Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία: Μέθοδοι Διάγνωσης και Παρέμβασης

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες – Δυσλεξία: Μέθοδοι Διάγνωσης και Παρέμβασης

Διαδικτυακή Επιμόρφωση

Περιγραφή

Οι ΕΜΔ είναι μια σύνθετη κατάσταση, με πολλαπλή συμπτωματολογία και εξελικτική πορεία στις διαφορετικές ηλικιακές περιόδους. Οι ΕΜΔ ανήκουν στις Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές και προσεγγίζονται μέσα από το ιατρικό και το ψυχολογικό – παιδαγωγικό μοντέλο ερμηνείας, ωστόσο, μέχρι και σήμερα, δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός για τις ΕΜΔ. Οι ενδείξεις τους μπορεί να είναι εμφανείς από την προσχολική ακόμη ηλικία και να αλλάζουν μορφή με την πάροδο του χρόνου, ενώ παράλληλα επηρεάζονται από ποικίλους αναπτυξιακούς τομείς και επιμέρους ικανότητες. Για την ορθή διάγνωση και την κατάλληλη αντιμετώπισή τους συχνά απαιτείται ο έγκαιρος αποκλεισμός άλλων ιατρικών καταστάσεων ή προβλημάτων στην ανάπτυξη (Διαφοροδιάγνωση), με αποτέλεσμα να απαιτείται η εμπλοκή πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων, τόσο από τον χώρο της Ιατρικής όσο και από άλλους επιστημονικούς κλάδους (Διεπιστημονική Προσέγγιση).

Το σεμινάριο εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές αρχές που αφορούν στην ιδιαίτερη φύση και τη συμπτωματολογία των ΕΜΔ, στη διαγνωστική διαδικασία και την αντιμετώπισή (Ειδική Παιδαγωγική Παρέμβαση) τους, ενώ δίνει έμφαση στις δυσκολίες που αφορούν στον Μηχανισμό της Ανάγνωσης (σε επίπεδο αποκωδικοποίησης, έκφρασης και κατανόησης), παρουσιάζοντας τεχνικές αξιολόγησης αλλά και παρέμβασης.

Επιγραμματικά, η δομή του σεμιναρίου είναι η εξής: Προσεγγίσεις καθορισμού των Ε.Μ.Δ., Ορισμοί και Ερμηνείες μέσα από το Ιατρικό και το Ψυχοπαιδαγωγικό Μοντέλο, Ταξινόμηση των ΕΜΔ κατά DSM-5, Χαρακτηριστικά των ΕΜΔ στους επιμέρους Μαθησιακούς Τομείς και Παραδείγματα από πραγματικά περιστατικά, Έμφαση στον μηχανισμό της Ανάγνωσης και τις δυσκολίες του, περιγραφή της Διαγνωστικής Διαδικασίας (Διάγνωση, Διαφοροδιάγνωση, Διεπιστημονική Προσέγγιση) και της Μαθησιακής Αξιολόγησης και Παραδείγματα Μεθόδων και Τεχνικών Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης.

Στόχος Επιμόρφωσης

Το σεμινάριο έχει ως κύριο στόχο να εισάγει τους εκπαιδευόμενους στην πολυπαραγοντική φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ), καθώς και στις βασικές αρχές της διάγνωσης και της αντιμετώπισής τους. Πιο αναλυτικά, το σεμινάριο οδηγεί στην κατανόηση της ιδιαίτερης φύσης και του κλινικού προφίλ των ειδικών διαταραχών μάθησης στις διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, παρουσιάζει τις διαφορετικές θεωρητικές προσεγγίσεις αιτιοπαθογένειας των ΕΜΔ και τονίζει τη σημασία της έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης, εστιάζοντας στη διαφοροδιάγνωση και τη διεπιστημονική προσέγγιση. Επιπρόσθετα, παρουσιάζει αναλυτικά τη συνολική διαγνωστική διαδικασία αλλά και τη μαθησιακή αξιολόγηση των ΕΜΔ (μέσα από την παρουσίαση συγκεκριμένων δοκιμασιών αξιολόγησης ανά μαθησιακό τομέα), εισάγει τους εκπαιδευόμενους στις βασικές αρχές της Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης (ΕΠΠ), ενώ κάνει και λεπτομερή αναφορά και σε μια σειρά μεθόδων και τεχνικών ΕΠΠ. Τέλος, παρουσιάζεται ο μηχανισμός της Ανάγνωσης, οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει το άτομο με ΕΜΔ σε αυτόν τον τομέα, ενώ γίνεται αναφορά και στην αξιολόγηση του μηχανισμού της ανάγνωσης και στη μέθοδο ‘Ανάλυσης Λαθών’ καθώς και σε μια σειρά μεθόδων και τεχνικών ΕΠΠ τόσο για την Ανάγνωση όσο και για τους άλλους μαθησιακούς τομείς.

Μαθησιακοί Στόχοι

Μετά την ολοκλήρωση της επιμόρφωσης, αναμένεται οι συμμετέχοντες:
1. Να γνωρίζουν τι είναι οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ή αλλιώς η Ειδική Διαταραχή της Μάθησης κατά DSM-5) και να είναι ενήμεροι για τα διαγνωστικά κριτήρια των ΕΜΔ.
2. Να μπορούν να διακρίνουν τις ΕΜΔ από τις άλλες Διαταραχές Μάθησης που οφείλονται σε άλλα αίτια, αλλά και να γνωρίζουν τις άλλες Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές.
3. Να γνωρίζουν τα 2 βασικά μοντέλα Αιτιοπαθογένειας και Ερμηνείας των ΕΜΔ (Ιατρικό και Ψυχοπαιδαγωγικό).
4. Να κατανοήσουν την πολυπαραγοντική φύση των Ειδικών Μαθησιακών Δυσκολιών (ΕΜΔ) και τη διαφορετική συμπτωματολογία τους (κλινικό προφίλ) ανά ηλικία (εξελικτική πορεία).
5. Να γνωρίζουν τα στάδια της Διαγνωστικής Διαδικασίας για την αξιολόγηση των ΕΜΔ, με έμφαση στη σημασία της έγκαιρης και έγκυρης διάγνωσης, της διαφοροδιάγνωσης και της διεπιστημονικής προσέγγισης.
6. Να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της Μαθησιακής Αξιολόγησης των ΕΜΔ (δοκιμασίες αξιολόγησης ανά μαθησιακό τομέα, σταθμισμένα και άτυπα εργαλεία αξιολόγησης, τεστς, κτλ.).
7. Να γνωρίζουν τη φύση του μηχανισμού της Ανάγνωσης, τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα άτομο με ΕΜΔ σε αυτόν τον τομέα, καθώς και την αξιολόγηση του μηχανισμού της ανάγνωσης (πχ. μέσα από τη μέθοδο ‘Ανάλυσης Λαθών’, αλλά και άλλες δοκιμασίες αξιολόγησης).
8. Να γνωρίζουν τις βασικές αρχές της Ειδικής Παιδαγωγικής Παρέμβασης (ΕΠΠ), αλλά και να εξοικειωθούν με μια σειρά μεθόδων και τεχνικών ΕΠΠ τόσο ειδικά για την Ανάγνωση (πχ. πρόγραμμα ‘Reading Recovery’) όσο και για τους άλλους μαθησιακούς τομείς (πχ. γραπτό λόγο, ορθογραφία, μαθηματικά, κτλ.).

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ειδικούς παιδαγωγούς και σε εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, αλλά και σε φοιτητές που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους και να αποκτήσουν μία βαθύτερη κατανόηση της φύσης, της αξιολόγησης και της αντιμετώπισης των Ειδικών Διαταραχών της Μάθησης με έμφαση στον τομέα του Μηχανισμού της Ανάγνωσης. Επίσης, απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, αλλά και σε άλλους ειδικούς επιστήμονες, οι οποίοι ασχολούνται με άτομα (όλων των ηλικιακών ομάδων) που αντιμετωπίζουν ΕΜΔ και αναζητούν πρακτικούς τρόπους για την αποτελεσματικότερη υποστήριξή τους. Τέλος, απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τη φύση των ΕΜΔ, τους πιθανούς τρόπους εκδήλωσής τους στους διάφορους τομείς της μάθησης, αλλά και τις πιθανές επιπτώσεις τους στην καθημερινή ζωή, αλλά και στο ψυχοσυναισθηματικό και κοινωνικό επίπεδο ανάπτυξης του παιδιού τους και να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να λάβουν έναν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».