Λατινικά: Ασκήσεις γραμματικής ανά ενότητα (Κείμενα: 21, 24, 25)

Λατινικά: Ασκήσεις γραμματικής ανά ενότητα (Κείμενα: 21, 24, 25)

Λατινικά: Ασκήσεις γραμματικής ανά ενότητα (Κείμενα: 21, 24, 25)

ΕΝΟΤΗΤΑ 21η

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Να κλίνετε σε όλους τους χρόνους της Οριστικής τα παρακάτω ρήματα (στη φωνή που βρίσκονται):acceperunt, secutus est.

 

 • Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα:everterunt, dicitur, pensatum est, reversus est.

 

 • Να γίνει χρονική αντικατάσταση στην Ενεργητική Περιφραστική Συζυγία: dedit, rediit.
 • Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων και στις δύο φωνές: acceperunt, rediit, secutus est.
 • Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων στη φωνή που βρίσκονται: recepit, pensatum est.
 • Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς (όπου είναι δυνατό):pecunia, flumen, ius, Pisaurum,nomen, Βrennus, Ardea, dictator.
 • Να κλίνετε τις συνεκφορές και στους δύο αριθμούς (όπου είναι δυνατό):aequo iure, Brenno duce, hoc factum, aurum omne, deletis legionibus.
 • Nα κλίνετε και στα τρία γένη τον υπερθετικό βαθμό του επιθέτου:
 • Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
 • exilio(γενική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):
 • deletis(α΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού και γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντ. Μέλλοντα):
 • urbem(αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού):
 • appensum (τον ίδιο τύπο της μετοχής μέλλοντα):
 • civitati (αιτιατική ενικού και κλητική πληθυντικού):
 • omne(ονομαστική πληθυντικού ίδιου γένους):
 • Capitolium(αφαιρετική ενικού):
 • aequo(αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους):
 • rogatus(Απαρέμφατο Παρακειμένου Ε.Φ. και Π.Φ.):
 • dicitur(Απαρέμφατο Ενεστώτα και Μέλλοντα):
 • secutus est (Μετοχή Ενεστώτα και Απαρέμφατο Μέλλοντα):
 • absens(β΄ ενικό Οριστικής Παρακειμένου και Απαρέμφατο Ενεστώτα):
 • fuerat(θηλυκό γένος Μετοχής Μέλλοντα και Απαρέμφατο Παρακειμένου):
 • Romam(γενική ενικού):
 • aurum(αφαιρετική ενικού):
 • interemptis(γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα Ε.Φ. και Π.Φ.):
 • hoc(ονομαστική πληθυντικού θηλυκού και ουδετέρου γένους):
 • factus est (γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα και β΄ πληθυντικό Οριστικής Συντ. Μέλλοντα):
 • pensatum est (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Μέλλοντα Ε.Φ.):
 • dedit(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Μέλλοντα και Υπερσυντελίκου Π.Φ.):
 • quibus(δοτική ενικού και αιτιατική πληθυντικού ίδιου γένους):
 • immensam(τον ίδιο τύπο στο αρσενικό γένος):
 • reversus est (β΄ ενικό Οριστικής Παρατατικού και γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα):
 • Veientanam(αφαιρετική ενικού αρσενικού γένους και αφαιρετική πληθυντικού θηλυκού γένους):

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 24η

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Να κλίνετε σε όλους τους χρόνους της Υποτακτικής στην Ε.Φ. και στην Π.Φ. τα παρακάτω ρήματα: venisset, exlamavit.

 

 • Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα στην Οριστική και Υποτακτική στη φωνή που βρίσκονται:dixisset, sensit, mentiebatur, responderit.

 

 • Να γίνει χρονική αντικατάσταση στην Υποτακτική της Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας: credis.
 • Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων και στις δύο φωνές: quaereret, fecerit, cognosco, mentiebatur.
 • Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς (όπου είναι δυνατό):ostium, iussus, domus, ancilla, Ennius.
 • Να κλίνετε τις συνεκφορές και στους δύο αριθμούς (όπου είναι δυνατό):homo impudens, vocem tuam, paucis diebus, mihi ipsi.
 • Nα γράψετε τον ίδιο τύπο του επιθέτου στον υπερθετικό βαθμό: paucis.
 • Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
 • poetam (ονομαστική πληθυντικού):
 • quaerenti(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Παρακειμένου και β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα):
 • illam(δοτική ενικού αρσενικού γένους και αιτιατική ενικού ουδετέρου γένους):
 • accipe (γ΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα Π.Φ. και α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρακειμένου Ε.Φ.):
 • Cornelius (κλητική ενικού):
 • vocem(γενική ενικού και δοτική πληθυντικού):
 • tuae (γενική και αιτιατική πληθυντικού):
 • indignatus(Μετοχή Ενεστώτα και γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού):
 • vis(β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και γ΄ πληθυντικό Οριστικής Συντ. Μέλλοντα):
 • scire (α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Παρατατικού και Απαρέμφατο Παρακειμένου):
 • responderit (β΄ ενικό Υποτακτικής Ενεστώτα και Παρακειμένου Π.Φ.):
 • credidi (Απαρέμφατο Ενεστώτα και Μέλλοντα Π.Φ.):
 • ipsi (αιτιατική ενικού και πληθυντικού):
 • ianua (δοτική ενικού και αφαιρετική πληθυντικού):
 • domini (κλητική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):
 • dixisset(α΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα κα Παρακειμένου Π.Φ.):
 • venisset (τον ίδιο τύπο στην Π.Φ.):
 • diebus (αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού):
 • mentiebatur (γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και Μέλλοντα):
 • id(ονομαστική πληθυντικού):
 • impudens (γενική πληθυντικού υπερθετικού βαθμού):
 • paucis (τον ίδιο τύπο στο θηλυκό γένος):
 • credis(Μετοχή Παρακειμένου):

                                                        

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 25η

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 • Να κλίνετε την Προστακτική Ενεστώτα και Μέλλοντα (και στις δύο φωνές) των παρακάτω ρημάτων: putetis, scitote, interrogo, deleta est, consulueritis, tutamini.

 

 • Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα στην Οριστική, Υποτακτική και Προστακτική στη φωνή που βρίσκονται: dixissent, cavete, sumptum est.

 

 • Να γίνει χρονική αντικατάσταση στην Οριστική της Ενεργητικής Περιφραστικής Συζυγίας: sumptum est.
 • Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται: putetis, scitote, sumptum est, tutamini.
 • Να κλίνετε τα παρακάτω ουσιαστικά και στους δύο αριθμούς (όπου είναι δυνατό):discrimen, arbor, Cato, murus, curia, opes, Carthago, periculum.
 • Να κλίνετε τις συνεκφορές και στους δύο αριθμούς (όπου είναι δυνατό):rem publicam, tertium diem, hanc ficum, extremo discrimine.
 • Nα κλίνετε το ουδέτερο γένος του επιθέτου στον υπερθετικό βαθμό: recentem.

                                                                                                                   

 • Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:
 • quodam(τον ίδιο τύπο στον πληθυντικό αριθμό):
 • attulit(τον ίδιο τύπο στην Π.Φ.):
 • praecocem(ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους):
 • ostendens (Απαρέμφατο Ενεστώτα και β΄ πληθυντικό Υποτακτικής Ενεστώτα):
 • patribus (γενική πληθυντικού):
 • decerptam esse (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και Απαρέμφατο Συντ. Μέλλοντα):
 • recentem(γενική ενικού και δοτική πληθυντικού αρσενικού γένους):
 • hostem(αφαιρετική ενικού και γενική πληθυντικού):
 • nolite(β΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και γ΄ πληθυντικό Υποτακτικής Υπερσυντελίκου):
 • deponite(β΄ ενικό Υποτακτικής Παρατατικού και γ΄ ενικό Προστακτικής Μέλλοντα):
 • consulueritis(α΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα Π.Φ.):
 • scitote(γ΄ πληθυντικό Οριστικής Ενεστώτα και Παρακειμένου Π.Φ.):
 • nimia(αφαιρετική ενικού και ονομαστική πληθυντικού):
 • neminem(γενική και αφαιρετική ενικού):
 • ipsi (γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού):
 • tutamini(α΄ πληθυντικό Οριστικής Παρατατικού και γ΄ ενικό Υποτακτικής Μέλλοντα):
 • sumptum est (τον ίδιο τύπο στην Ε.Φ.):
 • Punicum(δοτική ενικού και γενική πληθυντικού):
 • confidere(β΄ ενικό Οριστικής Μέλλοντα και Παρακειμένου):
 • patriae(γενική και αιτιατική ενικού):
 • omnes(αιτιατική και αφαιρετική ενικού):
 • cavete(γ΄ ενικό Οριστικής Ενεστώτα και Υπερσυντελίκου Ε.Π.Σ.*):
 • credideritis(ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους Μετοχής Παρακειμένου):

                                                

                                                          

 

Έφη Ξύδη
Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.