Εκπαίδευση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμό και στη Συμβουλευτική Καριέρας

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί την Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση  “Εκπαίδευση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική &Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Καριέρας (για συμβούλους – στελέχη ΣΔΕ, ΣΥΥ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ & εκπαιδευτικών μονάδων)” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Καριέρας.

 

 1. Περιγραφή Επιμόρφωσης

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις στελεχών και επιστημόνων που επιθυμούν να απασχοληθούν ως στελέχη επαγγελματικής συμβουλευτικής & σύμβουλοι σταδιοδρομίας σε φορείς και δομές που εφαρμόζουν επαγγελματική συμβουλευτική ενηλίκων, ανέργων και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

           Μέσω του προγράμματος, η κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό &επαναπροσανατολισμό αναφέρεται στην υποστήριξη η οποία βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

           Επιπρόσθετα, μέσω πρακτικών γνώσεων (roleplaying,casestudiesκλπ), υπογραμμίζεται η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, η έγκυρη και περιεκτική πληροφόρηση για ειδικότητες και συνθήκες στην αγορά εργασίας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα και η ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων βάσει των προσόντων, ενδιαφερόντων και αναγκών των ωφελουμένων προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της (ψηφιακής) αγοράς εργασίας.

Στόχος Επιμόρφωσης

Υπό αυτό το πρίσμα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί μέσω των θεματικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους σε εμβαθύνσεις και δεδομένα που αφορούν σε:

 • Ειδική προσέγγιση για τη διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων της ομάδας-στόχου.
 • Εξατομικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό/επαναπροσανατολισμό, με στόχο την καλλιέργεια ή/και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
 • Κατάρτιση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική με στόχο την πρόσκτηση γνώσεων για τη γόνιμη διάγνωση και σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Προσομοίωση – realcasestudies

Μοριοδότηση

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση μοριοδοτείται σε Προκηρύξεις:

 1. Συμβούλων Σταδιοδρομίαςστα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με το μέγιστο αριθμό μορίων 3 σύμφωνα με την υπ’ αριθ.K1/122436/25-07-2016 απόφαση του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης.
 2. σε επιχειρήσεις, προγράμματα voucher(για ανέργους)
 3. σε Σχολές Γονέων και ΚΔΒΜ Δήμων ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας
 4. Σημαντικό προσόν επιλογής από Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς(Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ)

Παράλληλα, στο πλαίσιο αναμενόμενης εφαρμογής των  Όρων και Προϋποθέσεων κατάρτισης και τήρησης Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού αναμένεται να συνυπολογιστεί ως απαιτούμενο κριτήριο για ένταξη στο Υπομητρώο Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά άτομα που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με τη επαγγελματική συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ακόμη ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας ως στελέχη ΣΥΥ, ως επαγγελματικοί σύμβουλοι αλλά και σε όσους επιθυμούν μια αξιόλογη και αναγνωρισμένη επιμόρφωση από ένα ηγετικό φορέα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Παράλληλα, απευθύνεται σε μελλοντικά στελέχη που θα απασχοληθούν σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων, σε εκπαιδευτικούς, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε στελέχη και εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης καθώς και σε ψυχολόγους και αποφοίτους Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας που ενδιαφέρονται να εργαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη ολοκλήρωση του E-learningπρογράμματος παρέχεταισε όλους τους συμμετέχοντες Πιστοποίηση Επιμόρφωσης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης.        

Παράλληλα, η παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος προσμετρείται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογουμένων εκπαιδευτικών. Επίσης παρέχει πρακτικές – αξιοποιήσιμες γνώσεις σε υπάρχοντα και μελλοντικά στελέχη ΣΥΥ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε παρόχους συμβουλευτικής ή σε συμπράττοντες φορείς (όπως ορίζει προσχέδιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ » ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2016)καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εργαστεί σε έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της εκπαίδευσης.

Πρακτική Άσκηση

Με τη ολοκλήρωση  των θεωρητικών ενοτήτων παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης, σε όσους το επιθυμούνστη βάση του πλαισίου που τίθεται από το σχετικό ΦΕΚ για την λειτουργία και τήρηση Μητρώου Στελεχών Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού και για όσους μελλοντικά επιθυμούν να διεκδικήσουν την ένταξη ους σε αυτό. Οι συμμετέχοντες λοιπόν που επιθυμούν, θα συνεχίσουν πρακτική άσκηση 200 ωρών κατά την οποία θα πραγματευθούν και θα εφαρμόσουν με βάση και τη διδαχθείσα ύλη, τουλάχιστον 4 ολοκληρωμένες μελέτες περιπτώσεων που εφαρμόσουν συγκεκριμένη μεθοδολογία στις ακόλουθες κατηγορίες ωφελουμένων: α) Μαθητή Λυκείου, β)  Φοιτητή και γ) Ανέργου.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησηςαπό τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014)και έχοντας δωδεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς ενώ εντάσσεται και στο πλαίσιο της αναφοράς των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ Επιπέδου 1 ή 2), ή ιδιωτικών φορέων στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό εξειδικευμένους στο αντικείμενο Συ.Ε.Π., με μακροχρόνια ηγετική παρουσία στην Ελλάδα

 1. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

 • Συμβουλευτική

Σκοπός, λειτουργίες και στόχοι της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στη σύγχρονη εποχή

 • Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Βασικές θέσεις των ακόλουθων προσεγγίσεων:

 • Η εξελικτική θεωρία του Super
 • Η τυπολογική θεωρία του Holland
 • Hθεωρία συμβιβασμού της Gottfredson
 • Η Κοινωνιογνωστική Θεωρία Σταδιοδρομίας
 • HΘεωρία Μάθησης για το Τυχαίο του Krumboltz
 • HΘεωρία Σχεδιασμού Ζωής του Savickas
 • Hαφηγηματική προσέγγιση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας και ο ρόλος του συμβούλου
 • Αυτοαποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας
 • Διαχείριση Τυχαίου
 • Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα
 • Δεξιότητες αναζήτησης εργασίας και αυτοπαρουσίασης
 • Ο ρόλος των ήπιων δεξιοτήτων
 • Δεξιότητες Διαχείρισης Σταδιοδρομίας και Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Στοχευμένες Τεχνικές και Εφαρμογές συμβουλευτικής καριέρας

– Τεχνικές αναζήτησης εργασίας

– Προδιαγραφές σύνταξης βιογραφικού & συνοδευτικής επιστολής (coverletter),

– Τεχνικές συνέντευξης επιλογής προσωπικού- προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού,

– Νέες τεχνολογίες- μέσα και αναζήτηση εργασίας

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική & Πληροφόρηση για μαθητές & φοιτητές
 • Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός
 • Δομή εκπαιδευτικού συστήματος & Εξεταστικό Σύστημα
 • Βασικές Αρχές Συμπλήρωσης Μηχανογραφικού
 • Σημαντικές Πληροφορίες Για την Επιλογή Σπουδών
 • Μελέτη Εκπαίδευσης & της Αγοράς Εργασίας
 • Κριτήρια Επιλογής Εξειδίκευσης για φοιτητές – αποφοίτους
 • Επανεξέταση του ρόλου του επαγγελματικού συμβούλου στη σύγχρονη εποχή
 • Αναγκαίες Δεξιότητες
 • Προσωπική & Επαγγελματική Ενδυνάμωση
 • Διαδικασίες και Προδιαγραφές
 1. Πληροφορίες

Διάρκεια Επιμόρφωσης

Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learningΠρογράμματος, αντιστοιχεί σε 300 διδακτικές ώρεςεξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης και 200 ώρες πρακτικής άσκησης.

Επιστημονική Επιμέλεια

Δρ. Κότιος Κωνσταντίνος

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Διευθύνων Σύμβουλος EMPLOY

Κόστος

Φοιτητές / Άνεργοι :330€

Επαγγελματίες:        390€        

 

 

Διαδικασία Συμμετοχής

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού συμμετοχής, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής

Διαδικασία Πληρωμής

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείταιμόνο με τηνκατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό ELκαι το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης, το οποίο αποστέλλετε στο info@e-employ.gr μόνο σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Αν δικαιούστε μειωμένο κόστος λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας, μας αποστέλλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό (πάσο / βεβαίωση ανεργίας) μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-bankingθα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης)

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766 

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή


 

 • Ενημερωθείτε για όλα τα Σεμινάρια

 

 • Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook Φιλολογικός Ιστότοπος για να ενημερώνεστε για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα.

 

                                              

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.