ΔΠΜΣ: «Μουσειακές Σπουδές»

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-δών «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση»

(απόφαση ΥΠΠΕΘ, αρ. πρωτ. 110461/Ζ1 / 2-7-2018), το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, σε συνεργασία με το Τμήμα Νηπιαγωγών της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019.

Απονεμόμενος τίτλος

Το ΔΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στη «Ρητορική, Επιστήμες του Ανθρώπου και Εκπαίδευση (Rhetoric, Humanities and Εducation)».

Αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγεί

Οι ετησίως εισαγόμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι σαράντα (40) συνολικά. Η εισαγωγή φοιτητών προβλέπεται σε ετήσια βάση.

Προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στη διαδικασία επιλογής:

Απαραίτητες προϋποθέσεις συμμετοχής υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ είναι οι εξής:

(α) Οι υποψήφιοι για το ως άνω ΔΠΜΣ πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου πανε-πιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αντίστοιχων αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ τίτλων Τμη-μάτων της αλλοδαπής.

(β) Για τους αλλοδαπούς υποψηφίους, οι οποίοι κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ ισότιμο με εκείνα των ελληνικών ΑΕΙ, απαιτείται πιστοποιητικό επαρκούς γνώσης της ελ-ληνικής γλώσσας, το οποίο απονέμεται από δημόσιους εξουσιοδοτημένους φορείς.

(γ) Για όλους τους υποψηφίους απαραίτητη προϋπόθεση είναι η γνώση σε επί-πεδο τουλάχιστον Β2 (καλή γνώση) μίας ξένης γλώσσας από τις παρακάτω γλώσσες της ΕΕ. Η επαρκής γνώση [«καλή γνώση», επίπεδο Β2] της ξένης γλώσσας για τους υποψηφίους πιστοποιείται από την κατάθεση σχετικών τίτλων ως εξής:

Αγγλική γλώσσα

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH (FCE) του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE.
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAM-BRIDGE.
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cam-bridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP

  Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 4,5 έως 5,5.

 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University ofCambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • (MCCE) MICHIGAN CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπι-στημίου MICHIGAN.
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL.
 • CERTIFICATE IN Integrated Skills in English ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writingand listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE / CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common EuropeanFramework equivalent level B2).
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe LevelB2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU –CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level.
 • Test of Interactive English, B2 Level.Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

  (i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκε-κριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

  ή

  (ii) βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελ-λάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προ-σκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώ-ρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

  Γαλλική γλώσσα

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο εχορηγείτο μέχρι το 1996).
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2.

2

 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de Francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2.
 • Certificat V.B.L.T. Niveau social του Πανεπιστημίου Γενεύης.Γερμανική γλώσσα
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως α-ντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • GOETHE – ZERTIFIKAT B2 του Ινστιτούτου Goethe.
 • ZERTIFIKAT DEUTSCH FUR DEN BERUF (ZDfB) του Ινστιτούτου Goethe.
 • Österreichisches Sprachdiplom (ÖSD) B2 Mittelstufe Deutsch.
 • Zertifikat V.B.L.T. Soziales Leben του Πανεπιστημίου Γενεύης.Ιταλική γλώσσα
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως α-ντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • CERTIFICATO DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO 3 (CELI 3) του Πανεπιστημίου της Περούντζια.
 • DIPLOMA DI LINGUA ITALIANA (του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Θεσσα-λονίκης).
 • Certificato V.B.L.T. Livello socialle του Πανεπιστημίου Γενεύης.
 • Πιστοποίηση P.L.I.D.A. B2 ή P.L.I.D.A. Β (έως το 2003).Ισπανική γλώσσα
 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως α-ντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • DIPLOMA DE ESPANOL COMO LENGUA EXTRANJERA (NIVEL INTERMEDIO).
 • DIPLOMA DELE BASICO DE ESPANOL (Ministry of Education).Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν:

  Τα απαραίτητα έντυπα και δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

  • Αίτηση συμμετοχής για την επιλογή τους στο ΠΜΣ.
   (Το έντυπο επισυνάπτεται στην προκήρυξη, διατίθεται από τη γραμματεία, εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr).
  • Αντίγραφο πτυχίου ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ, ή αντίγραφο πτυχίου ανώτατου ιδρύ-ματος της αλλοδαπής αναγνωρισμένο από τον ΔΟΑΤΑΠ (ευκρινές φωτοαντί-γραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών μαθημάτων στην οποία να αναγράφεται και ο βαθμός του πτυχίου (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
  • Πιστοποιητικό κατοχής μίας ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες γλώσσες της ΕΕ στο επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο επικυρωμένο από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
  • Βιογραφικό Σημείωμα τύπου EUROPASS (τροποποιημένη μορφή του βιογραφι-κού σημειώματος EUROPASS για τις ανάγκες υποψηφιότητας στο ΠΜΣ).(Επισυνάπτεται στην προκήρυξη ή εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα του

   Π.Τ.Δ.Ε www.primedu.uoa.gr)

  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας.
  • Πρόσφατη φωτογραφία, στην οποία να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου.

Πρόσθετα δικαιολογητικά που μπορούν να υποβληθούν και να αξιολογηθούν (αν υπάρχουν)

 • Άλλα πτυχία ΑΕΙ (ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα έγγραφα).
 • Πιστοποιητικά κατοχής και άλλης (πέραν της μίας) ξένης γλώσσας από τις πέντε προαναφερθείσες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2 (ευκρινή φωτοαντίγραφα από ταπρωτότυπα έγγραφα επικυρωμένα από την εκδούσα αρχή ή δικηγόρο).
 • Αντίγραφο διπλωματικής ή πτυχιακής εργασίας.
 • Ανάτυπα δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά τα οποία δημοσιεύουνεργασίες με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυ-πο έγγραφο).
 • Διδακτορικό Δίπλωμα (ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο έγγραφο).
 • Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.(δεν απαιτούνται από τους αποφοίτους του ΠΤΔΕ του ΕΚΠΑ)
 • Βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά επιμορφωτικών σεμιναρίων τουλάχιστον εξαμηνι-αίας διάρκειας.
 • Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ, τυχόν επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο έργοή δραστηριότητα συνεκτιμώνται κατά την επιλογή του υποψηφίου.

  Προθεσμίες υποβολής και η ακριβής διεύθυνση στην οποία πρέπει να υποβληθούν τα απαραίτητα και πρόσθετα δικαιολογητικά

  Οι ενδιαφερόμε-νοι/-ες, αφού ενημερωθούν για το αντικείμενο – σκοπό, τη δομή, οργάνωση, και λειτουργία του αναμορφωμένου ΔΠΜΣ (Εσωτερικός Κανονι-σμός ΔΠΜΣιστοσελίδα του Τμήματος www.primedu.uoa.gr), καλούνται να υποβά-λουν από 18/07/2018 μέχρι 07/09/2018 φάκελο υποψηφιότητας ταχυδρομικά (με συστημένη αποστολή και με ημερομηνία ταχυδρομικής σφραγίδας) ή στη Γραμματεία του Τμήματος στη διεύθυνση Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία ΠΤΔΕ, Ναυαρίνου 13 α ισόγειο, ΤΚ 10680.

  Διάρκεια σπουδών στο ΠΜΣ

  Η χρονική διάρκεια φοίτησης στο ΔΠΜΣ ορίζεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, στα οποία περιλαμβάνεται και ο χρόνος εκπόνησης διπλωματικής εργασίας. Η λειτουργία του ΔΠΜΣ θα ξεκινήσει από το χειμερινό εξάμηνο 2018-2019.

  Υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών – Δίδακτρα

  Για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. απαιτείται επιτυχής εκπλήρωση των υποχρεώσε-ων σε μαθήματα, σεμινάρια, εργαστήρια και πρακτική άσκηση, καθώς και η εκπό-νηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως αυτά ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Σπουδών. Η παρακολούθηση των μαθημάτων, των σεμιναρίων, των πρα-κτικών ασκήσεων και των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική και διεξάγεται δύο του-λάχιστον ημέρες την εβδομάδα και ώρες από 15.00 – 21.00. Ανεπαρκής παρακολού-θηση συνιστά λόγο απόρριψης στο συγκεκριμένο μάθημα, σεμινάριο, πρακτική ά-σκηση ή εργαστήριο.

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμβάλλουν στην αντιμετώπιση των δαπανών του ΔΠΜΣ καταβάλλοντας το ποσό των 2800€ (700 ευρώ με την έναρξη κάθε εξαμήνου,με τον τρόπο καταβολής που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του ΔΠΜΣ).

  Δικαιώματα μεταπτυχιακών φοιτητών

  Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν όλα τα δικαιώματα και τις παροχές που προβλέπονται για τους φοιτητές του Α ́ κύκλου σπουδών, πλην του δικαιώματος παροχής δωρεάν διδακτικών συγγραμμάτων. Οι μεταπτυχιακοί/-ές φοιτητές/-τριες δικαιούνται:

Ακαδημαϊκή ταυτότητα.
Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πρόσβαση στις βιβλιοθήκες των συνεργαζόμενων Τμημάτων.
Πρόσβαση σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, στις οποίες είναι συνδρομητές το ΕΚΠΑ και το ΠΔΜ (Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών/ΣΕΑΒ).

Κριτήρια επιλογής των μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΠΜΣ

1. Για την επιλογή των φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το ΠΜΣ, εκτός των υποχρεωτικών για την συμμετοχή τους δικαιολογητικών, δηλαδή πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ και γλωσσομάθεια σε επίπεδο Β2, αξιολογούνται:

Κριτήρια επιλογής υποψηφίων

Αξιολογικές μονάδες

Βαθμός πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙβαθμός συναφών με την κατεύθυνση προπτυχιακών μαθημάτωνδιπλωματική ή πτυχιακή εργασία

μέχρι 10 α.μ.

Επιπλέον ξένη/-ες γλώσσα/ -ες σε επίπεδο τουλάχιστον Β2

page5image1943643344page5image1943669712

μέχρι 5 α.μ.

Περισσότερα του ενός πτυχία ΑΕΙ

μέχρι 5 α.μ.

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

μέχρι 5 α.μ.

page5image1945376896page5image1945285216

Διδακτορικό Δίπλωμα

μέχρι 5 α.μ.

page5image1943674368page5image1943674960

Δημοσιευμένες επιστημονικές εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά με το σύστημα των κριτών ή πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων

μέχρι 10 α.μ.

Επιμορφωτικά σεμινάρια τουλάχιστον εξαμηνιαίας διάρκειας

page5image1943695952page5image1943693152

μέχρι 5 α.μ.

Πτυχίο ΠΤΔΕ / ΕΚΠΑ

page5image1901560784page5image1945268464page5image1901564912page5image1945279552

5 α.μ.

2. Η απόδοση των υποψηφίων κατά τη διάρκεια προφορικής συνέντευξης μέχρι 50 α.μ.

Η προφορική συνέντευξη γίνεται σε θέματα ευρύτερου παιδαγωγικού επιστη-μονικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Τα μέλη των επιτροπών αξιολογούν χωριστά κάθε υποψήφιο και τον βαθμο-λογούν με συγκεκριμένο αριθμό μονάδων, οι οποίες δεν μπορεί να είναι περισ-σότερες από 50 α.μ. Ο αριθμός των α.μ. που πιστώνεται τελικά ο υποψήφιος από την απόδοσή του στην προφορική συνέντευξη είναι ο μέσος όρος των αριθμών των α.μ. με τις οποίες βαθμολόγησαν τον υποψήφιο όλα τα μέλη της επιτροπής συνέ-ντευξης.

− −

Επισυνάπτονται: Έντυπο βιογραφικού τύπου EUROPASS.

Έντυπο αίτησης

Η διευθύντρια του ΔΠΜΣ

Γεωργία Καλογήρου Καθηγήτρια ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.