ανάπτυξης του Πλαισίου και της αντιστοίχισής του με το Ε.Π.Ε.Π., της κατάταξης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και της μη τυπικής και άτυπης μάθησης, στα επίπεδα του Πλαισίου, της κατάταξης στο Πλαίσιο διεθνών κλαδικών προσόντων και της δημιουργίας των κλαδικών περιγραφικών δεικτών σε μορφή γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Πλαισίου, ανήκει στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π, ο οποίος αποτελεί το Εθνικό Σημείο Συντονισμού του Ε.Π.Ε.Π. και Εθνικό Σημείο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας.

Άρθρο 47

Αρχιτεκτονική δομή και περιγραφικοί δείκτες επιπέδων πλαισίου

 1. α) Το Πλαίσιο αποτελείται από οκτώ (8) επίπεδα, τα οποία αναδεικνύονται σε προσδιοριστικό στοιχείο της δομής και αποτελούν τον μηχανισμό για την αντιστοίχιση του Πλαισίου με το Ε.Π.Ε.Π..

β) Για κάθε ένα επίπεδο του Πλαισίου αναπτύσσονται οι περιγραφικοί δείκτες και οι τύποι προσόντων

 

ΕΠΙΠΕΔΟ

Επίτευξη τίτλου από εκπαιδευόμενο σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο, στο οποίο ο

εκπαιδευόμενος:

Ένα

 

● Αποκτά βασικές γενικές γνώσεις που σχετίζονται με το εργασιακό περιβάλλον

του και μπορούν να του χρησιμεύσουν και ως είσοδος σε διαδρομές δια βίου

μάθησης.

● Μπορεί να εφαρμόσει βασικές γνώσεις και να εκτελέσει συγκεκριμένο φάσμα

απλών εργασιών. Διαθέτει βασικές και επαναλαμβανόμενες κοινωνικές

δεξιότητες.

● Μπορεί να εκτελέσει απλές και επαναλαμβανόμενες εργασίες με την εφαρμογή

απλών γνώσεων και δεξιοτήτων υπό άμεση εποπτεία σε ένα δομημένο

περιβάλλον.

 

Δύο

 

● Αποκτά βασικές γενικές γνώσεις που σχετίζονται με ένα πεδίο εργασίας ή

σπουδής, που του επιτρέπουν να αντιλαμβάνεται τις διαδικασίες εφαρμογής

βασικών καθηκόντων και οδηγιών.

● Μπορεί να εκτελέσει εργασίες σε ένα ειδικό πεδίο εργασίας ή μελέτης υπό

περιορισμένη εποπτεία ή και, με κάποια καθοδήγηση, να εφαρμόσει βασικές

γνώσεις και να εκτελέσει ένα φάσμα περίπλοκων εργασιών σε ένα πεδίο

εργασίας ή μελέτης. Διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες.

● Μπορεί να επιτελέσει εργασίες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας ή σπουδής

υπό περιορισμένη επίβλεψη ή/και με περιορισμένη αυτονομία σε δομημένο

περιβάλλον.

 

Τρία

 

● Αποκτά βασικές γενικές γνώσεις που του επιτρέπουν να κατανοήσει τη σχέση

της θεωρητικής γνώσης και της πληροφορίας με ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης. Κατανοεί τα στοιχεία και τις διαδικασίες που είναι κατάλληλα για περίπλοκες εργασίες και οδηγίες.

● Μπορεί να επιδείξει εύρος αναπτυγμένων γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων

στην επιτυχή εκτέλεση σύνθετων καθηκόντων, τόσο σε οικεία όσο και σε μη

οικεία πλαίσια. Διαθέτει επικοινωνιακές δεξιότητες και δυνατότητες επίλυσης

προβλημάτων μέσω της επιλογής και εφαρμογής βασικών μεθόδων, εργαλείων,

υλικών και πληροφοριών.

● Μπορεί να επιτελέσει αυτόνομα εργασίες σε ένα συγκεκριμένο πεδίο εργασίας

ή σπουδής. Έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζει τη συμπεριφορά του ανάλογα

με τις ανάγκες επίλυσης προβλημάτων. Παίρνει πρωτοβουλίες σε καθορισμένα

πεδία εργασίας ή σπουδής και εποπτεύεται σε περιπτώσεις ανάγκης

εφαρμογής διαδικασιών ελέγχου ποιότητας.

Τέσσερα

 

● Έχει αποκτήσει ευρύ φάσμα θεωρητικών γνώσεων και νοητικής ανάλυσης που

του επιτρέπει να κατανοήσει το πεδίο της εργασίας και της μελέτης και να

εφαρμόσει δεδομένα και διαδικασίες σε ένα γενικό πλαίσιο.

● Μπορεί να χρησιμοποιήσει άνετα τη γνώση και την ικανότητα για να εφαρμόσει

ένα φάσμα τεχνικών και εξειδικευμένων δεξιοτήτων σε ένα πεδίο εργασίας ή

μελέτης, διαθέτει επικοινωνιακές ικανότητες σε επίπεδο θεωρητικής και

τεχνικής πληροφόρησης και μπορεί να βρει λύσεις σε πεδίο εργασίας ή μελέτης.

● Μπορεί να εκτελέσει ανεξάρτητα ποιοτικές και ποσοτικές εργασίες σε

συγκεκριμένο τομέα εργασίας ή μελέτης που απαιτεί επαγγελματικές

ικανότητες. Έχει την ικανότητα να προβλέπει την ποιότητα και την ποσότητα της

εργασίας άλλων ατόμων με υπευθυνότητα και αυτονομία. Επιδεικνύει

αυξημένο επίπεδο βασικών ικανοτήτων που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση

μελέτης της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Πέντε

 

● Επιδεικνύει περιεκτικές, εξειδικευμένες, πρακτικές και θεωρητικές γνώσεις

εντός ενός πεδίου εργασίας ή μελέτης και έχει επίγνωση των ορίων των

γνώσεών του.

● Διαθέτει ευρύ φάσμα γνωστικών και πρακτικών δεξιοτήτων που απαιτούνται

για την εξεύρεση δημιουργικών λύσεων σε αφηρημένα προβλήματα.

● Μπορεί να διευθύνει και να εποπτεύσει στο πλαίσιο συγκεκριμένων εργασιών

ή μαθησιακής διαδικασίας κατά την οποία μπορούν να προκύψουν

απρόβλεπτες αλλαγές, μπορεί να αναθεωρήσει και να αναπτύξει την

προσωπική του απόδοση u954 και την απόδοση των άλλων.

Έξι

 

● Διαθέτει προχωρημένες γνώσεις για ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης που

περιλαμβάνουν κριτική κατανόηση των θεωριών και των αρχών.

● Διαθέτει προχωρημένες δεξιότητες και έχει την ικανότητα να επιδείξει τη

δεξιοτεχνία και την καινοτομία που απαιτούνται για την επίλυση περίπλοκων

και απρόοπτων προβλημάτων σε εξειδικευμένο τομέα εργασίας ή μελέτης.

● Μπορεί να αντιμετωπίσει περίπλοκες τεχνικές και επαγγελματικές

δραστηριότητες ή έργα, αναλαμβάνοντας την ευθύνη της λήψης των

αποφάσεων σε μη προβλέψιμες καταστάσεις στην εργασία ή την έρευνα.

Μπορεί να αναλάβει την ευθύνη διαχείρισης της επαγγελματικής ανάπτυξης

ατόμων και ομάδων.

Επτά

● Διαθέτει εξαιρετικά εξειδικευμένες γνώσεις, μερικές από τις οποίες αφορούν

τις τελευταίες εξελίξεις σε ένα πεδίο εργασίας ή μελέτης και το οποίο αποτελεί

τη βάση της πρωτότυπης σκέψης. Έχει κριτική επίγνωση των ζητημάτων

γνώσεων σε ένα τομέα και στο σημείο επαφής διαφόρων τομέων.

● Διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις επίλυσης προβλημάτων στην έρευνα ή και

καινοτομία, προκειμένου να αναπτύξει νέες γνώσεις και διαδικασίες και να

ενσωματώσει τις γνώσεις από διάφορα πεδία.

● Μπορεί να αντιμετωπίσει και να μετατρέψει εργασιακά πλαίσια ή πλαίσια

μελέτης, τα οποία είναι περίπλοκα, απρόβλεπτα και απαιτούν νέες στρατηγικές

προσεγγίσεις. Μπορεί να αναλάβει την ευθύνη να συμβάλλει στις

επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές ή και στην αξιολόγηση της απόδοσης των

στρατηγικών ομάδων.

Οκτώ

● Έχει γνώσεις στα πιο προχωρημένα επίπεδα ενός πεδίου εργασίας ή μελέτης

και στη διεπαφή με άλλα πεδία.

● Έχει αποκτήσει πολύ προχωρημένες και εξειδικευμένες δεξιότητες και τεχνικές,

συμπεριλαμβανομένης της σύνθεσης και της αξιολόγησης, που απαιτούνται για

την επίλυση ζωτικών προβλημάτων στην έρευνα ή και καινοτομία για τη

διεύρυνση και τον επαναπροσδιορισμό των υφιστάμενων γνώσεων ή της

υφιστάμενης επαγγελματικής πρακτικής.

● Επιδεικνύει ουσιαστικό κύρος, καινοτομία, αυτονομία, επιστημονική και

επαγγελματική ακεραιότητα και σταθερή δέσμευση στην ανάπτυξη νέων ιδεών

ή διαδικασιών στην κορυφή του πλαισίου εργασίας ή μελέτης,

συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

 

Άρθρο 48

Διαμόρφωση και λειτουργία του Πλαισίου

 1. Το Πλαίσιο είναι δυνατό να εμπλουτίζεται με την κατάταξη νέων τίτλων/προσόντων και να

αναθεωρείται, ανάλογα με τις διαμορφούμενες ανάγκες και προτεραιότητες, εθνικές και

ευρωπαϊκές.

 1. Η κατάταξη των τίτλων/ προσόντων που αποκτώνται στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης

και κατάρτισης σε επίπεδα του Πλαισίου προσδιορίζεται είτε σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο

με το οποίο θεσπίζονται οι συγκεκριμένοι τίτλοι/προσόντα, είτε σύμφωνα με το νομικό

πλαίσιο με το οποίο θεσπίζονται οι φορείς εκπαίδευσης ή και κατάρτισης. Το συγκεκριμένο

επίπεδο κατάταξης και η αντιστοιχία του προς το επίπεδο του Ε.Π.Ε.Π. δύναται να

αποτυπώνεται στον απονεμόμενο τίτλο/προσόν και στα έγγραφα του Europass.

 

 1. Τα προσόντα/τίτλοι που εντάσσονται στο Πλαίσιο περιλαμβάνονται σε ειδικό Εθνικό Μητρώο Προσόντων που συνιστάται με τον παρόντα, το οποίο τηρείται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π και συνδέεται με την αντίστοιχη «Ευρωπαϊκή Πύλη Προσόντων και Εκπαιδευτικών Ευκαιριών».

Το Εθνικό Μητρώο Προσόντων περιλαμβάνει πληροφορίες για κάθε προσόν, σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, παρέχοντας έγκυρη και άμεση πληροφόρηση προς όλους τους ενδιαφερομένους, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Οι ελάχιστες πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται για κάθε προσόν είναι οι εξής:

α) τίτλος, β) επίπεδο του Πλαισίου, γ) φορέας απονομής, δ) γενική περιγραφή, ε) εύρος, στ) σκοπός και κατηγορία, ζ) εκπαιδευτικός τομέας, η) μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, θ) σχέση με την απασχόληση.

Άρθρο 49

Αντιστοίχιση Επιπέδων του Πλαισίου με τα Επίπεδα του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (Ε.Π.Ε.Π.)

 1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. είναι ο Εθνικός Φορέας Συντονισμού για το Ε.Π.Ε.Π. και για την οργάνωση της διαδικασίας διαρκούς αντιστοίχισης του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων με το αντίστοιχο Ευρωπαϊκό.

Άρθρο 50

Ρυθμίσεις για τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Άρθρο 51

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’

Άρθρο 53

Ίδρυση, αδειοδότηση και πιστοποίηση ποιότητας των Κ.Δ.Β.Μ.

Απ’ ότι φαίνεται μαζεύει όλα αυτά τα κέντρα που λειτουργούν δεξιά και αριστερά σε έναν φορέα που τα ονομάζει Κέντρα Δια Βίου Μάθησης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 101

Εργαστηριακά Κέντρα-Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 1566/1985

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τα εργαστηριακά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος του μικτών μαθημάτων των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων, των καταρτιζόμενων των Επαγγελματικών Σχολών Κατάρτισης (Ε.Σ.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) καθώς και των μαθητευομένων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας συγκροτούνται και λειτουργούν, ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες, εργαστηριακά κέντρα (Ε.Κ.), ανά δύο τουλάχιστον εκπαιδευτικές μονάδες, συμπεριλαμβανομένων και των δημόσιων Ε.Σ.Κ. ή Ι.Ε.Κ. ή των τμημάτων του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας. Όταν όσοι ασκούνται στα εργαστήρια προέρχονται από λιγότερες σχολικές μονάδες, οι εργαστηριακές ανάγκες καλύπτονται σε σχολικό εργαστήριο που υπάγεται διοικητικά στο επαγγελματικό λύκειο. Με την παρούσα διάταξη καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά το ίδιο θέμα».

 1. Η περ.η α΄ της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. α) Κάθε Ε.Κ. διακρίνεται σε τομείς εργαστηρίων. Κάθε τομέας εργαστηρίων περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 εργαστήρια της ίδιας ή γενικότερης κατεύθυνσης. Σε κάθε τομέα ορίζεται ένας υπεύθυνος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11».

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».