Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας

Ακαδημία Αθηνών: Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε αριστούχο πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στον κλάδο της Παπυρολογίας, από τα έσοδα της Δωρεάς Πάικου Νικολαΐδη εις μνήμην Δημητρίου και Διαμάντως Νικολαΐδη.

Oι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:

1. Η υποτροφία χορηγείται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτεί ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Τo ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ τον μήνα. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και μετά την λήξη των σπουδών του τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

4. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου «Άριστα», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36o έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

5. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα: α) Αρχαία ελληνική ιστορία

β) Αρχαία ελληνική φιλολογία

Επίσης, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά, γραπτώς και προφορικώς, στην ξένη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένες γλώσσες.

Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

7. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Τετάρτη 22 Μαΐου 2019 και ώρα 12.00μ., κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών.
Την Τρίτη 28 Μαΐου 2019 και ώρα 12.00μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Αρχαία ελληνική ιστορία.

Την Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 και ώρα 10.00π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Αρχαία ελληνική φιλολογία (Βακχυλίδης, Υπερείδης, Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία,Μενάνδρου Δύσκολος και Σαμία, Ηρώνδα Μιμίαμβοι).

8. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν στα μαθήματα που θα εξεταστούν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα τον βαθμό είκοσι (20). Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα βαθμό τουλάχιστον δεκατέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, τη σειρά επιτυχίας καθορίζει κλήρωση που θα διενεργηθεί από την Εξεταστική Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση, η διεξαγωγή της οποίας θα γνωστοποιηθεί στους ισοβαθμήσαντες με σχετική ανακοίνωση της Ακαδημίας Αθηνών. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα σχετικού συμφωνητικού υποτροφίας.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου στο οποίο αυτή αναφέρεται (2019-2020), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου.

Δεν γίνεται δεκτή η για οποιοδήποτε λόγο αναστολή έναρξης ή ενδιάμεση αναστολή της υποτροφίας.

10. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας που έχει λάβει μέχρι τότε, εφαρμοζομένων για την είσπραξη αυτού των διατάξεων του νόμου «περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων». Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

H Ακαδημία Αθηνών διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οριστικά τη χορήγηση υποτροφίας σε περίπτωση που συντρέχει σπουδαίος λόγος.

11. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στον διαγωνισμό υποχρεούνται να υποβάλουν στο Πρωτόκολλοτης Ακαδημίας Αθηνών (ταχ. δ/νση: Πανεπιστημίου 28, Τ.Κ. 106 79, Αθήνα), το αργότερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού, αίτηση που θα τυπώσουν από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας www.academyofathens.gr (Ενότητα: Υποτροφίες).

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 4).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στον αντίστοιχο κλάδο.
γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή πιστοποιητικού ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.

δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής, την οποία ο υποψήφιος θα τυπώσει από την ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών www.academyofathens.gr(Ενότητα: Υποτροφίες) ότι δεν έλαβε, δεν λαμβάνει και, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί υπότροφος της Ακαδημίας Αθηνών, δεν θα λάβει καμία άλλη υποτροφία για τις ίδιες σπουδές (δηλ. και για τις παρούσες σπουδές και για το ίδιο επίπεδο σπουδών) από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.

ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες με τους αριθμούς πρωτοκόλλου της αίτησης αφενός των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, αφετέρου των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

12. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής της υποτροφίας κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/10.09.2013 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της Δωρεάς Πάικου Νικολαΐδη.

Η Ακαδημία Αθηνών, έχοντας συμμορφωθεί με το νέο Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) για την προστασία φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα και ο υποψήφιος θα συναινέσει στην τήρηση εκ μέρους της Ακαδημίας Αθηνών της ταχυδρομικής ηλεκτρονικής διεύθυνσης ή και άλλων στοιχείων του, δεσμευόμενη άμα ότι θα τηρηθεί το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων του υποψηφίου και δεν θα δοθεί ποτέ σε τρίτους.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών – Διεύθυνση Περιουσίας (ταχ. δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, 210.3664736, 210.3664781), καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΦΑΝΟΣ Δ. ΉΜΕΛΛΟΣ Ακαδημαϊκός

Ο Γενικός Γραμματεύς

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ Ακαδημαϊκός

Υποτροφίες

 

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/
Ισιδώρα Δρίτσα

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.