Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των περιπτώσεων α και β της παρα- γράφου 2 του άρθρου 42 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4386/2016 (Α ́ 83).

2) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α ́ 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευ- τικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».

3) Το Προεδρικό Διάταγμα υπ’ αριθμ. 125/2016 (Α ́ 210) με θέμα «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουρ- γών και Υφυπουργών».

4) Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α ́ 98).

5) Την με αρ. 29/21-06-2018 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

6) Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋ- πολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύ- πτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. Φ.1/Γ/228/116869/Β1/11-07-2018 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α ́ 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α ́ 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αποφασίζουμε::

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων της Β ́ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, καθορίζεται ως εξής:

page2image3330381040page2image3330381376

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ́ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας – Κοινού Προγράμματος

Ώρες

Ελληνική Γλώσσα1

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

1

Νέα Ελληνική Γλώσσα

2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία

2

Μαθηματικά2

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

Φυσικές Επιστήμες3

Φυσική

2

Χημεία

1/2 *

Βιολογία

2/1 *

Ιστορία

2

Σύγχρονος Κόσμος: Πολίτης και Δημοκρατία

1

Θρησκευτικά

1

Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)

2

Γενικό Σύνολο Κοινού Προγράμματος

20

page3image3331428368

*Βιολογία: το 1ο τετράμηνο 2 ώρες και το 2ο τετράμηνο 1 ώρα

*Χημεία: το 1ο τετράμηνο 1 ώρα και το 2ο τετράμηνο 2 ώρες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών

Ώρες

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία

3

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών (Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη και Πολιτική Επιστήμη)

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού

5

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών

Ώρες

Φυσική

3

Μαθηματικά

2

Γενικό Σύνολο Προγράμματος Ομάδας Προσανατολισμού

5

1. Ελληνική Γλώσσα: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νέα Ελληνική Γλώσσα
γ) Νέα Ελληνική Λογοτεχνία.

2. Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.
3. Φυσικές επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτέα αντικείμενα-κλάδους:

α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.

Για τα παραπάνω μαθήματα ισχύουν τα Προγράμματα Σπουδών της B ́ τάξης του Ημερήσιου ΓΕ.Λ.

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 31 Ιουλίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.