Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας

Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας,κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

«Διαγωνισμού για την εισαγωγή αστυνομικώνστη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερησίου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

Ο  ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

     Έχοντας υπ’ όψιν:

 1. Τις διατάξεις :

α)    Του ν. 1481/1984 (Φ.Ε.Κ. Α΄-152) «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

β)    Του ν. 2226/1994 (Φ.Ε.Κ. Α΄-122) «Εισαγωγή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας……. και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

γ)    Του ν. 2800/2000 (Φ.Ε.Κ. Α΄-41) «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου    Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

     δ)    Τουν. 2525/1997 (Φ.Ε.Κ. Α΄-188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

     ε)    Του ν. 3475/2006(Φ.Ε.Κ. Α΄-146) «Οργάνωση και λειτουργία της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

     στ)  Του ν. 3748/2009(Φ.Ε.Κ. Α΄-29) «Πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικού Λυκείου και άλλες διατάξεις».

  ζ) Των άρθρων 33 και 39 του ν. 4186/2013 (Α΄193), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4327/2015 (Α΄ 50) και τις διατάξεις του ν.4485/2017(Α΄114), του άρθρου 40 του ν. 4342/2015 (Α΄ 143), του άρθρου 21 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164) και του άρθρου 13 του ν. 4452/2017(Α΄ 17).

η)  Του ν. 4249/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-73) «Αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας,… και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4281/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».

θ)  Τουάρθρου 2 παρ. 4 του ν. 4485/2017(Φ.Ε.Κ. Α΄-114) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4521/2018 (Φ.Ε.Κ. Α΄-38) «Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και άλλες διατάξεις».

     ι)  Του π.δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1 της 10-1-1995) «Εισαγωγή στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων με το σύστημα των γενικών εξετάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

      ια) Του π.δ. 319/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-174) «Οργανισμός Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ)Του π.δ. 178/2014 (Φ.Ε.Κ. Α΄-281) «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

2.Την υπ΄ αριθ. αριθ. Φ.253/126152/Α5 από 24-07-2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄- 2754/07.08.2017)Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

3.Την υπ΄ αριθ. Φ. 251/44339/Α5από 16-3-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου    Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

4.Την υπ΄ αριθ. 1728/18/587891 από 22-3-2018 διαταγή του κ. Προϊσταμένου  Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α.

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε

 

Διαγωνισμό για την εισαγωγή, των ήδη υπηρετούντων αστυνομικώνγενικών καθηκόντων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας για το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

-Ο ακριβής αριθμός των εισαγομένων στη Σχολή, κατά κατηγορία, θα καθορισθεί με συμπληρωματική προκήρυξη, η οποία θα σας αποσταλεί μετά την έκδοση της προβλεπόμενης Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Άμυνας, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Εσωτερικών.

 

Οι υποψήφιοι δύναται να συμμετάσχουν:

   α.Για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση,  που θα καλυφθούν:

– Κατά 40% από υποψηφίους, που συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2016, είτε:

 • με το σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων ή Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.3748/2009,(παλαιό σύστημα ΓΕΛ)
 • με το σύστημα εισαγωγήςπου θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193−Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50−Α΄) (νέο σύστημαΓΕΛ).

 • Κατά 60% από υποψηφίους,που συμμετείχανστις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2017,με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον ν.4327/2015 (ΦΕΚ 50Α’) (νέο σύστημα ΓΕΛ).

 

Ειδικάκαι μόνογια τους/τις υποψήφιους/ες, που υπέβαλαν το έτος 2017 αίτηση – δήλωση στα Γενικά Λύκεια των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών και Ψαρών και οι οποίοι/ες συμμετείχαν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις των Ημερησίων ΓΕΛ έτους 2017,με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το ν. 4186/2013 όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4327/2015 (νέο σύστημα),προβλέπεται για την εισαγωγή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, ειδικό ποσοστό, επιπλέον του αριθμού εισακτέων του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 και επιπλέον του ποσοστού που καθορίζεται στην παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013.Η επιλογή θα γίνει  χωρίς νέα εξέτασηκαι με βάση τη βαθμολογία που απέκτησαν στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα των Ημερησίων ΓΕΛ,έτους 2017 (άρθρο 2 παρ. 4 του ν. 4485/2017 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4521/2018 και ισχύει).

Διευκρινίζεται ότι, οι ως άνω υποψήφιοι/ες θα μπορούν να διεκδικήσουν το προαναφερόμενο ειδικό ποσοστό, εφόσονσυμμετάσχουν στο διαγωνισμό, για την εισαγωγή τους στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 και με το σύστημα του 10%χωρίς νέα εξέταση, από κοινού με τους λοιπούς υποψήφιους, οι οποίοιύστερα από την τελευταία γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιων Γενικών Λυκείων του έτους 2017, απέκτησαν το δικαίωμα συμμετοχής για το 10% των θέσεων εισακτέων,για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

Το ως άνω ειδικό ποσοστό, ο ακριβής αριθμός των θέσεων που τυχόν θα αποδοθούν βάσει αυτού καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, θα καθορισθούν με συμπληρωματική προκήρυξηη οποία θα σας αποσταλεί μετά την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης των αρμόδιων Υπουργών.

β.Για το 90% των θέσεων, που θα καλυφθούν από υποψηφίους οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις γραπτές Πανελλαδικές εξετάσεις Ημερήσιων Γενικών Λυκείων έτους 2018, με το σύστημα εισαγωγής που θεσπίστηκε με το Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193−Α΄) όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50−Α΄) (νέο σύστημα).

     ΄Ολοι οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να απευθύνονται στα Λύκεια της περιοχής τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη διαδικασία και τις λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων.

Σημειώνεται ότιοι διαδικασίες τωνεπαναληπτικών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου που καθορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 13Απαρ. 3 του ν. 4186/2013, όπως προστέθηκε με το άρθρο 12 παρ. 2 του ν. 4468/2017, δεν εφαρμόζονται για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

    ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ:

Στις ειδικές κατηγορίες του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,υπάγονται οι κατωτέρω περιπτώσεις υποψηφίων:

    α)   Πολύτεκνοι και τέκνα τους.

    β)   Τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου.

    γ)   Τέκνα αναγνωρισμένων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ως αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

    δ)   Τέκνα ή εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικού προσωπικού που έχασε τη ζωή του κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας.

     ε)   Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.

   στ)  Γονείς τριών ζώντων τέκνων και τέκνα τους.

 

Από τον αριθμό των εισαγομένων που θα καθοριστεί, ποσοστό 10% θα προέρχεται από υποψηφίους των παραπάνω περιπτώσεων (α), (β), (γ), (δ) και (ε) και ποσοστό 4% θα προέρχεται από υποψηφίους της περίπτωσης (στ).Κατά τον υπολογισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες, τυχόν κλασματικά υπόλοιπα δεν λαμβάνονται υπόψη.

Εάν ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που ανήκουν στις ανωτέρω ειδικές κατηγορίες δεν καλυφθεί από τον αριθμό των θέσεων των κατηγοριών αυτών, οι θέσεις που υπολείπονται θα καλύπτονται από υποψηφίους επιλαχόντες της γενικής κατηγορίας, κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά.

 

 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής στις γραπτές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, καθώς και για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση), για την εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, έχουν ανθυπαστυνόμοι, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες,  οι οποίοι:

 

α)Δεν υπερβαίνουν το 30ο έτοςτης ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίουτου έτους διενέργειας των εξετάσεων, δηλαδή την 31-12-2018. Κατά συνέπεια, στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν όσοι έχουν γεννηθεί από την01-01-1989 και μεταγενέστερα.

 

β)Είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών, που τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε εξετάσεις για την εισαγωγή στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.

 

γ)Έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση, διαπιστούμενη από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. Διευκρινίζεται ότι ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής του Σώματος θα παραπεμφθούν, προς υγειονομική εξέταση,μόνο όσοι από τους/τις επιτυχόντες/σες στις εξετάσεις κληθούν για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

 

δ)Έχουν ευμενή πρόταση των ιεραρχικά προϊσταμένων τους, από την οποία θα προκύπτει ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και διαγωγή.

 1. Συμμετοχή στις εξετάσεις – Δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι/ες, που πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 της παρούσης και επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προαναφερόμενες εξετάσεις πρέπει, αφενός να δηλώσουν τούτο στο μηχανογραφικό δελτίο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέσα στις προβλεπόμενες από αυτό προθεσμίες, αφετέρου να υποβάλουν αυτοπροσώπωςστις Υπηρεσίες τους, επιπέδου τουλάχιστον Αστυνομικού Τμήματος, ανυπερθέτως μέχρι την 07/05/2018τα εξής δικαιολογητικά:

α)Αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα «Α΄», ανάλογα με την επιθυμία τους).

β)Φ/φο αίτησης – δήλωσηςγια συμμετοχή στις γραπτέςπανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω (4) σχετική (ΜΟΝΟ οι συμμετέχοντες στις γραπτές εξετάσεις).

γ) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται, περιπτώσεως συντρεχούσης, ότι υπάγονται στιςειδικές κατηγορίεςκαι σε ποιές, του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 και ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, για την εισαγωγή τους σε άλλη Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

(1)    Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος(ΑΣΠΕ). (παρ. 9 άρθρου 67  του ν. 4316/2014  Φ.Ε.Κ. Α΄ – 270).

(2)    Τα τέκνα αναπήρων και θυμάτων πολέμου, καθώς και τέκνα αναπήρων ή θυμάτων εν ενεργεία ή εν συντάξει αστυνομικού προσωπικού ειρηνικής περιόδου:

(α)    Βεβαίωση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ότι η οικογένεια του υποψηφίου συνταξιοδοτείται για τον ανωτέρω λόγο ή υπεύθυνη δήλωση του συνταξιοδοτούμενου, στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός, η χρονολογία έκδοσης και το όργανο που εξέδωσε την πράξη συνταξιοδότησης, μαζί με απόκομμα της επιταγής καταβολής της σύνταξης κατά τον τελευταίο μήνα, πριν την υποβολή της δήλωσης. Τα τέκνα αστυνομικών που έχουν υπαχθεί στην κατάσταση της μονίμου διαθεσιμότητας (ν.δ. 330/1947), θα υποβάλλουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου στη συνέχεια να αναζητείται υπηρεσιακά, σχετική περί τούτου βεβαίωση από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

(β)    Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.

(3)    Τα τέκνα αναγνωρισμένων, βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας, ως αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης:

(α)    Πιστοποιητικό της Διεύθυνσης Εφέδρων Πολεμιστών Αναπήρων, Θυμάτων και Αγωνιστών (Δ.Ε.Π.Α.Θ.Α.) ή της οικείας Περιφέρειας ότι ο πατέρας ή η μητέρα του υποψήφιου έχει αναγνωρισθεί ως αγωνιστής Εθνικής Αντίστασης.

(β)    Πιστοποιητικό του οικείου Δήμου για την οικογενειακή τους κατάσταση.

(4)    Τα τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας ή εξαιτίας της υπηρεσίας:

 

Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου στη συνέχεια να αναζητείται υπηρεσιακά, σχετική περί τούτου βεβαίωση, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Στη δεύτερη περίπτωση, απαιτείται και πιστοποιητικό του οικείου Δήμου  για την οικογενειακή του κατάσταση.

 (5)  Ένα τέκνο Ελλήνων πολιτών που έχασαν τη ζωή τους ή έχουν ανικανότητα σε ποσοστό τουλάχιστον 67%  συνεπεία τρομοκρατικής πράξης.

(α)    Απόφαση της Ανωτάτης Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για δημόσιο υπάλληλο κ.λπ. ή της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής εάν πρόκειται για ιδιώτη, από την οποία προκύπτει το ποσοστό ανικανότητας(παρ. 7 άρθρου 2 του ν. 1977/1991 Φ.Ε.Κ.  Α΄-185).

(β)    Πόρισμα του κατά τόπον αρμοδίου Προέδρου Πρωτοδικών, ως προς τον χαρακτηρισμό της πράξης ως τρομοκρατικής, ύστερα από την ανάκριση που έχει διενεργηθεί για το σκοπό αυτό (παρ. 6 άρθρου 2  του ν. 1977/1991  Φ.Ε.Κ. Α΄ – 185).

(γ)    Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

(δ)     Αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης, από την οποία προκύπτει ότι ο παθών συνταξιοδοτήθηκε συνεπεία τραυματισμού ή θανάτου από τρομοκρατική πράξη. (παρ. 6 άρθρου 2  του ν. 1977/1991  Φ.Ε.Κ. Α΄ – 185). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος έχει αδέρφια, υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνει ότι κανένα από τα αδέρφια του δεν έχει εισαχθεί στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, χρησιμοποιώντας το εν λόγω ευεργέτημα.

 (6)  Οι γονείς τριών ζώντων τέκνων και τα τέκνα τους (άρθρο 10 ν. 4138/2013):

 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Διευκρινίζεται ότι την ιδιότητα  αυτή κατέχουν οι γονείς με τρία ζώντα τέκνα και τέκνα τους από νόμιμο γάμο ή νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων άγαμων μητέρων με τρία μη αναγνωρισθέντα ζώντα τέκνα.

       Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει επέλθει ακύρωση του γάμου των γονέων ή διαζύγιο ή διακοπή της έγγαμης συμβίωσης ή ένα ή περισσότερα από τα τέκνα έχουν γεννηθεί χωρίς γάμο των γονέων τους, ο/η υποψήφιος/α ως γονέας ή ως τέκνο τρίτεκνης οικογένειας πρέπει να προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία (επικυρωμένα αντίγραφα δικαστικών αποφάσεων ή άλλων πράξεων), από τα οποία να αποδεικνύεται ότι ο ίδιος ή γονέας του, αντίστοιχα, έχει ή είχε μέχρι την ενηλικίωση τους τη γονική μέριμνα και επιμέλεια των ως άνω τέκνων.

Όπου παραπάνω αναφέρεται «πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης», η αναζήτησή του γίνεται αυτεπάγγελτα από τιςΑστυνομικές Υπηρεσίες κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ. 16 παρ. 5 του ν. 3448/2006 (Φ.Ε.Κ. Α΄-57), σε συνδυασμό με την υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/18532/2006 (Φ.Ε.Κ. Β΄-1309) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

    Σχετικά με τη χρήση του ανωτέρω δικαιώματος, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

    Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 42 του ν. 1481/1984, η χρήση του δικαιώματος για εισαγωγή στις Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας, από τους υποψηφίους που υπάγονται σε μία από τις ειδικές κατηγορίες (της παρ.1 και 2 του εν λόγω άρθρου),γίνεται άπαξ, για μία μόνο από τις Σχολές αυτές, ανεξάρτητα αν υπάγονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες. Συνεπώς, εάν κάποιος/α εισαχθεί με το δικαίωμα αυτό σε μία Σχολή, δεν δικαιούται να κάνει χρήση του ίδιου δικαιώματος σε άλλη Σχολή.

 

 1. Υποχρεώσεις Διοικητών Υπηρεσιών που δέχονται τα δικαιολογητικά των υποψηφίων για τις εξετάσεις.

 

                                                           

    α)     Οι Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους ή οι αξιωματικοί που έχουν ορισθεί από αυτούς, υποχρεούνται να ενημερώσουναμέσωςμετά τη λήψη της παρούσας, τους υπό τις διαταγές τους υπηρετούντες με οργανική θέση ή με απόσπαση ή με προσωρινή μετακίνηση ανθυπαστυνόμους, αρχιφύλακες, υπαρχιφύλακες και αστυφύλακες, οι οποίοι/ες συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στις εξετάσεις, που αναφέρονται στην παράγραφο 1 της προκήρυξης και να τους ανακοινώσουν με αποδεικτικό(υπόδειγμα «Γ΄»),το οποίο να τηρήσουν στο αρχείο της Υπηρεσίας τους ότι, όσοι απ΄ αυτούς/ες επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, υποχρεούνται να υποβάλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (παρ. 2 παρούσας)εντός της ταχθείσας με την παρούσα περιοριστικής προθεσμία.

Επισημαίνεται ότι,οι αποσπασμένοι-προσωρινά μετακινούμενοι σε Υπηρεσίες εκτός της Ελληνικής Αστυνομίας να ενημερωθούν με την ίδια ως άνω διαδικασία, από στις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά στις οποίες και να υποβάλλουν τα απαιτούμεναδικαιολογητικά.

    β)Να ειδοποιήσουν, αμέσως μετά τη λήψητης παρούσας, με τον προσφορότερο τρόπο, τους Διοικητές, στην περιοχή των οποίων ευρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο (κάθε είδους άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομεία, κ.ο.κ.) οι κατά τα ανωτέρω δικαιούμενοι να συμμετάσχουν στις εξετάσεις αστυνομικοί της δύναμής τους,ώστε να εκδηλώσουν εμπροθέσμως τη βούλησή τους και να προβούν στις λοιπές οφειλόμενες ενέργειες.

    γ) Να μεριμνήσουνγια την παραλαβή και τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής των ενδιαφερομένων, ως προς την ακρίβεια, την πληρότητα, την ορθή σύνταξη και την εμπρόθεσμη υποβολή τους. Τυχόν λάθη που θα επισημανθούν μετά την υποβολή των αιτήσεων, ειδικότερα εκείνα που θα δημιουργήσουν συνθήκες αποκλεισμού υποψηφίων από τις εξετάσεις, θα βαρύνουν τους ίδιους.

– Επισημαίνεται ότι τυχόν δικαιολογητικά που θα υποβληθούν μετά την περιοριστικά ορισθείσα προθεσμία (07/05/2018), δεν θα γίνονται δεκτά ως εκπροθέσμως υποβληθέντα και ο/η αιτών/σα δενθα συμπεριληφθεί στους πίνακες υποψηφίων για τη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας.

  δ)Να συντάξουν για κάθε υποψήφιο/απρόταση ικανότητας συμμετοχήςστις εξετάσεις, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα «Β΄»,λαμβάνονταςυπόψη την υπηρεσιακή απόδοση, το ζήλο και το ενδιαφέρον για την Υπηρεσία, την πειθαρχικότητα και τη διαγωγή, όπως τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από τις υπηρεσιακές εκθέσεις και τα λοιπά στοιχεία του ατομικού τους φακέλου (παρ. 1 άρθρου 11 του π.δ. 4/1995).

Για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας και τη γνωμάτευση σ΄ αυτές, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις για τη σύνταξη των εκθέσεων ικανότητας  ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκωνκαι αστυφυλάκων (π.δ. 15/1986).

Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2 του π.δ. 4/1995, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013 (Φ.Ε.Κ. Α΄-9), δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για τη Σχολή Αξιωματικών,όσοι έχουν τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, εφόσον μέχρι την έναρξη των εξετάσεων εξακολουθούν να τελούν σε διαθεσιμότητα ή δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη απαλλακτική απόφαση του οικείου πειθαρχικού συμβουλίου.

Συνεπώς,για τις περιπτώσεις υποψηφίων που τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότηταςκατ’ άρθρο 15 π.δ. 120/2008, ή έχουν εκκρεμείς πειθαρχικές υποθέσεις ενώπιον του πειθαρχικού συμβουλίου,θα γίνεται μεν δεκτή η αίτησή τους, αλλά η πρόταση ικανότητας θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται ευθύς αμέσως μετά τη λήξη της διαθεσιμότητας ή της οριστικής κρίσης της πειθαρχικής τους υπόθεσης, εφόσον αυτή έχει συντελεστεί μέχρι την έναρξη των εξετάσεων, προκειμένου να κριθούν οριστικά αν θα έχουν τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στους πίνακες υποψηφίων για τη Σχολή Αξιωματικών.

ε)  Οι αρνητικές προτάσεις να είναι ορθές, σύννομες, εμπεριστατωμένες, πλήρης και ειδικά αιτιολογημένες, με αναφορά σε συγκεκριμένα στοιχεία που τηρούνται στον ατομικό φάκελοτου/της αστυνομικού που υπέβαλε αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, οι οποίες θα τεκμηριώνουν αναμφισβήτητα τη διατύπωση των αρνητικών κρίσεων.

Παράλειψη αναφοράςσοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με  το εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 4/1995),θα έχει ως συνέπεια την αναζήτηση και, περιπτώσεως συντρεχούσης, τον καταλογισμό πειθαρχικών ευθυνών.

  στ)Υποβάλλουν, το αργότερο μέχρι12/05/2018,στις άμεσα προϊστάμενεςΥπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, τα δικαιολογητικά (υποδείγματα  «ΣΤ΄», «Ζ΄», «Η΄», «Θ΄», «Ι΄» και «ΙΑ΄») και τις προτάσεις ικανότητας τωνυποψηφίων στις οποίες να επισυνάπτεται και αντίγραφο του  «Α΄» και  «Β΄» μέρους του ατομικού τους βιβλιαρίου, με εξαίρεση τις σελίδες που αφορούν άδειες, μεταθέσεις και μετακινήσεις.  

Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, υποβάλλονται χωριστά για τους/τις εξεταζόμενους/ες στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και χωριστά για τους συμμετέχοντες με το σύστημα του 10% των θέσεων.

ζ) Να αποστείλουν, στις αρμόδιες Υπηρεσίεςμέσω POL,τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που τυχόν θα κατατεθούν σ’ αυτούς και για τους οποίους δεν είναι αρμόδιοι να συντάξουν προτάσεις ικανότητας.

η)Αρμόδιοι για τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και τη γνωμάτευση επ’ αυτών είναι οι αξιωματικοί που ορίζονται, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, για την αξιολόγηση των προσόντων των ανθυπαστυνόμων, αρχιφυλάκων, υπαρχιφυλάκων και αστυφυλάκων.

Για τους αποσπασμένους, αρμόδιοι για τη σύνταξη προτάσεων ικανότητας είναι οι αξιωματικοί των άρθρων 28 και 39 του π.δ. 15/1986.

θ)       Η πρόταση ικανότητας συντάσσεται ασχέτως χρόνου υπηρεσίας του υποψηφίου υπό τις διαταγές του συντάκτη.

 1. Οφειλόμενες ενέργειες Υπηρεσιών επιπέδου Διευθύνσεων Κλάδων του Αρχηγείου, Αυτοτελών Κεντρικών Υπηρεσιών, Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σε αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας, Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων και των υπαγόμενων σ’ αυτές Διευθύνσεων Αστυνομίας και εξομοιούμενων με αυτές Υπηρεσιών.

Οι κ.κ Διευθυντές ή Διοικητές των ανωτέρω Υπηρεσιών, υποχρεούνται, όπως:

 

α) Μεριμνήσουν για τη συμπλήρωση στοιχείων ή για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων στα δικαιολογητικά των υποψηφίων, μετά την παραλαβή τους και πριν τη διαβίβασή τους, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., ορίζοντας αρμόδιο προς τούτο, κατά την κρίση τους, αξιωματικό ή βαθμοφόρο.

 • Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχήγια τον τελικό και λεπτομερή έλεγχο των δικαιολογητικών προ της υποβολής τους, καθόσον επανειλημμένα διαπιστώθηκαν παραλείψεις κατά τη συμπλήρωση των δικαιολογητικών,αλλά και παραλείψεις αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών των υποψηφίων,με αποτέλεσμα να προτείνονται ως υποψήφιοι/ες μη κατάλληλοι/ες προς τούτο αστυνομικοί, προσέτι δε να προκαλείται δυσλειτουργία στην Υπηρεσία, υπέρμετρη γραφειοκρατία και άσκοπη αλληλογραφία.

  β) Υποβάλλουν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣμέχρι 20/05/2018,  συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις, μεαλφαβητική σειρά, ως εξής:

    (i)  Των υποψηφίων που κρίνονται ομόφωναως ΙΚΑΝΟΙ, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσειςτου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων, Υποδείγματα «ΣΤ΄» και «Ζ΄»αντίστοιχα, με επισυναπτόμενες σε συντρέχουσα περίπτωση τις υπεύθυνες δηλώσεις της παραγράφου 2 της παρούσας μαζί με τα δικαιολογητικά των υπαγομένων σε ειδική κατηγορία από τις αναφερόμενες στο άρθρο 42 του ν. 1481/1984.

    (ii)Των υποψηφίων, που κρίνονται ομόφωνα ως ΜΗ ΙΚΑΝΟΙήγια την ικανότητα των οποίωνυπάρχει διαφωνία μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων ικανότητας, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσειςτου Ημερήσιου Γενικού Λυκείου και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων, Υποδείγματα «Η΄» και «Θ΄», αντίστοιχα μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

         (iii)Των υποψηφίων για τους οποίους δεν συντάσσεται πρόταση ικανότητας, για όσο χρόνο τελούν σε κατάσταση  διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου, κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσειςΗμερήσιου Γενικού Λυκείου και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων, Υποδείγματα «Ι΄» και «ΙΑ΄», αντίστοιχα μαζί με όλα τα δικαιολογητικά.

 • Διευκρινίζεταιότι τα δικαιολογητικά των υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ(αιτήσεις συμμετοχής, θετικές προτάσεις καταλληλότητας και λοιπά στοιχεία του ατομικού φακέλου των υποψηφίων),ΔΕΝυποβάλλονται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., αλλά παραμένουν στο αρχείο των Υπηρεσιών των αιτούντων.

 (iv) Επί πλέον χωρίς να παρακαμφθούν  οι διαδικασίες των προηγουμένων υποπαραγράφων (i), (ii) και (iii) να καταχωρίσουν, ΑΝΥΠΕΡΘΕΤΩΣ μέχρι την           20/05/2018,στην Εφαρμογή «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ – Εισαγωγή αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας με το σύστημα των πανελλαδικών εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων», η οποία βρίσκεται στο σύνδεσμο«Εφαρμογές POL», τους υποψηφίους που κρίνονται ομόφωνα ως ΙΚΑΝΟΙ,κατά κατηγορία, ήτοι: χωριστά των υποψηφίων που θα εξετασθούν στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού  Λυκείου και χωριστά όσων συμμετέχουν για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση).

 • Για εξουσιοδοτήσεις ή οδηγίες χρήσης της εφαρμογής, οι χειριστές των καταχωρίσεων, να απευθύνονται στον Διοικητή ή γραμματέα της Υπηρεσίας, οι οποίοι μόνο εάν συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα, να απευθύνονται στους περιφερειακούς χειριστές των Διευθύνσεων (TopUsers).
 • Στην περίπτωση που διαπιστωθεί λάθος στα προσωπικά στοιχεία κάποιου εκ των υποψηφίων, οι χειριστές των καταχωρίσεων να απευθύνονται άμεσαστη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού/Α.Ε.Α/Τμήμα Κατωτέρου Αστυνομικού Προσωπικού και στα τηλέφωνα 210-7796040, PoL 1168503 και 213-1520370 PoL 1031220, για την ορθή αλλαγή των στοιχείων του.

  γ)   Να αναφέρουν ΑΡΝΗΤΙΚΑ, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν υποψήφιοι.

  δ)Να αναφέρουνάμεσα τις τυχόν ανακλήσεις συμμετοχής των υποψηφίων στις εξετάσεις, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α.

     

 1. Λοιπά πληροφοριακά στοιχεία.

α) Οι Υπηρεσίες που θα δεχθούν τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, καθώς και οι προϊστάμενες Υπηρεσίες τους, που θα υποβάλουν τα προαναφερόμενα στοιχεία στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., παρακαλούνται για τον ενδελεχή έλεγχο αυτώνόσον αφορά στην εγκυρότητα, συμπλήρωση, διόρθωση σφαλμάτων, παρέχοντας τις αναγκαίες διευκρινήσεις και οδηγίες στο εμπλεκόμενο στη διαδικασία προσωπικό τους.

Δικαιολογητικά αντικανονικά ή ελλιπή ή εκπρόθεσμα, να μη γίνονται δεκτά.

β)Σοβαρές πειθαρχικές υποθέσεις υποψηφίων για παραπτώματα, που διαπράχθηκαν μετά τη σύνταξη των προτάσεων ικανότητας των υποψηφίων και μέχρι την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων, να αναφέρονται αμέσωςμε γνώμη των καθ’ ιεραρχία προϊσταμένων,στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α., προκειμένου να τίθενται κάθε περίπτωση ξεχωριστά υπόψη του αρμοδίου διοικητικού οργάνου για τη λήψη απόφασης, αναφορικά με τη διαγραφή ή όχι του υποψηφίου από τον πίνακα επιτυχόντων.

γ)Αν διαπιστωθεί, μετά από Ένορκη Διοικητική Εξέταση ότι δόκιμος υπαστυνόμος εισήχθη στη Σχολή, με βάση ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά, εκτός από τις τυχόν ποινικές και πειθαρχικές ευθύνες που θα αναζητηθούν, θα αποβάλλεται από τη Σχολή και θα επανέρχεται στο βαθμό και τη θέση της επετηρίδας που κατείχε πριν την εισαγωγή του σ΄ αυτήν.

δ)Επισημαίνεται ότι ο τρόπος και ο χρόνος διαγραφής των ποινών, προβλέπεται από το άρθρο 56 του π.δ. 120/2008, π.χ. επιβληθείσα ποινή «Αργίας με πρόσκαιρη παύση», την 1/1/2010, διαγράφεται μετά από 8 έτη, ήτοι 1/1/2018.

  Εάν όμως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, λ.χ. την 1/1/2011, έχει επιβληθεί και άλλη πειθαρχική ποινή (π.χ. η ποινή του προστίμου), ο χρόνος διαγραφής αυτής της ποινής του προστίμου, επέρχεται μετά την πάροδο του χρόνου που προβλέπεται γι’ αυτή, δηλ. της 5ετίας, ο οποίος όμως χρόνος, υπολογίζεται από τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται για την πρώτη. Δηλαδή η προαναφερόμενη επιβληθείσα ποινή προστίμου την 1/1/2011, δεν διαγράφεται την 1/1/2016, αλλά ο χρόνος διαγραφής της, αρχίζει να υπολογίζεται από την 1/1/2018, τότε που διαγράφηκε η επιβληθείσα προ 8ετίας (1/1/2010) ποινή της αργίας με πρόσκαιρη παύση, κ.ο.κ.

ε) Για τον αποκλεισμό υποψηφίου/αςαπό τις εξετάσεις, λαμβάνεται υπόψη, η διάπραξη πειθαρχικού παραπτώματος, εφόσον μαρτυρεί προφανή διαφθορά χαρακτήρα ή αναξιοπρεπή διαγωγή ή αδιαφορία ή βαριά αμέλεια περί την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων, καθώς και η καθ’ έξη διάπραξη πειθαρχικών παραπτωμάτων (παρ. 1α  του άρθρου 12 του π.δ.  4/1995).

       στ)Οι μετακινήσεις των υποψηφίων για συμμετοχή στις εξετάσεις, θα πραγματοποιηθούν αδαπάνως για το Δημόσιο.

ζ)Για κάθε σχετική πληροφορία οι Υπηρεσίες, μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εκπαιδεύσεων της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. (Τηλέφωνα: 2131520690/482 & Ρ.ο.L.: 1033130/1033131).

η)Κατ’ εφαρμογή της υπ’ αριθ. 72941/9/205804 από 27/11/2009 (pol.) διαταγής (περί της εφαρμογής «Ηλεκτρονική αλληλογραφία»), η αλληλογραφία να υποβληθεί μόνο μέσω POL.

 

 1. Υγειονομική εξέταση.

 α)Οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες θα κριθούν εισακτέοι/ες στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, παραπέμπονται με μέριμνα αυτής, μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και πριν την ονομασία τους σε δόκιμους υπαστυνόμους, για υγειονομική εξέταση, ενώπιον της αρμόδιας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Υ.Ε.), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις για την Υγειονομική Υπηρεσία της Ελληνικής Αστυνομίας (άρθρο 13 του π.δ.4/1995).

β)Όσοι από αυτούς/ές κριθούν ως μη ικανοί/ές,δεν ονομάζονται δόκιμοι υπαστυνόμοι και θεωρούνται αποτυχόντες/σες. Για τη συμπλήρωση των κενών θέσεων καλούνται υποψήφιοι/ες από τον πίνακα επιλαχόντων, κατά σειρά επιτυχίας.

γ) Ειδικά οι γυναίκες που κρίνονται μη ικανές, λόγω κύησης ή λοχείας, εισάγονται για φοίτηση στη Σχολή Αξιωματικών, είτε στην ίδια εκπαιδευτική περίοδο, είτε στην επόμενη, εφόσον κριθούν ικανές από την Α.Υ.Ε. και δεν απώλεσαν τα απαιτούμενα προσόντα, εκτός του ορίου ηλικίας.

7.Φοίτηση στη Σχολή.

α)Οι εισαγόμενοι/ες παρουσιάζονται στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίαςεντός της προθεσμίας που καθορίζεται με διαταγή του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρώπινου Δυναμικού/Α.Ε.Α. και φέρουν μαζί τους τα οριζόμενα είδη. Οι κριθέντες ικανοί ονομάζονται δόκιμοι υπαστυνόμοι, με διαταγή του Διοικητή της Σχολής, από την επόμενη ημέρα της λήξης της υγειονομικής εξέτασης όλων των υποψηφίων.

β)Αν υποψήφιος/α, από την υποβολή της πρότασης ικανότητας, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της ονομασίας του/της, ως δοκίμου υπαστυνόμου, απώλεσε έστω και ένα από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 4/1995 προσόντα, διαγράφεται από τον πίνακα επιτυχόντων με αιτιολογημένη απόφαση του κ. Προϊσταμένου Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., που κοινοποιείται στον/στην ενδιαφερόμενο/η και στην Υπηρεσία του/της (άρθρο 14 του π.δ. 4/1995).

γ)Αν μέσα στον πρώτο μήνα από την ημερομηνία εισόδου των επιτυχόντων στη Σχολή, κενωθούν θέσεις, για οποιοδήποτε λόγο, ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά από πρόταση του Διοικητή της Σχολής, αποφασίζει την εισαγωγή ισάριθμων υποψηφίων, κατά σειρά επιτυχίας, από τον πίνακα επιλαχόντων και σύμφωνα με τον καθοριζόμενο, κατά κατηγορία, αριθμό εισακτέων.

δ)Η φοίτηση στη Σχολή, η οποία είναι ισότιμη με Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, διαρκεί οκτώ (8) εξάμηνα, οι επιτυχόντες εγγράφονται στοΓ΄ εξάμηνοσπουδών και συνεκπαιδεύονται με τους λοιπούς δόκιμους υπαστυνόμους, για τους οποίους ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2 του π.δ.319/1995 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 89/2015, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 6500/2/5-ξ΄ από 16/1/2016 Υπουργικής Απόφασης.(ΑΔΑ: 6Ο6Γ465ΦΘΕ-ΣΒ3)

ε) Οι απόφοιτοι αναλαμβάνουν υποχρέωση 10ετούς παραμονής στο Σώμα, μετά την ονομασία τους σε αξιωματικούς.

Οι δόκιμοι υπαστυνόμοι που αποβάλουν την ιδιότητά τους αυτή για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από λόγους υγείας, υποχρεούνται να καταβάλουν στο Δημόσιο αποζημίωση,που είναι ίση με το γινόμενο του 65% του συνόλου των καθαρών μηνιαίων αποδοχών υπαστυνόμου Β΄, επί τον αριθμό των μηνών που έχουν φοιτήσει στη Σχολή (άρθρο 44 παρ. 5 του ν. 3731/2008  Φ.Ε.Κ. Α- 263).

       στ)Οι υποψήφιοι/ες για το 10% των θέσεων εισακτέων, θα συμμετέχουν με την πιο πρόσφατη αποκτηθείσα βαθμολογία τους, κατά τα έτη 2016 ή 2017.Διευκρινίζεται ότιεφόσον συμμετάσχουν εκ νέου έστω και σε ένα μάθημα στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν Μηχανογραφικό δελτίο με βάση τη βαθμολογία προηγούμενης εξέτασής τους για το ποσοστό 10%.

  ζ)Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων, δεν εισάγονται υπεράριθμοι και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του π.δ. 4/1995.

 1. Η Διεύθυνση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α. παρακαλείται όπως μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των αστυνομικών που έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης, κατά τα ανωτέρω και βρίσκονται αποσπασμένοι σε Υπηρεσίες του Ελληνικού Κράτους στο εξωτερικό ή σε Διεθνείς Οργανισμούς ή σε ειδικές αποστολές στο εξωτερικό και συγκεντρώνουν τα απαιτούμενα προσόντα. Περαιτέρω, να ενεργήσει ως προς την υποβολή των δηλώσεων συμμετοχής, κ.ο.κ., των ενδιαφερομένων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρούσα.
 2. Η παρούσα προκήρυξη, που κοινοποιείται στο Γραφείο Τύπου/Α.Ε.Α., για ενημέρωση, θα αναρτηθεί με μέριμνα του εν λόγω Γραφείου και στον ιστότοπο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, στη διεύθυνση www.hellenicpolice.gr, για ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου/ης.

 

 

 

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΟΥΒΑΛΑΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

 1. ΓΡΑΦΕΙΟ κ. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 1. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 2. Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.
 3. ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
 4. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
 5. ΙΔΡΥΜΑ ΕΞΟΧΕΣ ΕΛ.ΑΣ.
 6. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΣΕΑ
 7. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

12.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ/Τ.Ε.Φ.Κ.Κ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Α΄»

    (Προσαρτημένο στην  6501/1/216 από   27/04/2018 προκήρυξη)

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019 ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ.

 

  …………………………………………2018 (1)
  ΠΡΟΣ ΤΗΝ ……………………………………………….. (2)
  μέσω  τ ……………………………………………….. (3)

…. κατωτέρω αναγραφόμεν… υποβάλλω τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην παράγραφο 2 της παρούσας, προκειμένου να εισαχθώ στη Σχολή Αξιωματικών  Ελληνικής Αστυνομίας, συμμετέχοντας …………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………..(4)

1) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΟΣ:

………….     …………      ………………….          …….      ……………   ……………….

ΒΑΘΜΟΣΑ.Γ.Μ.                  ΕΠΩΝΥΜΟ                      ΟΝΟΜΑ                         ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

2) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………….

                               Συμπληρώνεται σε μορφή        ΗΗ/  ΜΜ/     ΕΕΕΕ

3) ΤΟΠΟΣ :

 

     α) ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ………………………………..     ………………………..       ………………………………..

                                    (ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ)                       (ΕΠΑΡΧΙΑ)                         (ΝΟΜΟΣ)

     β) ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ……………………………….      …………………………………         ………………………..

                                    (ΠΟΛΗ ή ΧΩΡΙΟ)                       (ΕΠΑΡΧΙΑ)                         (ΝΟΜΟΣ)

                        …………………………………..       ………………………………..          ………………………..

                                    (ΟΔΟΣ)                                      (ΑΡΙΘΜΟΣ)                        (ΤΗΛΕΦΩΝΟ)

4)ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ

 

 

 

5) ΚΩΔ. ΑΡΙΘ. ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ):                  

 

 

 

 

6) ΘΑ  ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩ ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ :  

  ΓΡΑΠΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

 ………………….……………………………………………………………………………………ΚΩΔΙΚΟΣ 1

 

ΓΙΑ ΤΟ 10%ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ

ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΤΟ ΕΤΟΣ 2016)

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ……………………………………………………………………………………ΚΩΔΙΚΟΣ 2Α

 

ΓΙΑ ΤΟ 10%ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ

ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΤΟ ΕΤΟΣ 2016)

 ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ……………………………………………………………………………..ΚΩΔΙΚΟΣ 2Β

 

 ΓΙΑ ΤΟ 10%ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ( ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΟΥ

ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣΤΟ ΕΤΟΣ 2017)

 ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ…………………………………………………………………………………ΚΩΔΙΚΟΣ 2Γ

 

7)  ΥΠΕΒΑΛΑ ΑΙΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΣΕ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΟΙΝΟΥΣΩΝ, ΨΑΡΩΝ,  ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΛ ΕΤΟΥΣ 2017 ΚΑΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΩΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΓΙΑ ΤΟ 10% ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ 2Γ). (ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4485/2017 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν. 4521/2018).
 

8)ΥΠΑΓΟΜΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 42  Ν. 1481/84 :  

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥ………………………………..ΚΩΔΙΚΟΣ      1

ΤΕΚΝΟ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΥ, ΚΑΘΩΣ

  ΚΑΙ ΑΝΠΗΡΩΝ ή ΘΥΜΑΤΩΝ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ή ΕΝ ΣΥΝΤΑΞΕΙ

  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ…………….ΚΩΔΙΚΟΣ    2

ΤΕΚΝΟ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ………………………….ΚΩΔΙΚΟΣ      3

ΤΕΚΝΑ ή ΕΝ ΧΗΡΕΙΑ ΣΥΖΥΓΟΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΠΟΥ

   ΠΕΘΑΝΕ    ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΑΤΕΤΑΓΜΕΝΗΣ

   ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ή   ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ………………….……ΚΩΔΙΚΟΣ       4

ΕΝΑ ΤΕΚΝΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΤΗ

   ΖΩΗ ΤΟΥΣ Ή ΕΧΟΥΝ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%,  ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ

   ΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥΣ…………………………………………………….……….ΚΩΔΙΚΟΣ      5

ΓΟΝΕΙΣ ΤΡΙΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥΣ…………..…. ΚΩΔΙΚΟΣ      6

9)ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

 – ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 8 Ν.1599/1986

                                                                                                            …    ΑΙΤ………   

10)ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

     ……………………………………………………………..

                                    (ΤΙΤΛΟΣ)                                (ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ)

.. υπογεγραμμεν…  Α.Γ.Μ.(               )…………………..………………………………………

……………………………… βεβαιώνω ότι τα στοιχεία τ….. υποψηφ………. ελέχθησαν και συμφωνούν απόλυτα με τα αναγραφόμενα στο δελτίο ταυτότητας.

                                                                                                              ….ΒΕΒΑΙ…..

                                                            ΥΠΟΓΡΑΦΗ

                                                (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΒΑΘΜΟΣ)

————————————————————————————————————–

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ

α.  Η αίτηση συμπληρώνεται από τον/την υποψήφιο και υπογράφεται ενώπιον του αρμοδίου για την παραλαβή της, αξιωματικού.

β.  Όλα τα στοιχεία συμπληρώνονται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ.

 

2.ΕΙΔΙΚΕΣ

 

  α. (1) Αναγράφεται η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης.
  β. (2) Αναγράφεται η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση ή η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση ή η Διεύθυνση Αστυνομίας ή η εξομοιούμενη Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται.
  γ.

δ.

(3)

(4)

Αναγράφεται η Αστυνομική Υπηρεσία που κατατίθεται η αίτηση.

Αναγράφεται ανάλογα:

–  στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή

– για το 10% των θέσεων χωρίς νέα εξέταση, καθώς απέκτησα δικαίωμα συμμετοχής μου, με τις γραπτές εξετάσεις του έτους………..……{2016(«ΠΑΛΑΙΟ» ή «ΝΕΟ» σύστημα) ή 2017(«ΝΕΟ» σύστημα)}.

  ε. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 1-3 Συμπληρώνονται τα στοιχεία  Σύμφωνα με τις ενδείξεις.
  στ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  4 Αναγράφεται η χρονολογία αποφοίτησης από το Λύκειο.
          
  ζ. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  5 Αναγράφεται ο κωδικός αριθμός υποψηφίου που έχει δοθεί από το Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  η. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  6 Τίθεται ο κωδικός αριθμός  της περίπτωσης  στο τετραγωνίδιο.
  θ.

 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  7

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  8

 

 

Αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ», στο τετραγωνίδιο, μόνο από τον/την υποψήφιο/αο/η οποίος/α υπέβαλε αίτηση – δήλωση το έτος 2017 σε Γενικό Λύκειο των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών, Ψαρών και συμμετείχε ως τελευταία γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ έτους 2017. με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

 

Τίθεται ο κωδικός αριθμός της περίπτωσης στο τετραγωνίδιο, μόνο εφ’ όσον κατατεθεί και το σχετικό δικαιολογητικό που προβλέπει η προκήρυξη.

  ι. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  9 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα δικαιολογητικά.
  ια. ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  10 Συμπληρώνεται από τον αρμόδιο αξιωματικό παραλαβής των δικαιολογητικών.

 

       

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Β΄»

(1)  ………………………….……………. …………………….……………..….…………….……………………….

 

  (Προσαρτημένο στην  6501/1/216  από  27/04/2018  προκήρυξη)

 

Π  Ρ  Ο Τ  Α  Σ  Η

(2) …….…ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2018 – 2019, ΜΕ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

(3)………………………………………………………………………………………………………

Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ/ΗΣ

Α.Γ.Μ. ……………………………………………….. ΒΑΘΜΟΣ:……………………………………………

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………. ΟΝΟΜΑ ……………………………………………….

ΟΝ. ΠΑΤΕΡΑ ……………………………………ΟΝ. ΜΗΤΕΡΑΣ …………………………………………..

                                                                                                (Με κεφαλαία στην ονομαστική).

ΙΙ.ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ

α. ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ  ……………………………………………………………..

                                                                                                                                            (Ημέρα- Μήνας- Έτος)

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ……………………………………………..

β.ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

 1. ΚΑΤΩΤΕΡΕΣ:(4)…………………………………………………………………………..…….

……………………………………………………………………………………………………….……….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. ΑΝΩΤΕΡΕΣ:(4)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………..…………………………..………………

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 1. ΔΙΚΕΣ- ΚΑΤΑΔΙΚΕΣ:(4)………………………………..……………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

 1. ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ (Ε.Δ.Ε.-ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΣΕ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ):(5)….…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

 1. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ :(6) …………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

   

γ.ΗΘΙΚΕΣ – ΥΛΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………..

 

δ.ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

…………(7) Έχει όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.1β του άρθρου 11 του π.δ. 4/1995 (Φ.Ε.Κ. Α΄-1)ουσιαστικά προσόντα για να εισαχθεί στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (8)………………………………..……….………

……………………………………………………………………………………………………………  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ήτοι υπηρεσιακή απόδοση, ζήλο και ενδιαφέρον για την υπηρεσία, πειθαρχικότητα και διαγωγή.

ΙΙΙ.ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

………..(9) Προτείνεται για συμμετοχή στις προαναφερόμενες εξετάσεις κ.ο.κ..

(10)……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

                                                                                      ………………………….. 2018

                                                                                                       Ο /Η ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

                                   (Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο

                                                   και βαθμός συντάκτη)

ΙV.ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΓΝΩΜΗΣ

(11)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

                                                                                       ……………………………2018

                                                                    Ο ……………………………………………..

                                                                                         (Τ.Σ. Υπογραφή)

                                             (Ευανάγνωστα ονοματεπώνυμο

                                                και βαθμός γνωματεύοντα)

V.ΑΠΟΦΑΣΗ κ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ/Α.Ε.Α.                                                                                                                                                                                               

       (Υπ’ αριθ. 7004/5/18 από 02/04/2017 (Φ.Ε.Κ. Β΄ – 1355 της 21/04/2017) Απόφαση «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα»).

(12)………………………………………………………………………………………………………

                                                                Αθήνα, …………………………………….2018

                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

 

(1) Τίτλος Υπηρεσίας.  
(2) Αναγράφεται η λέξη «ΜΗ» για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.  
(3) Αναγράφεται ανάλογα «συμμετέχοντας στις γραπτές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή για το 10% των θέσεων, (χωρίς νέα εξέταση).  
(4) Αναγράφονται αναλυτικά όλες οι πειθαρχικές ποινές που δεν έχουν διαγραφεί.  
(5)

 

(6)

 

(7)

Αναγράφονται αναλυτικά οι εκκρεμείς πειθαρχικές ποινές, κατά το χρόνο σύνταξης της παρούσας πρότασης.

Αναγράφεται η διαταγή και η ημερομηνία θέσης του/της υποψηφίου στην εν λόγω κατάσταση.

Αναγράφεται η λέξη ΔΕΝ για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.

 
(8)

 

(9)

(10)

 

(11)

 

 

 

 

 

(12)

Αναγράφεται ανάλογα «συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου ή για το 10% των θέσεων, (χωρίς νέα εξέταση).

Αναγράφεται η λέξη ΔΕΝ για αρνητική πρόταση από το συντάκτη.

Για αρνητική πρόταση να αναγραφούν συγκεκριμένα τα προσόντα τα οποία στερείται και από πού προκύπτει τούτο.

Σε περίπτωση διαφωνίας, οι λόγοι αυτής αιτιολογούνται πλήρως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Παράλειψη αναφοράς σοβαρών πειθαρχικών ποινών ή εκκρεμών πειθαρχικών υποθέσεων, οι οποίες συνιστούν λόγους υποβολής αρνητικής πρότασης, (σύμφωνα με  το εδαφ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ. 4/1995), θα έχει ως συνέπεια τον καταλογισμό πειθαρχικών  ευθυνών.

Συμπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Κλάδου Διοικητικής Υποστήριξης και Ανθρωπίνου Δυναμικού/Α.Ε.Α., σε περίπτωση αρνητικής πρότασης ή διαφωνίας μεταξύ των αρμοδίων για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασης ικανότητας.

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  «Γ΄»

 

(Προσαρτημένο στην  6501/1/216 από  27 /04/2018  προκήρυξη)

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

………………………………………… σήμερα την ……………………………… του μηνός……… ……………………………………………, του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας …. …………………….. και ώρα ……….. ο/η Διοικητής (1)…………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. προσκάλεσα ενώπιόν μου τον/την (2)………………………………………. …………………………………………………………………….. που συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα για εισαγωγή στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτωντου ανακοίνωσα το περιεχόμενο της 6501/1/216 από 27/04/2018 προκήρυξης του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας και διευκρίνισα τα εξής :

α.   Αν επιθυμεί συμμετοχή στις ανωτέρω εξετάσεις, πρέπει να μας υποβάλει μέχρι  την  07/05/2018τα δικαιολογητικά που ορίζονται στην ως άνω προκήρυξη.

β.   Αν υπάγεται στις ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 42 του ν.1481/84, οι οποίες αναφέρονται στην εγκύκλιο και επιθυμεί να κάνει χρήση των διατάξεων αυτών, πρέπει να υποβάλει σχετική δήλωση και να ζητήσει την εισαγωγή του/της στη Σχολή, βάσει των εν λόγω διατάξεων. Στην περίπτωση αυτή, οφείλει να υποβάλει και τα προβλεπόμενα για την κατηγορία του δικαιολογητικά. Αν τα ανωτέρω δικαιολογητικά (υπαγωγής σε ευεργετικές διατάξεις του άρθρου 42 του ν.1481/84) είναι ελλιπή ή μη κανονικά ή δεν υποβληθούν έγκαιρα, δεν θα γίνουν δεκτά. Χρήση του δικαιώματος αυτού γίνεται για μία μόνο από τις Σχολές αυτές και για μία φορά, ανεξάρτητα αν υπάγονται σε μία ή περισσότερες κατηγορίες.

           Ο/Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ                                                                 Ο/Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ/Α

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

(1) Τίτλος της Υπηρεσίας

βαθμός και ονοματεπώνυμο διοικητή Υπηρεσίας.

(2) Βαθμός, ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο υποψηφίου/ας.

 Συντάσσεται στην εφαρμογή του P.o.L. «Ηλεκτρονική Αλληλογραφία» απ’ ευθείας σε μορφή html αρχείου, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Δ΄»

(Προσαρτημένο στην  6501/1/216                     από  27/04/2018 προκήρυξη)

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. P.o.L.

 

           ΠΡΟΣ: ………………………………… (1)

ΘΕΜΑ:«Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών γενικών καθηκόντων στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

ΣΧΕΤ.:Υπ’ αριθ. 6501/1/216     από    27/04/2018 Προκήρυξη κ. Αρχηγού.

Υποβάλλονται συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις (κατ’ αλφαβητική σειρά),των υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,(α) συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου(2)……………………………………………………..………………………………και(β)με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση (2)………………………………………………………………………………………………………..

                                                        Ο/Η …………………………………………

                                                                 (Ηλεκτρονική ΥπογραφήPOL)

(1) Αναγράφεται η προϊστάμενη Υπηρεσία (επιπέδου Διεύθυνσης) προς την οποία απευθύνεται.  
(2) Αναγράφονται λεπτομερώς οι καταστάσεις που υποβάλλονται ήτοι:  ικανών,  μη ικανών, για τους οποίους δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότηταςκ.ο.κ.  

 Συντάσσεται στην εφαρμογή του P.o.L. «Ηλεκτρονική Αλληλογραφία» απ’ ευθείας σε μορφή html αρχείου, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες

(επιπέδου Διεύθυνσης)

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ε΄»

(Προσαρτημένο στην 6501/1/216  από               27/04/2018 προκήρυξη).

ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

 

ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ. P.o.L.

 

ΠΡΟΣ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΝΑΠΤ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ/Α.Ε.Α. (Α.Μ. 1728)

ΘΕΜΑ:«Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή των ήδη υπηρετούντων αστυνομικών στη Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 – 2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

ΣΧΕΤ.: Υπ’ αριθ. 6501/1/216   από   27/04/2018 Προκήρυξη κ. Αρχηγού

1.Υποβάλλονται συγκεντρωτικές ονομαστικές καταστάσεις(κατ’ αλφαβητική σειρά), των υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων,(α) συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου (1)……………………………………………………..…………. και (β)με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση (1)……………………..

2.Παρακαλούμε για την ενημέρωση και τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες.

                                                        Ο/Η  ………………………………………..

                                                                  (Ηλεκτρονική Υπογραφή POL)

(1) Αναγράφονται λεπτομερώς οι καταστάσεις που υποβάλλονται ήτοι:  ικανών,  μη ικανών, για τους οποίους δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότηταςκ.ο.κ.  
     

                                                                                                                                                                                    ΥΠΟΔΕΙΙΓΜΑ «ΣΤ΄»

……………………………………………….                                                                                                                    (Προσαρτημένο στην  6501/1/216

                                                                                                                                                                            από   27/04/2018 προκήρυξη)

……………………………………………..(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ   Κ  Α Τ  Α  Σ Τ  Α  Σ  Η

 

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ  42

Ν. 1481/84

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
      (2) (3) (3) (3) (4) (5)
       

 

 

 

 

 

 

         

(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.   …………………………..…………. 2018
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.   Ο/Η  ……………………………………….
(3) Στην ονομαστική με μικρά.   (Τ.Σ. Υπογραφή)
(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει

(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.).

   
(5) Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο/η κάθε υποψήφιος/α από το Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.    

                                                                                                                                                                                    ΥΠΟΔΕΙΙΓΜΑ «Ζ΄»

……………………………………………….                                                                                                                      (Προσαρτημένο στην  6501/1/216

                                                                                                                                                                             από    27/04/2018 προκήρυξη)

……………………………………………..(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  Κ  Α Τ  Α  Σ Τ  Α  Σ  Η

 

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, βάσει της πιο πρόσφατης βαθμολογίας τους, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και κρίθηκανΙΚΑΝΟΙ.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016  ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΆΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4485/2017  ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν. 4521/2018.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ  42

Ν. 1481/84

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ/ΑΣ
      (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
       

 

 

 

 

 

 

               

(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.   …………………………………. 2018
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.   Ο/Η …………………………………….
(3) Στην ονομαστική με μικρά.   (Τ.Σ. Υπογραφή)
(4)

 

 

(5)

Αναγράφεται η λέξη «ΠΑΛΑΙΟ» ή «ΝΕΟ» σύστημα με το οποίο συμμετείχε ο/η υποψήφιος/α ως τελευταία γραπτή πανελλαδική εξέταση το έτος 2016, με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Αναγράφεται μόνο το έτος«2017» στο οποίο συμμετείχε ο/η υποψήφιος/α ως τελευταία γραπτή πανελλαδική  εξέταση, με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

   
(6) Αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ», για  τον/την υποψήφιο/απου δήλωσε ότι, υπέβαλε αίτηση – δήλωση το έτος 2017 σε Γενικό Λύκειο των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών, Ψαρών και  συμμετείχε ως τελευταία γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ έτους 2017, με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.    
(7)

 

(8)

 

 

Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει

(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.).

Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο κάθε υποψήφιος/α από το Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.

   

                                                                                                                                                                        ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Η΄»

……………………………………………….                                                                                                     (Προσαρτημένο στην 6501/1/216                                                                                                                                                                           από  27/04/2018 προκήρυξη)

……………………………………………..(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  Κ  Α  Τ Α  Σ  Τ Α  Σ  Η

 

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και οι προτάσεις ικανότητας είναι αρνητικές ή υπάρχει διαφωνίασυντάκτη και αναθεωρητή.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ  42 Ν.1481/84 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
      (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6)
       

 

 

 

           

(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.   …………………………………. 2018
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.   Ο/Η …………………………………….
(3) Στην ονομαστική με μικρά.   (Τ.Σ. Υπογραφή)
(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει

(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.).

   
(5) Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο/η κάθε υποψήφιος/α από το Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.    
(6) Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται.    

                                                                                                                                                                                    ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   «Θ΄»

……………………………………………….                                                                                                     (Προσαρτημένο στην  6501/1/216

                                                                                                                                                            από   27/04/2018 προκήρυξη)

……………………………………………..(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Κ  Α  Τ  Α  Σ Τ  Α  Σ  Η

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, βάσει της πιο πρόσφατης βαθμολογίας τους, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και οι προτάσεις ικανότητας είναι αρνητικές ή υπάρχει διαφωνίασυντάκτη και αναθεωρητή.

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4485/2017  ΟΠΩΣ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν. 4521/2018.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ  42

Ν. 1481/84

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
      (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                         

(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.   …………………………………. 2018
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.   Ο/Η …………………………………….
(3) Στην ονομαστική με μικρά.   (Τ.Σ. Υπογραφή)
(4)

 

 

(5)

 

 

(6)

 

 

 

 

(7)

Αναγράφεται η λέξη «ΠΑΛΑΙΟ» ή «ΝΕΟ» σύστημα με το οποίο συμμετείχε ο/η υποψήφιος/α ως τελευταία γραπτή πανελλαδική εξέταση το έτος 2016, με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Αναγράφεται μόνο, το έτος«2017», στο οποίο συμμετείχε ο/η υποψήφιος/α ως τελευταία γραπτή πανελλαδική εξέταση, με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ», για τον/την υποψήφιο/απου δήλωσε ότι, υπέβαλε αίτηση – δήλωση το έτος 2017 σε Γενικό Λύκειο των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών, Ψαρών και  συμμετείχε ως τελευταία γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ έτους 2017, με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει

(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.).

   
(8)

 

(8)

Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο/η κάθε υποψήφιος/α από το Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ «Ι΄»

……………………………………………….                                                                                                     (Προσαρτημένο στην 6501/1/216

                                                                                                                                                           από   27/04/2018 προκήρυξη)

……………………………………………..(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ  Κ  Α  Τ Α  Σ  Τ Α  Σ  Η

 

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό  έτος 2018-2019,με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, συμμετέχοντας στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και για τους οποίους δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότητας, επειδή τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου  (π.δ. 4/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013).

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΕΙΔ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ  42 Ν.1481/84 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
      (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6)
       

 

 

 

           

(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.   …………………………………. 2018
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.   Ο/Η  …………………………………….
(3) Στην ονομαστική με μικρά.   (Τ.Σ. Υπογραφή)
(4) Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει

(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.).

   
(5) Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο/η κάθε υποψήφιος/α από το Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.    
(6) Αναγράφεται αν έχει τεθεί σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχει παραπεμφθεί ενώπιων πειθαρχικού συμβουλίου.    

                                                                                                                                                                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ   «ΙΑ΄»

……………………………………………….                                                                                                     (Προσαρτημένο στην  6501/1/216

                                                                                                                                                από  27/04/2018 προκήρυξη)

……………………………………………..(1)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ  ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ Κ  Α  Τ  Α  Σ Τ  Α  Σ  Η

 

Υποψηφίων που δήλωσαν ότι επιθυμούν να εισαχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 -2019, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων  του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση, βάσει της πιο πρόσφατης βαθμολογίας τους, των οποίων τα δικαιολογητικά βρέθηκαν πλήρη και κανονικά και για τους οποίους δεν συντάχθηκε πρόταση ικανότητας, επειδή τελούν σε κατάσταση διαθεσιμότητας ή έχουν παραπεμφθεί ενώπιον πειθαρχικού συμβουλίου  (π.δ. 4/1995, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του π.δ. 3/2013).

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ Α.Γ.Μ. ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΙΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ

ΑΡΘΡΟΥ 2 ΠΑΡ. 4 ΤΟΥ Ν. 4485/2017  ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 32 ΤΟΥ Ν. 4521/2018.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ  42

Ν. 1481/84

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
      (2) (3) (3) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
                         

(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Υπηρεσίας.   …………………………………. 2018
(2) Στην ονομαστική με κεφαλαία.   Ο/Η …………………………………….
(3) Στην ονομαστική με μικρά.   (Τ.Σ. Υπογραφή)
(4)

 

 

(5)

 

 

(6)

 

 

 

 

(7)

Αναγράφεται η λέξη «ΠΑΛΑΙΟ» ή «ΝΕΟ» σύστημα με το οποίο συμμετείχε ο/η υποψήφιος/α ως τελευταία γραπτή πανελλαδική εξέταση το έτος 2016, με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Αναγράφεται μόνο, το έτος«2017», στο οποίο συμμετείχε ο/η υποψήφιος/α ως τελευταία γραπτή πανελλαδική  εξέταση, με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Αναγράφεται η λέξη «ΝΑΙ», για τον/την υποψήφιο/απου δήλωσε ότι, υπέβαλε αίτηση – δήλωση το έτος 2017 σε Γενικό Λύκειο των νήσων Λέσβου, Χίου, Οινουσών, Ψαρών και  συμμετείχε ως τελευταία γραπτή εξέταση στις πανελλαδικές εξετάσεις των ημερήσιων ΓΕΛ έτους 2017, με την οποία απέκτησε και το δικαίωμα να συμμετάσχει για το 10% των θέσεων, χωρίς νέα εξέταση.

Αναγράφεται η ειδική κατηγορία στην οποία δήλωσε, ότι ανήκει

(τέκνο πολυτέκνου, τέκνο θύματος πολέμου κ.ο.κ.).

   
(8)

 

(9)

Αναγράφεται ο Κωδικός Αριθμός που έχει λάβει ο/η κάθε υποψήφιος/α από το Λύκειο, στο οποίο θα καταθέσει το Μηχανογραφικό Δελτίο.

Αναγράφεται αν προτείνεται με διαφωνία ή δεν προτείνεται.

   
       

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.