Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου : Ενότητα 6η – «Η μουσική εξημερώνει» (Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου : Ενότητα 6η – «Η μουσική εξημερώνει» (Κριτήριο αξιολόγησης)

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ 6η«Η μουσική εξημερώνει»

Μουσικὴν [….] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. [….] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι∙ μετὰ δὲ ταῦτα […] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις [….]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γιγνώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ᾠδὴν οὒτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ κατ’ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὒθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. […] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.

Πολύβιος, Ἱστορίαι, 4.20.4 – 4.21.1

 

Β. ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:

 

1.Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: «Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων … ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν». 

(μονάδες 4)

2.Πώς αποδεικνύεται, σύμφωνα με το κείμενο, η στενή σχέση των Αρκάδων με τη μουσική και το τραγούδι;

 (μονάδες 2)

3.Χορογραφία, επίγνωση, εθισμός, μάθηση: Με ποιες λέξεις του κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικά οι παραπάνω λέξεις της Νέας Ελληνικής γλώσσας;

(μονάδες 2)

 

4.ἡγοῦνται: Να γραφούν δύο ομόρριζες λέξεις της Αρχαίας ή της Νέας Ελληνικής.

(μονάδες 1)

5.Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους τύπους του κειμένου: ἀνθρώποις, ᾄδειν, ἕκαστοι, φιλοτιμίᾳ, τῶν μαθημάτων, ὁμολογοῦντες, θεωροῦντες, διὰ τὴν ψυχρότητα.

 (μονάδες 4)

6.παρεισαγαγεῖν: Να γραφεί το β΄ ενικό του Αορίστου β΄ σε όλες τις εγκλίσεις.

(μονάδες 2)

7.μανθάνειν: Να γράψετε τις μετοχές όλων των χρόνων και στα τρία γένη.

 (μονάδες 2)

8.«ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν». Να αναγνωρίσετε το είδος της παραπάνω πρότασης.

 (μονάδες 1)

9.Να γραφούν οι ζητούμενοι τύποι:

  • πᾶσι (ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους):
  • τοὺς ὕμνους (δοτική ενικού):
  • πολλῇ (τον ίδιο τύπο στο συγκριτικό βαθμό):
  • στυγνότητα (δοτική πληθυντικού):

Κατεβάστε το αρχείο: Ενότητα 6η – «Η μουσική εξημερώνει» (Κριτήριο αξιολόγησης)

Έφη Ξύδη
Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.

Ονομάζομαι Ξύδη Έφη και είμαι απόφοιτη του τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (κλασική κατεύθυνση). Από το 2011 παραδίδω ιδιαίτερα μαθήματα σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Για ένα χρόνο ήμουν εθελόντρια φιλόλογος στο Κοινωνικό Φροντιστήριο των Αγίων Αναργύρων και από το 2013 εργάζομαι ως φιλόλογος στο φροντιστήριο «Ροπή» στη Νέα Φιλαδέλφεια Αττικής.