Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη θέσεων Π.Μ.Σ. – “Κλασική Φιλολογία”

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Προκήρυξη θέσεων Π.Μ.Σ. – “Κλασική Φιλολογία”

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4485/2017 – ΦΕΚ 114/τ. Α´/04-08-2017 (άρθρα 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 85), το άρθρο 4 του ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Κ.Μ.Σ.) του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων – ΦΕΚ2571/τ. B´/03-07-2018, και την απόφαση της υπ’ αριθμ. 701/19-06-2018 Συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας, το ως άνω Τμήμα του Π. Ι. για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 προκηρύσσει θέσεις υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία». H σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται στον αθηναϊκό και τον τοπικό τύπο, το διαδίκτυο και κατά νόμον προβλέπει ρητώς τα εξής:

 • Α) τους όρους και τις προϋποθέσεις υποψηφιότητας·
 • Β) τις κατηγορίες πτυχιούχων και τον αριθμό των εισακτέων·
 • Γ) τον τρόπο εισαγωγής και τα κριτήρια επιλογής·
 • Δ) τις προθεσμίες υποβολής αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά· και
 • Ε) τις ημερομηνίες και τον χώρο διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων.

Α) ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΈΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων πρέπει να γνωρίζουν αποδεδειγμένα πολύ καλά μία τουλάχιστον διεθνή ξένη γλώσσα (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική). H γνώση της ξένης γλώσσας πιστοποιείται με κατάθεση σχετικού τίτλου επιπέδου Β2 που χορηγείται από αρμόδιους φορείς (Αγγλικά: επίπεδο Lower ή TOEFL [500+]· Γαλλικά: Delf 2· Γερμανικά: Mittelstuffe κλπ.) ή, αν δεν υπάρχει, με γραπτή εξέ-ταση (μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου, για να διαπιστωθεί ο ευχερής χειρισμός της διεθνούς βιβλιογραφίας), την οποία διενεργεί Επιτροπή οριζόμενη κατά γλώσσα από τη Συνέλευση του Τμήματος, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής (Σ.Ε.) του Π.Μ.Σ.: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι οφείλουν να γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα. H επάρ-κεια της ελληνομάθειας πιστοποιείται όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις (π. χ. με κατά-θεση Απολυτηρίου Ελληνικού Λυκείου, Πτυχίου Ελληνικής Φιλολογίας ή Πιστοποιητικού ελληνομάθειας Γ΄ επιπέδου του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Β) ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φιλολογίας (ή του ενιαίου Φιλοσοφικού Τμήματος) των Φιλοσοφικών Σχολών και άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων της η-μεδαπήςσυναφούς γνωστικού αντικειμένου ή ομοταγών αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Δ.Μ.Σ. δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με τον Ν. 3328/2005 (Α’ 80).Σε ειδικές περιπτώσεις και ύστερα από αιτι-ολογημένη εισήγηση του αρμόδιου Τομέα και της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. γίνονται δεκτές και υποψηφιότητες πτυ-χιούχων άλλων Τμημάτων καθώς και πτυχιούχων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Το είδος και ο αριθμός των πιθανών συμπληρωματικών εξετάσεων γι’ αυτές τις ειδικές περιπτώσεις καθορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. και οι εξετάσεις διενεργούνται από ειδική Εξεταστική Επιτροπή.Μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 34 του Ν. 4485/2017, μπορούν, μετά από αίτησή τους, να εγγραφούν ως υπερά-ριθμοι και μόνο ένα μέλος κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» που ορ-γανώνεται από το Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι. όπου υπηρετούν και είναι συναφές με το αντικείμενο του τίτλου σπουδών και του έργου που επιτελούν στο οικείο Ίδρυμα.

O αριθμός των Μεταπτυχιακών Φοιτητών που εγγράφονται κατ’ έτος (του ακαδη-μαϊκού έτους 2018-19 συμπεριλαμβανομένου) στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλο-λογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. είναι ανάλογος προς τον αριθμό των διαθέ-σιμων διδασκόντων. Ο αριθμός των εισακτέων κατ’ έτος στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλα-σική Φιλολογία» του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δώδεκα (12) μεταπτυχιακούς φοιτητές: (οκτώ (8) φοιτητές στην ειδίκευση της Αρ-χαίας Ελληνικής Φιλολογίας και τέσσερις (4) φοιτητές στην ειδίκευση της Λατινικής Φιλολογίας).

Γ) ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Η εισαγωγή των φοιτητών στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Π. Ι. γίνεται ύστερα α) από γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία) και στην ξένη γλώσσα (όταν αυτό απαιτείται) και β) προφορική συνέντευξη. Οι γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία) και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές, υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.M.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία.

Ύλη των Γραπτών Εξετάσεων:

α) APXAIA EΛΛHNIKH ΦIΛOΛOΓIA

Ομήρου Ιλιάδ. Ω

ΣοφοκλέουςHλέκτρα· Eυριπίδου Bάκχαι

ΘουκυδίδουΞυγγραφής Bιβλ. 10

Άγνωστο κείμενο

Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας από τις αρχές έως και τον 5ο αι. π. Χ.

β) ΛATINIKH ΦIΛOΛOΓIA

ΒιργιλίουAινειάδ. VI.

Λατινικό Μυθιστόρημα:

α) Γ. Πετρώνιου Satyricon κεφ. 1-4· 26, 7-34, 10· 37-38· 51· 61, 5-63, 10· 71· 110, 6-113. Και από μετάφραση ολόκληρη η Cena Trimalchionis (= Satyr. κεφ. 26, 7-78, 8)

β) Aπουλήιου Mεταμορφ.I, 1· IV, 28· V, 22-23.

Άγνωστο κείμενο: Γ. Iουλ. Kαίσαρος(& A. Hirti),De bello Gallico I-III

Ιστορία της λατινικής λογοτεχνίας της χρυσής και αργυρής εποχής.

H εξέταση του γνωστού αρχαιοελληνικού και λατινικού κειμένου περιλαμβάνει μετά-φραση, κριτικές, ερμηνευτικές-πραγματολογικές και γραμματολογικές παρατηρήσεις, ενώ η εξέταση του άγνωστου αρχαιοελληνικού και λατινικού κειμένου περιλαμβάνει μετά-φραση, γραμματικές και συντακτικές παρατηρήσεις.

Για την επιλογή των φοιτητών, σύμφωνα με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μετά από εισήγηση του Τομέα Κλασικής Φιλολογίας του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι., συνεκτιμώνται τα εξής στοιχεία: α) η γραπτή εξέταση των μαθημάτων ειδίκευσης (40%)· β) ο γενικός βαθμόςπτυχίου (20%), ο οποίος δεν μπορεί να μικρότερος του 6, 5 (Λίαν καλώς).Σε περίπτωση Πτυχίου που δεν ακολουθεί τη δεκαδική κλίμακα, η Τριμελής Επι-τροπή Επιλογής και Εξέτασης προβαίνει στη σχετική αντιστοίχιση, με αιτιολογημένη έκ-θεση προς τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. και με βάση τον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος που απένειμε τον σχετικό προπτυχιακό τίτλο· γ) ο Μέσος Όρος (Μ.Ο.) των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης (20%). Σε περίπτωση αλλαγής ειδίκευσης ως Μ.Ο. των προπτυχιακών βαθμών ειδίκευσης νοείται ο Μ.Ο. των μαθημάτων κλασικής φιλολογίας στο πρόγραμμα κορμού· δ) η προφορική συνέντευξη, η επίδοση σε διπλω-ματική εργασία σχετική με τις ειδικεύσεις του Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Π. Ι., όταν αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών, οι δύο (2) συστατικές επιστολές και ενδεχόμενη ερευνητική, επαγγελματική και/ή συγγραφική δραστηριότητα (20%). Συστατικές επιστολές δεν απαιτούνται για τους αποφοίτους της κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερέχει ο υποψήφιος που έχει μεγαλύτερο μέσο όρο βαθμολογίας στις γραπτές εξετάσεις εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» του Π. Ι. Αν και σε αυτή την περίπτωση προκύψει ισοβαθμία, τότε για την τελική τους κατάταξη λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός πτυχίου.H επιτυχής γραπτή εξέταση στα μαθήματα ειδίκευσης αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία· προβιβάσιμος βαθμός ορίζεται το έξι (6) της δεκαδικής κλίμακας και οι μεγαλύτεροί του.Ο τρόπος αξιολόγησης (μοριοδότηση) των ανωτέρω κριτηρίων ανήκει στην αρμοδιότητα της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.

Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι,. μετά από εισήγηση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλο-λογία», γίνεται από αρμόδια Τριμελή Επιτροπή Επιλογής και Εξέτασης ανά ειδίκευση, α-παρτιζόμενη από μέλη ΔΕΠ που έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο. Η Επιτροπή καταρ-τίζει πλήρη κατάλογο με όλους τους υποψηφίους και, ύστερα από τον σχετικό έλεγχο, απορρίπτει όσους δεν πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια που έχουν καθοριστεί από το Τμήμα Φιλολογίας του Π. Ι. και καλεί σε συνέντευξη τους προκρινόμενους υποψηφίους που έ-χουν συγκεντρώσει τα προαπαιτούμενα. Οι ειδικές αυτές επιτροπές επιλογής και εξέτασης κατά ειδίκευση (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία), που ορίζονται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. με πρόταση της Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία», καλούν τον υποψήφιο σε συνέντευξη και αξιολογούν τα προσόντα του. Κατά την προφορική συνέντευξη κρίνεται η φιλολογική υποδομή του υποψηφίου και η κριτική ικανότητά του στην ειδίκευση.

Οι γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης και την ξένη γλώσσα, η προ-φορική συνέντευξη και η επιλογή των υποψηφίων ολοκληρώνεται έως το τέλος Σεπτεμ-βρίου, οπότε με ευθύνη της Σ.E. του Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» καταρτίζεται ο πίνακας των επιτυχόντων και πιθανών επιλαχόντων, η τελική έγκριση του οποίου γίνε-ται από τη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. στην πρώτη τακτική συνεδρίασή της. Αμέσως μετά αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων της Γραμματείας και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. (www.philology.uoi.gr), οι δε μετα-πτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στο Π.Μ.Σ με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία». Αναστολή εγγραφής είναι δυνατή, όμως δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δύο έτη.

Δ) ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση(βλ. συνημμ.) με μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας προς τη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. στο διάστημα 5-15 Σεπτεμβρίου 2018, την οποία θα συνοδεύουν τα εξής στοιχεία:

 • α) σύντομο Βιογραφικό Υπόμνημα·
 • β) αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία· Υποψηφιότητα μπορούν να καταθέσουν και φοιτη­τές που δεν έχουν λάβει ακόμη το πτυχίο τους, προσκομίζοντας, ωστόσο, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 ότι, έως την πρώτη ημέρα διεξαγωγής των εισαγωγικών εξετάσεων στο Π.Μ.Σ. με τίτλο: «Κλασική Φιλολογία» (24-09-2018), θα έχουν καταθέσει στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας, από όπου θα τεκμαίρεται ότι έχουν εξεταστεί επιτυχώς στο σύνολο των μαθημάτων που απαιτούνται για τη λήψη του πτυχίου τους, και βεβαίωση περάτωσης σπουδών,
 • γ) τίτλοι ξένων γλωσσών·
 • δ) δύο (2) συστατικές επιστολές (δεν απαιτούνται συστατικές επιστολές από τους πτυχιούχους της κλασικής ειδίκευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.)·
 • ε) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 όπου αναγράφεται ότι τα ανωτέρω έγγραφα (β, γ) που κατατίθενται είναι ακριβή και γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων·
 • στ) φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου·
 • ζ)εργασίες που καταδεικνύουν ενδεχόμενη ερευνητική και/ή συγγραφική δρα-στηριότητα του υποψηφίου·
 • η) κάθε άλλο στοιχείο που κατά τη γνώμη του υποψηφίου θα συνέβαλλε στην πληρέστερη αξιολόγησή του.

Τίτλοι σπουδών από ξένα AEI πρέπει να έχουν την αναγνώριση ισοτιμίας, όπως ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία (βεβαίωση δηλαδή αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυ-χίου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). H Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικές με την ύλη των εξετάσεων και τα απαιτούμενα δικαιο-λογητικά. Οι υποψήφιοι μπορούν στην αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίμησης (1= ειδίκευση Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, 2= ειδίκευση Λατινικής Φιλολογίας ή αντιστρόφως) την ειδίκευση στην οποία επιθυμούν να ενταχθούν. Σε περίπτωση επι-λαχόντων στην ειδίκευση της πρώτης προτίμησης είναι δυνατόν να γίνονται δεκτοί στην ειδίκευση της δεύτερης προτίμησης, εάν υπάρχουν κενές θέσεις.

Οι αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι. σε έντυπη ή σε ηλεκτρονική μορφή.Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών λαμβάνεται ως ημερομηνία αποστολής η σφραγίδα του ταχυδρομείου.

Διεύθυνση Γραμματείας του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.:

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Γραμματεία Τμήματος Φιλολογίας (Μεταβατικό Κτήριο)

Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Τ. Κ. 45110  

Ιωάννινα

Ε) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ

Οι γραπτές εξετάσεις στα δύο (2) μαθήματα ειδίκευσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία) και στην ξένη γλώσσα διενεργούνται κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου από τριμελείς Επιτροπές υπό την εποπτεία της Σ.Ε. του Π.M.Σ. Προηγείται η εξέταση στην ξένη γλώσσα, η επιτυχία στην οποία αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω διαδικασία.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 οι ημερομηνίες διεξαγωγής των ως εξετάσεων ορί-ζονται ως εξής:

α) Ξένη Γλώσσα – Δευτέρα 24-09-2018, ώρα 9.30 π.μ.·

β) Μαθήματα Ειδίκευσης (Αρχαία Ελληνική Φιλολογία, Λατινική Φιλολογία) – Τρίτη 25-09-2018, ώρα 9.30 π.μ·

γ) Προφορική Συνέντευξη – Τετάρτη 26-09-2018, ώρα 10.30 π.μ.

Ως χώρος διεξαγωγής των εξετάσεων και της προφορικής συνέντευξης ορίζεται η Αίθουσα Σακαλή, στον 1οόροφο του Κτηρίου του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-νονται στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας στο τηλέφωνο 26510-07476 (κ. Λέκκου Ανθή) ή να επισκέπτονται την ιστοσελίδα www.philology.uoi.gr.

Η Πρόεδρος του Τμήματος

Ελένη Χουλιαρά-Ράιου          Καθηγήτρια

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

(Απόφαση της υπ’ αριθμ. 701/19-06-2018 Συνεδρίας της Συνέλευσης του Τμήματος Φιλολογίας του Π. Ι.)

α) ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 1. Richardson, N. (μετ.: Μ. Νούσια, επιμ.: Α. Ρεγκάκος), ΟμήρουΙλιάδα, τόμος ΣΤ΄, εκ-δόσεις UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη 2005.
 2. Dodds, E. R. (μετ.: Γ. Υ. Πετρίδου – Δ. Γ. Σπαθάρας), Ευριπίδου Βάκχαι. Κριτική και ερμηνευτική έκδοση, εκδ. Καρδαμίτσα, Αθήνα 2004.
 3. Hornblower, S. (μετ.: Φ. Πετίκα, επιμ.: Α. Ρεγκάκος),CommentaryonThucydides, τό-μος Α΄, εκδόσεις UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη 2006.
 4. Easterling, P. E. – Knox, B. M. W. (μετ.: Ν. Κονομής– Χρ. Γρίμπας – Μ. Κονομή), Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις Δ. Παπαδήμα, Αθήνα 2000.
 5. Lesky, A. (μετ.: Α. Τσοπανάκης), Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις Κυριακίδη, Θεσσαλονίκη 2006.
 6. Lesky, A. (μετ.: Ν. Χουρμουζιάδης), Η Τραγική Ποίηση των Αρχαίων Ελλήνων, τόμοι Α΄ και Β΄, εκδόσεις ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003.

β) ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 1. Austin, R. G. (μετ.: Λ. Τρομάρας), ΒιργιλίουΑινειάδοςβιβλίο VI, εκδόσεις UniversityStudioPress, Θεσσαλονίκη 2005.
 2. Albrecht, M. (μετ.: Δ. Ζ. Νικήτας), Ιστορία της Ρωμαϊκής Λογοτεχνίας,τόμοι Α΄ και Β΄, Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2007.
 3. Kenney, E. J. – Clausen, W. V. (μετ.: Θ. Πίκουλας – Α. Σιδέρη – Τόλια, επιμ.: Α. Στε-φανής), Ιστορία της Λατινικής Λογοτεχνίας, εκδόσεις Δ. Παπαδήμα, Αθήνα 1998.
 4. Ράιος, Δ.,Λατινικό Μυθιστόρημα, Πετρώνιος-Απουλήιος, Πανεπιστημιακές Παραδό-σεις, Γιάννενα 1999.
 5. Καλογεράς, Κ. Α., Caesar, DeBelloGallico, εκδόσεις Δ. Παπαδήμα, Αθήναι 1977.
Συνημμένα:

 

Ισιδώρα Δρίτσα

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.