ΠΜΣ : «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» 2018-2019

ΠΜΣ : «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» 2018-2019

Το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία:

Νέες θεωρήσεις και προοπτικές»,, θα γίνουν αποδεκτοί έως πενήντα (50) Φοιτητές/τριες. 

Οι υποψήφιοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αιτήσεις υποψηφιότητας έως και τη 10η Σεπτεμβρίου 2018. 

Έναρξη υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος από σήμερα 

Καλαμάτα, 2/7/2018 

ΦΕΚ 3131/ Β΄ / 29-9-2016 

ΦΕΚ 248/Β΄/02-02-2017 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ ΦΕΚ ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗΣ 

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων 

Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α.) στην 7η τακτική συνεδρίασή της (7.3.2018) κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 αποφάσισε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4485/17 (114 Α΄) και το ΦΕΚ 4334/Β΄/12.12.2017, την προκήρυξη εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ) με τίτλο «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» (Ν.Σ.Ι.), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. 

Οι σπουδές διαρκούν τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα και οδηγούν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε) στη «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές». 

• Αριθμός εισακτέων 

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ για την απόκτηση ΔΜΣ ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε πενήντα (50) ανά έτος 

Επιπλέον του αριθμού εισακτέων, γίνονται δεκτοί κατά μέγιστο 5 φοιτητές σε περιπτώσεις ισοψηφησάντων φοιτητών. 

• Δεκτοί υποψήφιοι 

Στο ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές», γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης, γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Α.Τ.Ε.Ι. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3685/2008 (Φ.Ε.Κ. 148/τ. Α’). 

• Αντικείμενο του ΠΜΣ «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία: Νέες θεωρήσεις και προοπτικές» 

Αντικείμενο του ΠΜΣ είναι η διεύρυνση και εμβάθυνση στη γνώση και προαγωγή της έρευνας στα αντικείμενα της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας μέσα κυρίως από αρχειακό υλικό. Το Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις προπτυχιακές σπουδές που προσφέρουν Τμήματα Ιστορίας ή συναφή προς αυτά Τμήματα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η παραγωγή εξειδικευμένου επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού υψηλής ποιότητας, που θα συμβάλει στην ανάδειξη και ορθολογική αξιοποίηση της πολύπτυχης και πολυδιάστατης ελληνικής ιστορίας του 19ου και 20ού αιώνα στη συνάφειά της με τον ευρωπαϊκό κόσμο και φυσικά μέσα από το πρωτογενές υλικό των ελληνικών και ξένων αρχείων. 

Ειδικότερα, ο στόχος του ΠΜΣ είναι: 

α) η προσφορά εξειδίκευσης με σκοπό τη δημιουργία επιστημόνων υψηλού επιπέδου, ικανών να συμβάλουν στην εκπαιδευτική, ερευνητική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, 

β) η ανάδειξη νέων επιστημονικών επιτευγμάτων στο επιστημονικό αντικείμενο της Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας, 

γ) επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία μεταπτυχιακών σπουδών υψηλών προδιαγραφών, οι οποίες θα συγκρατούν ένα σημαντικό μέρος του επιστημονικού δυναμικού που καταφεύγει στο εξωτερικό για αντίστοιχες σπουδές, 

δ) το ΠΜΣ θα διασφαλίζει όλες τις προϋποθέσεις, ώστε οι απόφοιτοί του να μπορούν να στελεχώσουν υπηρεσίες που απαιτούν εξειδικευμένη γνώση στα αντικείμενα του προγράμματος, όπως κεντρικές και περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και συναφών Υπουργείων, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα καθώς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Επίσης, θα δύνανται να εργασθούν ως επιμορφωτές σε Σχολές, Κέντρα ή Ινστιτούτα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και να αναλάβουν έργο Σχολικών Συμβούλων και Στελεχών της Εκπαίδευσης, 

ε) η συμβολή στη διεύρυνση της εξωστρέφειας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μέσα από τη διασύνδεση του Προγράμματος με διεθνείς φορείς και αρχεία, στα οποία εναπόκεινται μοναδικά τεκμήρια για τη Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία του Ελληνισμού. 

• Δομή του Προγράμματος Σπουδών 

1) οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές υποχρεούνται σε παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων και εκπόνηση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, η οποία πραγματοποιείται στο Δ΄ εξάμηνο σπουδών, 

2) τα μαθήματα παρέχονται υπό τη μορφή πλήρους και υποχρεωτικής φοίτησης και διακρίνονται σε υποχρεωτικά (Υ) και επιλογής (Ε), 

Το πρόγραμμα των μαθημάτων διδάσκεται στην ελληνική γλώσσα και είναι το ακόλουθο: 

Α΄ Εξάμηνο ΚΩΔΙΚΟΣ  Μαθήματα  ECTS 
ΝΣΙ-Α1  1. Εισαγωγή στις Ιστορικές Σπουδές (Μεθοδολογία της έρευνας, χρήση των τεχνολογιών και αρχεία, ελληνικά και ξένα) (Υ)  8 
ΝΣΙ-Α2  2. Θέματα της ιστορίας του ελληνικού χώρου από το 1204 έως την Επανάσταση του 1821 (Υ)  8 
ΝΣΙ-Α3  3. Όψεις της νεότερης και σύγχρονης ιστορίας από την Επανάσταση του 1821 έως σήμερα (Υ)  8 
4. Μάθημα Επιλογής (ένα μάθημα από τον κάτωθι πίνακα)  6 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  30 
ΚΩΔΙΚΟΣ  Μαθήματα Επιλογής 
ΝΣΙ-ΕΣΓ1  1. Τα ιδεολογικά ρεύματα στα γράμματα και τις τέχνες κατά το 20ο αιώνα (Ε) 
ΝΣΙ-ΕΣΓ2  2. Ειδικότερα ζητήματα: Εργατικό, προσφυγικό, εβραϊκό, ΝΑΤΟ, Ε.Ε., νέες τεχνολογίες, αρχιτεκτονική και στρατηγική, η πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού κ.ά. (Ε) 

Δ΄ Εξάμηνο

ΝΣΙ-ΔΜΕ  Διατριβή Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης (Υ)  30 ECTS 
Γενικό σύνολο πιστωτικών μονάδων  120 ECTS 

Τέλη φοίτησης 

Τα τέλη φοίτησης ανέρχονται στο ποσό των 750 ευρώ το εξάμηνο. 

Συνολικά τέλη φοίτησης τεσσάρων (4) εξαμήνων: 3.000 ευρώ 

Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλουν εμπρόθεσμα τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

Αίτηση συμμετοχής στο ΠΜΣ παρέχεται από τη Γραμματεία, υπεύθυνη κ. Ευαγγελία Ντόλου, ή από την ιστοσελίδα του Μεταπτυχιακού: 

http://nsi-ham.uop.gr/ 

1.Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή A.Τ.Ε.Ι. ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού. 

2.Αντίγραφο Παραρτήματος Διπλώματος, εφόσον υπάρχει. 

3. Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας(ή κάποιας άλλης ευρωπαϊκής γλώσσας). 

4.Δύο συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη (σε σφραγισμένους φακέλους). 

5.Αντίγραφο των δύο όψεων του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. 

6.Βιογραφικό σημείωμα, όπου θα αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, καθώς και η εκπαιδευτική, επαγγελματική, ερευνητική και συγγραφική δραστηριότητα του υποψηφίου. 

7.Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος, όπου θα αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους ο υποψήφιος επιθυμεί να πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στο συγκεκριμένο αντικείμενο και στο Τμήμα σε συνάρτηση και με τα γενικότερα επιστημονικά ενδιαφέροντά του. Το Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 1.000 λέξεις. 

 

8.Εφόσον υπάρχει, αντίγραφο τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών της ημεδαπής ή αντίγραφο πιστοποιητικού ισοτιμίας του αρμόδιου οργάνου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για όσους προέρχονται από σχολές εξωτερικού. 

9.Πιστοποιητικά συμμετοχής σε επιμορφωτικά σεμινάρια συναφών και μη με το αντικείμενο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών. Μέγιστος αριθμός πιστοποιητικών 4. 

10.Αντίγραφα δημοσιευμένων εργασιών σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά συνεδρίων. Μέγιστος αριθμός δημοσιεύσεων σε περιοδικά 4 και σε πρακτικά συνεδρίων 4. 

11.Βεβαιώσεις εργασιακής εμπειρίας μετά τη λήψη του πτυχίου (για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα) ή υπηρεσιακής κατάστασης (για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα). 

12.Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμου 1599/86 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή. 

Τα ανωτέρω υπ’ αριθ. 6, 7 και 10 στοιχεία του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται στη Γραμματεία του Τμήματος και σε ηλεκτρονική μορφή (σε word). Ειδικότερα, το Υπόμνημα/Δήλωση Ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχει έκταση έως 1000 λέξεις. 

Κριτήρια και διαδικασία επιλογής 

Η επιλογή των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. γίνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. του Τμήματος που συγκροτείται με απόφαση της Γ.Σ.Ε.Σ. 

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα ακόλουθα κριτήρια και τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας: 

Βαθμός αξιολόγησης φακέλου υποψηφιότητας: 70% 

Βαθμός συνέντευξης: 30% 

Η διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων βασίζεται στη φόρμα αξιολόγησης που συνοδεύει την εκάστοτε προκήρυξη για το ΠΜΣ βλ. παράρτημα υπο-κριτήρια και η βαρύτητά τους σχετικά με τα παραπάνω δυο ευρύτερα κριτήρια προσδιορίζεται από την προκήρυξη. 

Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζεται πίνακας που περιλαμβάνει τους υποψηφίους με βάση τη σειρά κατάταξης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι ενημερώνονται από τη Γραμματεία και καλούνται να εγγραφούν στο Π.Μ.Σ. εντός 10 ημερών. Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές εγγράφονται στη Γραμματεία του Τμήματος προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Σε περίπτωση 

άρνησης εγγραφής, μετά την παραπάνω προθεσμία, καλείται ο πρώτος, ο δεύτερος κ.ο.κ. επιλαχόντες. 

Τα δικαιολογητικά, πρέπει να υποβληθούν από 2 Ιουλίου μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου 2018 στην Γραμματεία του ΠΜΣ ΝΣΙ (υπεύθυνη κα Ευαγγελία Ντόλου, τηλ. 27210 -65101) 

είτε αυτοπροσώπως, κλεισμένα σε φακέλους (Δευτέρα και Παρασκευή 11.30΄ – 13.30΄), 

είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ) 

είτε με courier 

Οι φάκελοι κατάθεσης ή αποστολής θα πρέπει να φέρουν οπωσδήποτε τα παρακάτω στοιχεία: 

Προς: Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Γραμματεία του Τ.Ι.Α.Δ.Π.Α. (για το Π.Μ.Σ – ΝΣΙ) 

υπόψιν κας Ευαγγελίας Ντόλου 

Παλαιό Στρατόπεδο, 

Τ.Κ. 24.100, Καλαμάτα 

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ 

Αν. Καθηγητής Θανάσης Χρήστου 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.