Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Κείμενα 3-45)

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 3

Cassiope (γενική και αιτιατική ενικού):

 

filiam (γενική και δοτική πληθυντικού):

 

superba (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

sua (ονομαστική πληθυντικού και στα 3 γένη της αντωνυμίας):

 

urget (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

deo (κλητική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

Cepheus (κλητική και αφαιρετική ενικού):

 

Aethiopiae (δοτική και αιτιατική ενικού):

 

valde (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

gaudent (γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού και Παρακειμένου):

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 5

clarus (αφαιρετική ενικού συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού):

 

libri (κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού):

 

Punico (αιτιατική ενικού και πληθυντικού θηλυκού γένους):

 

sunt (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα):

 

multos (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

possidebat (β΄ ενικό Οριστικής και Υποτακτικής Παρακειμένου):

 

eum (ονομαστική ενικού και πληθυντικού ουδετέρου γένους):

 

puer (αιτιατική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού):

 

honorabat (γενική γερουνδίου και β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα Π.Φ.)

 

Neapoli (αιτιατική ενικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 6

civitate (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

quam (τον ίδιο τύπο στα άλλα 2 γένη της αντωνυμίας):

 

boni (γενική ενικού συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού):

 

libenter (τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος):

 

servant (α΄ πληθυντικό Οριστικής και Υποτακτικής Ενεστώτα Π.Φ.):

 

fundamentum (ονομαστική και γενική πληθυντικού):

 

fons (αφαιρετική ενικού και αιτιατική πληθυντικού):

 

posita est (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και δοτική Γερουνδίου):

 

omnes (κλητική και αφαιρετική ενικού):

 

possumus (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 7

legiones (γενική και αφαιρετική πληθυντικού):

 

hibernis (ονομαστική πληθυντικού):

 

hiemare (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Μέλλοντα Π.Φ.):

 

tribus (ονομαστική και γενική πληθυντικού):

 

Belgis (γενική και αιτιατική πληθυντικού):

 

his (αιτιατική ενικού και πληθυντικού ίδιου γένους):

 

hostes (αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

audio (αφαιρετική Γερουνδίου και Απαρέμφατο Μέλλοντα):

 

vim (ονομαστική και γενική πληθυντικού):

 

solent (β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Υπερσυντελίκου):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 11

Hannibal (γενική και αιτιατική ενικού):

 

natus (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Μετοχή Μέλλοντα):

 

gentes (δοτική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

expugnavit (β΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού Π.Φ. και τα 3 γένη του Γερουνδιακού):

 

Alpes (γενική και δοτική πληθυντικού):

 

seiungunt (τον ίδιο τύπο στην Ενεργητική Περιφραστική συζυγία):

 

transiit (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού):

 

copias (ονομαστική πληθυντικού):

 

pavidus (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

cupivit (γ΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα Π.Φ.):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 13

erat (Απαρέμφατο και Μετοχή Μέλλοντα):

 

Persen (αφαιρετική ενικού):

 

nocte (κλητική ενικού και αιτιατική πληθυντικού):

 

defecerat (γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και Συντελ. Μέλλοντα):

 

terror (γενική ενικού και πληθυντικού):

 

amiserat (αφαιρετική Σουπίνου και Γερουνδίου):

 

caeli (δοτική και αιτιατική ενικού):

 

statu (γενική ενικού και πληθυντικού):

 

liberales (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

dederunt (τον ίδιο τύπο στην Παθητική Περιφραστική συζυγία):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 14

Parmensis (ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους):

 

exercitu (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

apparuit (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Παρατατικού Π.Φ.):

 

species (γενική και αφαιρετική ενικού):

 

ingentis (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

similem (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

aspexit (αιτιατική Σουπίνου και Μετοχή Ενεστώτα):

 

neminem (αφαιρετική ενικού και αιτιατική πληθυντικού):

 

eandemque (γενική ενικού και πληθυντικού):

 

post (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 15

venatiοnibus (αιτιατική και αφαιρετική ενικού):

 

rei (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

carne (δοτική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

nutriuntur (τον ίδιο τύπο στην Ε.Φ.):

 

frigidissimis (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

lavantur (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Συντελ. Μέλλοντα):

 

saepe (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

proeliantur (Μετοχή Ενεστώτα και Απαρέμφατο Μέλλοντα):

 

turpis (γενική ενικού συγκριτικού βαθμού):

 

sinunt (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου Ε.Φ. και Π.Φ.):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 20

quinquagesimo (τον ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος):

 

mirabili (ονομαστική και γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους στο συγκριτικό βαθμό):

 

quodam (γενική και αιτιατική ενικού):

 

exclusus (γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και Μέλλοντα):

 

discurrens (Μετοχή Μέλλοντα και δοτική Γερουνδίου):

 

delatus est (β΄ ενικό Οριστικής και Υποτακτικής Ενεστώτα):

 

trepidus (γενική πληθυντικού αρσενικού και θηλυκού γένους):

 

obvia (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

moriturum (Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

factus est (τα 3 γένη του Γερουνδιακού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 21

flumen (ονομαστική και δοτική πληθυντικού):

 

everterunt (αφαιρετική Σουπίνου και αιτιατική Γερουνδίου):

 

capitolium (δοτική ενικού):

 

immensam (τον θετικό βαθμό του επιρρήματος):

 

acceperunt (τον ίδιο τύπο στην Υποτακτική και β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα):

 

iure (ονομαστική πληθυντικού):

 

absens (Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

secutus est (γ΄ ενικό Προστακτικής Μέλλοντα και αφαιρετική Γερουνδίου):

 

interemptis (α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου και Απαρέμφατο Παρακειμένου):

 

dicitur (γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα και β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 24

Ennium (αφαιρετική ενικού):

 

quaerenti (γενική και δοτική πληθυντικού):

 

ancilla (ονομαστική και αιτιατική πληθυντικού):

 

sensit (Απαρέμφατο Ενεστώτα Π.Φ. και αιτιατική Σουπίνου):

 

illum (γενική ενικού και δοτική πληθυντικού):

 

accipe (δοτική ενικού και ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους Μετοχής Ενεστώτα):

 

paucis (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

indignātus (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού):

 

vocem (αφαιρετική ενικού):

 

ipsi (αιτιατική ενικού και πληθυντικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 25

praecocem (αφαιρετική ενικού και δοτική πληθυντικού):

 

Carthagine (γενική ενικού):

 

patribus (γενική πληθυντικού):

 

decerptam esse (Απαρέμφατο Μέλλοντα και Συντελ. Μέλλοντα):

 

tertium (αφαιρετική ενικού):

 

scitote (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα Π.Φ.):

 

tutamini (γενική ενικού θηλυκού γένους Μετοχής Ενεστώτα και Μέλλοντα):

 

opibus (ονομαστική και γενική πληθυντικού):

 

nolite (β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Παρακειμένου):

 

discrimine (ονομαστική και δοτική πληθυντικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 27

urbe (γενική και αιτιατική πληθυντικού):

 

grandi (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

recesserat (τον ίδιο τύπο στην Π.Φ.):

 

minor (τους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

tragoediam (δοτική και αφαιρετική ενικού):

 

duriora (το συγκριτικό βαθμό του επιρρήματος):

 

paenitet (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Παρακειμένου):

 

meliora (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

pomis (γενική και αιτιατική ενικού):

 

nascuntur (β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και γ΄ ενικό Υποτακτικής Μέλλοντα):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 29

Actiacam (αιτιατική πληθυντικού):

 

rediret (β΄ ενικό Υποτακτικής Μέλλοντα και β΄ πληθυντικό Προστακτικής Μέλλοντα):

 

occurrit (αφαιρετική Σουπίνου και αιτιατική Γερουνδίου):

 

tenens (αιτιατική και αφαιρετική ενικού):

 

ave (γενική ενικού):

 

multum (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

parem (αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους):

 

diu (τον υπερθετικό βαθμό του επιρρήματος):

 

perdidi (Απαρέμφατο Μέλλοντα Ε.Φ. και Π.Φ.):

 

tanti (δοτική ενικού και πληθυντικού θηλυκού γένους):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 31

Manlius (δοτική και κλητική ενικού):

 

nobili (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

genere (ονομαστική πληθυντικού):

 

lacessitus est (τον ίδιο τύπο στην Ε.Φ.):

 

singularis (ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους):

 

eventu (γενική και δοτική ενικού):

 

pugnandi (δοτική Γερουνδίου και αιτιατική Σουπίνου):

 

fortior (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

fugati erant (β΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού Π.Φ. και ονομαστική πληθυντικού αρσενικού γένους Γερουνδιακού):

 

morte (αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 34

complures (ονομαστική και γενική πληθυντικού ουδετέρου γένους):

 

salutatum (γενική ενικού Γερουνδίου και δοτική ενικού αρσενικού γένους Μετοχής Ενεστώτα):

 

Scipio (αιτιατική και αφαιρετική ενικού):

 

praesidium (δοτική ενικού):

 

domestici (γενική και αιτιατική πληθυντικού):

 

reserari (Απαρέμφατο Μέλλοντα και Μετοχή Παρακειμένου και στα 3 γένη):

 

sanctum (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

venerati sunt (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και αφαιρετική Γερουνδίου):

 

cupide (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

consecrare (β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου και Απαρέμφατο Μέλλοντα)

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 36

maxima (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

utebatur (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και δοτική Γερουνδίου):

 

facilius (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

quodam (ονομαστική ενικού ουδετέρου γένους):

 

mirati sunt (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Ενεστώτα):

 

pondus (αιτιατική πληθυντικού):

 

vultum (δοτική και αφαιρετική ενικού):

 

ministri (κλητική ενικού και αιτιατική πληθυντικού):

 

malle (β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού):

 

mementote (β΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου και Απαρέμφατο Παρακειμένου):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 38

Caecilia (γενική ενικού):

 

prisco (την ίδια πτώση στον πληθυντικό αριθμό):

 

nuptiale (αφαιρετική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

nocte (γενική και δοτική πληθυντικού):

 

persedebat (α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Μέλλοντα και γενική ενικού Μετοχής Ενεστώτα):

 

aliqua (αιτιατική ενικού και πληθυντικού):

 

longa (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

fessa (δοτική ενικού αρσενικού γένους):

 

cederet (Απαρέμφατο Μέλλοντα και αφαιρετική Σουπίνου):

 

sede (ονομαστική και γενική ενικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 42

ordine (ονομαστική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

imminent (α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα):

 

spem (αφαιρετική ενικού και κλητική πληθυντικού):

 

mollibus (τους 3 βαθμούς του επιρρήματος):

 

aluerunt (β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και γενική ενικού θηλυκού γένους Μετοχής Μέλλοντα):

 

nascentem (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Μέλλοντα και αιτιατική Γερουνδίου):

 

improbi (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

iste (αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους):

 

neminem (αφαιρετική ενικού αρσενικού και ουδετέρου γένους):

 

fateatur (β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου και β΄ ενικό Προστακτικής Μέλλοντα):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 43

infelix (αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους συγκριτικού βαθμού):

 

traxit (β΄ πληθυντικό Προστακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Παρακειμένου):

 

primum (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

populari (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και δοτική ενικού αρσενικού γένους Μετοχής Ενεστώτα):

 

fines (κλητική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

perveneras (γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού και τα 3 γένη του Γερουνδιακού):

 

conspectu (γενική και δοτική ενικού):

 

coniunx (αιτιατική ενικού):

 

pati (β΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και Υποτακτικής Παρατατικού):

 

mors (αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 44

fides (δοτική και αφαιρετική ενικού):

 

caritas (αιτιατική ενικού και κλητική πληθυντικού):

 

stabilis (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):

 

nescio (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα Π.Φ.):

 

tempus (αφαιρετική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

fit (Απαρέμφατο Συντελ. Μέλλοντα και τα 3 γένη του Γερουνδιακού):

 

inopes (γενική πληθυντικού και δοτική ενικού θηλυκού γένους στον υπερθετικό βαθμό):

 

Tarquinium (κλητική ενικού):

 

intellexi (γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντελ. Μέλλοντα):

 

neutris (τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό):

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 45

Ciceronem (ονομαστική ενικού):

 

gerantur (γ΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού και Παρακειμένου):

 

equitibus (κλητική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):

 

intercepta (τον ίδιο τύπο της Μετοχής Μέλλοντα):

 

cognoscantur (Απαρέμφατο Ενεστώτα και αφαιρετική Γερουνδίου):

 

Graecis (δοτική ενικού):

 

adire (γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού και γενική ενικού αρσενικού γένους Μετοχής Ενεστώτα):

 

tragulae (αιτιατική ενικού και δοτική πληθυντικού):

 

celeriter (τους άλλους 2 βαθμούς του επιρρήματος):

 

turrim (γενική και αφαιρετική ενικού):

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.