Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφώντα Απομνημονεύματα 4.8.1.1.-4. 8. 1.4 

Στο τελευταίο κεφάλαιο των Απομνημονευμάτων ο Ξενοφώντας αναφέρεται στη θανατική ποινή που επιβλήθηκε στον Σωκράτη και στην περιφρόνησή του για τον θάνατο.

 

 

Εἰ δέ τις, ὅτι φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ προσημαίνειν ἅ τε δέοι καὶ ἃ μὴ δέοι ποιεῖν ὑπὸ τῶν δικαστῶν κατεγνώσθη θάνατος, οἴεται αὐτὸν ἐλέγχεσθαι περὶ τοῦ δαιμονίου ψευδόμενον, ἐννοησάτω πρῶτον μὲν ὅτι οὕτως ἤδη τότε πόρρω τῆς ἡλικίας ἦν, ὥστ’, εἰ καὶ μὴ τότε, οὐκ ἂν πολλῷ ὕστερον τελευτῆσαι τὸν βίον· εἶτα ὅτι τὸ μὲν ἀχθεινότατόν τε τοῦ βίου καὶ ἐν ᾧ πάντες τὴν διάνοιαν μειοῦνται ἀπέλιπεν, ἀντὶ δὲ τούτου τῆς ψυχῆς τὴν ῥώμην ἐπιδειξάμενος εὔκλειαν προσεκτήσατο, τήν τε δίκην πάντων ἀνθρώπων ἀληθέστατα καὶ ἐλευθεριώτατα καὶ δικαιότατα εἰπὼν καὶ τὴν κατάγνωσιν τοῦ θανάτου πραότατα καὶ ἀνδρωδέστατα ἐνέγκας. Ὁμολογεῖται οὐδένα πω τῶν μνημονευομένων ἀνθρώπων κάλλιον (Σωκράτους) θάνατον ἐνεγκεῖν. Ἀνάγκη μὲν γὰρ ἐγένετο αὐτῷ μετὰ τὴν κρίσιν τριάκοντα ἡμέρας βιῶναι διὰ τὸ Δήλια μὲν ἐκείνου τοῦ μηνὸς εἶναι τὸν δὲ νόμον μηδένα ἐᾶν δημοσίᾳ ἀποθνῄσκειν, ἕως ἂν ἡ θεωρία ἐκ Δήλου ἐπανέλθῃ · καὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἅπασι τοῖς συνήθεσι φανερὸς ἐγένετο οὐδὲν ἀλλοιότερον διαβιοὺς ἢ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον· καίτοι τὸν ἔμπροσθέν γε πάντων ἀνθρώπων μάλιστα ἐθαυμάζετο ἐπὶ τῷ ἀθύμως τε καὶ εὐκόλως ζῆν.  Καὶ πῶς ἄν τις κάλλιον ἢ οὕτως ἀποθάνοι;  Ἢ ποῖος ἂν εἴη θάνατος καλλίων ἢ ὃν κάλλιστά τις ἀποθάνοι; Ποῖος δ’ ἂν γένοιτο θάνατος εὐδαιμονέστερος τοῦ καλλίστου;  Ἢ ποῖος θεοφιλέστερος τοῦ εὐδαιμονεστάτου;

 

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

  • προσημαίνω=αποδεικνύω
  • ἀχθεινός=δυσάρεστος
  • εὔκλεια=δόξα

 

 

1.Εἰ δέ τις… εὔκλειαν προσεκτήσατο. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.

 

2.Γιατί κανένα άνθρωπος δεν υπέμεινε καλύτερα τον θάνατο από τον Σωκράτη;

3.α)Να εντοπίσετε τρεις διαφορετικούς ρηματικούς τύπους σε αόριστο (αόριστο α, αόριστο β, παθητικό αόριστο α) και να γράψετε το β ενικό της προστακτικής στον χρόνο που βρίσκονται.

β) Να εντοπίσετε δύο επιρρήματα θετικού βαθμού και να γράψετε τα παραθετικά τους.

4.α)Να αναγνωρίσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις στο παρακάτω απόσπασμα:

Εἰ δέ τις, ὅτι φάσκοντος αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον ἑαυτῷ προσημαίνειν ἅ τε δέοι καὶ ἃ μὴ δέοι ποιεῖν ὑπὸ τῶν δικαστῶν κατεγνώσθηθάνατος, οἴεται αὐτὸν ἐλέγχεσθαι περὶ τοῦ δαιμονίου ψευδόμενον, ἐννοησάτω πρῶτον μὲν ὅτι οὕτως ἤδη τότε πόρρω τῆς ἡλικίας ἦν, ὥστ’, εἰ καὶ μὴ τότε, οὐκ ἂν πολλῷ ὕστερον τελευτῆσαι τὸν βίον· εἶτα ὅτι τὸ μὲν ἀχθεινότατόν τε τοῦ βίου καὶ ἐν ᾧπάντες τὴν διάνοιαν μειοῦνται ἀπέλιπεν, ἀντὶ δὲ τούτου τῆς ψυχῆς τὴν ῥώμην ἐπιδειξάμενος εὔκλειαν προσεκτήσατο, τήν τεδίκην πάντων ἀνθρώπων ἀληθέστατα καὶ ἐλευθεριώτατα καὶ δικαιότατα εἰπὼν καὶ τὴν κατάγνωσιν τοῦ θανάτου πραότατα καὶἀνδρωδέστατα ἐνέγκας.

 

β)Να εντοπίσεις δύο διαφορετικές περιπτώσεις σύγκρισης και να τις αναγνωρίσεις.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  1. Εάν κανείς νομίζει, ότι ο Σωκράτης αποδεικνύεται, ότι έλεγε ψέματα σχετικά με το δαιμόνιο, διότι επειδή υποστήριζε, ότι το δαιμόνιο του φανέρωνε εκ των προτέρων και όσα έπρεπε και όσα δεν έπρεπε να κάνει, από τους δικαστές καταδικάστηκε σε θάνατο, ας λάβει αυτός υπόψη του αρχικά, ότι τότε τόσο ήταν προχωρημένος στην ηλικία, ώστε, και εάν δεν πέθαινε τότε, όχι πολύ αργότερα θα πέθαινε. Έπειτα, αφενός εγκατέλειψε το πιο δυσάρεστο μέρος της ζωής, κατά το όποιο όλοι χάνουν την διανοητική τους ικανότητα, αφετέρου αντί αυτού, αφού επέδειξε τη δύναμη της ψυχής του, απέκτησε δόξα.
  2. Ο Σωκράτης αναγκάστηκε να ζήσει 30 μέρες μετά την καταδίκη του φυλακισμένος. Καθώς εκείνο τον μήνα διεξάγονταν η γιορτή των Δηλίων και ο νόμος δεν επέτρεπε κανείς να φονεύεται πριν επανέλθει από το νησί η πρεσβεία. Εκείνο το χρονικό διάστημα ο Σωκράτης απέδειξε ότι δεν έζησε καθόλου διαφορετικά από όσο έζησε πρωτύτερα (καὶ τὸν χρόνον τοῦτον ἅπασι τοῖς συνήθεσι φανερός ἐγένετο οὐδὲν ἀλλοιότερον διαβιοὺς ἢ τὸν ἔμπροσθεν χρόνον)

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.