Διαδικασία αποδοχής διαχείρισης των νέων Π.Μ.Σ.

Διαδικασία αποδοχής διαχείρισης των νέων Π.Μ.Σ.

Σε εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 έως 38 και του ν. 4485/2017 ιδρύθηκαν ή επανιδρύθηκαν τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και εξής. Η διαδικασία ίδρυσης ή επανίδρυσης ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της Απόφασης της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου για την ίδρυση ή επανίδρυση του Π.Μ.Σ. στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ).

Η οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, για το λόγο αυτό όλα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που ιδρύθηκαν ή επανιδρύθηκαν θα πρέπει να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία.

Ο Διευθυντής του κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), ο οποίος ορίζεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ (Γενικής Συνέλευσης ή Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής), μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ίδρυσης ή επανίδρυσης του Π.Μ.Σ θα πρέπει να καταθέσει προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας τα ακόλουθα έντυπα :
ΕΝΤΥΠΑ

α)Έντυπο αποδοχής διαχείρισης έργου, το οποίο θα συνοδεύεται απαραιτήτως από τα εξής έγγραφα: i) απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου περί ίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ) και ii) απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ (Γενικής Συνέλευσης ή Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής) με την οποία ορίστηκε ο Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ο Αναπληρωτής του, προκειμένου να εκδοθεί σχετική απόφαση του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου για την αποδοχή διαχείρισης του νέου Π.Μ.Σ.  και να χορηγηθεί ο νέος κωδικός του προγράμματος.

β)Έντυπο του συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος θα βρίσκεται σε συνάφεια με τον προϋπολογισμό που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το έντυπο του προϋπολογισμού θα πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής έγγραφα : i) απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. (Γενικής Συνέλευσης ή Ειδικής Διατμηματικής ή Διιδρυματικής Επιτροπής) περί έγκρισης των κατηγοριών δαπανών του προϋπολογισμού που κατατίθεται προς τον ΕΛΚΕ και ii)τον αναλυτικό προϋπολογισμό του ΠΜΣ όπως αυτός εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε περίπτωση που αυτός δεν περιλαμβάνεται στην απόφαση της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου περί ίδρυσης του ΠΜΣ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα έντυπα αποδοχής διαχείρισης έργου και προϋπολογισμού βρίσκονται διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ (http://www.elke.uoa.gr/docs_elke.aspx).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αποδοχής διαχείρισης του προγράμματος και της έγκρισης του προϋπολογισμού του Π.Μ.Σ., ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Π.Μ.Σ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του ν. 4485/2017, δύναται να υποβάλλει αιτήματα για κάθε διαδικασία που αφορά στη λειτουργία του νέου Π.Μ.Σ. (π.χ. αιτήματα ανάληψης υποχρέωσης, αιτήματα για την προμήθεια ειδών ή παροχή υπηρεσιών, αιτήματα για την απασχόληση προσωπικού σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα διαδικασία). Κάθε αίτημα του Επιστημονικού Υπευθύνου που θα αφορά δαπάνη, θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Π.Μ.Σ. και την ισχύουσα νομοθεσία.

Σημειώνεται ότι για την έγκριση απασχόλησης διδασκόντων, απαιτείται η υποβολή αιτήματος έγκρισης απασχόλησης, η οποία θα συνοδεύεται από σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Π.Μ.Σ. από την οποία θα προκύπτει η κατανομή του διδακτικού έργου των διδασκόντων που θα αμειφθούν μέσω ΕΛΚΕ για το σύνολο των μαθημάτων του ακαδημαϊκού εξαμήνου (ή ακόμη και του ακαδημαϊκού έτους). Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 ορίστηκε ότι : «Προϋπόθεση για την αμοιβή μέλους Δ.Ε.Π. για τη συμμετοχή του σε Π.Μ.Σ., με τη μορφή μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αποτελεί η διδασκαλία χωρίς αμοιβή, επιπλέον των νομίμων υποχρεώσεών του, ενός μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου, αντίστοιχα, σε τουλάχιστον ένα Π.Μ.Σ. του Τμήματός του ή άλλου Τμήματος του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι., εφόσον στο Τμήμα του δεν λειτουργεί Π.Μ.Σ.. Η αμειβόμενη και η χωρίς αμοιβή διδασκαλία είναι ίσης διάρκειας και παρέχονται μέσα στο ίδιο ή άλλο ακαδημαϊκό εξάμηνο, σε κάθε, όμως, περίπτωση μέσα στο ίδιο ακαδημαϊκό έτος. Οι παραπάνω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για όσα μέλη Δ.Ε.Π. έχουν νόμιμες υποχρεώσεις δέκα (10) τουλάχιστον ωρών εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης. Η αμοιβή των μελών Δ.Ε.Π. για την με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή τους σε ένα ή περισσότερα Π.Μ.Σ. δεν υπερβαίνει ανά μήνα το τριάντα τοις εκατό (30%) των μηνιαίων τακτικών αποδοχών τους.».

 Στο πλαίσιο αυτό παρακαλείσθε η υποβολή του αιτήματος για την έγκριση απασχόλησης των διδασκόντων να πραγματοποιείται σε εύλογο χρονικό διάστημα πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, προκειμένου να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για τη διεκπεραίωση αυτού από την υπηρεσία μας.  Τυχόν αιτήματα για έγκριση απασχόλησης διδασκόντων για παρελθόντα χρόνο ή δραστηριοτήτων πλην διδασκαλίας μαθήματος, σεμιναρίου ή εργαστηρίου (π.χ. επίβλεψης διπλωματικών εργασιών), δεν είναι δυνατόν να γίνονται δεκτά από το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ διότι δεν είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία ίσχυαν έως σήμερα, και στα οποία έχουν εγγραφεί φοιτητές έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017 – 2018, των οποίων η φοίτηση δεν έχει ολοκληρωθεί, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους, έως την αποφοίτηση αυτών σύμφωνα με το προϊσχύοντα Κανονισμό του Π.Μ.Σ..

Για το λόγο αυτό τα ήδη υφιστάμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα συνεχίσουν να λειτουργούν και οι Επιστημονικοί Υπεύθυνοι αυτών θα πρέπει να κάνουν όλες τις απαιτούμενες ενέργειες σύμφωνα με τις διαδικασίες του ΕΛΚΕ, εφόσον αυτά έχουν οικονομικό αντικείμενο (π.χ. σύνταξη προϋπολογισμού εφόσον υπάρχουν έσοδα και έξοδα, είσπραξη τελών φοίτησης, διενέργεια δαπανών, απασχόληση διδακτικού ή λοιπού προσωπικού), έως την αποφοίτηση των ήδη εγγεγραμμένων φοιτητών.

Σχετικά με το θέμα της δυνατότητας ή μη και της διαδικασίας μεταφοράς ταμειακών διαθεσίμων των ΠΜΣ που λήγουν, αφού ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, στα νέα ΠΜΣ, θα υπάρξει σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Έρευνας και Διαχείρισης

Καθηγητής Θωμάς Σφηκόπουλος


 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.