Πανελλαδικές: Κατάρτιση Πίνακα Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2020

Πανελλαδικές: Κατάρτιση Πίνακα Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ 2020

ΘΕΜΑ: Κατάρτιση Πίνακα Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών Δ.Ε. για τη συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής Πανελλαδικών Εξετάσεων ΕΠΑΛ έτους 2020

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. πρωτ. Φ153.3/48977/A5/ 27-4-2020 έγγραφο της υπηρεσίας μας.

Όπως περιγράφεται στο ως άνω σχετικό έγγραφό μας, το οποίο σας έχει κοινοποιηθεί, δίνεται η δυνατότητα στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και τους Εκπαιδευτικούς Δ.Ε. των ΕΠΑΛ της χώρας να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στην Κεντρική Επιτροπή των Πανελλαδικών Εξετάσεων (ΚΕΕ) ΕΠΑΛ έτους 2020. Το πρόγραμμα Πανελλαδικών Εξετάσεων υποψηφίων ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ θα καθορισθεί προσεχώς με σχετική Υπουργική Απόφαση.

Με το ως άνω σχετικό έγγραφο οι ενδιαφερόμενοι Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και εκπαιδευτικοί των συναφών με τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ειδικοτήτων καλούνται να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την αντίστοιχη συνημμένη Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση και στη συνέχεια να την αποστείλουν ηλεκτρονικά σε μορφή pdf στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή την Διεύθυνση Δ.Ε. αντίστοιχα όπου ανήκουν, αποκλειστικά έως 4 Μαϊου 2020.

Έπειτα από την αποστολή των Αιτήσεων – Υπεύθυνων Δηλώσεων των ενδιαφερομένων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου και Εκπαιδευτικών , θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό των τακτικών και έκτακτων μελών της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ημερησίων και εσπερινών ΕΠΑΛ σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Υπ. Αποφάσεων με αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-5-2018 (ΦΕΚ 1664 Β’) «Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (ΦΕΚ 2637 Β’), Φ22/105626/Δ4/1-7-2019 (ΦΕΚ 2779 Β’) και Φ22/18418/Δ4/7- 2-2020 (ΦΕΚ 453 Β΄) όμοιές της, Φ22/107970/Δ4/28-6-2018 (ΦΕΚ 2637 Β’) «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ22/75401/Δ4/10-05-2018 (Β’ 1664) υπουργικής απόφασης περί των αναθέσεων μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου ως προς τον τίτλο μαθήματος Επιλογής της Α’ τάξης ΕΠΑ.Λ., ως προς τον τίτλο και τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων» της Γ’ τάξης του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας των ΕΠΑ.Λ. και ως προς τις αναθέσεις μαθήματος της ειδικότητας «Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής» της Γ’ τάξης του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού των ΕΠΑ.Λ.» και Φ22/134291/Δ4/21-8-2018 (ΦΕΚ 3520 Β’) «Αναθέσεις των Τεχνολογικών – Επαγγελματικών μαθημάτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Β’ Τάξης των ΕΠΑ.Λ. και των μαθημάτων Ειδικότητας των Ειδικοτήτων του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων της Γ’ τάξης των ΕΠΑ.Λ. του ν. 4386/2016 (Α’ 83)» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Φ.151/24463/Β6/9-3-2009(ΦΕΚ 422 Β’) Υ.Α. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».