Εγκύκλιος της Επιστημονικής και Οργανωτικής Επιτροπής του Τμήματος Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών για την Συνεργασία με τους Αρμόδιους Φορείς της Δευτεροβάθμιας

Εκπαίδευσης σχετικά με τον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου (κατόπιν ερωτημάτων σας).

Πάτρα, 20-1-2018 

Εισαγωγικά 

Σύμφωνα με την ακολουθούμενη πρακτική και τα ισχύοντα σχετικά με Μαθητικούς Διαγωνισμούς, οι κατά τόπους ΔΔΕ υποστηρίζουν σε κάποιο βαθμό την διοργάνωση.

Στην συγκεκριμένη περίπτωση του Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Διαγωνισμού, που έχει την έγκριση του Υπουργείου, η προκριματική φάση οργανώνεται κατά τόπους με διοικητική/οργανωτική υποστήριξη των ΔΔΕ.

Για την καλύτερη συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα που μας έχουν τεθεί, συνοψίζουμε τα εξής:

1) Τοπικές Επιτροπές: 

Εφ’ όσον έχουν δηλώσει κάποια σχολεία ενδιαφέρον, οι αρμόδιες ΔΔΕ συγκροτούν μια Τοπική Οργανωτική Επιτροπή, η οποία θα συντονίσει ενιαία για τα σχολεία της περιοχής της την πρώτη φάση του Διαγωνισμού (η συγκρότηση και ο αριθμός των μελών της Επιτροπής αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των αρμοδίων).

2) Εξεταστικά Κέντρα:

Οι ΔΔΕ ορίζουν –σε συνεννόηση με τα ενδιαφερόμενα σχολεία– το σχολείο, στο οποίο θα διεξαχθεί η προκριματική φάση του Διαγωνισμού. (Ενδέχεται να χρειαστεί να ορισθούν περισσότερα σχολεία, αν οι συνθήκες, π.χ. αριθμός μαθητών, αποστάσεις εντός του νομού κ.λ.π., το απαιτούν. Αυτό θα το κρίνουν οι ΔΔΕ κατά περίπτωσιν). Το σχολείο θα πρέπει να διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο, για την αποστολή των θεμάτων, και εκτυπωτή καθώς και φαξ και φωτοτυπικό μηχάνημα (εναλλακτικά, αλλά και για χρήση σε περίπτωση ανάγκης, αν υπάρξουν προβλήματα με το διαδίκτυο)

3) Ορισμός Διορθωτών και Επιτηρητών:

Οι επιτηρητές θα ορισθούν από τις ΔΔΕ (ή όπως αναθέσουν τις αρμοδιότητες οι ΔΔΕ κατά την συγκρότηση των Επιτροπών).

Στην περίπτωση των διορθωτών θα παρακαλούσαμε να γίνουν προτάσεις από τους αρμόδιους Συμβούλους Φιλολόγων.

Επίσης, τόσο ως προς τις διορθώσεις όσο και ως προς τις επιτηρήσεις, αυτονόητο θεωρούμε ότι θα τηρηθούν οι επιταγές μιας αξιοκρατικής δεοντολογίας υπ’ ευθύνη των Προέδρων των Επιτροπών.

Επίσης, σημειώνουμε ότι στην διοργάνωση συμμετέχει η Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων (Π.Ε.Φ.).

4) ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ από τις ΔΔΕ 

Σε κάθε περίπτωση, ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ οι αρμόδιες ΔΔΕ να ενημερώσουν την Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού είτε ταχυδρομικά (βλ. ταχυδρομική διεύθυνση πιο κάτω) είτε στην ηλ. διεύθυνση: [email protected] σχετικά με:

 την συμμετοχή σχολείων της περιοχής τους στον διαγωνισμό – η προθεσμία για τη δήλωση συμμετοχής των μαθητών ορίζεται έως την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2018

 τον αριθμό των συμμετεχόντων μαθητών

 το σχολείο που ορίσθηκε ως εξεταστικό κέντρο, και

 την διεύθυνση του ηλ. ταχυδρομείου του σχολείου (e-mail) στην οποία θα σταλούν τα θέματα κατά την ημέρα του Διαγωνισμού (10 Μαρτίου 2018), καθώς και αριθμό φαξ (για περίπτωση ανάγκης!)

Η ενημέρωση αυτή είναι απαραίτητη για την αποστολή των θεμάτων. 

5) Δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό: 

Ο μαθητής/ η μαθήτρια που ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό, θα πρέπει να συμπληρώσει τη φόρμα που θα βρει στο νέο ιστότοπο του Διαγωνισμού: www.contest.philosophy-upatras.gr

Μόλις συμπληρώσει τα στοιχεία του/της, εκτυπώνει τη φόρμα, κατόπιν, την υποβάλλει (ΠΡΟΣΟΧΗ! 1ο βήμα: εκτύπωση, 2ο βήμα: υποβολή).

Ο μαθητής/ η μαθήτρια παραδίδει την εκτυπωμένη φόρμα στη Διεύθυνση του Σχολείου του/της. Ο Διευθυντής/ η Διευθύντρια του Λυκείου, στη συνέχεια, αποστέλλει στην αρμόδια Δευτεροβάθμια Διεύθυνση Εκπαίδευσης τη λίστα (σε ηλεκτρονική μορφή, π.χ., ένα αρχείο excel) με τα ονόματα των ενδιαφερόμενων μαθητών, με την ένδειξη για τον 7ο Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφικού Δοκιμίου.

Η καταληκτική ημερομηνία για τις δηλώσεις συμμετοχής είναι η 15η Φεβρουαρίου 2018. 

6) Προκριματική Εξέταση (κατά τόπους οργανωμένη από τις ΔΔΕ) 

ΣΑΒΒΑΤΟ, 10 Μαρτίου 2018, ώρα 9.30-12.30 

Αποστολή θεμάτων Τα θέματα θα σταλούν από το Τμήμα Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Πατρών μέσω απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί φαξ μόνο αν υπάρξει ανάγκη ή αν είναι αδύνατη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνεπώς δεν απαιτείται ειδικός στην πληροφορική για την παραλαβή των θεμάτων.

Θέματα 

Θα τεθούν τρία (3) θέματα μέσα από την ενιαία θεματική περιοχή του Διαγωνισμού, από τα οποία οι μαθητές θα επιλέξουν να αναπτύξουν το ένα (1). Λεπτομέρειες θα βρείτε στο: www.contest.philosophy-upatras.gr, επιλογή από τα Έγγραφα της αρχικής σελίδας: Κανονισμός, εκεί και ως αρχείο pdf.

Έκταση Δοκιμίων: 

ως ενδεικτικό μέτρο δίνουμε τις 3-5 σελίδες, χωρίς αυτό να είναι τυπικό κριτήριο.

Ανωνυμία: 

Παρακαλούμε τα δοκίμια να παραδίδονται στους διορθωτές ανώνυμα. Ενδεχομένως είναι δύσκολο να τηρηθεί πραγματικά η ανωνυμία στις τοπικές εξετάσεις σε περίπτωση μίας ή δύο συμμετοχών. Σε κάθε περίπτωση, βασιζόμαστε στην ακεραιότητα των διορθωτών συναδέλφων. (Ίσως υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν τετράδια πανελληνίων [παλαιών ετών κλπ.] ή να τηρηθεί με άλλον τρόπο η ανωνυμία για τον διορθωτή – όπου αυτή δεν αποκλείεται εκ των πραγμάτων. Για την διόρθωση των γραπτών που θα σταλούν στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή του Διαγωνισμού θα εξασφαλισθεί σε κάθε περίπτωση η ανωνυμία. Εδώ μάλιστα κατά την φάση της διόρθωσης θα φροντίσουμε ώστε να μην είναι γνωστός ούτε ο τόπος προέλευσης.)

7) Διόρθωση – Βαθμολογία: 

«Άριστα» είναι το 20. 

Κριτήρια για την διόρθωση θα είναι η σαφήνεια και ακρίβεια στην χρήση των εννοιών, η σωστή κατανόηση των πηγών (ενδιαφέρει η κριτική ικανότητα – αυτοδύναμη ερμηνευτική προσέγγιση βάσει γνώσεων, δεν πρόκειται όμως για εξέταση γνώσεων για το κείμενο), η συγκρότηση και ενότητα του δοκιμίου και, τέλος, η ικανότητα του μαθητή να δώσει τις δικές του προεκτάσεις και να χρησιμοποιήσει μεθοδικά και συστηματικά, όσα έχει κατανοήσει, για να διατυπώσει την δική του αυτοδύναμη κρίση, όπου του ζητηθεί. [Το τελευταίο θα έχει μεγαλύτερο βάρος στον τελικό διαγωνισμό.]

Τα γραπτά που έλαβαν από τον πρώτο διορθωτή βαθμό ίσον ή κάτω του 16 κρίνονται και από δεύτερο διορθωτή και, εφ’ όσον ο μέσος όρος των δύο βαθμών διατηρηθεί ίσος ή κάτω του 16, παραμένουν στην τοπική εξεταστική επιτροπή. Ως τελικός βαθμός θεωρείται ο μ.ο. των βαθμών των δύο διορθωτών.

Παρακαλούμε πολύ να μην γίνεται προσπάθεια αποφυγής μιας χαμηλής βαθμολόγησης, αλλά οι συνάδελφοι να παίρνουν ένα μέρος της ευθύνης αυτής της επιλογής, καθώς, εάν μετατεθεί όλη η ευθύνη στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή, θα είναι αδύνατον η Επιτροπή να ανταποκριθεί.

Αποστολή των γραπτών με βαθμό άνω του 16. 

Αποστολή των γραπτών με βαθμό άνω του 16. Τα γραπτά με βαθμό > 80% του 20, δηλαδή άνω του 16, στέλλονται βαθμολογημένα από έναν διορθωτή (ο βαθμός καλυμμένος) για δεύτερη διόρθωση στην Οργανωτική Επιτροπή. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από τον μ.ο. των δύο βαθμών.

Μαθητές με δυσλεξία έχουν δικαίωμα να βαθμολογηθούν αφού αναγνώσουν το γραπτό τους ενώπιον των διορθωτών. Εάν η επίδοση δυσλεκτικού/ης μαθητή/τριας αξιολογηθεί με βαθμό > 16 παρακαλούμε να μας αποστέλλεται μαζί με το γραπτό και η ανάγνωση του μαθητή καταγεγραμμένη ψηφιακά σε CD/DVD ή σε οποιαδήποτε μορφή ψηφιακού δέκτη, όπως πχ στικάκι USB ή αρχείο mp3/Wav ως παράρτημα σε ηλεκτρονική επιστολή (e-mail) προς την ηλεκτρονική διεύθυνση του Διαγωνισμού: [email protected] 

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ! 

 Παρακαλούμε ώστε τα γραπτά να βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών εντός μιας εβδομάδας από την εξέταση. Αυτό είναι απαραίτητο ώστε να υπάρχει ικανός χρόνος για την έγκαιρη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και τον προγραμματισμό και οργάνωση της τελικής φάσης.

 Τα γραπτά να σταλούν με απλό ή με εξπρές ταχυδρομείο, αλλά όχι συστημένα, διότι αυτό ενδέχεται να καθυστερήσει πολύ την παραλαβή εντός του Πανεπιστημίου.

Ταχυδρομική Διεύθυνση:

Τμήμα Φιλοσοφίας 

για τον Πανελλαδικό Μαθητικό Διαγωνισμό Φιλοσοφίας 

υπ’ όψιν: κας Αντιγόνης Ντόκα (Μέλος Ε.ΔΙ.Π., Τμήματος Φιλοσοφίας)

Πανεπιστήμιο Πατρών – Πανεπιστημιούπολη 26500 Ρίο‒Πάτρα

Ευχαριστούμε για την συνεργασία,

Οργανωτική Επιτροπή Τμήματος Φιλοσοφίας για την 

Διεξαγωγή του Διαγωνισμού του 

Πανελλαδικού Μαθητικού Διαγωνισμού Φιλοσοφικού Δοκιμίου 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.