Ε.Α.Π.:Χορήγηση υποτροφιών στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ

Ε.Α.Π.:Χορήγηση υποτροφιών στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ

Ε.Α.Π.:Χορήγηση υποτροφιών στο Διϊδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ

Αγαπητοί φοιτητές, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι κατόπιν των αποφάσεων της  Δ.Ε. του Ε.Α.Π. στην 494η/18-11-2020 Συνεδρίασή της και της Δι-ιδρυματικής Επιτροπής Εποπτείας του δι-ιδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ΕΑΓ, καθορίστηκαν τα κριτήρια χορήγησης υποτροφιών με Κοινωνικά Κριτήρια και Αριστείας, για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021.

Για το δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΑΓ αποφασίστηκε να δοθούν ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο σπουδών υποτροφίες κοινωνικών κριτηρίων στο 2% επί του συνόλου των ενεργών φοιτητών κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021, που παρακολούθησαν θεματικές ενότητες και 2% επί του επί του συνόλου των ενεργών φοιτητών κάθε εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 που παρακολούθησαν θεματικές ενότητες  σε υποτροφίες αριστείας ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Για τη χορήγηση υποτροφίας αριστείας ο φοιτητής θα πρέπει να παρακολουθεί το μέγιστο επιτρεπτό αριθμό θεματικών ενοτήτων ανά εξάμηνο (ήτοι δύο  θεματικές ενότητες) και η χορήγηση θα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά του μέσου όρου της τελικής βαθμολογίας των εν λόγω θεματικών ενοτήτων μέχρι εξαντλήσεως του ποσοστού 2%  κάθε εξαμήνου όπως περιγράφεται πιο πάνω. Επίσης, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών δε χορηγείται υποτροφία αριστείας για την Πρακτική Άσκηση  και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.  

Για τη χορήγηση υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια δε θα ορίζεται βάση μορίων, αλλά θα χορηγούνται υποτροφίες έως εκείνο το σύνολο μορίων, όπου θα εξαντλείται το ποσοστό χορήγησης 2% κάθε εξαμήνου όπως περιγράφεται πιο πάνω. Η εξέταση των αιτήσεων για τη χορήγηση υποτροφιών με κοινωνικά κριτήρια θα γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια και τον πίνακα μοριοδότησης του Ε.Α.Π. Όσον αφορά το δικαίωμα της χορήγησης υποτροφιών αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων ισχύουν τα αναγραφόμενα στον Κανονισμό Χορήγησης Υποτροφιών του Ε.Α.Π.

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».