Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί την Εξ’ αποστάσεως Εξειδικευμένη Επιμόρφωση σε ένα μείζον πεδίο της ΕΑΕ με τίτλο “ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ (ΑΜΕΑ)” προκειμένου να ενημερώσει και να μεταφέρει στοχευμένες γνώσεις στους συμμετέχοντες παρέχοντας ένα επιμορφωτικό πρόγραμμα που έρχεται να εφοδιάσει με πρακτικές γνώσεις τους επιμορφούμενους.

 

 1. Περιγραφή Επιμόρφωσης

Ο όρος «άτομα με ειδικές ανάγκες» περιλαμβάνει άτομα με σοβαρές ανεπάρκειες, ανικανότητες ή μειονεξίες που οφείλονται σε σωματικές βλάβες, συμπεριλαμβανομένων των βλαβών των αισθήσεων ή σε διανοητικές ή ψυχικές βλάβες, οι οποίες περιορίζουν ή αποκλείουν την εκτέλεση δραστηριότητας ή λειτουργίας που θεωρείται κανονική για έναν άνθρωπο.

Ο απώτερος στόχος του συμβούλου που εργάζεται με άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) σε θέματα επαγγελματικής ανάπτυξης είναι να τα βοηθήσει να ενεργήσουν προς την καταλληλότερη εκπαιδευτική και μελλοντικά επαγγελματική επιλογή. Πρόκειται για μια εξελικτική, μακρόχρονη διαδικασία, η οποία εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων των ατόμων αυτών (περιορισμένες πρώιμες εμπειρίες, αδυναμία στο επίπεδο λήψης απόφασης, χαμηλό αυτοσυναίσθημα κ.λπ.) είναι καλό να αρχίζει από τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Ο σύμβουλος για να μπορέσει να βοηθήσει το άτομο πρέπει να ακολουθήσει ένα μοντέλο συστημικής παρέμβασης. Πρέπει δηλαδή να εργαστεί όχι μόνο με το ίδιο το άτομο μεμονωμένα, αλλά και με τα άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντός του (οικογένεια, σχολείο, φίλοι), ώστε να είναι σε θέση να το αποδεχτούν και να το βοηθήσουν, όταν χρειαστεί. Ο σύμβουλος βρίσκεται σε θέση κλειδί για την επίτευξη αυτού του αποτελέσματος.

Στόχος Επιμόρφωσης

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα στοχεύει να εξοικειώσει τον συμμετέχοντα με το πλούσιο θεωρητικό υπόβαθρο της συμβουλευτικής αλλά και παράλληλα να τον εξασκήσει στις δεξιότητες και τις πρακτικές τεχνικές που απαιτούνται προκειμένου να εφαρμοστεί η συμβουλευτική σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Βασισμένο στις προδιαγραφές των σχετικών δομών και στις επιταγές της σύγχρονης επιστημονικής πραγματικότητας, δίνει έμφαση στις εξής παραμέτρους:

 • Συγκεκριμένα προβλήματα των διαφόρων υποομάδων ατόμων με ειδικές ανάγκες
 • Δυσκολίες ως προς την επίτευξη των στόχων – διαφοροποίηση ως προς την παρέμβαση στο γενικό πληθυσμό
 • Επίπεδα δράσης του συμβούλου
 • Πρακτικές και στάσεις των συμβούλων κατά τη συμβουλευτική διαδικασία
 • Γνώσεις και δεξιότητες που θεωρούνται απαραίτητες για το σύμβουλο
 • Οι στόχοι της συμβουλευτικής παρέμβασης
 • Άξονες δράσης
 • Τα στάδια της συμβουλευτικής επαφής
 • Χρήσιμες τεχνικές κατά τη συμβουλευτική παρέμβαση

Το εν λόγω επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά επαγγελματίες που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με την κατάρτιση και την εκπαίδευση ΑΜΕΑ. Ακόμη, ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ΑΜΕΑ, εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές ενηλίκων, στελέχη και εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ΑΜΕΑ σε προγράμματα δια βίου μάθησης καθώς και ψυχολόγους και αποφοίτους Παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων Ψυχολογίας που ενδιαφέρονται να εργαστούν ή που εργάζονται στο χώρο των ΑΜΕΑ.

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη ολοκλήρωση του E-learningπρογράμματος παρέχεται στους συμμετέχοντες Βεβαίωση Επιμόρφωσηςαπό το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ και εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησηςαπό τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014)και έχοντας δωδεκαετή και πλέον εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτέλεσε την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

 

Τα θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν συνοψίζονται στις ακόλουθες ενότητες

 

1η ενότητα: Εισαγωγή στη Συμβουλευτική και Συμβουλευτική Ψυχολογία. Θεωρία της Συμβουλευτικής

Στην υποενότητα αυτή ορίζονται οι έννοιες της Συμβουλευτικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, παρατίθενται οι διάφορες θεωρίες συμβουλευτικής, τονίζεται ο ρόλος της συμβουλευτικής σχέσης και η έννοια της ενσυναίσθησης και τέλος αναφέρονται οι εφαρμογές και τα είδη της συμβουλευτικής και η σχέση της με τη θεραπευτική διαδικασία

2η ενότητα: Μεθοδολογία εφαρμογής της Συμβουλευτικής

Στην υποενότητα αυτή περιγράφεται η μεθοδολογία της συμβουλευτικής, η οποία περιλαμβάνει τις προσεγγίσεις, τις μεθόδους, τις τεχνικές, τα μέσα και τη διαδικασία που ακολουθούνται από τους φορείς ή τους λειτουργούς που παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες, σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο. Επίσης, συσχετίζεται η μεθοδολογία αυτή με την αντίστοιχη του επαγγελματικού προσανατολισμού.

3η ενότητα: Συμβουλευτική και Καθοδηγητική/Προσανατολισμός ατόμων/ομάδων με ειδικότερα προβλήματα

Στην υποενότητα αυτή περιγράφονται τα προβλήματα ένταξης που αντιμετωπίζουν ομάδες του πληθυσμού που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό. Επίσης, περιγράφεται το πλαίσιο και το περιεχόμενο της συμβουλευτικής των ευπαθών ομάδων και οι αρχές της ειδικής επαγγελματικής συμβουλευτικής με έμφαση στα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τέλος, γίνεται αναφορά στα βασικά σημεία της διαπολιτισμικής προσέγγισης στη συμβουλευτική.

4η ενότητα: Συμβουλευτική και μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Στην εν λόγω υποενότητα παρουσιάζονται παραδείγματα – έρευνες που έχουν εκπονηθεί αναφορικά με την ένταξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες στα κανονικά σχολεία καθώς και το ποιος είναι ο ρόλος του Συμβούλου. Επίσης, περιγράφεται ο ρόλος της συμβουλευτικής σε μαθητές που φοιτούν σε ΤΕΕ ειδικής αγωγής.

 1. Πληροφορίες

Διάρκεια Επιμόρφωσης

 Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learningΠρογράμματος, αντιστοιχεί σε 150 διδακτικές ώρες εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Επιστημονική Επιμέλεια

Δρ. Παρασκευή Θεοφίλου

   Διδάκτωρ Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου

Κόστος 
Φοιτητές / Άνεργοι :   160€

Επαγγελματίες:  190€ 

 

Διαδικασία Συμμετοχής

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού συμμετοχής, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής

Διαδικασία Πληρωμής

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείταιμόνο με τηνκατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό EL12 καιτο ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης, το οποίο αποστέλλετε στο info@e-employ.gr μόνο σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Αν δικαιούστε μειωμένο κόστος λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας, μας αποστέλλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό (πάσο / βεβαίωση ανεργίας) μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-bankingθα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης)

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766 

 1. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Nέος κύκλος E-learning, ο οποίος ξεκινά στις 5/11 και οι εγγραφές είναι έως 2/11

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή


 • Ενημερωθείτε για όλα τα Σεμινάρια
 • Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook Φιλολογικός Ιστότοπος για να ενημερώνεστε για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.