Αδίδακτο κείμενο: Λυσίας, Κατά Ἀγοράτου ἐνδείξεως 43-46

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίας, Κατά Ἀγοράτου ἐνδείξεως 43-46

Λυσίας, Κατά Ἀγοράτου ἐνδείξεως 43-46

Ο Λυσίας στο λόγου του Κατά Ἀγοράτου ἐνδείξεως κατηγορεί τον Αγόρατο ότι υπηρετώντας τους ολιγαρχικούς είχε γίνει αίτιος του θανάτου δημοκρατικών πολιτών με τις καταγγελίες του. Τον λόγο τον εκφωνεί προς τους δικαστές της Ηλιαίας ο αδελφός ενός ταξίαρχου που είχε εκτελεστεί και ζητά τη δίκαιη και παραδειγματική τιμωρία του Αγόρατου.

Οὗτοι μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὑπ’ Ἀγοράτου ἀπογραφέντες ἀπέθανον· ἐπειδὴ δὲ τούτους ἐκποδὼν ἐποιήσαντο οἱ τριάκοντα, σχεδὸν οἶμαι ὑμᾶς ἐπίστασθαι ὡς πολλὰ καὶ δεινὰ μετὰ ταῦτα τῇ πόλει ἐγένετο· ὧν οὗτος ἁπάντων αἴτιός ἐστιν ἀποκτείνας ἐκείνους. ἀνιῶμαι μὲν οὖν ὑπομιμνῄσκων τὰς γεγενημένας συμφορὰς τῇ πόλει, ἀνάγκη δ’ ἐστίν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐν τῷ παρόντι καιρῷ, ἵν’ εἰδῆτε ὡς σφόδρα ὑμῖν ἐλεεῖν προσήκει Ἀγόρατον. ἴστε μὲν γὰρ τοὺς ἐκ Σαλαμῖνος τῶν πολιτῶν κομισθέντας, οἷοι ἦσαν καὶ ὅσοι, καὶ οἵῳ ὀλέθρῳ ὑπὸ τῶν τριάκοντα ἀπώλοντο· ἴστε δὲ τοὺς ἐξ Ἐλευσῖνος, ὡς πολλοὶ ταὐτῇ συμφορᾷ ἐχρήσαντο· μέμνησθε δὲ καὶ τοὺς ἐνθάδε διὰ τὰς ἰδίας ἔχθρας ἀπαγομένους εἰς τὸ δεσμωτήριον· οἳ οὐδὲν κακὸν τὴν πόλιν ποιήσαντες ἠναγκάζοντο αἰσχίστῳ καὶ ἀκλεεστάτῳ ὀλέθρῳ ἀπόλλυσθαι, οἱ μὲν γονέας [σφετέρους αὐτῶν] πρεσβύτας καταλείποντες, οἳ ἤλπιζον ὑπὸ τῶν σφετέρων αὐτῶν παίδων γηροτροφηθέντες, ἐπειδὴ τελευτήσειαν τὸν βίον, ταφήσεσθαι, οἱ δὲ ἀδελφὰς ἀνεκδότους, οἱ δὲ παῖδας μικροὺς πολλῆς ἔτι θεραπείας δεομένους· οὕς, ὦ ἄνδρες δικασταί, ποίαν τινὰ οἴεσθε γνώμην περὶ τούτου ἔχειν, ἢ ποίαν τινὰ ἂν ψῆφον θέσθαι, εἰ ἐπ’ ἐκείνοις γένοιτο, ἀποστερηθέντας διὰ τοῦτον τῶν ἡδίστων; ἔτι δὲ τὰ τείχη ὡς κατεσκάφη καὶ αἱ νῆες τοῖς πολεμίοις παρεδόθησαν καὶ <τὰ> νεώρια καθῃρέθη καὶ Λακεδαιμόνιοι τὴν ἀκρόπολιν ἡμῶν εἶχον καὶ ἡ δύναμις ἅπασα τῆς πόλεως παρελύθη, ὥστε μηδὲν διαφέρειν τῆς ἐλαχίστης πόλεως τὴν πόλιν.

Λεξιλόγιο

 • ἀπογράφομαι= καταγράφομαι στον κατάλογο
 • ἀνιῶμαι= λυπούμαι, στενοχωριέμαι
 • κομίζομαι=μεταφέρομαι
 • ἀπάγω=οδηγώ
 • ἐκλεέστατος=εντελώς άδοξος
 • γηροτροφῶ=γηροκομώ
 • θεραπεία=φροντίδα
 • νεώρια=λιμάνια

Παρατηρήσεις

 1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα: «οὕς, ὦ ἄνδρες… πόλεως τὴν πόλιν.»

Μονάδες 10

 1. Γιατί πρέπει, σύμφωνα με τον ρήτορα να τιμωρηθεί σκληρά ο Αγόρατος;

Μονάδες 10

 

 1. α) Να βρείτε τέσσερις ρηματικούς τύπους σε αόριστο (αόριστο α´ & β´, παθητικό αόριστο α´ & β´) και να γράψετε το β´ ενικό της προστακτικής στον ίδιο χρόνο.

 

β) Να βρείτε δυο φωνηεντόληκτα ουσιαστικά της γ´ κλίσης και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.

 Μονάδες 10

 

 

 1. α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του αποσπάσματος

ἴστε δὲ τοὺς ἐξ Ἐλευσῖνος, ὡς πολλοὶ ταὐτῇ συμφορᾷ ἐχρήσαντο· μέμνησθε δὲ καὶ τοὺς ἐνθάδε διὰ τὰς ἰδίας ἔχθρας ἀπαγομένους εἰς τὸ δεσμωτήριον· οἳ οὐδὲν κακὸν τὴν πόλιν ποιήσαντες ἠναγκάζοντο αἰσχίστῳ καὶ ἀκλεεστάτῳ ὀλέθρῳ ἀπόλλυσθαι, οἱ μὲν γονέας [σφετέρους αὐτῶν] πρεσβύτας καταλείποντες, οἳ ἤλπιζον ὑπὸ τῶν σφετέρων αὐτῶν παίδων γηροτροφηθέντες, ἐπειδὴ τελευτήσειαν τὸν βίον, ταφήσεσθαι, οἱ δὲ ἀδελφὰς ἀνεκδότους, οἱ δὲ παῖδας μικροὺς πολλῆς ἔτι θεραπείας δεομένους·

 

 1. β) ἐπειδὴ δὲ τούτους ἐκποδὼν ἐποιήσαντο οἱ τριάκοντα.Να συμπτύξετε τη δευτερεύουσα πρόταση σε μετοχή.

 Μονάδες 10

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Ποια γνώμη νομίζετε ότι έχουν όλοι αυτοί, άνδρες δικαστές, γι’ αυτόν εδώ ή ποια απόφαση θα εξέδιδαν, αν ποτέ γίνονταν δικαστές του, αφού έχουν στερηθεί εξαιτίας του τα καλύτερα; Ξέρετε ακόμη ότι τα τείχη μας καταστράφηκαν από τα θεμέλια, ότι τα πολεμικά μας πλοία παραδόθηκαν στους εχθρούς, ότι τα λιμάνια μας διαλύθηκαν, ότι οι Λακεδαιμόνιοι κατέλαβαν την ακρόπολή μας και ότι παρέλυσε κάθε μορφή δραστηριότητας στην πόλη, ώστε σε τίποτε να μην ξεχωρίζει η Αθήνα από την πιο ασήμαντη πόλη.

Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών  

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.