H Y.A. για τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τα θέματα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

H Y.A. για τη συγκρότηση της Ανεξάρτητης Επιτροπής για τα θέματα των Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

  α) του άρθρου 30, παρ. 9, του ν.682/1977 (Α ́ 244), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 (Α’ 74) και ισχύει,
  β) του άρθρου 41, παρ. 2, του ν.1756/1988 (Α’ 35), όπως ισχύει,
  γ) των άρθρων 13 έως 15 του ν.2690/1999 (Α’ 45 ) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν,

  δ) του άρθρου 7, παρ. 6, του ν.3469/2006 (Α’ 131) «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις»,
  ε) του π.δ/τος 70/2015 (Α’ 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων…»,

  στ) του π.δ/τος 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
  ζ) του π.δ/τος 18/2018 (Α’ 31) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», όπως ισχύει.

 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 782/28.1.2019 (ΕΙΣ 17272/Ν1/5.2.2019) έγγραφο του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με το οποίο διαβιβάστηκε αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 53/2019 Πράξης του εν λόγω Συμβουλίου με το οποίο ορίστηκαν ο Πρόεδρος και τα μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

page1image2698057488

[1]

 1. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3/1-2-2019 (ΕΙΣ 15421/N1/1-2-2019) έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), με το οποίο υποδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. με τον αναπληρωτή του.

 2. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 1/11-1-2019 (ΕΙΣ 4608/N1/14-1-2019) έγγραφο του Συνδέσμου Ιδιωτικών Σχολείων (Σ.Ι.Σ), με το οποίο υποδείχθηκε ο εκπρόσωπος του Σ.Ι.Σ. με τον αναπληρωτή του.

 3. Το γεγονός ότι με την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τον Πρόεδρο και τα μέλη της ανεξάρτητης Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 30 του

ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 56 του ν.4472/2017 και ισχύει, ως εξής:1. ΞΗΡΟΤΥΡΗ ΗΛΙΑ του Ιωάννη (ΑΔΤ: ΑΚ079227), Πρωτοδίκης Αθηνών, Πρόεδρο, με αναπληρώτρια την

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ του Εμμανουήλ (ΑΔΤ: Ρ444114), Πρωτοδίκη Αθηνών.
2. ΛΑΛΛΗ ΑΘΗΝΑ του Λεάνδρου (ΑΔΤ: ΑΕ613303), Πρωτοδίκη Αθηνών, με αναπληρώτρια την ΥΦΑΝΤΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Ανδρέα (ΑΔΤ: ΑΝ159517), Πρωτοδίκη Αθηνών.
3. ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου (ΑΔΤ: ΑΒ204320), Πρωτοδίκης Αθηνών, με αναπληρώτρια

τη ΖΕΥΓΩΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ του Αντωνίου (ΑΔΤ: ΑΗ001921), Πρωτοδίκη Αθηνών.
Β. Ορίζουμε τους εκπροσώπους της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε. και της Σ.Ι.Σ., οι οποίοι παρίστανται ως παρατηρητές στη

συνεδρίαση της Επιτροπής, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ως εξής:
1. ΚΟΥΡΟΥΤΟ ΜΙΧΑΛΗ, εκπρόσωπο της Ο.Ι.Ε.Λ.Ε, με αναπληρωτή τον ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ.

2. ΚΥΡΑΪΛΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, εκπρόσωπο της Σ.Ι.Σ., με αναπληρωτή τον ΜΗΛΛΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ.

Γ. Γραμματέας ορίζεται η ΦΟΥΓΙΑΞΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ του Φιλοκτήτη (ΑΔΤ: ΑΜ594634), μόνιμη υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Α’, με αναπληρωτή τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΓΚΕΚΑ του Χαράλαμπου (ΑΔΤ: ΑΕ535975), μόνιμος εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ06 Αγγλικών με βαθμό Α’, αποσπασμένος στη Γενική Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Δ. Αρμοδιότητα της ανεξάρτητης Επιτροπής είναι η εξέταση της νομιμότητας και της καταχρηστικότητας ή μη των καταγγελλόμενων συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, στις εξής περιπτώσεις: αα) όταν ο εργοδότης επικαλείται και αποδεικνύει επαρκώς αιτιολογημένη διαταραχή του εκπαιδευτικού κλίματος στο σχολείο λόγω αδυναμίας συνεργασίας εργοδότη-εκπαιδευτικού, κατ’ άρθρο 30 παρ. 3, περίπτ. α’, του ν.682/1977, όπως ισχύει, και ββ) όταν υπάρχουν καταγγελίες για λόγους διδακτικής, παιδαγωγικής ανεπάρκειας ή επαγγελματικής ασυνέπειας, οι οποίες στηρίζονται σε δύο (2) τουλάχιστον εκθέσεις και αφορούν δύο (2) τουλάχιστον συνεχόμενα διδακτικά έτη, σύμφωνα με την ειδικότερη διαδικασία που περιγράφεται στην υποπερίπτωση δδ’ της περίπτ. ε’ της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν.682/1977, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3Β του άρθρου 84 του ν.4547/2018 (Α’ 102).

page2image2698573360

[2]

Ε. Η θητεία των μελών της Επιτροπής αρχίζει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του έτους 2020.

Στ. Η Επιτροπή προσκαλεί σε κατ’ αντιμωλία συζήτηση τις αντιτιθέμενες πλευρές (εργοδότης – εργαζόμενος) και συνεδριάζει δημοσίως στο κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, το επί της οδού Α. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι Αττικής, εντός και εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί συλλογικών οργάνων.

Ζ. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτήν κανενός είδους αποζημίωση. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αποφάσεις Ιδιωτική Εκπαίδευση

 

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.