ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή»: Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων

Στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου του Α ́ κύκλου σπουδών των Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων από τον ΔΟΑΤΑΠ, ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και απόφοιτοι άλλων Τμημάτων ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών, αναγνωρισμένων της αλλοδαπής.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα επιλεγούν είκοσι (20) φοιτητές/τριες σύμφωνα με τις ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης 735/30.5.2018 (ΦΕΚ 2432/26-06-2018,τ. Β’).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες, καλούνται να υποβάλουν φάκελο υποψηφιότητας από την Δευτέρα 18/03/2019 έως και την Πέμπτη 18/04/2019 αποκλειστικά ταχυδρομικά με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας έως και την18/04/2019 στη διεύθυνση:

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Γραφείο Υποστήριξης ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή», Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 719 (υπόψη Κ. Μίχα), Τ.Κ. 10562,Αθήνα.

Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:

 1. Αίτηση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν από το Γραφείο Υποστήριξης του ΠΜΣ ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος: www.ecd.uoa.gr και του ΠΜΣ: https://pmseidikiagogi.ecd.uoa.gr/

 2. Βιογραφικό σημείωμα (με φωτογραφία μικρού μεγέθους), το οποίο θα περιλαμβάνει τεκμηριωμένα στοιχεία για τις σπουδές, τη διδακτική, την επαγγελματική και την ερευνητική εμπειρία, καθώς και την επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα του/της υποψηφίου/ας.

 3. Αντίγραφο/α πτυχίου/ίων ή βεβαίωση της Σχολής ή του Τμήματος για την περάτωση των σπουδών τους (όπου θα φαίνεται η βαθμολογία του πτυχίου), συνοδευόμενη από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας (στο πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υπογραμμίσουν τα μαθήματα ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο της ειδικής αγωγής).

4. Βεβαίωση ισοτιμίας πτυχίου από τον αρμόδιο φορέα αναγνώρισης τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ) για όσους/όσες προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

5. Επικυρωμένο αντίγραφο πιστοποιητικού κατοχής της αγγλικής γλώσσας(επίπεδο άριστης γνώσης) και για τους ξενόγλωσσους υποψήφιους/ες πιστοποιητικό κατοχής της ελληνικής γλώσσας. Σε περίπτωση που ο/η υποψήφιος/α δεν έχει πιστοποιητικό, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας θα διαπιστώνεται με γραπτή εξέταση αντίστοιχου επιπέδου που διενεργείται από το Τ.Ε.Α.Π.Η.

Αποδεικτικά πιστοποιητικά άριστης γνώσης (επίπεδο Γ2/C2) της αγγλικής γλώσσας βάσει του ΦΕΚ 2/1-02-2019 και του παραρτήματος Β’ του ΑΣΕΠ είναι:

• CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του ΠανεπιστημίουCAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-230

• BULATS English Language Test, βαθμολογία 90-100, του ΠανεπιστημίουCAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH
• BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE HIGHER του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210

• CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 200-210
• INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από τοUniversity of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή τοCAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.

• ECPE- EXAMINATION FOR THE CERTIFICATE OF PROFICIENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment.
• LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 5 -PROFICIENT COMMUNICATION-του EDEXCEL, ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 5 – PROFICIENT COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF C2)

• ISE IV INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOLINTERNATIONAL του TRINITY COLLEGE LONDON.
• CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL(reading, writing and listening) -MASTERY- και CITY & GUILDS LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL-MASTERY- και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL -MASTERY- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

• EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2) ήPEARSON EDI Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή PEARSON LCCI LEVEL 3 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR C2)

• PEARSON LCCI EFB LEVEL 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking,με βαθμό «Distinction” ή “Credit”).
• OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31.8.2009)

• Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
• Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU –CELP): CEF C2.
• Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
• NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
• AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
• LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2)
• GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2)
• C2 –LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (MasteryC2) και C2-LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking) (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης)

 1. Δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις και νόμιμες βεβαιώσεις άλλων σπουδών, διδακτικής, ερευνητικής, επαγγελματικής ή εθελοντικής εμπειρίας, ειδικών γνώσεων, αμειβόμενης πρακτικής άσκησης (εφόσον υπάρχουν).

 2. Μία Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (διαθέσιμη στο διαδίκτυο ή σε ΚΕΠ),όπου ο/η υποψήφιος/α δηλώνει ότι:

  α) μπορεί να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της υποχρεωτικής φοίτησης σύμφωνα με τον Οδηγό και Κανονισμό Σπουδών του Π.Μ.Σ. και αυτή την προκήρυξη και
  β) θα συμμετέχει στις πρακτικές ασκήσεις του Β ́ εξαμήνου

 3. Δύο πρόσφατες (πρωτότυπες) συστατικές επιστολές (από μέλος ΔΕΠ ή/και από εργοδότη).

 4. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (χωρίς επικύρωση).

 5. Σύντομο δακτυλογραφημένο κείμενο (έως μια σελίδα), όπου ο/η υποψήφιος/α αναπτύσσει τους λόγους και τα κίνητρα για υποψηφιότητα και φοίτηση στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Κανένας φάκελος δεν θα εξεταστεί εάν δεν είναι πλήρης.
Τα δικαιολογητικά που καταθέτουν οι υποψήφιοι/ες, δεν επιστρέφονται.

Η επιλογή των υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών βασίζεται: 1) στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση του φακέλου υποψηφιότητας, 2) στη γνώση αγγλικών και
3) στη συνέντευξη όσων επιλεγούν από τα στάδια (1) και (2).

Κατά το πρώτο στάδιο εξετάζονται και βαθμολογούνται οι φάκελοι των υποψηφίων λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: σπουδές (πτυχίο, μεταπτυχιακός τίτλος, διδακτορικός τίτλος, μετεκπαίδευση σε Διδασκαλείο, ετήσια παιδαγωγική και διδακτική κατάρτιση ΑΣΠΑΙΤΕ), εργασιακή ή άλλη εμπειρία σε ειδικές ομάδες, εκπαιδευτική εμπειρία στην γενική ή/και στην ειδική εκπαίδευση, αμειβόμενη πρακτική άσκηση σε σχολικές μονάδες (μέσω Erasmus+placement ή ΕΣΠΑ), ειδικές γνώσεις (πιστοποιημένη γνώση της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, πιστοποιημένη γνώση της γραφής Braille,πιστοποίηση δεξιοτήτων κινητικότητας και προσανατολισμού τυφλών ατόμων),δημοσιεύσεις σε έγκυρα περιοδικά, ανακοινώσεις σε συνέδρια και συμμετοχή σε έρευνα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά (όσα από αυτά διαθέτει ο/η κάθε υποψήφιος/α) θα πρέπει να συνυποβάλλονται στον φάκελο υποψηφιότητας.

Στάδιο 2

Εάν οι επιλεγέντες δεν διαθέτουν πιστοποιητικό κατοχής αγγλικής γλώσσας (άριστη γνώση-επίπεδο: Γ2/C2), δίνουν γραπτές εξετάσεις που διενεργούνται στο Τμήμα, κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ, τουλάχιστον 10 μέρες πριν την ημερομηνία της εξέτασης.

Οι υπόλοιποι επιλεγέντες, καθώς και όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς την εξέταση της αγγλικής γλώσσας, καλούνται σε συνέντευξη με μέλη της Επιτροπής Επιλογής.

Στάδιο 3

Οι συνεντεύξεις πραγματοποιούνται από Τριμελή Επιτροπή Επιλογής, κατόπιν έκδοσης σχετικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Τμήματος και του ΠΜΣ, τουλάχιστον 10 μέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής τους.
Στη συνέντευξη συνεκτιμώνται η συνολική συγκρότηση και επιστημονική επάρκεια των υποψηφίων σε σχέση με το αντικείμενο του Π.Μ.Σ., το κίνητρο και το ενδιαφέρον τους για το πρόγραμμα, καθώς και η έκταση των συναφών δραστηριοτήτων τους. Οι συνεντεύξεις βαθμολογούνται ξεχωριστά από το κάθε μέλος της Επιτροπής.

Στην τελική βαθμολογία συνεκτιμώνται:

α) ο βαθμός του φακέλου σε ποσοστό 30% και
β) ο βαθμός της συνέντευξης (που είναι ο μέσος όρος των τριών εξεταστών της Επιτροπής) σε ποσοστό 70%.

Απονεμόμενος τίτλος

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ειδική Αγωγή» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.
Οι τίτλοι απονέμονται από το Τμήμα Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διάρκεια φοίτησης-Υποχρεώσεις φοιτητών-Τέλη φοίτησης

Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΠΜΣ που οδηγεί στη λήψη Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας.

Για την απόκτηση ΔΜΣ κάθε μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια οφείλει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων του ΠΜΣ και να εκπονήσει μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, συγκεντρώνοντας έτσι εκατόν είκοσι (120) ECTS.

Για τη συμμετοχή τους στο ΠΜΣ «Ειδική Αγωγή» οι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες καταβάλλουν τέλη φοίτησης που ανέρχονται στο ποσό των 1.800 ευρώ ανά έτος.

Το ποσό αυτό μπορεί να καταβάλλεται σε εξαμηνιαίες δόσεις (δηλαδή 900 ευρώ ανά εξάμηνο). Η καταβολή της πρώτης δόσης γίνεται με την αρχική εγγραφή και των υπολοίπων με την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές του ΠΜΣ οι οποίοι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο ΠΜΣ. Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο ΠΜΣ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα (άρ. 35, παρ. 2, Ν.4485/17).

Έναρξη ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: Οκτώβριος 2019.

Πληροφορίες παρέχονται στο τηλέφωνο 210-3689311, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Υποστήριξης του ΠΜΣ (e-mail): [email protected], καθώς και στην ιστοσελίδα του Τμήματος: www.ecd.uoa.gr και του ΠΜΣ:https://pmseidikiagogi.ecd.uoa.gr/

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Δήμητρα Μακρυνιώτη, Καθηγήτρια Τ.Ε.Α.Π.Η.

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.