Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας από τα έσοδα της ∆ωρεάς Πάικου Νικολαΐδη εις μνήμην ∆ημητρίου και ∆ιαμάντως Νικολαΐδη

Η Ακαδημία Αθηνών προκηρύσσει διαγωνισμό για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας σε αριστούχο πτυχιούχο Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου, για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στο εξωτερικό στον κλάδο της Παπυρολογίας, από τα έσοδα της ∆ωρεάς Πάικου Νικολαΐδη εις μνήμην ∆ημητρίου και ∆ιαμάντως Νικολαΐδη.

Oι όροι παροχής της υποτροφίας είναι οι εξής:

1. Η υποτροφία χορηγείται για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.

2. Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν γίνει δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές (Master) σε ένα εκ των καλυτέρων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Το Ίδρυμα, στο οποίο θα ειδικευτεί ο υπότροφος, καθώς και το πρόγραμμα σπουδών του υπόκεινται στην έγκριση της Ακαδημίας Αθηνών. Η υποτροφία χορηγείται μόνον για σπουδές πλήρους παρακολούθησης. Αιτήσεις για σπουδές μερικής παρακολούθησης ή εξ αποστάσεως δεν γίνονται δεκτές.

3. Τo ποσό της υποτροφίας ορίζεται σε χίλια πεντακόσια (1.500,00) ευρώ τον μήνα. Επίσης, στον υπότροφο θα καταβληθούν τα έξοδα μετάβασής του στο εξωτερικό και μετά την λήξη των σπουδών του τα έξοδα επιστροφής του, καθοριζόμενα με απόφαση της Συγκλήτου της Ακαδημίας Αθηνών.

4. ∆εκτοί στο διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Φιλοσοφικής Σχολής ελληνικού Πανεπιστημίου με βαθμό πτυχίου «Άριστα», εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36o έτος της ηλικίας τους κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

5. Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτώς στα εξής μαθήματα: α) Αρχαία ελληνική ιστορία

β) Αρχαία ελληνική φιλολογία

Επίσης, οι υποψήφιοι θα εξεταστούν υποχρεωτικά, γραπτώς και προφορικώς, στην ξένη γλώσσα διδασκαλίας του Πανεπιστημίου υποδοχής, προαιρετικά δε, με αίτησή τους, και σε περισσότερες από μία ξένη γλώσσα.

Η επιτυχία στην ξένη γλώσσα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή του υποψηφίου στις εξετάσεις των λοιπών μαθημάτων.

Οι υποψήφιοι κατά τις ημέρες των εξετάσεων πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα.

6. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στα Γραφεία του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών (δ/νση: Πανεπιστημίου 28) ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής.

7. Ημέρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή 18 Μαΐου 2018, ημέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί η εξέταση των ξένων γλωσσών, και ώρα 12:00 μ.

(Βακχυλίδης, Υπερείδης, Αριστοτέλους Αθηναίων Πολιτεία,

Μενάνδρου ∆ύσκολος και Σαμία, Ηρώνδα Μιμίαμβοι)

Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η εξέταση του μαθήματος Αρχαία Ελληνική Ιστορία, και την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. η εξέταση του μαθήματος Αρχαία Ελληνική Φιλολογία.

8. Οι υποψήφιοι πρέπει να συγκεντρώσουν στα μαθήματα που θα εξεταστούν μέσο όρο γενικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκατέσσερα (14), σε κλίμακα με άριστα το βαθμό είκοσι (20). Επίσης, οι υποψήφιοι πρέπει απαραιτήτως να συγκεντρώσουν στην ξένη γλώσσα βαθμό τουλάχιστον δεκατέσσερα (14), ο οποίος δεν συνυπολογίζεται στην εξαγωγή του μέσου όρου γενικής βαθμολογίας. Αιτήσεις για αναβαθμολόγηση δεν γίνονται δεκτές, γιατί δεν προβλέπεται από το Νόμο.

9. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της καταβολής της υποτροφίας είναι η προηγούμενη σύναψη μετά του υποτρόφου στην Αθήνα του οικείου συμβολαίου υποτροφίας.

Η καταβολή της υποτροφίας αρχίζει από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου στο οποίο αυτή αναφέρεται (2018-2019), εφόσον η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους ή του εξαμήνου έπεται της άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, διαφορετικά από την ημέρα άφιξης του υποτρόφου στην αλλοδαπή, η οποία αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του οικείου Έλληνα Προξένου, και λήγει μετά παρέλευση ενός έτους.

10. Εάν η υποτροφία διακοπεί από υπαιτιότητα του υποτρόφου, ο υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει το ποσό της υποτροφίας, που έχει λάβει μέχρι τότε, εφαρμοζομένων για την είσπραξη αυτού των διατάξεων του νόμου «περί εισπράξεως των δημοσίων εσόδων». Η υποτροφία διακόπτεται, εάν, για οποιονδήποτε λόγο, επέλθει μείωση των ετησίων εσόδων του Κληροδοτήματος. Στην περίπτωση αυτή ουδέν δικαίωμα γεννάται υπέρ του υποτρόφου του οποίου διακόπηκε η υποτροφία.

11. Όσοι επιθυμούν να μετάσχουν στο διαγωνισμό, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση στο Πρωτόκολλο της Ακαδημίας Αθηνών, το βραδύτερο δεκαπέντε (15) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα έναρξης του διαγωνισμού.

Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα εξής πιστοποιητικά:
α) Φωτοαντίγραφο του απαιτούμενου τίτλου σπουδών (άρθρο 4).
β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βεβαίωσης Πανεπιστημίου ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός

για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στον αντίστοιχο κλάδο.
γ) Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ ή πιστοποιητικού

ελληνικής καταγωγής και ηλικίας όχι μεγαλύτερης των 36 ετών.
δ) Υπεύθυνη δήλωση (Ν. 1599/86) με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής ότι ο υποψήφιος

δεν έλαβε ή δεν λαμβάνει υποτροφία για τις ίδιες σπουδές από άλλη κληρονομία, κληροδοσία, δωρεά, ή άλλη πηγή και δεν εξέπεσε από δική του υπαιτιότητα από άλλη υποτροφία, η οποία τυχόν του απενεμήθη προηγουμένως.

ε) Σύντομο βιογραφικό σημείωμα.

Τα φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές θα πρέπει να είναι επικυρωμένα.
Οι αιτήσεις μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς «επί συστάσει και αποδείξει» μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Σημ.: Η Ακαδημία Αθηνών αναζητεί υποχρεωτικά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και τον έλεγχο των δικαιολογητικών θα αναρτηθούν πίνακες με τα ονόματα των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης και μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, και τα ονόματα των υποψηφίων που έχουν ελλιπή δικαιολογητικά ή δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

12. Τα της διεξαγωγής του διαγωνισμού και της παροχής της υποτροφίας κλπ. διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 4182/10.09.2013 σε συνδυασμό με τις σχετικές διατάξεις της ∆ωρεάς Πάικου Νικολαΐδη.

Πληροφορίες παρέχονται καθημερινά στην Ακαδημία Αθηνών – ∆ιεύθυνση Περιουσίας (δ/νση: Σόλωνος 84, 5ος όροφος, 210.3664736, 210.3664781) καθώς και στην ιστοσελίδα της Ακαδημίας Αθηνών: www.academyofathens.gr

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματεύς ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΟΥΝΑ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΠΕΤΡΑΚΟΣ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.