Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η Υπουργική Απόφαση για τη δήλωση συμμετοχής των υποψηφίων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2018. Σύμφωνα με την απόφαση, οι δηλώσεις – αιτήσεις θα υποβληθούν εντός του μηνός Μαρτίου.

Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/ 27-11-2015 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α ́/2013), όπως τροποποι- ήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β ́/9-12-2015.).

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παρ. 6 και 7 του άρθρου 42 του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α ́) «Αναδιάρθρωση της Δευτε- ροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις» όπως τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, … και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143 Α ́/2015), και με το άρθρο 21 του ν. 4351/2015 (ΦΕΚ 164 Α ́).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 3 «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γενικού Λυκείου» του ν. 4327/2015 «Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 50 Α’/2015).

3. Τις διατάξεις της παρ. 33 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 40 του ν. 4342/2015 (Α ́143) και αντικαταστάθη- κε με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α ́).

4. Τη με αριθμ. Φ.253/142542/Α5/2017 (ΦΕΚ 2295 Β ́/2017) υπουργική απόφαση «Ένταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 3 του ν. 4327/2015 (ΦΕΚ 50 Α ́), όπως τροποποιήθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρ- θρου 74 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 Α ́) και συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων».

5. Τις διατάξεις της Φ.253/128314/Β6 (ΦΕΚ 1538 Β ́) «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών …για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες…».

6. Το π.δ. 125/2016 (ΦΕΚ 210 Α ́) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Τις διατάξεις του άρθρ. 46 παρ.1 και 4 του άρθρ. 48 παρ 2 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98Α ́).

8. Τη με αριθμ. πρωτ.Φ.1/Α/52/10713/Β1/23-1-2018 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρε- σιών ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β ́/9-12-2015), ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ

1. Μετά το στοιχείο δ) του άρθρου 1, προστίθεται επιπλέον στοιχείο ε) και επιπλέον περίοδος ως εξής:

«ε) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.).

Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.»

2. Στην τελευταία περίοδο του άρθρου 1 της παρούσας η λέξη «Φεβρουαρίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Μαρτίου».

3. Στο τέλος του εδαφίου α. της παρ. 2 του άρθρου 5, προστίθεται περίοδος ως εξής: « Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια».

4. Μετά το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 9 ως εξής: «Άρθρο 9. Όπου στην παρούσα υπουργική απόφαση, αναφέρεται η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995 Β ́/2015), αντικαθίσταται από την εκάστοτε κατ ́ έτος ισχύουσα αντίστοιχη υπουργική απόφαση. Κατ ́ εξαίρεση, η ανωτέρω γενική αντικατάσταση της εν λόγω υπουργικής απόφασης δεν ισχύει για τους υποψηφίους του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Για αυτούς τους υποψηφίους και όσον αφορά τα επιστημονικά πεδία και τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων εξακολουθεί να ισχύει η αντίστοιχη υπουργική απόφαση που ίσχυε το έτος της τελευταίας τους συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-18.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 31 Ιανουαρίου 2018 Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Επισυνάπτεται το ΦΕΚ σε μορφή PDF

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.