Διατμηματικό ΠΜΣ στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές

Διατμηματικό ΠΜΣ στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές

Το υπό ίδρυση Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Φιλοσοφία: Κείμενα, Ερμηνείες, Πρακτικές αναμένεται

να λειτουργήσει από το ακαδ. έτος 2018-19. Υποστηρίζεται από το Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής (Τομέας Φιλοσοφίας), το Τμήμα Νομικής και το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. Παρέχει εξειδικευμένες σπουδές εμβάθυνσης στη Φιλοσοφία, με έμφαση αφενός στην ιστορική εξέλιξη της φιλοσοφικής σκέψης και αφετέρου στη φιλοσοφική πραγμάτευση των πεδίων της ηθικής, της πολιτικής και του δικαίου.

Η φοίτηση διαρκεί τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (90 ECTS). Οι φοιτητές αναμένεται να παρακολουθήσουν επιτυχώς πέντε (5) κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά μαθήματα-σεμινάρια και να συγγράψουν διπλωματική εργασία. Για τη φοίτηση στο Πρόγραμμα δεν απαιτείται η καταβολή διδάκτρων ή τελών φοίτησης.

Το ΠΜΣ περιλαμβάνει δύο Ειδικεύσεις:

α. Ιστορία της Φιλοσοφίας

β. Πολιτική, Ηθική, Δίκαιο

O ανώτατος αριθμός εισακτέων ορίζεται σε τριάντα (30) ετησίως: δεκαπέντε (15) για κάθε Ειδίκευση. Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η προκήρυξη γίνεται κάθε Ιούνιο, οι αιτήσεις υπο­βάλλονται τον Σεπτέμβριο και οι γραπτές εξετάσεις επιλογής διεξάγονται την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Στο ΠΜΣ διδάσκουν:

 • Ν. Αυγελής, Ομότ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Π. Γκολίτσης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Δ. Δρόσος, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 • Γ. Ζωγραφίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Π. Θανασάς, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Β. Κάλφας, Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Α. Κιουπκιολής, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 • Δ. Κόκορης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Φ. Παιονίδης, Καθηγητής του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Ν. Σεβαστάκης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 • Κ. Σταμάτης, Καθηγητής, Τμήμα Νομικής
 • Γ. Σταυρακάκης, Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 • Α. Στυλιανού, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Επιστημών
 • Δ. Σφενδόνη, Ομότ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
 • Α. Τάκης, Επίκ. Καθηγητής, Τμήμα Νομικής
 • M. Vöhler, Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας

Πέραν των ανωτέρω, στο Δ.Π.Μ.Σ. μπορούν να διδάσκουν και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. των συνεργαζόμενων ή άλλων Τμημάτων του Α.Π.Θ., καθώς και άλλοι διδάσκοντες που προσλαμβάνονται σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν εδώ, μετά τη δημοσίευση της Ιδρυτικής Πράξης και του Κανονισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η προκήρυξη για το ακαδ. έτος 2018-19 αναμένεται να γίνει εντός του Ιουνίου 2018.

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος