Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4485/2017 – ΦΕΚ 114/τ. Α ́/04-08-2017

(άρθρα38, 39, 40, 41, 42, 43, 44), το άρθρο 7 του οικείου ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Κ.Δ.Σ.) – ΦΕΚ 787/τ. Β ́/ 07-03-2018, και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 701/19- 06-2018 Συνεδρίας της Συνέλευσης του Tμήματος Φιλολογίας, το ως άνω Τμήμα του Π. Ι. προκηρύσσει θέσεις υποψήφιων Διδακτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19. Η σχετική προκήρυξη κατά νόμον προβλέπει ρητώς τα εξής:

 • Α) τον αριθμό των θέσεων υποψήφιων Διδακτόρων ανά έτος·
 • Β) τις ημερομηνίες κατάθεσης των αιτήσεων και των απαιτούμενων συνοδευτικώνδικαιολογητικών (όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7 του Κ.Δ.Σ. του Τμή-ματος Φιλολογίας του Π. Ι.), καθώς και τις αποκλειστικές ημερομηνίες περάτωσης της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία από το άρθρο 7 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.·
 • Γ) τις ξένες γλώσσες και τον αριθμό των ξένων γλωσσών που κατ’ ελάχιστο όριο ο-φείλει αποδεδειγμένα να γνωρίζει ο υποψήφιος, καθώς και τη διαδικασία πιστοποί-ησης της γνώσης των ξένων γλωσσών (σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Δ.Σ. του Τμή-ματος Φιλολογίας του Π. Ι.).Α. Το Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι. προκηρύσσει δεκαπέντε (15) θέσεις υποψήφιων Διδα-κτόρων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 ως εξής:

  1. Κλασική Φιλολογία: έξι (6)
  2. Νέα Ελληνική Φιλολογία: τέσσερις (4)
  3. Μεσαιωνική Ελληνική Φιλολογία: δύο (2)4. Γλωσσολογία: τρεις (3)

  Η ως άνω κατανομή των θέσεων μπορεί να μεταβληθεί εφόσον υπάρξουν κενές θέσεις κά-ποιων ειδικεύσεων, αλλά ο συνολικός αριθμός των υποψήφιων Διδακτόρων που εισάγονται στο Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 δεν μπορεί να υπερβεί τους δεκαπέντε (15).

  Β. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμή-ματος Φιλολογίας του Π. Ι. από την 25η Ιουνίου 2018 έως και την 31η Αυγούστου 2018. Η αίτηση με τα συνοδευτικά δικαιολογητικά είναι δυνατόν να αποσταλεί ταχυδρομικώς με από-δειξη αποστολής.

  Στην αίτηση αναγράφονται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

 • ο προτεινόμενος τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής (Δ. Δ.)·
 • η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης της Δ.Δ., η οποία δύναται να είναι διάφορη τηςελληνικής, ανάλογα με το θέμα της Δ.Δ., και έπειτα από σχετική απόφαση της Συνέ-

  λευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.· και

 • ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ. Δ., ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμαεπίβλεψης Δ. Δ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 39 του Ν. 4485/2017 και στο άρθρο 8 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.

  Η αίτηση συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

  • αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου·
  • υπόμνημα ενδεχόμενης ερευνητικής ή/και συγγραφικής επιστημονικής δραστηριότητας, συνοδευόμενο από τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (βεβαιώσεις, ανάτυπα κλπ)·
 • αναλυτικό προσχέδιο της Δ.Δ, όπου δηλώνεται ο προτεινόμενος επιβλέπων της Δ. Δ.·
 • αντίγραφο του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) του υποψηφίου(αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής)·
 • αντίγραφο του Πτυχίου του υποψηφίου (αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σε περίπτωση πτυχίου αλλοδαπής)·
 • αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων·
 • πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του υποψηφίου ή δήλωση των γλωσσών στις ο-ποίες επιθυμεί να εξεταστεί, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα προκήρυξη θέσεων υποψήφιων Διδακτόρων (βλ. παρακάτω) και τον Κ.Δ.Σ. του Τμήμα-τος Φιλολογίας του Π. Ι.·
 •  υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να αναγράφεται ότι τα αντί-γραφα πτυχίων που προσκομίζονται είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων·
 • κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.Ως ημερομηνία περάτωσης της αξιολόγησης των υποψηφίων, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Κ.Δ.Σ. του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι., ορίζεται η 31η Οκτωβρίου 2018.

  Γ. Οι υποψήφιοι Διδάκτορες του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. οφείλουν να γνωρίζουν υποχρεωτικά δύο (2) από τις παρακάτω γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ι-σπανική. Η γνώση της ξένης γλώσσας τεκμαίρεται ως εξής:

 • α) με κατάθεση πιστοποιητικού γλωσσομάθειας C1 για τη μία από τις δύο γλώσσες και Β2 για τη δεύτερη.
 • β) σε περίπτωση απουσίας του ως άνω πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, με εξέταση την οποία διενεργεί το Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι.

  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμμα-τεία του Τμήματος Φιλολογίας (τηλ. 26510007475· 2651007476).

  Η Πρόεδρος του Τμήματος

  Ελένη Χουλιαρά-Ράιου Καθηγήτρια

  Αίτηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.