Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί την Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση με τίτλο “ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ: Αρχές, Φιλοσοφία & Μεθοδολογία για ΣΔΕ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ“προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Η στοχοθεσία του προγράμματος διαρθρώνεται στο πνεύμα της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης και της ανάγκης απόκτησης ωφέλιμων γνώσεων και περισσότερων αξιοποιήσιμων προσόντων στο σχετικό πεδίο καθώς και πρακτικής αξιοποίησης των γνώσεων και στα ΣΔΕ.

 1.  Περιγραφή Επιμόρφωσης

Ο ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης στη σύγχρονη κοινωνία θεωρείται εξαιρετικά σημαντικός και αποτελεί το επίκεντρο των θεωρητικών αναζητήσεων και του προβληματισμού της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας.

        Η εκπαίδευση του Εκπαιδευτή Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης αναφέρεται στη δραστηριότητα που περικλείει την διερεύνηση εκπαιδευτικών αναγκών των εκπαιδευομένων, το σχεδιασμό και την υλοποίηση της διδακτικής ενότητας, καθώς και την αυτό-αξιολόγηση της διδακτικής παρέμβασης. Το αντικείμενο του καλύπτει το φάσμα των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων, και κυρίως των δύο βασικών πυλώνων της, δηλ. τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων.

Στόχος Επιμόρφωσης

Όσοι θα συμμετέχουν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα, ανεξαρτήτως επιπέδου και εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, θα επικαιροποιήσουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους, θα κατακτήσουν νέες εκπαιδευτικές δεξιότητες, θα βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους σε ότι αφορά το σχεδιασμό , την οργάνωση και την προετοιμασία της διδακτικής του  παρέμβασης του με βάση τις θεωρίες μάθησης ενηλίκων,  τη δυναμική της ομάδας, τις εκπαιδευτικές πολιτικές, το κοινωνικοοικονομικό πλαίσιο και τις ανάγκες του πληθυσμού στόχου που αφορά τους ενήλικες.

Μοριοδότηση

Η επιμόρφωση μοριοδοτείται σε Προκηρύξεις:

 1. Εκπαιδευτών Ενηλίκων– στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)  και στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Σ.Ε.Κ.) – με το μέγιστο αριθμό μορίων (2)σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Κ1/122418 /29-08-2016 απόφαση του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης
 2. Εκπαιδευτών Ενηλίκων– των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ – στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκων με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016)
 3. για Αποσπάσεις εκπαιδευτικώνστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (α)σε θέματα Σ.Δ.Ε. με το μέγιστο αριθμό μορίων (4)και(β) στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκωνμε το μέγιστο αριθμό μορίων (3)σύμφωνα με την υπ’ αριθ.Κ1/128698/03-08-2016 απόφαση του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης.
 4. Συμβούλων Σταδιοδρομίαςστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (α)σε θέματα Σ.Δ.Ε. με το μέγιστο αριθμό μορίων (5)και(β) στην Εκπαίδευση Ενηλίκωνμε το μέγιστο αριθμό μορίων (3)σύμφωνα με την υπ’ αριθ.K1/122436/25-07-2016 απόφαση του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης.
 5. Υποδιευθυντώνστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (α)σε θέματα Σ.Δ.Ε. με το μέγιστο αριθμό μορίων (4) και(β) στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκωνμε το μέγιστο αριθμό μορίων (3)σύμφωνα με την υπ’ αριθ.Κ1/128258/02-08-2016 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή υποδιευθυντών σχολείων δεύτερης ευκαιρίας”του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης.
 6. Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκωνμε το μέγιστο αριθμό μορίων (3)σύμφωνα με την υπ’ αριθ.K1/128260/02-08-2016″Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ.”του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης.
 7. Διευθυντώνστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (α)σε θέματα Σ.Δ.Ε. με το μέγιστο αριθμό μορίων (4) και(β) στις αρχές Εκπαίδευσης Ενηλίκωνμε 3 μόριασύμφωνα με την υπ’ αριθ. Κ1/128705/03-08-2016 “Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών σχολείων δεύτερης ευκαιρίας”του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης.

!Σημαντικό προσόν επιλογής από Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς(Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ)

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά άτομα που εργάζονται ή σχεδιάζουν, να ασχοληθούν με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ενηλίκων, στο χώρο εργασίας, στην εκπαίδευση, σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, κλπ. Ακόμη ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη και εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης.

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη ολοκλήρωση του E-learning προγράμματος παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες Πιστοποίηση Επιμόρφωσης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης.

Παράλληλα, βάσει του Π.Δ. 152/2013, η παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος  προσμετρείται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογουμένων εκπαιδευτικών. Επίσης προσφέρει μόρια σε σχετικούς διαγωνισμούς για την αξιοποίηση εκπαιδευτών ή στελεχών (σε διδασκαλίες σε Φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, κ.λπ.) ενώ συνυπολογίζεται στην κατάθεση υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της μοριοδότησης της συνέντευξης (π.χ. πρόσκληση διευθυντών ΙΕΚ).

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014) και έχοντας δωδεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Α’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 

 • Ιστορική εξέλιξη: Αναλύεται η ιστορική εξέλιξη και οι ευρωπαϊκές πολιτικές για το επάγγελμα του εκπαιδευτή ενήλικων
 • Βασικοί άξονες εθνικών πολιτικών: Αναφέρονται οι βασικοί άξονες της εθνικής πολιτικής για την εκπαίδευση ενηλίκων και τη δια βίου εκπαίδευση.
 • Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς: Αναλύονται οι οκτώ βασικές κοινωνικές ικανότητες που χρειάζονται για την προσωπική τους ολοκλήρωση και ανάπτυξη, την ενεργό ιδιότητα του πολίτη, την κοινωνική ένταξη και την απασχόληση.
 • Βασικές θεωρίες για τη μάθηση των ενηλίκων: Αναλύονται οι βασικές θεωρίες στη δια βίου εκπαίδευση: κριτική παιδαγωγική, ανδραγωγική, μετασχηματίζουσα μάθηση
 • Βασικά χαρακτηριστικά των επιμέρους ομάδων – στόχων: Αναλύονται τα βασικά χαρακτηριστικά συγκρότησης ομάδων εργασίας/ μάθησης /ενδυνάμωσης στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • Βασικές αρχές συμβουλευτικής (mentoring) και υποστήριξης (facilitating) της εκπαιδευόμενης ομάδας: Αναλύονται οι βασικές αρχές συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης της ομάδας ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές ανάγκες και λειτουργία & δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας: Αναφέρονται οι έρευνες και οι μεθοδολογία διερεύνησης εκπαιδευτικών αναγκών δυναμική της εκπαιδευόμενης ομάδας
 • Αρχές, στάδια και μέθοδοι σχεδιασμού εκπαιδευτικής παρέμβασης: Αναλύονται με παραδείγματα τα στάδια σχεδιασμού, οι αρχές επικοινωνίας, οι εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές στην εκπαίδευση ενηλίκων

Β’ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

 

 • Στοχοθεσία εκπαιδευτικής παρέμβασης: Αναλύεται με παραδείγματα ο σχεδιασμός στόχων μιας εκπαιδευτικής παρέμβασης
 • Αρχές εκπαίδευσης / μάθησης ενηλίκων: Αναλύονται οι εκπαίδευσης / μάθησης ενηλίκων με βάση την βιωματική μάθηση
 • Έμφυλη διάσταση της εκπαιδευτικής παρέμβασης: Αναλύεται η διαφορετικότητα της έμφυλης εκπαίδευσης
 • Ευπαθείς κοινωνικές ομάδες: Αναφέρονται τα χαρακτηριστικά των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και οι μέθοδοι ενίσχυσής τους
 • Μέθοδοι διαλογικής εκπαίδευσης: Αναλύονται με παραδείγματα διδακτικές προσεγγίσεις της διαλογικής εκπαίδευσης
 • Μικροδιδασκαλίες: Προσφέρονται τύποι και παραδείγματα μικροδιδασκαλιών με πρακτική εφαρμογή
 • Εκπαιδευτικού υλικό και εποπτικά μέσα: Προσφέρονται οι τύποι και οι μορφές εκπαιδευτικού υλικού και λειτουργία εποπτικών μέσων σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές
 • Αυτοαξιολόγηση του εκπαιδευτή: Αναλύονται με παραδείγματα οι τεχνικές και εργαλεία αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτή
 1. Πληροφορίες

Διάρκεια Επιμόρφωσης

 Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learningΠρογράμματος, αντιστοιχεί σε 300 διδακτικές ώρες εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Επιστημονική Επιμέλεια

Δρ. Αναστασία Παμουκτσόγλου

τ. Πάρεδρος Αξιολόγησης Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

 

Κόστος 

  Φοιτητές / Άνεργοι :  225€

Επαγγελματίες:  285€              

 

Διαδικασία Συμμετοχής

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού συμμετοχής, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής

 

 

Διαδικασία Πληρωμής

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με τηνκατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικόEL5καιτο ονοματεπώνυμο σαςκαι κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης, το οποίο αποστέλλετε στο info@e-employ.gr μόνο σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Αν δικαιούστε μειωμένο κόστος λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας, μας αποστέλλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό (πάσο / βεβαίωση ανεργίας) μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-bankingθα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης)

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766 

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

 Nέος κύκλος E-learning, ο οποίος ξεκινά στις 5/11 και οι εγγραφές είναι έως 2/11


 • Ενημερωθείτε για όλα τα Σεμινάρια

 

 • Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook Φιλολογικός Ιστότοπος για να ενημερώνεστε για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα.

                                              

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.