ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ:

Α) ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)

Β) ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ-  ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε

 

 Σύμφωνα με  το ν.4415/ 2016 (ΦΕΚ 159 A’), το ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17 A’) και το ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’) και με  τη με αριθ.πρωτ.Φ.151/20049/Β6 (ΦΕΚ 272/Β’/2007) Υπουργική Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπονται διάφορες κατηγορίες υποψηφίων για τους οποίους ισχύουν ειδικές διατάξεις για την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας. Δύο από αυτές τις κατηγορίες είναι:

 4.Α.ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ (ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.)

Στην ειδική αυτή κατηγορία υπάγονται:

Α1.  Οι Αλλοδαποί –Αλλογενείς  υποψήφιοι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει στην αλλοδαπή,ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγήκαι β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

Α2. Οι Αλλοδαποί–Αλλογενείς  υποψήφιοι απόφοιτοι  ξένου σχολείου χωρών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης,που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή,ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς  δεν έχουν ελληνική καταγωγήκαι  β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγονται.

4.Β. ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΛΥΚΕΙΩΝ Ή ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε.

Στην εν λόγω ειδική κατηγορία υπάγονται:

Β1.  Οι Αλλοδαποί –Αλλογενείς  υποψήφιοι, απόφοι­τοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουνστην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυ­τήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή, β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής. Ειδικότερα στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων της Κυπριακής Δημοκρατίας που πληρούν τις ως άνω προϋποθέσεις,  οι οποίοι έχουν συμμετοχή στις παγκύπριες εξετάσεις και κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

Β2. Οι Αλλοδαποί –Αλλογενείς  υποψήφιοι απόφοιτοι ξένου σχολείου κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: α) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς  δεν έχουν ελληνική καταγωγήκαι   β) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής θα πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγονται.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών που είναι απόφοιτοι ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα δεν έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών δεν θα έχουν δικαίωμα εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με τις διατάξεις αυτές, αν έχουν ήδη εισαχθεί με την εν λόγω κατηγορία και έχουν αποκτήσει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας.

 Επίσης, οι υποψήφιοι των ανωτέρω κατηγοριών που έχουν εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο για αλλαγή Σχολής ή Τμήματος μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής τους σε Σχολή ή Τμήμα Σχολής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΘΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΜΕ ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: www.minedu.gov.gr

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

α) Tίτλος απόλυσηςεπικυρωμένος από την αρμόδια εκπαιδευτική αρχή της χώρας του υποψηφίου.

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Δεν γίνονται δεκτοί οι τίτλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού που έχουν αποκτηθεί δι’ αλληλογραφίας.

 

β)Βεβαίωση αντιστοιχίαςξένων τίτλων Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  ξένων σχολείων που λειτουργούν στο εξωτερικό ή στο εσωτερικό από τη  Διεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου  Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού καθώς καιβεβαίωση αναγωγής βαθμολογίαςσε περίπτωση που ο βαθμός δεν είναι στην εικοσάβαθμη κλίμακα , η οποία να έχει εκδοθεί από τηΔιεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού. Η μέση γενική βαθμολογία πρέπει να εκφράζεται σε εικοσάβαθμη (0-20) κλίμακα, με άριστα το 20 και ελάχιστο το 0.

Για τους Τίτλους Δευτεροβάθμιας Τεχνικής Επαγγελματικής Κατάρτισης της αλλοδαπήςαπαιτείται η ισοτιμία  αυτών και η έκδοση βεβαίωσης ισοτιμίας από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.και στη συνέχεια Αναγωγή της βαθμολογίας  αυτών από τηΔιεύθυνση Παιδείας Ομογενών, Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Ευρωπαϊκών και Μειονοτικών Σχολείων  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ή από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή από τους Συντονιστές Εκπαίδευσης των Ελληνικών διπλωματικών και προξενικών αρχών του εξωτερικού.

 Στις περιπτώσεις ξένων τίτλων από ξένα σχολεία της ημεδαπήςαπαιτείται επιπλέον και βεβαίωση ισοτιμίας  από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της ημεδαπής.

Για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας απαιτείται Βεβαίωση Πρόσβασηςμε το γενικό βαθμό.

 

 γ)Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο τίτλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που κατέχει ο υποψήφιος του παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής στα Πανεπιστήμια της χώρας αυτής (υπόδειγμα II).Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίαςκαι για τους απόφοιτους ελληνικού σχολείου που εδρεύει στην αλλοδαπή.

 

δ) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει η χώρα, το πρόγραμμα σπουδών της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης του υποψηφίου (υπόδειγμα IΙΙ). Η εν λόγω βεβαίωση δεν απαιτείται για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας και για τους απόφοιτους ελληνικού σχολείου που εδρεύει στην αλλοδαπή.

 

ε) Βεβαίωση της αρμόδιας εκπαιδευτικής ή διπλωματικής αρχής της οικείας χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει φοιτήσει με πλήρη φοίτηση τις δύο  τελευταίες τάξειςτου Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου στη χώρα αποφοίτησής του, δηλαδή ο μαθητής να έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.(υπόδειγμα ΙV)

στ)Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της οικείας χώρας που να δείχνει την καταγωγή του υποψηφίου και των γονέων του.

 • Για τις περιπτώσεις Α1 και Β.1να προκύπτει ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των γονέων δεν έχει ελληνική καταγωγή
 • Για τις περιπτώσεις Α.2. και Β.2 να προκύπτει σαφώς ότι κανένας από αυτούς δεν έχει ελληνική καταγωγή. (υπόδειγμα I)

ζ) Δύο (2)  μικρού μεγέθους φωτογραφίες του υποψηφίου.

η) Ευκρινές φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου  ή άλλου επίσημου εγγράφου με φωτογραφία που να πιστοποιεί την ταυτότητα του υποψηφίου.

θ)Υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος :

 1. i. δεν είναι απόφοιτος ελληνικού σχολείου που λειτουργεί στην Ελλάδα,
 2. ii. δεν είναι κάτοχος πτυχίου Σχολής ή Τμήματος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας και

iii.  δεν έχει εισαχθεί σε Σχολή ή Τμήμα της Ανώτατης Εκπ/σης της Ελλάδας το έτος 2016 ή προγενέστερα. Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, δηλώνουν υπεύθυνα ότι κατέχουν βεβαίωση πρόσβασης του τρέχοντος έτους.

iv.δεν έχει υποβάλει Μηχανογραφικό Δελτίο και με την κατηγορία «Ελλήνων του Εξωτερικού για το έτος 2018».

ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ

 Όλα τα δικαιολογητικά που εκδίδονται από ξένη υπηρεσία (σχολείο, άλλη εκπαιδευτική αρχή κ.λπ.) πρέπει να είναι:

– Επικυρωμένα για τη γνησιότητα της υπογραφής αυτού που τα υπογράφει από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό ή από διπλωματική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα (Προξενική Θεώρηση) με επικύρωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας  στο πρωτότυπο.

Δικαιολογητικά, πιστοποιητικά σπουδών κ.λπ., που έχουν εκδοθεί από τις χώρες:Αγία Λουκία, Αγ. Βικέντιος & Γρεναδίνες, Άγιος Μαρίνος, Αγ. Μαυρίκιος, Άγιος Χριστόφορος (Σεντ Κιτς)& Νέβις, Αζερμπαϊτζάν, Αλβανία, Ανδόρρα, Αντίγκουα & Μπαρμπούντα, Αργεντινή, Αρμενία, Αυστραλία, Αυστρία, Βανουάτου, Βέλγιο, Βενεζουέλα, Βοσνία και Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βραζιλία,  Γαλλία, Γερμανία, Γεωργία, Γουατεμάλα,  Γρενάδα, Δανία (δεν συμπεριλαμβάνονται η Γροιλανδία και οι Νήσοι Φερόες), Δομινίκα, Δομινικανή Δημοκρατία, Εκουαδόρ (Ισημερινός), Ελ Σαλβαδόρ, Ελβετία, Εσθονία, Η.Π.Α., Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγ. Βρετανίας και Βορ. Ιρλανδίας (Αγία Ελένη, Ανγκουίλα, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένοι Νήσοι, Γιβραλτάρ, Γκέρνσεϊ, Μοντσερράτ, Νήσος του Μαν, Νήσοι Κέιμαν, Νήσοι Νότιος Γεωργία και Νότιοι Σάντουιτς, Νήσοι Τερκς και Κέικος, Νήσοι Φώκλαντ, Τζέρσεϊ), Ιαπωνία, Ινδία, Ιρλανδία, Ισλανδία, Ισπανία, Ισραήλ, Ιταλία, Καζακστάν, Κίνα (μόνο η διοικητική περιφέρεια του Χονγκ Κονγκ και του Μακάο), Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κορέα (Νότιος), Κροατία, Κύπρος,  Λεσότο, Λετονία, Λευκορωσία, Λιβερία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μαλάουι, Μάλτα, Μαρόκο, Μαυροβούνιο, Μεξικό, Μολδαβία, Μονακό, Μπαρμπάντος, Μπαχάμες, Μπαχρέιν, Μπελίζ, Μποτσουάνα, Μπουρουντί, Μπρουνέι-Νταρουσαλάμ, Ναμίμπια, Νέα Ζηλανδία, Νήσοι Κουκ, Νήσοι Μάρσαλ, Νικαράγουα, Νιούε, Νορβηγία, Νότιος Αφρική, Ολλανδία (Κάτω Χώρες)(Άγιος Ευστάθιος, Άγιος Μαρτίνος, Αρούμπα, Κουρασάο, Μποναίρ, Σάμπα), Ομάν, Ονδούρα, Ουγγαρία, Ουκρανία,  Ουρουγουάη, Παναμάς, Παραγουάη, Πολωνία, Πορτογαλία, Πράσινο Ακρωτήριο, Ρουμανία, Ρωσία, Σαμόα, Σάο Τόμε & Πρίνσιπε,Σερβία, Σεϋχέλλες, F.Y.R.O.M., Σλοβακία, Σλοβενία, Σουαζιλάνδη, Σουηδία, Σουρινάμ, Τατζικιστάν, Τόγκα, Τουρκία, Τρινιντάντ & Τομπάγκο, Τσεχία, Φινλανδία, Φίτζι, Χιλή δε χρειάζεται να έχουν επικυρωθεί για τη γνησιότητά τους από ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό, με την προϋπόθεση, όμως, ότι στα έγγραφα αυτά θα υπάρχει επισημείωση, που προβλέπουν τα άρθρα 3 και 4 της σύμβασης της Χάγης (APOSTILLE) της 5ηςΟκτωβρίου 1961 από τις αρμόδιες για το σκοπό αυτό αρχές, που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 της ίδιας Σύμβασης, υποχρεώνεται να ορίσει το κάθε συμβαλλόμενο Κράτος.

Γι΄  αυτό, οι υποψήφιοι που προσκομίζουν δικαιολογητικά από τις ανωτέρω χώρες, πρέπει να ζητούν από την αρμόδια υπηρεσία της χώρας τους να βάζουν στο έγγραφο την απαιτούμενη επισημείωση.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η χώρα μας εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους,  δηλαδή από   το Ουζμπεκιστάν, τη Μογγολία, το Περού και το Κιργιστάν (Κιργιζία) , θα πρέπει να φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

 Για την υποβολή και επικύρωση τίτλων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α).

 Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου  και απαραιτήτως πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, η οποία θα υποβάλλεται σε απλό ευκρινές φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο που εκδίδει η μεταφραστική υπηρεσία.

Τα αλλοδαπά έγγραφα, τα οποία, σύμφωνα με την αρ.233/2000 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ. για να γίνουν δεκτά από τις ελληνικές διοικητικές αρχές, θα πρέπει να φέρουν στο πρωτότυπο την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης ή την Προξενική Θεώρηση,αυτά υποβάλλονται στη Διοίκηση σε απλό, ευκρινές φωτοαντίγραφο από το επικυρωμένο όμως, από δικηγόρο, αντίγραφο του πρωτοτύπου.

 Δικαιολογητικά από ξένη αρχή που δεν θα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους δεν θα γίνονται δεκτά από τις Γραμματείες των Σχολών ή Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των εγγράφων κατά τη διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων.

Τονίζεται ότι η υποβολή απλών, ευανάγνωστων φωτοαντιγράφων, επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του υποψηφίου, περί της ακρίβειας και εγκυρότητας των υποβαλλόμενων φωτοαντιγράφων και επομένως εξισώνεται με την υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986.

Εάν διαπιστωθεί, κατά τον υποχρεωτικό ή άλλο έλεγχο, ότι υποβλήθηκαν αλλοιωμένα φωτοαντίγραφα, εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 και που επιβάλλονται στον ενδιαφερόμενο, εφόσον η πράξη αυτή δεν τιμωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη, ή διοικητική ή άλλη πράξη, για την έκδοση της οποίας υποβλήθηκαν τα φωτοαντίγραφα αυτά, ανακαλείται αμέσως.

 Η επίσημη μετάφραση όλων των δικαιολογητικών γίνεται από την αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (Μεταφραστική υπηρεσία ΥΠ.ΕΞ.) ή από την ελληνική διπλωματική αρχή στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με τον νέο «Κώδικα Δικηγόρων» (άρθρο 36, ν.4194/2013-ΦΕΚ 208/τ.Α΄/27.09.2013), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο (μετά τη 27-09-2013) γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της ξένης γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα δικαιολογητικά που προέρχονται από ξένα σχολεία που λειτουργούν στην Ελλάδα πρέπεινα είναι επικυρωμένα για τη γνησιότητά τους και τη νομιμότητα λειτουργίας των σχολείων αυτών από τη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Ελλάδας στην οποία υπάγεται το ξένο σχολείο.

Τα  δημόσια έγγραφα της ημεδαπής,δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών-πιστοποιητικά-βεβαιώσεις κ.λ.π.) που υποβάλλονται, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι υποψήφιοι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανεξάρτητα του τόπου κατοικίας, για τη συμμετοχή τους στην εν λόγω κατηγορία,  υποβάλλουν την αίτηση-μηχανογραφικό δελτίο ΜΟΝΟ στα Κέντρα Συγκέντρωσης Αιτήσεων που θα λειτουργήσουν ειδικά για αυτόν το σκοπό στην ΚΥΠΡΟ και ακολουθούν τις οδηγίες, σχετικά με  τις ημερομηνίες, τον τόπο και την διαδικασία υποβολής της αίτησης-μηχανογραφικού δελτίου και των απαραίτητων δικαιολογητικών, που θα οριστούν με την φροντίδα της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου (Πληροφορίες: Λευκωσία, Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού: 22806360 & 22800931)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 1: Για τα προγράμματα σπουδών των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι χριστιανοί ορθόδοξοι. Στα προγράμματα ιερατικών σπουδών γίνονται δεκτοί ΜΟΝΟ άρρενες υποψήφιοι.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ:Επισημαίνεται ότι οι υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για υπαγωγή στην κατηγορία των Αλλοδαπών –Αλλογενών 4.Α, 4.Β ,  καθώς και στις  κατηγορίες 1,2,3 των Ελλήνων του Εξωτερικού θα πρέπει να επιλέξουν το ίδιο έτος μόνο μία ειδική κατηγορία προκειμένου να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας.

 

 

 

 

 

 

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ

1.Η επιλογή αυτών που εισάγονται στις Σχολές ή στα Τμήματα γίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων. Τα τμήματα και οι σχολές που εισάγονται οι υποψήφιοι αναγράφονται στο μηχανογραφικό δελτίο υποψηφίου.

2.Οι υποψήφιοι εισάγονται χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις και με κριτήριο επιλογής το γενικό βαθμό πρόσβασης για τους κατόχους απολυτηρίου Λυκείου της Κυπριακής Δημοκρατίας ή το βαθμό απολυτηρίου για τους υποψηφίους άλλων χωρών.

3.Οι υποψήφιοι, που θα εισαχθούν σε Σχολή ή Τμήμα, για να εγγραφούν πρέπει να έχουν βεβαίωση των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή πιστοποιητικό τουλάχιστον επιπέδου Β2  του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας ότι γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. Αν κάποιος υποψήφιος δεν έχει τη βεβαίωση αυτή, μπορεί να κάνει την εγγραφή του τον αμέσως επόμενο χρόνο από την εισαγωγή του, αφού θα έχει αποκτήσει τη βεβαίωση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, ο εισαγόμενος χάνει το δικαίωμα εγγραφής του.

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού γνώσης της ελληνικής γλώσσας στην Αθήνα γίνονται περίπου κατά τους μήνες Μάιο και Σεπτέμβριο στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσαςτου Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας (Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου, τηλ. 210 7277672 / 7277971), ενώ στη Θεσσαλονίκη στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσαςτου Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης  (τηλ. 2310 997571-2) τους μήνες Ιούνιο και Οκτώβριο. Οι εξετάσεις του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας για το επίπεδο Β2 διενεργούνται κάθε Μάιο (www.greeklanguage.gr/certification).

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εξέταση ή με την ημερομηνία εξέτασης της γλώσσας, οι υποψήφιοι πρέπει να απευθύνονται στο Πανεπιστήμιο Αθήνας, Θεσσαλονίκης ή στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.

Η βεβαίωση για τη γνώση της ελληνικής γλώσσας δεν απαιτείται, αν οι εισαγόμενοι έχουν τίτλο απόλυσης από Κυπριακό Λύκειο ή τίτλο απόλυσης από ξένο σχολείο από τον οποίο προκύπτει ότι έχουν διδαχθεί και εξεταστεί επιτυχώς και στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας.

4.Για να εγγραφούν οι υποψήφιοι σε Σχολή ή Τμήμα όπου έχουν επιλεγεί, πρέπει να περάσουν από υγειονομική εξέταση, σύμφωνα με τον κανονισμό που ισχύει για κάθε Σχολή ή Τμήμα.

5.Οι αλλοδαποί – αλλογενείς, που δεν είναι υπήκοοι χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης,θα πρέπει να γνωρίζουν επίσης ότι το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεν έχει αρμοδιότητα για χορήγηση “VISA” ή άδειας παραμονής.  Άδεια παραμονής χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών της χώρας μας (Γραφεία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης) μόνο σε αυτούς που θα γίνουν δεκτοί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της χώρας μας και με την προϋπόθεση ότι δε συντρέχουν λόγοι που αποκλείουν τη χορήγηση της άδειας αυτής.

 

Αλλαγή Σχολής ή Τμήματος επιτρέπεται μέχρι και το αμέσως επόμενο έτος από αυτό της πρώτης εισαγωγής σε Σχολή ή Τμήμα Σχολής.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΝΤΥΠΩΝ

 

 

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  που και οι δύο γονείς είναι αλλοδαπής καταγωγής.)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι:Βεβαίωση καταγωγής.

…………………………………………………………………………………………………………….

(αρχή της χώρας που εκδίδει τη βεβαίωση)

 

                                                   ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η…………………….. του ………………………………………….. και της ………………………………………………… είναι ……………………………………. καταγωγής, από …………..πατέρα και μητέρα που είναι ……………………………… καταγωγής .

                                                                     …………………………………….. 201…

       Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης

                                                       (υπογραφή – σφραγίδα – oνοματεπώνυμο)

 

 

 

(ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ  που ο ένας γονέας είναι αλλοδαπής καταγωγής)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Ι:Βεβαίωση καταγωγής.

…………………………………………………………………………………………………………….

(αρχή της χώρας που εκδίδει τη βεβαίωση)

 

                                                   ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι ο/η…………………….. του ………………………………………….. και της ………………………………………………… είναι ……………………………………. καταγωγής, από …………………………..(πατέρα ή μητέρα) που είναι ……………………………… καταγωγής .

                                                                     …………………………………….. 201…

       Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης

                                                      (υπογραφή – σφραγίδα – oνοματεπώνυμο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙΙ: Βεβαίωση δικαιώματος εισαγωγής σε Πανεπιστήμια.

…………………………………………………………………………………………………………….

(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)

 

                                                            ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας μας, ο τίτλος απόλυσης από το σχολείο ………………………………………………………………………

που έχει ο/η ……………………………………………………………………. του παρέχει το δικαίωμα να εισαχθεί σε Πανεπιστημιακές σχολές της………………………… (όνομα χώρας).

                                                                      …………………………………….. 201…

                                                                          Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης

                                (υπογραφή- σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΙII:Βεβαίωση προγράμματος σπουδών που ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης.

 ………………………………………………………………………………

(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)

                                                                                          ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Βεβαιώνεται ότι το σχολείο ……………………………………… από το οποίο αποφοίτησε ο/η …………………………………………………. (ονοματεπώνυμο), ακολουθεί το πρόγραμμα σπουδών της ……………………………………… (όνομα χώρας).

                                                                   …………………………………….. 201…

                                                                                Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης

                                                                              (υπογραφή – σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ IV:  Βεβαίωση πλήρους φοίτησης των δύο τελευταίων τάξεων του Λυκείου ή του αντίστοιχου σχολείου.

 

………………………………………………………………………………

(Αρμόδια εκπαιδευτική ή διπλωματική αρχή)

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

 

Βεβαιώνεται ότι ο/η …………………………………………………………….παρακολούθησε με πλήρη φοίτηση τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου ………………………………………………………… κατά τα σχολικά έτη ……………………. και ολοκλήρωσε τις τάξεις…. και ….. O/H………………………  έχει παρακολουθήσει τα οικεία μαθήματα από την έναρξη του διδακτικού έτους και καθ’ όλη τη διάρκειά του.

                                                                        ………………………….201..

                                                                        Ο αρμόδιος της αρχής έκδοσης

                                                          (υπογραφή- σφραγίδα – ονοματεπώνυμο)

 

 

 

HELLENIC REPUBLIC

MINISTRY of  EDUCATION, RESEARCH  and RELIGIOUS AFFAIRS

 

GENERAL DIRECTORATE OF STRATEGIC PLANNING,

PROGRAMMING AND E-GOVERNMENT

 

DIRECTORATE of EXAMINATIONS

and VERIFICATIONS

Department Β΄

 

37 Andrea Papandreou Str.

151 80 – Marousi

PHONE NUMBERS: 210-3442100, 210-3442661

                                   Fax: 210-3442077

WEBSITE: www.minedu.gov.gr

GENERAL INSTRUCTIONS

FOR THE ADMISSION TO HIGHER EDUCATION IN GREECE

OF THE FOLLOWING CATEGORIES:

 1. GRADUATES OF FOREIGN ORIGIN OF NON-E.U. LYCEUMS
 2. GRADUATES OF LYCEUMS OR EQUIVALENT SCHOOLS OF E.U. MEMBER STATES

According to the laws 4415/2016 (FEK 159 A), 4452/2017 (FEK 17 A), 4521/2018 (FEK 38 A) and the Ministerial Decision  Φ.151/20049/B6 (FEK 272/B’/2007) as modified and validated, various categories of candidates can be admitted to Higher Education in Greece under special provisions. Two such categories are:

 1. Graduates of foreign origin (candidates of Non-E.U. Lyceums)

This category includes:

A.1Graduates of foreign origin  of Non-E.U. Lyceums(schools abroad).Candidatesbelong to this category on condition that: a) one of his/her parents is of non greek origin and b) has fully attended the two last classes of the lyceum or equivalent school in the country of his/her graduation. The candidate’s graduation certificate  must entitle him/her to enter Universities in his/her own country.

A.2 Graduates of foreign origin of Non-E.U. Lyceums, graduates from foreign schools that do not follow the Greek curriculumin Greece.Candidatesbelong to this category on condition that  neither they themselves nor their parentsare of Greek originand have fully attended the two last classes of the lyceum or equivalent school in the country of his/her graduation. The candidate’s graduation certificate  must entitle him/her to enter Universities in his/her own country.

B.Graduates of Lyceums or Equivalent Schools of E.U. Member States.

This category includes:

B.1.Graduates of Lyceums or Equivalent Schools of E.U. Member States (schools abroad).Candidatesbelong to  this category on condition that: a) one of his/her parents is of non greek originand b) has fully attended the two last classes of the lyceum or equivalent school in the country of his/her graduation. The candidate’s graduation certificate  must entitle him/her to enter Universities in his/her own country. This category includes candidates who graduated from schools in Cyprus and have attended the Exams for entering Universities in Cyprus and in Greece (PANKYPRIES) and have the certificate of attendance to these exams for the current year.

B.2Graduates of Lyceums or Equivalent Schools of E.U. Member States, for foreign origin graduates from foreign schools that do not follow the Greek curriculum in Greece.Candidatesbelong to this category on condition that: a) neither they themselves nor their parentsare of Greek originand  b) have fully attended the two last classes of the lyceum or equivalent school in the country of his/her graduation. The candidate’s graduation certificate  must entitle him/her to enter Universities in his/her own country.

 

ATTENTION:Graduates of Greek secondary schools, which operate in Greece, are not entitled to apply for admission to Higher Education in Greece.

 

NOTE: Candidates of the above-mentioned categories are not entitled to reapply if they have already been admitted and have acquired a Higher Education Degree in Greece according to the specific provisions.

In addition they can change Faculty or Departmentonly onceby submitting a new application entry form within theyear following their firstadmission to aFaculty or Department.

ATTENTION: CANDIDATES WILL BE NOTIFIED OF THE DATES FOR APPLYING BY A LATER ANNOUNCEMENT ON THE WEBSITE OF THE MINISTRY OF EDUCATION, RESEACH AND RELIGIOUS AFFAIRS: www.minedu.gov.gr

 

 

 

REQUIRED DOCUMENTS

 1. a) Graduation certificate, validated by the competent educational authority of the candidate’s country.

 

NOTE: Graduation certificates that are acquired by distance are not accepted

 

b)A certificate of  correspondanceof the candidate’s graduation certificate (foreign titles of General Secondary Education for foreign schools abroad or in Greece) issued by the Directorate of Greek studies abroad, intercultural education, European and Minority schools of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, or by the Directorates of Secondary Education or by the Consellors at the Education Offices of the Greek Embassies. A certificate of his/her total marks average, issued by the Directorate of Greek studies abroad, intercultural education,European and Minority schools of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, or by the Directorates  of Secondary Education or by the Consellors at the Education Offices of the Greek Embassies. The total marks average should be issued on a 0-20 mark scale, 20 being the top mark and 0 the lowest mark.

If  the candidate’s graduation certificate is issued by vocational education ( professional or technical school)a certificate of equivalence is required, issued by E.O.Π.Π.Ε.Π., and then a certificate with the total marks averageshould be issued on a 0-20 mark scale, 20 being the top mark and 0 the lowest mark, issued by the Directorate of Greek studies abroad, intercultural education,European and Minority schools of the Ministry of Education, Research and Religious Affairs, or by the Directorates  of Secondary Education or by the Consellors at the Education Offices of the Greek Embassies.

For candidates that graduate from foreign schools in Greecea certificate of equivalenceis also required.

An entry certificate with the total mark, required for holders of a graduation certificate from a Lyceum of the Republic of Cyprus.

 

 1. c) A certificate issued by the competent educational or diplomatic authority of the candidate’s country, confirming that his/her graduation certificate entitles him/her to enter Universities in his/her own country (form II).

This certificate is not necessary for the holders of a graduation certificate from a CypriotLyceum or for the holders of a graduation certificate from Greek schools abroad.

 

d)A certificate issued by the competent educational or diplomatic authority of the candidate’s country, confirming the country and the curriculum of the candidate’s graduation school(form III).

 This certificate is not necessary for the holders of a graduation certificate from aCypriotLyceum or for the holders of a graduation certificate from Greek schools abroad.

 

e)A certificate issued by the competent educational or diplomatic authority of the candidate’s country, confirming that he/she has fully attended the two last classes of a Lyceum or equivalent school in the country of his/her graduation, the student should have attended the school courses from beginning to end of the school year. (form IV)

 

f)A certificate showing not only the candidate’s origin, but also his/her parents’ origin

 • For cases A.1 and B.1 it should be clearly confirmed that at least one of his/her parents is of non Greek origin
 • For cases A.2 and B.2it should be clearly confirmed that none of them is of Greek origin(form I)

 

 1. g)Two small-size photographs of the candidate.

 

 1. h) A clearly printed photocopy of the candidate’s passport or another official document with a photograph that can verify the candidate’s identity.
 2. i) An official statement that the candidate:
 3. does not hold a graduation certificate of a Greek secondary school which operates in Greece
 4. does not hold any degree of Greek Higher Education Faculty or Department and

iii. has not been admitted to any Greek Higher Education Faculty or Department in the year 2016 or earlier. Candidates, holders of a graduation certificate from a CypriotLyceum formally state that they hold an entry certificate with the total mark of the current year.

iv.hasnot submitted the application for the admission to Higher Education in Greece for Greek Citizens living abroad for the year 2018)

VALIDATIONS AND TRANSLATIONS

 

 All the documents issued by a foreign authority (school, educational authority, etc.) must be:

-Validated for the signature authenticity of the undersigned person either by a Greek diplomatic authority abroad or by the diplomatic authority of the foreign country in Greece (in the latter case, these documents must be validated by the Ministry of Foreign Affairs in Greece)

-Documents which have been issued by the following countries: Albania,  Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bulgaria, Barbados, Bahamas, Bahrain, Belarus, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brasil,  Brunei-Darussalam, Burundi,  Cape Verde,  Chile, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominica, Dominican Republic, El Salvador, Ecuador, Estonia, France, Finland, Fiji, FYROM, Georgia, Germany, Grenada, Guatemala,  Honduras, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan,  Kazakhstan, Korea, Lesotho, Latvia, Liberia, Lithuania, Liechtenstein Luxembourg, Macao, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Moldavia, Monaco, Montenegro, Morocco, Namibia, Netherlands (Saint Eustatius, Saint Martin, Aruba, Curacao, Bonaire, Samba), New Zealand,Nicaragua, Niue, Norway, Oman, Panama, Paraguay,  Poland, Portugal, Romania, Russia, South Africa, Santa Lucia, San Marino, St. Vincent and the Grenadines, Serbia, Samoa, Saint Kitts and Nevis, Sao Tome and Principe, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Spain, Surinam, Swaziland, Sweden, Switzerland, Tajikistan, Tonga, Trinidad and Tobago, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (Saint Helena, Anguilla, Bermuda, British Virgin Islands, Gibraltar, Guernsey, Montserrat, Isle of Man, Cayman Islands, South Georgia and the South Sandwich Islands, Turks and Caicos Islands, Falkland Islands, Jersey), United States of America, Uruguay,  Vanuatu, Venezuela, do not need any ratification by a Greek diplomatic authority abroad, provided that they bear the APOSTILLE stamp mentioned in the articles 3 and 4 of the Hague Convention (5thOctober 1961) by the local competent authorities assigned for this purpose in every contracting country according to article 6 of the Hague Convention.

For this reason, the candidates who obtain their documents from the above mentioned countries should apply to the competent authority of their own country and make sure they have the requested stamp on their documents.

Degrees, certifications and certificates  that are issued in countries that have been contracted  to the Hague Convention but Greece has objected to their contraction suchasUzbekistan, Mongolia, Peru and Kyrgyzstanmust be validated for the signature authenticity of the undersigned person  by a Greek diplomatic authority abroad. The validation should be on the original document.

The statutory data contained in the art.1 Law 4250/2014 (FEK 74/b/26.03.2014) are valid in respect of submission and certification of degrees, certifications and certificates.

 Degrees, certifications and certificates are submitted and are obligatorily accepted in a clearly printed photocopy of a document’s copy which has already been certified by a lawyer. All documents must be accompanied by official translation in the Greek language which will be submitted in original photocopy of the certified one.

          According to the Opinion n.233/2000 of the Legal Council of The Hellenic State (LCHS), all documents coming from abroad should bare on the original the Apostille stamp or the validation for the signature’s authenticity of the undersigned person by a Greek diplomatic authority abroad, must be submitted to public authorities in simple, legible photocopy from the certified copy from the original by a lawyer.

 Any supporting documents issued by a foreign authority but not validated for the signature’s authenticity shall not be accepted by the Higher Education faculties or departments secretariats who have the responsibility to examine the validity of all documents during the enrollment of the admitted students.

            Submission of simple legible photocopies serves as candidate’s solemn declaration for the accuracy and validity of the submitted photocopies and, thereby, it is in accordance with the law 1599/1986.

The submission of all the above mentioned documents will be revoked if any alterations to them are found during any obligatory or other control.

Besides this, the consequences mentioned in par.6 art.22 Law 1599/1986 will be imposed on the person concerned if this action is not penalized more severely by another legal, administrative action or other action.

The official translation can be carried out by the official authorities, the Ministry of Foreign Affairs, the Embassy or the Consulate of the foreign country in Greece.

According to the new lawyer’s Code (art.36, Law 4194/2013-FEK 208/A/27.09.2013), translations of foreign documents carried out by lawyers are accepted if the lawyer certifies his sufficient knowledge of the foreign language from which and to which the translation takes place.

Attentionshould be paid to the documents issued by foreign schools in Greece. The Greek Educational Authorities responsible for the specific school (i.e. Directorate of Secondary Education that the school belongs to) should validate the authenticity of the documents issued by the school and state the legal operation status of the school. All documents that have been published by services and institutions of the public and wider public service sector (degrees, certifications and certificates ) are submitted and obligatorily accepted in a clearly printed photocopy of the original documents certified copies.

ATTENTION: Candidates, holders of a graduation certificate from Cypriot Lyceums, regardless of the place of residence, in order to participate in the specific category must submit their application-entry forms ONLY at the Special centers of Collecting Applications which will specifically operate in Cyprus and must follow the instructions related to the dates, the place and the procedure of applying and submitting the required documents determined by the competent authority of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Cyprus (For further information, please contact the Ministry of Education and Culture NICOSIA: 00357 22806360 & 00357 22800931).

 

NOTE 1: ONLY Christian Orthodox candidatesare eligible for the Higher Ecclesiastical Academies. Candidates for the clerical studies programcan ONLY be male.

Attention: It should be noted that candidates who fulfill the conditions for submitting to the category of foreign candidates  4.Α, 4.Β, as well as the categories  1,2,3 of Greeks living abroad  should choose between the two basic categories  only one of them, for submitting in the same year ,  in order to enter the Higher Education in Greece.  

 

 

USEFUL INFORMATION FOR THE SELECTED CANDIDATES

 

1.The selection of the candidates, who enter a Faculty or a Department of Higher Education, is made by decision of the Minister of  Education, Research and Religious Affairs. The Faculties and the Departments, to which the candidates can be admitted, are listed on the candidate’s application entry form.

 1. Candidates take no entrance examinations and the selection criterion is the total mark of the entry certificate only for holders of a graduation certificate from a General Lyceum of the Republic of Cyprus, while for candidates from other countries the criterion is the overall mark of their graduation certificate

3.With regard to their registration, the candidates admitted into a Faculty or a Department, are also required to hold a certificate denoting their command of the Greek language. Such a certificate is issued after relevant examinations either by the University of Athens or by the University of Thessaloniki; alternatively, the candidates should hold a B2  level certificate issued by the Greek Language Centre. If the candidates do not hold any of these language certificates, they can only enroll in the next academic year of their admission to a Greek University, on condition that they will by then have obtained the prerequisite language certificate. Otherwise, the candidates are disqualified from enrolling.

 

The examinations for the Greek language certificate are held twice a year around May and September in ATHENS, at the Modern Greek Language Centreof the University of Athens in Zografou (tel: 0030 210 7277672 / 7277971); also, in June and October in THESSALONIKI, at the School ofModern Greek Language of the Aristotle University of Thessaloniki (tel: 0030 2310 997571 / 2). The examinations for the B2 level certificate issued by the Greek Language Center are held in May (www.greeklanguage.gr/certification)

For further information concerning the language examinations and the exam periods, the candidates need to contact either the University of Athens or the Aristotle University of Thessaloniki .

If a candidate holds a graduation certificate either from a Cypriot Lyceum, or from a foreign school attesting that the candidate has been taught and successfully examined in the Greek language, no Greek language certificate is required.

4.Candidates should undergo a medical examination before enrolling, according to each Faculty or Department’s regulations.

 1. Students ofnon-E.U. citizenshipmust bear in mindthat the Ministry of Education, Research and Religious Affairs has no authority to grant a visa or a stay-permit. The stay-permit is issued by the regional competent services of our country(Offices of Foreigners and Immigration Issues) only to those candidates who are admitted to Higher Education in Greece,provided that there are no reasons against the granting of this stay-permit.

Students can change Faculty or Departmentonly onceby submitting a new application entry form within theyear following their firstadmission to aFaculty or Department.

 

 

 

MODEL FORMS

For cases where one of the parents is of non-greek origin

FORM Ι:Certificate of origin

…………………………………………………………………………………………………………….

(Authority of the country issuing the certificate)

                                        TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that…………………………………………………………………… (Candidate’s full name) is of………………………………………….origin. His /her (Father’s name) OR …………………….. (Mother’s name) is of………………………………origin.

                                                                       ………………………….. 201… (date)

                                                                                                                                               The Competent Official

                                                    (signature – stamp – First Name & Surname)

For cases where both parents are of non-greek origin

FORM Ι:Certificate of origin

…………………………………………………………………………………………………………….

(Authority of the country issuing the certificate)

                                         TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that…………………………………………………………………… (Candidate’s full name) is of………………………………………….origin. His/her parents ………………………………….. (Father’s name) and …………………….. (Mother’s name) are of………………………………origin.

                                                                       ………………………….. 201… (date)

                                                                                                                                               The Competent Official

                                                    (signature – stamp – First Name & Surname)

FORM IΙ:Document certifying the candidate’s admission right to University

…………………………………………………………………………………………

(issued by the competent educational or diplomatic authority)

                                       TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that, according to the legislation of our country, the graduation certificate from ……………………………………………………… (school) that ……………………………………………………………………………… (candidate’s full name) has obtained, entitles him / her to be admitted to University Faculties of……………………. (name of the country).

          .                                                                  …………………….. 201… (date)

                                                                                                                           The Competent Official

                                                         (signature – stamp – First Name & Surname)

FORM III:Document certifying the curriculum of the candidate’s graduation school

……………………………………………………………………………..

(issued by the competent educational or diplomatic authority)

                                   TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that the……………………………………………….. (name of the school) where …………………………………………………………. (candidate’s full name) has graduated from, follows the curriculum of ………………………………… (name of the country).

                                                                                           …………………………………………. 201… (date)

                                                                                                             The Competent Official

                                                                    (signature – stamp – First Name & Surname

FORM IV:Document certifying the full attendance of the last two classes (two school years) of a Lyceum or an equivalent school

……………………………………………………………………………..

(issued by the competent educational or diplomatic authority)

                                      TO WHOM IT MAY CONCERN

It is certified that………………………………………………. (candidate’s full name) has fully attended the last two classes of Lyceum in…………. (school years).……………………………………(candidate’s full name) has attended the school courses from beginning to end of the school year.

                                                             ………………………………………….. 201… (date)

                                                                                                                                          The Competent Official

                                                             (signature – stamp – First Name & Surname)

Το έγγραφο με τις Οδηγίες σε μορφή pdf 

To έγγραφο με τις Οδηγίες σε μορφή doc

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.