Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο πλαίσιο του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ» 

Στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ», ξεκινά από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) η υλοποίηση προγραμμάτων επιμόρφωσης για:

  • φιλολόγους, μαθηματικούς και στελέχη της εκπαίδευσης που εμπλέκονται στην εναλλακτική ενισχυτική διδασκαλία,
  • ψυχολόγους που έχουν προσληφθεί στα Επαγγελματικά Λύκεια,
  • εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων, σε θέματα που σχετίζονται με το θεσμό του «Συμβούλου Καθηγητή»,
  • επιμορφωτές εκπαιδευτικών. 

Η πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ-Υλοποίηση Επιμόρφωσης» υλοποιείται από το ΙΕΠ και είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Τίτλος Πράξης: «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση Επιμόρφωσης»

(MIS) 5022549

Εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης: 01/04/2019

Υπεύθυνος: Αθανάσιος Στράντζαλος

Ημερομηνία λήξης: 31/12/2022

Αντικείμενο της Πράξης: Η Πράξη «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υλοποίηση Επιμόρφωσης» με Κωδικό ΟΠΣ 5022549 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020» με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) αποτελεί μέρος μιας δέσμης Παρεμβάσεων στην Α’ Τάξη Λυκείου των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.), οι οποίες συνολικά αναφέρονται και αφορούν σε ψυχοκοινωνική και γνωστική υποστήριξη των μαθητών, δημιουργία δικτύων υποστήριξης, υλοποίηση σχεδίων δράσης καθώς και συμπληρωματικών δράσεων (πρβλ. ΥΑ Φ25α/195192/Δ4/20-11-2018 «Πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος «Μία νέα αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – υποστήριξη σχολικών μονάδων ΕΠΑ.Λ.»).

Ενδεικτικά, προβλέπεται η εφαρμογή της εναλλακτικής ενισχυτικής διδασκαλίας (συν-διδασκαλίας του ιδίου αντικειμένου) για τα μαθήματα των Νέων Ελληνικών και των Μαθηματικών, η ενεργοποίηση του Συμβούλου-Καθηγητή για τους μαθητές και μαθήτριες προς υποστήριξη της σχολικής τους ένταξης, επίδοσης και δραστηριότητας, η παρουσία Ψυχολόγων στις σχολικές μονάδες και η υποστήριξη της δικτύωσης και εν γένει συνεργασίας των εκπαιδευτικών, είτε στο πλαίσιο της συνδημιουργίας και συνδιαμόρφωσης Σχεδίων Δράσης που θα απευθύνονται και στην κοινωνία, είτε ως διάλογο και ανατροφοδότηση επί των αντικειμένων της Δράσης.

Η παρούσα Πράξη, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση της σχετικής επιμόρφωσης των εξής ομάδων στόχου:

(α) εκπαιδευτικοί (μόνιμοι και αναπληρωτές) των κλάδων ΠΕ02 (Φιλολόγων) και ΠΕ03 (Μαθηματικών) των ΕΠΑ.Λ. και εμπλεκόμενα στελέχη της εκπαίδευσης, για την υποστήριξη-εφαρμογή της Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας, με την μορφή της Συνδιδασκαλίας δύο εκπαιδευτικών στο κανονισμένο Ωρολόγιο Πρόγραμμα για τα αντίστοιχα μαθήματα, και σκοπό την ενίσχυση των μαθητών σε γνωστικό επίπεδο και στο επίπεδο της ενεργού εμπλοκής τους, με όρους διαφοροποιημένης προσέγγισης της διδασκαλίας και της μάθησης, αλλά και υποστήριξης της συνεργατικής μάθησης, στα μαθήματα της Γλώσσας και των Μαθηματικών στην Α’ ΕΠΑ.Λ., αρχικά

(β) ψυχολόγοι (αναπληρωτές), που θα προσλαμβάνονται με στόχο την ενίσχυση και αποτελεσματική υποστήριξη των μαθητών και των εκπαιδευτικών των ΕΠΑ.Λ., στο πλαίσιο ανάπτυξης σχετικού δικτύου υποστήριξης της σχολικής κοινότητας των ΕΠΑ.Λ.

(γ) εκπαιδευτικοί (όλων των ειδικοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών εκπαίδευσης) των ΕΠΑ.Λ. σε θέματα που αφορούν την ψυχοπαιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών/μαθητριών, μέσω της υλοποίησης του θεσμού του Συμβούλου-Καθηγητή, και

(δ) επιμορφωτές/πολλαπλασιαστές, οι οποίοι θα προκύψουν μέσα από σχετικό μητρώο και οι οποίοι θα συμμετέχουν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Σκοπός/Στόχοι της Πράξης, η οποία αναπτύσσεται με 7 Υποέργα, είναι η:

  • η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. στην εφαρμογή των αντικειμένων που περιγράφονται παραπάνω, στο πλαίσιο της ΜΝΑΕ,
  • η παρακολούθηση και τροφοδότηση της υλοποίησης των αντικειμένων της επιμόρφωσης ειδικά σε ό,τι αφορά στο επιστημονικό και παιδαγωγικό πλαίσιο,
  • ο διαμοιρασμός της πληροφορίας από την εφαρμογή της στις σχολικές μονάδες προς την ΕΟΕ του ΙΕΠ (προκειμένου να αποτιμάται και – αν χρειάζεται – να αναδιαμορφώνεται μέρος της), και
  • η αξιολόγηση και δημοσιότητα των δράσεων και των παραδοτέων της Πράξης.

Πορεία υλοποίησης: Η υλοποίηση της Πράξης αναμένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο του 2019 και έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης ως τον Δεκέμβριο του 2022.

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.