Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών αδειών που θα χορηγηθούν σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2019-2020

Καθορισμός αριθμού εκπαιδευτικών αδειών που θα χορηγηθούν σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς για το σχολικό έτος 2019-2020

Έχοντας υπόψη:

 

Τις διατάξεις:
(α) του άρθρου 9, παρ. 1.α’ του ν.2986/2002 (Α’ 24),
(β) της παρ. 10 του άρθρου 9 του ν.3391/2005 (Α’ 240),
(γ) του άρθρου 47 του ν. 682/1977 (Α’ 244) σε συνδυασμό με το άρθρο 2, παρ. 3 και 5, του

ν.3697/2008 (Α’ 194) για την «Κατάργηση ειδικών λογαριασμών»,
(γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του ν.2721/1999 (Α’ 112), όπως ισχύει,
(δ) του άρθρου 58 του ν.3528/2007 (Α’ 26), όπως ισχύει,
(ε) του άρθρου ένατου, παρ. 14, του ν.4057/2012 (Α’ 54), όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, σε

συνδυασμό με την ερμηνευτική διάταξη της παρ. 13, του άρθρου 44Α, του ν.4115/2013 (Α’ 24), (ζ) του άρθρου πρώτου, υποπαράγραφος Γ1.11, του ν.4093/2012 (Α’ 222), όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 13 του ν.4111/2013 (Α’ 18),
Το π.δ. 70/2015 (Α’ 114) : «Ανασύσταση των Υπουργείων …. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…» Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
Το π.δ. 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Την αριθμ. 123028/ΙΒ/2006 (Β’ 1752) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών & Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Τρόπος διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε.)», όπως ισχύει.
Τη με αριθμ. Φ.1/Α/879/218391/Β1/19-12-2018 (ΑΔΑ:ΩΚΕΘ4653ΠΣ-Ω7Χ) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, ́Ερευνας και Θρησκευμάτων για την κατανομή πιστώσεων τακτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 του ΥΠ.Π.Ε.Θ., σχετικά με τη δέσμευση ποσού, με Κωδικό Ε.Φ1019-201-0000000/Α.Λ.Ε 2310989012 οικ. έτους 2019 για λοιπές παροχές μέσω του καταργηθέντος Ειδικού Λογαριασμού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Ι.Γ.Ε) ενιαίου μισθολογίου (μόνιμοι & Ι.Δ.Α.Χ).

7.Το αριθμ. 2116/21-3-2019 Υ.Σ. της Αυτοτελούς Δ/νσης Συγκέντρωσης, Υποβολής Παραστατικών και Λοιπών Θεμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ., αναφορικά με τις δαπάνες του τρέχοντος οικ. έτους 2019 οι οποίες βαρύνουν τον ανωτέρω Κ.Ε.Φ. /Α.Λ.Ε.

8. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Το σχολικό έτος 2019-2020 θα χορηγηθούν συνολικά έως σαράντα επτά (47) άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προσληφθεί και εργάζονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε ιδιωτικές σχολικές μονάδες Α/θμιας ή/και Β/θμιας Εκπαίδευσης.

Η κατανομή των αδειών αυτών ανά βαθμίδα εκπαίδευσης (Α/θμια – Β/θμια) θα γίνει αναλογικά, βάσει της βαθμίδας υπαγωγής των αιτούντων. Για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς που εργάζονται και στις δύο βαθμίδες, ως βαθμίδα υπαγωγής νοείται εκείνη στην οποία έχουν τις περισσότερες διδακτικές ώρες βάσει του διοριστηρίου τους. Η άρση της ενδεχόμενης αμφισβήτησης ως προς την ακριβή εφαρμογή του αναλογικού κανόνα γίνεται από τους Προέδρους των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίου (ΚΥΣΠΕ – ΚΥΣΔΕ).

Η καταβολή των αποδοχών για το χρονικό διάστημα των αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης που τελικώς θα χορηγηθούν με σχετικές ατομικές διοικητικές πράξεις, θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Κωδικό Ε.Φ 1019-201-0000000/Α.Λ.Ε 2310989012).

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.