Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί την Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση “Εκπαίδευση Συνοδών & Επιμελητών Παράλληλης Στήριξης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες“. Μέσω του προγράμματος αποσκοπεί να καταρτίσει τους συμμετέχοντες και να τους εφοδιάσει με ουσιαστικά προσόντα που θα ενισχύσουν το βιογραφικό τους αλλά και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο ευρύτερο πεδίο της Ε.Α.Ε. βάσει και των σχετικών διατάξεων που διέπουν το ρόλο και την αποστολή των συνοδών παράλληλης στήριξης.

 

 1. Περιγραφή Επιμόρφωσης

Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης είναι ιδιαίτερα απαιτητικός αφού ο εργαζόμενος καλείται να δράσει ως διερμηνέας των αναγκών του παιδιού, ως διευκολυντής επικοινωνίας αλλά και ως υπερασπιστής της ποιότητας ζωής του στο περιβάλλον της συνεκπαίδευσης.

                  Η παράλληλη στήριξη αφορά μαθητές που εμφανίζουν σημαντικές μαθησιακές δυσκολίες που πηγάζουν σε αισθητηριακές, νοητικές ή γνωστικές δυσλειτουργίες, αναπτυξιακά προβλήματα και άλλες οι οποίες, επιδρούν στη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και της μάθησης.

                  Ο ρόλος του Συνοδού Παράλληλης Στήριξης είναι καταλυτικός καθώς υποστηρίζει τους μαθητές στη σχολική τάξη λειτουργώντας παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Σε κάθε μαθητή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αντιστοιχεί ένας συνοδός, ο οποίος τον υποστηρίζει στη μαθησιακή διαδικασία δίχως βέβαια να παρεμβαίνει στο έργο του εκπαιδευτικού.

                  Στην παράλληλη στήριξη ο μαθητής υποστηρίζεται από τον συνοδό παράλληλης στήριξης μέσα στην ίδια τάξη με τα υπόλοιπα παιδιά και παράλληλα με το μάθημα που κάνει ο εκπαιδευτικός και σε συνεννόηση με τον εκπαιδευτικό φροντίζουν για την ενσωμάτωση του παιδιού στη σχολική κοινότητα. Ωστόσο, η αποστολή του συνοδού δεν σταματάει μόνο στα σχολικά πλαίσια αλλά επεκτείνεται και στην υπόλοιπη καθημερινότητα του μαθητή και σε συνεργασία με την οικογένεια, όπου μπορεί να συνδράμει επίσης αποτελεσματικά.

                  Το σημαντικό στοιχείο αναφορικά με το ρόλο και την εργασία του συνοδού παράλληλης στήριξης όσον αφορά το σχολικό πλαίσιο, είναι πως, σύμφωνα με το άρθρο 28, παρ.18 του νόμου 4186/2013 (Φ.Ε.Κ. 193Α), η υποστήριξη του μαθητή μπορεί να υλοποιείται και από συνοδό που εισηγείται και διαθέτει η οικογένεια του μαθητή, κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Διευθυντή της Σχολικής μονάδας και του Συλλόγου Διδασκόντων.

                  Η Employ μέσω του δικτύου της, που αριθμεί περισσότερους από 700 φορείς σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποσκοπεί μετά το πέρας της εκπαίδευσης να ενημερώσει κάθε ενδιαφερόμενο φορέα για όσα στελέχη έχουν παρακολουθήσει την επιμόρφωση και ενδιαφέρονται να αξιοποιήσουν και πρακτικά την επιμόρφωση αυτή ως ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο βιογραφικό τους για το χώρο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Στόχος Επιμόρφωσης

Σκοπός της Επιμόρφωσης είναι, μέσω της εμβάθυνσης στις θεματικές του αυτισμού, της εφαρμοσμένης ανάλυσης συμπεριφοράς και της συνεκπαίδευσης, οι συμμετέχοντες να αναπτύξουν ένα ισχυρό τεχνολογικό και θεωρητικό υπόστρωμα ώστε να προσφέρουν υπηρεσίες ποιότητας αντιμετωπίζοντας με επάρκεια τις προκλήσεις αυτού του ρόλου στο πεδίο της πράξης και να εφοδιαστούν με μια επιμόρφωση που τους ανοίγει ένα δυνητικό πεδίο απασχόλησης στον κλάδο της ΕΑΕ. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να :

 • εφαρμόζουν τη διαδικασία εκτίμησης της λειτουργίας της συμπεριφοράς
 • διερευνούν τη λειτουργία των προβλημάτων συμπεριφοράς παιδιών με αυτισμό και να εφαρμόζουν λειτουργικά εμφανείς και κοινωνικά αποδεκτές παρεμβάσεις
 • να προλαμβάνουν και / ή να διαχειρίζονται τις κρίσεις άγχους και τις εκρήξεις συμπεριφοράς του μαθητή
 • αναπτύσσουν τις κοινωνικές και επικοινωνιακές ικανότητες του μαθητή
 • υποστηρίζουν τον μαθητή σε όλα τα περιβάλλοντα δράσης
 • συνεργάζονται με τους γονείς και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της προσωποκεντρικής υποστήριξης
 • προλαμβάνουν και ή να αντιμετωπίζουν φαινόμενα σχολικού εκφοβισμού

Μοριοδότηση

Η συγκεκριμένη Επιμόρφωση μοριοδοτείται :

 1. Σε ειδικότητες ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)» με το μέγιστο αριθμό μορίων (2)
 2. Σε ειδικότητες ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016) με το μέγιστο αριθμό μορίων (2)

! Αποτελεί ανταγωνιστικό προσόν στην αξιολόγηση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) στα Τμήματα Παράλληλης Στήριξης (Π/θμιας και Δ/βθμιας Εκπαίδευσης) και στη διδασκαλία σε Ι.ΙΕΚ Προσχολικής Ειδικής Αγωγής και άλλες συναφείς δομές εκπαίδευσης (Δημόσιες και Ιδιωτικές).

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς γενικής & ειδικής αγωγής, ψυχολόγους, δασκάλους, νηπιαγωγούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φοιτητές και όσους επιθυμούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη ολοκλήρωση του E-learning προγράμματος παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες Πιστοποίηση Επιμόρφωσης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014) και έχοντας δωδεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Ενότητες Επιμόρφωσης
 • Συνεκπαίδευση και παράλληλη στήριξη
 • Ο ρόλος του συνοδού παράλληλης στήριξης
 • Χαρακτηριστικά του μαθητή με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας
 • Συνεργασία με γονείς και εκπαιδευτικούς
 • Αιτιολογία προβλημάτων συμπεριφοράς
 • Εκτίμηση λειτουργίας συμπεριφοράς
 • Προσωποκεντρικός σχεδιασμός
 • Παρέμβαση στα προβλήματα συμπεριφοράς
 • Πρόληψη και διαχείριση κρίσεων συμπεριφοράς
 • Πρόληψη και διαχείριση σχολικού εκφοβισμού
 • Τεχνικές ανάπτυξης επικοινωνιακών ικανοτήτων
 • Τεχνικές ανάπτυξης κοινωνικών ικανοτήτων
 • Τεχνικές ανάπτυξης ικανοτήτων αυτοεξυπηρέτησης, αναψυχής και αναδημιουργίας
 • Μελέτη περίπτωσης

 1. Πληροφορίες

Διάρκεια Επιμόρφωσης

Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learning Προγράμματος, αντιστοιχεί σε 300 διδακτικές ώρες εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Επιστημονική Επιμέλεια

Δρ. Ντίνας Μ. Κωνσταντίνος

τ. Επιστημονικός συνεργάτης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Κόστος

Φοιτητές / Άνεργοι : 220€

Επαγγελματίες:         280€

 

 

Διαδικασία Συμμετοχής

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού συμμετοχής, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής

 

 

Διαδικασία Πληρωμής

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK 0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό EL4 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης, το οποίο αποστέλλετε στο [email protected] μόνο σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Αν δικαιούστε μειωμένο κόστος λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας, μας αποστέλλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό (πάσο / βεβαίωση ανεργίας) μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.     2310.230545 | 211.7706766

 1. M.     [email protected] | U www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

 

 

Χορηγοί Επικοινωνίας

filologikos-istotopos.gr

paideia-ergasia.gr

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.