Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 1/23-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31-1-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ/ΙΕΠ περί έγκρισης του Πρακτικού 1/23-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31-1-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Απόφαση ΔΣ του ΙΕΠ περί έγκρισης του υπ’ αρ. 1/23-02-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για την υπ’ αρ. πρωτ. 683/31-1-2018  (ΑΔΑ: ΨΩΑΙΟΞΛΔ-11Σ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με ένα (01) ειδικό εμπειρογνώμονα για την υλοποίηση πακέτων εργασίας του Υποέργου 1 «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης», της Πράξης «Αναβάθμιση της Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ 5007907, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης ενστάσεων, βάσει του άρθρου 9 της Πρόσκλησης, είναι στις 13/03/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00.

[Βλ. σχετική Πρόσκληση]

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος