Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Προκήρυξη θέσης Αναπληρωτή Καθηγητή Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, (συν.318/21.3.2018), την από 15.3.2018 αίτηση εξέλιξης καθηγητή και έχοντας υπόψη:

1) Το άρθρο 15 παρ. 15 περίπτωση ζ΄ και άρθρο 84 παρ. 10 του ν. 4485/2017 (Α΄114),

2) Το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 (Α΄17),

3) Το άρθρο 4 του ν. 4405/2016 (Α΄129),

4) Το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄83), όπως ισχύει,

5) Η απόφαση Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 (Β΄225) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΑΠΕΛΛΑ),

6) Τα άρθρα 8 παρ. 18 (η), 9 παρ. 9 (γ) του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως αναριθμήθηκε με το άρθρ. 3 παρ. 7 του ν. 4076/2012 (159/Α’),

7) Τα άρθρα 10 και 16 παρ. 1 και 2 του ν. 4009/2011 (Α΄195) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 2 του ν. 4076/2012 (Α΄159),

8) Το άρθρο 6 Περίπτωση Γ’ [μετονομάσθηκε σε Περίπτωση Α’ με το άρθρο 1 παρ. 6(α) του ν. 2188/1994 (Α΄18)] του ν. 2083/92 (159 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (69, Α’) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 81 του ν. 4009/2011 (Α΄195),

9) Το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄38),

10) Το άρθρο 3 παρ. 13 του ν. 3027/2002 (Α΄152),

11) Το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4009/2011 (Α΄195), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 70 παρ. 1 του ν. 4386/2016 (Α΄83) και ισχύει,

12) Το άρθρο 80 παρ. 22 του ν. 4009/2011 (Α΄195) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 4386/2016 (Α΄83),

13) Το π.δ. 134/1999 και

14) Την αριθμ. 120/3895/13.2.2017 (Β΄628) απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών.

προκηρύσσει (ανοικτή προκήρυξη) την πλήρωση μιας (1) θέσης Καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ως εξής:

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Φιλολογίας

Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Αρχαία Ελληνική Φιλολογία»

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr ) από  27/7/2018 έως 27/9/2018 , μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά:
  1. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από ΑΕΙ εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.
  2. Βιογραφικό Σημείωμα.
  3. Αναλυτικό υπόμνημα για τα υποβαλλόμενα πρωτότυπα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  4. Διδακτορική Διατριβή και άλλα επιστημονικά δημοσιεύματα.
  5. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και
  6. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, με την οποία οι υποψήφιοι δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της Πρυτανικής Πράξης διορισμού τους. Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.
  7. Οι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ 1΄ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η μη ηλεκτρονική υποβολή μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» της αίτησης υποψηφιότητας και των απαιτούμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών, συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Ο υποψήφιος, ο οποίος θα επιλεγεί, θα είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και (β) ψυχιάτρου είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. Θα κατατεθούν από τους υποψηφίους, οι οποίοι θα εκλεγούν σε θέση καθηγητή πριν την έκδοση της πρυτανικής πράξης διορισμού τους.

Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος. Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης και το πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α’ θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.


 

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.