Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει τη σύσταση 943 νέων οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 1. 1  Σύσταση οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτι- κού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

 2. 2  Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου για την οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των στην περιοχή Άγιος Ανδρέας – Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2019.

  ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

  Αριθμ. 62638/Ε4 (1)

  Σύσταση οργανικών θέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

  Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 34, παρ. 4 του ν. 3699/2008

(ΦΕΚ 199 Α ́) «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

2. Τις διατάξεις του άρθρου 35, παρ. 3 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α ́) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α ́) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής».

4. Τις διατάξεις του ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102 Α ́) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Πρωτο- βάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

5. Το π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114 Α ́) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, […] μετονομα- σία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευ- μάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων, […]».

6. Το π.δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208 Α ́) «Ανασύσταση και με- τονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, […]».

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1483

7. Το π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116 Α ́) «Διορισμός Αντιπρο- έδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

8. Την Υ29/2015 (ΦΕΚ 2168 Β ́) απόφαση του Πρωθυ- πουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

9. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α ́) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το π.δ. 88/2018 (ΦΕΚ 160 Α ́) «Διορισμός Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 160 Α ́). 11. Την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./48/4683/26-2-2019 απόφα- ση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλί-

ου 33/2006.
12. Τις εισηγήσεις των Κέντρων Εκπαιδευτικής και

Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), όπως διαβι- βάστηκαν από τις οικείες Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.).

13. Την αριθμ. 37046/Δ3/08-03-2019 εισήγηση της Δι- εύθυνσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουρ- γείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

14. Τις αριθμ. Φ.1/Γ/123/43698/Β1/20-3-2019 και Φ.1/ Γ/129/44815/Β1/22-3-2019 εισηγήσεις της Γενικής Δι- εύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας από- φασης προκαλείται δαπάνη ύψους 6.344.504 € για το έτος 2019 (περίοδος Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2019) και ετησίως 19.033.512 €. Το ποσό αυτό θα βαρύνει τον ΑΛΕ της μείζονος κατηγορίας 21 του ΕΦ 1019-201-0000000 του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το σύνολο της δαπάνης θα προβλέπεται και θα περιλαμβάνεται εντός των ορίων του ισχύοντος κάθε φορά Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αποφασίζουμε:

Συστήνουμε οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαί- δευσης (ΣΜΕΑΕ) κατά κλάδο σύμφωνα με τον πίνακα:page1image1356477328page1image1356477584page1image1356477904page1image1356478160

ΚΛΑΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕ 21 ΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΛΟΓΟΥ

70

ΠΕ 23 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ

165

ΠΕ 25 ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

157

ΠΕ 28 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

54

ΠΕ 29 ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ – ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

60page2image1355571136

ΠΕ 30 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ

155

ΠΕ 31 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ
ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΩΦΩΝ

1

ΔΕ 01 ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

281

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ

943

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 18 Απριλίου 2019 Οι Υπουργοί

περίοδο 2019 και (ii) προτείνονται τα μέλη εκπροσώπη- σής τους (τακτικό και αναπληρωματικό) στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) των εν λόγω καταλυμάτων.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- κύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, αποφα- σίζουμε:

1. Ορίζουμε άμισθο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του τμήματος Α της περιοχής των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Μαραθώνα, για το έτος 2019 και ειδικότερα για την περίοδο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2019, απο- τελούμενο από τους παρακάτω:

α) Ρούσκα Αθανάσιο, υπάλληλο του Τμήματος Γ ́ Ξέ- νων Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την Βολάνη Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Δ ́ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Πέγκα Γεώργιο, που υπηρετεί στην ΔΔΕ Γ ́ Αθήνας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρινίδη Ελέ- νη, που υπηρετεί στην ΔΠΕ Δ ́ Αθήνας, εκπροσώπους της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας» (Π.Ο.Σ.Υ.Π.).

γ) Παπαδαντωνάκη Ανδρέα, Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ακτύπη Δημήτριο, μέλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., εκπροσώπους της Ο.Λ.Μ.Ε.

δ) Κικινή Αθανάσιο, πρόεδρο του Δ.Σ. της Διδασκαλι- κής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καπράνα Ζήση, Ειδικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε., εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε.

ε) Περιστέρη Δωροθέα, Προϊσταμένη Τμήματος Στατι- στικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων, ως τακτι- κό μέλος, με αναπληρώτρια την Μέμα Σοφία, υπάλληλο του Τμήματος Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων, εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Πρόεδρος ορίζεται ο Ρούσκας Αθανάσιος και ανα- πληρώτρια του Προέδρου η Περιστέρη Δωροθέα.

3. Αντικείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διοίκηση των καταλυμάτων, σύμφωνα με τις διατά- ξεις του άρθρου 35 του ν. 4415/2016 και της 35215/ Α2/06-03-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Άγιος Ανδρέ- ας – Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2019».

4. Η θητεία του Δ.Σ. του τμήματος Α της περιοχής των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

5. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία λήψης αριθ- μού διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.), μετά τη δημοσί- ευσή της σε ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

page2image1384172816

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

ΜΑΡΙΑ – ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου για την οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των στην περιοχή Άγιος Ανδρέας – Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2019.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Του ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α ́/06-09-2016) «Ρυθ-

μίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτι- σμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 35.

β) Του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α ́/22-04-2005) «Κω- δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα».

γ) Του π.δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31/τ.Α ́/23-02-2018) «Οργα- νισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά- των» και ειδικότερα το άρθρο 62.

2. Την 35215/Α2/06-03-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Οργά- νωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργεί- ου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Άγιος Ανδρέας – Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2019».

3. Τα σχετικά έγγραφα:

α) της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου Παιδείας (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.) αριθμ. 220/12-02-2019 της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπη- ρεσιών (Δ.Τ.Υ.),

β) της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.) αριθμ. 247/15-02-2019 της Δ.Τ.Υ.,

γ) της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.) αριθμ. 248/15-02-2019 της Δ.Τ.Υ.,

δ) της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργεί- ου Παιδείας (Π.Ο.Σ.Υ.Π.) αριθμ. 230/14-02-2019 της Δ.Τ.Υ. με τα οποία (i) αιτείται η παραχώρηση τμήματος των κατα- λυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ- μάτων στην περιοχή Άγιος Ανδρέας – Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα, για χρήση από τα μέλη τους, κατά τη θερινή περίοδο 2019 και (ii) προτείνονται τα μέλη εκπροσώπη- σής τους (τακτικό και αναπληρωματικό) στο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) των εν λόγω καταλυμάτων.

4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προ- κύπτει δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού, αποφα- σίζουμε:

1. Ορίζουμε άμισθο πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του τμήματος Α της περιοχής των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο Δήμο Μαραθώνα, για το έτος 2019 και ειδικότερα για την περίοδο μέχρι την 15η Σεπτεμβρίου 2019, απο- τελούμενο από τους παρακάτω:

α) Ρούσκα Αθανάσιο, υπάλληλο του Τμήματος Γ ́ Ξέ- νων Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας των Συλλόγων Εργαζομένων Κεντρικών Δομών Υπουργείου (Ο.Σ.Ε.Κ.Δ.Υ.Π.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή την Βολάνη Ελένη, υπάλληλο του Τμήματος Δ ́ Στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

β) Πέγκα Γεώργιο, που υπηρετεί στην ΔΔΕ Γ ́ Αθήνας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια την Μαρινίδη Ελέ- νη, που υπηρετεί στην ΔΠΕ Δ ́ Αθήνας, εκπροσώπους της «Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Παιδείας» (Π.Ο.Σ.Υ.Π.).

γ) Παπαδαντωνάκη Ανδρέα, Ειδικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (Ο.Λ.Μ.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Ακτύπη Δημήτριο, μέλος του Δ.Σ. της Ο.Λ.Μ.Ε., εκπροσώπους της Ο.Λ.Μ.Ε.

δ) Κικινή Αθανάσιο, πρόεδρο του Δ.Σ. της Διδασκαλι- κής Ομοσπονδίας Ελλάδας (Δ.Ο.Ε.), ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Καπράνα Ζήση, Ειδικό Γραμματέα της Δ.Ο.Ε., εκπροσώπους της Δ.Ο.Ε.

ε) Περιστέρη Δωροθέα, Προϊσταμένη Τμήματος Στατι- στικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων, ως τακτι- κό μέλος, με αναπληρώτρια την Μέμα Σοφία, υπάλληλο του Τμήματος Στατιστικής και Ποιοτικής Επεξεργασίας Δεδομένων, εκπροσώπους του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

2. Πρόεδρος ορίζεται ο Ρούσκας Αθανάσιος και ανα- πληρώτρια του Προέδρου η Περιστέρη Δωροθέα.

3. Αντικείμενο του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η διοίκηση των καταλυμάτων, σύμφωνα με τις διατά- ξεις του άρθρου 35 του ν. 4415/2016 και της 35215/ Α2/06-03-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με θέμα: «Οργάνωση και λειτουργία των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στην περιοχή Άγιος Ανδρέ- ας – Ζούμπερι του Δήμου Μαραθώνα για το έτος 2019».

4. Η θητεία του Δ.Σ. του τμήματος Α της περιοχής των καταλυμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων λήγει την 15η Σεπτεμβρίου 2019.

5. Η απόφαση ισχύει από την ημερομηνία λήψης αριθ- μού διαδικτυακής ανάρτησης (Α.Δ.Α.), μετά τη δημοσί- ευσή της σε ΦΕΚ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 22 Απριλίου 2019

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.