Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 35e.1.-36.b.1

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 35e.1.-36.b.1

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 35e.1.-36.b.1

Ο Σωκράτης σχολιάζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την καταδίκη του.

Τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐπὶ τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μου κατεψηφίσασθε, ἄλλα τέ μοι πολλὰ συμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν μοι γέγονεν τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον θαυμάζω ἑκατέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριθμόν. οὐ γὰρ ᾠόμην ἔγωγε οὕτω παρ’ ὀλίγον ἔσεσθαι ἀλλὰ παρὰ πολύ· νῦν δέ, ὡς ἔοικεν, εἰ τριάκοντα μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων, ἀπεπεφεύγη[1]ἄν. Μέλητον μὲν οὖν, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, καὶ νῦν ἀποπέφευγα, καὶ οὐ μόνον ἀποπέφευγα, ἀλλὰ παντὶ δῆλον τοῦτό γε, ὅτι εἰ μὴ ἀνέβη Ἄνυτος καὶ Λύκων κατηγορήσοντες ἐμοῦ, κἂν ὦφλε χιλίας δραχμάς, οὐ μεταλαβὼν τὸ πέμπτον μέρος τῶν ψήφων.

Πηγή: TLG

 

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα.

Μονάδες 20

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

ὦ ἄνδρες:ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό

πολλὰ:υπερθετικός βαθμός

παντὶ:ο ίδιος τύπος στο θηλυκό γένος

ὀλίγον:συγκριτικός βαθμός

ἐμοῦ: ο ίδιος τύπος στο γ´ πρόσωπο

συμβάλλεται: απαρέμφατο αορίστου β´ στην άλλη φωνή

ᾠόμην: απαρέμφατο παθητικού  αορίστου α´

μετέπεσον: γ´ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο

ἀνέβη:β´ ενικό προστακτικής στον ίδιο χρόνο

μεταλαβὼν: ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα

 

  1. α) Να αναγνωρίσετε τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου:μου,ἔσεσθαι, ἐμοὶ, κατηγορήσοντες, τῶν ψήφων.

Μονάδες 5

 

β) εἰ τριάκοντα μόναι μετέπεσον τῶν ψήφων, ἀπεπεφεύγη ἄν. Να αναγνωρίσετε τον υποθετικό λόγο και να τον τρέψετε ώστε να δηλώνει το προσδοκώμενο.

Μονάδες 5

 

Απαντήσεις

  1. Το ότι δεν αγανακτώ, άνδρες Αθηναίοι, για το γεγονός ότι με κρίνατε ένοχο, οφείλεται σε πολλούς άλλους λόγους και στο ότι είναι κάτι που το περίμενα. Εκείνο όμως που με κάνει να απορώ είναι ο αριθμός των ψήφων και από τις δύο μεριές. Γιατί δεν πίστευα ότι θα καταδικαζόμουν με τόσο μικρή πλειοψηφία, αλλά με πολύ μεγαλύτερη. Τώρα όμως, όπως φαίνεται, αν τριάντα μόνο ψήφοι ήταν διαφορετικές, θα είχα αθωωθεί. Όσον αφορά την κατηγορία του Μέλητου, νομίζω ότι έχει ήδη αποδειχτεί η αθωότητά μου. Και όχι μόνο έχει αποδειχτεί η αθωότητα μου, αλλά είναι σ’ όλους φανερό ότι, αν δεν είχαν παρουσιαστεί για να με κατηγορήσουν ο Άνυτος και ο Λύκων, θα χρώσταγε και χίλιες δραχμές πρόστιμο, επειδή δεν θα έπαιρνε ούτε το ένα πέμπτο των ψήφων.

 

  1. ὦ ἄνδρες:ὦ ἄνερ

πολλὰ:πλεῖστα

παντὶ:πάσῃ

ὀλίγον:μεῖον

ἐμοῦ: οὗ

συμβάλλεται: συμβαλεῖν

ᾠόμην: οἰηθῆναι

μετέπεσον: μεταπεσέτω

ἀνέβη:ἀνάβηθι

μεταλαβὼν: μεταληψόμενος

  1. α)μου: αντικείμενο στο«κατεψηφίσασθε»

ἔσεσθαι: αντικείμενο στο «ᾠόμην», ειδικό απαρέμφατο

ἐμοὶ:  δοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου στο «δοκῶ»

κατηγορήσοντες: επιρρηματική τελική μετοχή συνημμένη στα υποκείμενα («Ἄνυτος καὶ Λύκων») του ρήματος «ἀνέβη»

τῶν ψήφων: ονοματικός ετερόπτωτος προσδιορισμός, γενική διαιρετική στο «τὸ πέμπτον μέρος»

β) Υπόθεση:εἰ + οριστική ιστορικού χρόνου («μετέπεσον»)

Απόδοση: Δυνητική οριστική («ἀπεπεφεύγειν ἄν»)

Ἐὰν τριάκοντα μόναι μεταπεσοῦνται τῶν ψήφων, ἀποφεύξομαι

 

[1]αρχαιότερος δωρικός τύπος που ισοδυναμεί με ἀπεπεφεύγειν


Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».