Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Κείμενα 3-45)

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Κείμενα 3-45)

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Κείμενα 3-45)

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3

Cassiope (γενική και αιτιατική ενικού):

 

filiam (γενική και δοτική πληθυντικού):

 

superba (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

sua (ονομαστική πληθυντικού και στα 3 γένη της αντωνυμίας):

 

urget (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

deo (κλητική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

Cepheus (κλητική και αφαιρετική ενικού):

 

Aethiopiae (δοτική και αιτιατική ενικού):

 

valde (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

gaudent (γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού και Παρακειμένου):

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5

clarus (αφαιρετική ενικού συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού):

 

libri (κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού):

 

Punico (αιτιατική ενικού και πληθυντικού θηλυκού γένους):

 

sunt (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα):

 

multos (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

possidebat (β΄ ενικό Οριστικής και Υποτακτικής Παρακειμένου):

 

eum (ονομαστική ενικού και πληθυντικού ουδετέρου γένους):

 

puer (αιτιατική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού):

 

honorabat (γενική γερουνδίου και β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα Π.Φ.)

 

Neapoli (αιτιατική ενικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 6

civitate (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

quam (τον ίδιο τύπο στα άλλα 2 γένη της αντωνυμίας):

 

boni (γενική ενικού συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού):

 

libenter (τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος):

 

servant (α΄ πληθυντικό Οριστικής και Υποτακτικής Ενεστώτα Π.Φ.):

 

fundamentum (ονομαστική και γενική πληθυντικού):

 

fons (αφαιρετική ενικού και αιτιατική πληθυντικού):

 

posita est (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και δοτική Γερουνδίου):

 

omnes (κλητική και αφαιρετική ενικού):

 

possumus (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 7

legiones (γενική και αφαιρετική πληθυντικού):

 

hibernis (ονομαστική πληθυντικού):

 

hiemare (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Μέλλοντα Π.Φ.):

 

tribus (ονομαστική και γενική πληθυντικού):

 

Belgis (γενική και αιτιατική πληθυντικού):

 

his (αιτιατική ενικού και πληθυντικού ίδιου γένους):

 

hostes (αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

audio (αφαιρετική Γερουνδίου και Απαρέμφατο Μέλλοντα):

 

vim (ονομαστική και γενική πληθυντικού):

 

solent (β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Υπερσυντελίκου):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 11

Hannibal (γενική και αιτιατική ενικού):

 

natus (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Μετοχή Μέλλοντα):

 

gentes (δοτική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

expugnavit (β΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού Π.Φ. και τα 3 γένη του Γερουνδιακού):

 

Alpes (γενική και δοτική πληθυντικού):

 

seiungunt (τον ίδιο τύπο στην Ενεργητική Περιφραστική συζυγία):

 

transiit (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού):

 

copias (ονομαστική πληθυντικού):

 

pavidus (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

cupivit (γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα Π.Φ.):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 13

erat (Απαρέμφατο και Μετοχή Μέλλοντα):

 

Persen (αφαιρετική ενικού):

 

nocte (κλητική ενικού και αιτιατική πληθυντικού):

 

defecerat (γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και Συντελ. Μέλλοντα):

 

terror (γενική ενικού και πληθυντικού):

 

amiserat (αφαιρετική Σουπίνου και Γερουνδίου):

 

caeli (δοτική και αιτιατική ενικού):

 

statu (γενική ενικού και πληθυντικού):

 

liberales (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

dederunt (τον ίδιο τύπο στην Παθητική Περιφραστική συζυγία):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 14

Parmensis (ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους):

 

exercitu (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

apparuit (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Παρατατικού Π.Φ.):

 

species (γενική και αφαιρετική ενικού):

 

ingentis (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

similem (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

aspexit (αιτιατική Σουπίνου και Μετοχή Ενεστώτα):

 

neminem (αφαιρετική ενικού και αιτιατική πληθυντικού):

 

eandemque (γενική ενικού και πληθυντικού):

 

post (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 15

venatiοnibus (αιτιατική και αφαιρετική ενικού):

 

rei (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

carne (δοτική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

nutriuntur (τον ίδιο τύπο στην Ε.Φ.):

 

frigidissimis (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

lavantur (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Συντελ. Μέλλοντα):

 

saepe (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

proeliantur (Μετοχή Ενεστώτα και Απαρέμφατο Μέλλοντα):

 

turpis (γενική ενικού συγκριτικού βαθμού):

 

sinunt (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου Ε.Φ. και Π.Φ.):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 20

quinquagesimo (τον ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος):

 

mirabili (ονομαστική και γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους στο συγκριτικό βαθμό):

 

quodam (γενική και αιτιατική ενικού):

 

exclusus (γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και Μέλλοντα):

 

discurrens (Μετοχή Μέλλοντα και δοτική Γερουνδίου):

 

delatus est (β΄ ενικό Οριστικής και Υποτακτικής Ενεστώτα):

 

trepidus (γενική πληθυντικού αρσενικού και θηλυκού γένους):

 

obvia (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

moriturum (Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

factus est (τα 3 γένη του Γερουνδιακού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 21

flumen (ονομαστική και δοτική πληθυντικού):

 

everterunt (αφαιρετική Σουπίνου και αιτιατική Γερουνδίου):

 

capitolium (δοτική ενικού):

 

immensam (τον θετικό βαθμό του επιρρήματος):

 

acceperunt (τον ίδιο τύπο στην Υποτακτική και β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα):

 

iure (ονομαστική πληθυντικού):

 

absens (Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

secutus est (γ΄ ενικό Προστακτικής Μέλλοντα και αφαιρετική Γερουνδίου):

 

interemptis (α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου και Απαρέμφατο Παρακειμένου):

 

dicitur (γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα και β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 24

Ennium (αφαιρετική ενικού):

 

quaerenti (γενική και δοτική πληθυντικού):

 

ancilla (ονομαστική και αιτιατική πληθυντικού):

 

sensit (Απαρέμφατο Ενεστώτα Π.Φ. και αιτιατική Σουπίνου):

 

illum (γενική ενικού και δοτική πληθυντικού):

 

accipe (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους Μετοχής Ενεστώτα):

 

paucis (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

indignātus (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού):

 

vocem (αφαιρετική ενικού):

 

ipsi (αιτιατική ενικού και πληθυντικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 25

praecocem (αφαιρετική ενικού και δοτική πληθυντικού):

 

Carthagine (γενική ενικού):

 

patribus (γενική πληθυντικού):

 

decerptam esse (Απαρέμφατο Μέλλοντα και Συντελ. Μέλλοντα):

 

tertium (αφαιρετική ενικού):

 

scitote (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Π.Φ.):

 

tutamini (γενική ενικού θηλυκού γένους Μετοχής Ενεστώτα και Μέλλοντα):

 

opibus (ονομαστική και γενική πληθυντικού):

 

nolite (β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Παρακειμένου):

 

discrimine (ονομαστική και δοτική πληθυντικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 27

urbe (γενική και αιτιατική πληθυντικού):

 

grandi (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

recesserat (τον ίδιο τύπο στην Π.Φ.):

 

minor (τους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

tragoediam (δοτική και αφαιρετική ενικού):

 

duriora (το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος):

 

paenitet (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Παρακειμένου):

 

meliora (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

pomis (γενική και αιτιατική ενικού):

 

nascuntur (β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και γ΄ ενικό Υποτακτικής Μέλλοντα):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 29

Actiacam (αιτιατική πληθυντικού):

 

rediret (β΄ ενικό Υποτακτικής Μέλλοντα και β΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα):

 

occurrit (αφαιρετική Σουπίνου και αιτιατική Γερουνδίου):

 

tenens (αιτιατική και αφαιρετική ενικού):

 

ave (γενική ενικού):

 

multum (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

parem (αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους):

 

diu (τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος):

 

perdidi (Απαρέμφατο Μέλλοντα Ε.Φ. και Π.Φ.):

 

tanti (δοτική ενικού και πληθυντικού θηλυκού γένους):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 31

Manlius (δοτική και κλητική ενικού):

 

nobili (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

genere (ονομαστική πληθυντικού):

 

lacessitus est (τον ίδιο τύπο στην Ε.Φ.):

 

singularis (ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους):

 

eventu (γενική και δοτική ενικού):

 

pugnandi (δοτική Γερουνδίου και αιτιατική Σουπίνου):

 

fortior (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

fugati erant (β΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Π.Φ. και ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους Γερουνδιακού):

 

morte (αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 34

complures (ονομαστική και γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους):

 

salutatum (γενική ενικού Γερουνδίου και δοτική ενικού αρσενικού γένους Μετοχής Ενεστώτα):

 

Scipio (αιτιατική και αφαιρετική ενικού):

 

praesidium (δοτική ενικού):

 

domestici (γενική και αιτιατική πληθυντικού):

 

reserari (Απαρέμφατο Μέλλοντα και Μετοχή Παρακειμένου και στα 3 γένη):

 

sanctum (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

venerati sunt (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και αφαιρετική Γερουνδίου):

 

cupide (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

consecrare (β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου και Απαρέμφατο Μέλλοντα)

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 36

maxima (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

utebatur (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και δοτική Γερουνδίου):

 

facilius (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

quodam (ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους):

 

mirati sunt (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

pondus (αιτιατική πληθυντικού):

 

vultum (δοτική και αφαιρετική ενικού):

 

ministri (κλητική ενικού και αιτιατική πληθυντικού):

 

malle (β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού):

 

mementote (β΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου και Απαρέμφατο Παρακειμένου):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 38

Caecilia (γενική ενικού):

 

prisco (την ίδια πτώση στον πληθυντικό αριθμό):

 

nuptiale (αφαιρετική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

nocte (γενική και δοτική πληθυντικού):

 

persedebat (α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Μέλλοντα και γενική ενικού Μετοχής Ενεστώτα):

 

aliqua (αιτιατική ενικού και πληθυντικού):

 

longa (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

fessa (δοτική ενικού αρσενικού γένους):

 

cederet (Απαρέμφατο Μέλλοντα και αφαιρετική Σουπίνου):

 

sede (ονομαστική και γενική ενικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 42

ordine (ονομαστική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

imminent (α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα):

 

spem (αφαιρετική ενικού και κλητική πληθυντικού):

 

mollibus (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

aluerunt (β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και γενική ενικού θηλυκού γένους Μετοχής Μέλλοντα):

 

nascentem (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Μέλλοντα και αιτιατική Γερουνδίου):

 

improbi (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

iste (αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους):

 

neminem (αφαιρετική ενικού αρσενικού και ουδετέρου γένους):

 

fateatur (β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου και β΄ ενικό Προστακτικής Μέλλοντα):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 43

infelix (αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους συγκριτικού βαθμού):

 

traxit (β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Παρακειμένου):

 

primum (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

populari (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και δοτική ενικού αρσενικού γένους Μετοχής Ενεστώτα):

 

fines (κλητική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

perveneras (γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού και τα 3 γένη του Γερουνδιακού):

 

conspectu (γενική και δοτική ενικού):

 

coniunx (αιτιατική ενικού):

 

pati (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και Υποτακτικής Παρατατικού):

 

mors (αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 44

fides (δοτική και αφαιρετική ενικού):

 

caritas (αιτιατική ενικού και κλητική πληθυντικού):

 

stabilis (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

nescio (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα Π.Φ.):

 

tempus (αφαιρετική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

fit (Απαρέμφατο Συντελ. Μέλλοντα και τα 3 γένη του Γερουνδιακού):

 

inopes (γενική πληθυντικού και δοτική ενικού θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθμό):

 

Tarquinium (κλητική ενικού):

 

intellexi (γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντελ. Μέλλοντα):

 

neutris (τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 45

Ciceronem (ονομαστική ενικού):

 

gerantur (γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού και Παρακειμένου):

 

equitibus (κλητική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

intercepta (τον ίδιο τύπο της Μετοχής Μέλλοντα):

 

cognoscantur (Απαρέμφατο Ενεστώτα και αφαιρετική Γερουνδίου):

 

Graecis (δοτική ενικού):

 

adire (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού και γενική ενικού αρσενικού γένους Μετοχής Ενεστώτα):

 

tragulae (αιτιατική ενικού και δοτική πληθυντικού):

 

celeriter (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

turrim (γενική και αφαιρετική ενικού):

 

Έφη Ξύδη
Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.