Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

 

1.Να συμπληρωθούν τα κενά με τους κατάλληλους τύπους δευτερόκλιτων ουσιαστικών.

 • Ὁ ἀνήρ εἰσῆλθε εἰς τόν …………………………. (οἶκος).
 • Οἱ στρατιῶται διαβαίνουσιν τούς ………………….. (ποταμός).
 • Οἱ …………………….. (σύμμαχος) γνωρίζουσι τάς ἀρετάς τῶν ………………. (πολέμιος).
 • Ὁ Θάμυρις διεφθάρει τούς …………………….. (ὁφθαλμός).
 • Πείθου τοῖς ………………………. (νόμος) και τῷ ………………….. (θεός).
 • Οί ποιμένες ἐβίουν ἐν τῷ ………………….. (οἰκίσκος).
Απάντηση: οἶκον, ποταμοὺς, σύμμαχοι-πολεμίων, οφθαλμούς, νόμος-θεῷ, οἰκίσκῳ.

 

2.Να γραφούν τα ουσιαστικά στον άλλον αριθμό.

 • τό λογεῖον ………………………….
 • τάς ἀμπέλους …………………………….
 • τοῖς ὅρκοις ……………………………..
 • τά ποτήρια ………………………….
 • τῆς ψήφου ………………………..
 • οἱ γεωργοί ………………………..
 • τῶν οἴνων ………………………..
Απάντηση: λογεῖα, ἄμπελον, ὅρκῳ, ποτήριον, ψήφων, γεωργός, οἴνου

 

3.Να γίνει η αντιστοίχιση.

α)τήν ἄμπελον

      i.         αιτιατική πληθυντικού

β)τούς γεωργούς

     ii.         κλητική πληθυντικού

γ)τά δένδρα

   iii.         αιτιατική ενικού

δ)ὦ ταῦροι

   iv.         δοτική ενικού

ε)τοῖς στρατηγοῖς

    v.         ονομαστική πληθυντικού

στ)τῶ σταδίῳ

   vi.         δοτική πληθυντικού

 

Απάντηση: α) iii, β) i, γ) v, δ) ii, ε) vi, στ) iv.

 

 

4.Να συμπληρωθούν τα κενά με τους κατάλληλους τύπους ουσιαστικών.

α. Ἐν Ὀλυμπίᾳ ἄγαλμα τοῦ Διὸς……………….πεποιημένον ἐστὶ καὶ ἐλέφαντος. (χρυσός, γενική ενικού).

β. Ἐν μὲν τῇ δεξιᾷ χειρὶ φέρει Νίκην ἐξ ἐλέφαντος καὶ ταύτην καὶ χρυσοῦ, ἔχουσαν ἐπὶ τῇ κεφαλῇ……………………..(στέφανος, αιτιατική ενικού).

γ. Ὁ ὄρνις (=πουλί) ὁ ἐπὶ τῷ ……………………….καθήμενός ἐστιν ὁ ἀετὸς (σκῆπτρον).

δ. ὁ γεωργὸς τὴν………………..(ἔλαφος) ἐν……………………(ἄμπελος, δοτική ενικού) εὑρίσκει.

ε. οἱ ἄνθρωποι ἐν…………………..(ναός) τοὺς θεοὺς θεραπεύουσι (=λατρεύουν) καὶ θύουσιν αὐτοῖς…………………..(ζῷον).

Απάντηση: α. χρυσοῦ, β. στέφανον, γ. σκήπτρῳ, δ.ἔλαφον-ἀμπέλῳ, ε.ναῷ-ζῴοις.

 

5.Να γραφεί η κατάλληλη πτώση των παρακάτω θηλυκών ουσιαστικών.

 • ἡ μέθοδος (γενική ενικού)………………………….
 • ἡ παράγραφος (δοτική πληθυντικού)………………………….
 • ἡ τροφὸς (αιτιατική ενικού)………………………
 • ἡ ἄμμος (δοτική ενικού)………………………….
 • ἡ κέραμος (ονομαστική πληθυντικού)……………………………
 • ἡ νόσος (αιτιατική πληθυντικού) …………………………
 • ἡ διάλεκτος (δοτική ενικού)………………………….
 • ἡ πρόοδος (δοτική πληθυντικού)………………………….
Απάντηση: μεθόδου, παραγράφοις, τροφόν, ἄμμῳ, κέραμοι, νόσους, διαλέκτῳ, προόδοις.

 

6.Να γραφούν στον άλλον αριθμό τα ουσιαστικά:

 • τούς ἀρχηγούς…………………………….
 • τῶν σιδήρων………………………………..
 • τήν ἔφοδον………………………………..
 • τοῖς θηρίοις ………………………………..
 • ὦ θρόνε…………………………….
 • τοῖς χοροῖς………………………..
Απάντηση: ἀρχηγόν, σιδήρου, ἐφόδους, θηρίῳ, θρόνοι, χορῷ.

 

 

7.Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο ουσιαστικών.

-Ὑμεῖς ὑμνεῖτε τούς………………………….. (θεός).

– Νεφέλαι καλύπτουσιν τόν …………….. (ἥλιος)

-Οἱ Ἕλληνες πορευόμενοι τό λοιπόν τῆς ἡμέρας ἀφίκοντο ἐπί τόν ……………………………. (ποταμός) Τίγρητα.

-Δέχεσθε τά ………………………… (δῶρον) τῶν δικαστῶν καί φύγετε τῆς πονηρίας  τῶν ………………….. (τύραννος).

Απάντηση: μνους, ἥλιον, ποταμόν, δῶρα-τυράννων.

 

8.Να τοποθετήσετε τα ουσιαστικά στις κατάλληλες πτώσεις:

ὁ θεός

τῷ

ἡ ψῆφος

αἱ

ὁ πολέμιος

τοῖς

ὁ πυρσός

τὸν

ὁ ἵππος

τῶν

ἡ νῆσος

τὴν

ὁ ἱατρός

τοὺς

ἡ ἐξόδους

τὰς

ὁ κίνδυνος

τοὺς

τὸ δῶρον

τὰ

ὁ ἄνθρωπος

οἱ

 

Απάντηση: θεῷ, ψῆφοι, πολεμίοις, πυρσόν, ἵππων, νῆσον, ἱατρούς, ἐξόδους, κινδύνους, δῶρα, ἄνθρωποι. 

 

 

9.Να συμπληρωθούν τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις: μεγάφωνο, συμπόσιο, γηπεδούχος, ισόγειο, διαφωνώ, απόγειο, Μεσόγειος. (Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στους τύπους.)

 • Η ομάδα της Καλλονής μεταφέρθηκε στο Ηράκλειο για να αντιμετωπίσει την ……………………… ομάδα.
 • Από τα …………………… ανακοινώθηκε ότι οι οπαδοί των δύο ομάδων θα πρέπει να αποφύγουν τα επεισόδια.
 • Απέρριψαν το διαμέρισμα πρώτον, γιατί βρισκόταν στο ………………. , και δεύτερον, γιατί δεν είχε καθόλου θέα.
 • Στο ιατρικό ………………….. που γίνεται κάθε χρόνο, παρουσιάστηκαν νέες μέθοδοι θεραπείας.
 • Οι χώρες που βρέχονται από τη ………………………….. θάλασσα έχουν αναπτύξει ισχυρούς εμπορικούς δεσμούς εδώ και χιλιάδες χρόνια.
 • Ο ποδοσφαιριστής αποφάσισε να αποχωρήσει από την αγωνιστική δράση αν και βρισκόταν στο …………………. της δόξας του.
 • Η συμφωνία δεν πραγματοποιήθηκε, καθώς όλοι οι μέτοχοι …………………. για θέματα οικονομικής φύσης.

 

10.Να γίνουν αντιστοιχίσετε τις λέξεις της στήλης Α με αυτές της στήλης Β:

Α

Β

Γ

1.     Σπαρτιάτης

 1. περιεκτικό
 2. υποκοριστικό
 3. τοπικό
 4. εθνικό
 5. παρώνυμο
 

2.     ναύτης

 

3.     πετρίδιον

 

4.     Κορίνθιος

 

5.     γραφεῖον

 

6.     ἀμπέλων

 

7.     ἀρχεῖον

 

8.     ὁπλίτης

 

9.     Μεγαρεύς

 

 

11.Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του εἰμί στον ενεστώτα.

 • Σύ ……….. φίλος ἡμῖν.
 • Ὑμεῖς ………. προγόνων ἀγαθῶν.
 • Οἱ στρατιῶται ………. Κορίνθιοι.
 • Λυσίας …………………. δεινός ῥήτωρ.
 • Ἡμεῖς ……… θυγατέρες τοῦ Διονύσου.

 

12.Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο του εἰμί στον παρατατικό.

 • Ἐγώ ……………….. φίλος τοῦ Σωκράτους.
 • Δοῦλος ………….. βοηθός τοῦ κυρίου. (γ’ πληθυντικό)
 • Κριτίας ………….. τύραννος.
 • Ἡμεῖς ………………. πολῖται δίκαιοι.
 • Ὑμεῖς …………….. δικασταί.

 

13.Να συμπληρωθούν τα κενά με τον κατάλληλο τύπο των ρημάτων στον ενεστώτα.

 • Οἱ παιδαγωγοί ………………………… τούς μαθητάς. (παιδεύω)
 • Σύ ……………… τους πολεμίους. (διώκω)
 • Οἱ πρεσβευταί…………………….. τάς ἀρετάς τῶν νεανιῶν. (θαυμάζω)
 • Ὁ τεχνίτης ………….. τό ἀγγεῖον (σμιλεύω).
 • Ὑμεῖς …………………… τά σώματα ἡμῶν. (γυμνάζω)
 • Ἑγώ ……………………. (ἀγοράζω) ὕλην.

 

14.Να μετατραπούν τα ρήματα από τον ενεστώτα στο μέλλοντα.

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ

ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ

κινδυνεύεις

 

κόβεις

 

ὑπογράφετε

 

διαπράττω

 

πιστεύουσιν

 

στρέφω

 

πράττομεν

 

καλύπτετε

 

15.Να κλιθεί η προσωπική αντωνυμία πρώτου και δευτέρου προσώπου και στους δύο αριθμούς.

 

16.Να σχηματιστούν προτάσεις με τις λέξεις: ποτίζω, ζυγός, πολυφωνία, ζευγάρι, συμφωνία.

 

17. Να συμπληρωθεί ο πίνακας.

Ενεστώτας

Μέλλοντας

γυμνάζεις

 

γράφει

 

 

διαπράξεις

 

 παιδεύσομεν

 λύετε

 

πείθετε

 

 

κωλύσομεν

 

 κελεύσεις

 

ἱππεύσω

 τάττει

 

διαφυλάττει

 

 

προστάξει

 

 

 

 

 

Δημιουργός: Ρία Ροροπούλου, Φιλόλογος

Περιεχόμενα

 • Α´ κλίση ουσιαστικών (Ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης)
 • Ρήμα εἰμί σε Ενεστώτα & Παρατατικό
 • Ενεστώτας & Μέλλοντας ρημάτων
 • Προσωπική αντωνυμία
 • Λεξιλογικές ασκήσεις (Σχηματισμός προτάσεων με λέξεις, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών)

https://www.facebook.com/manolis.manos.311/

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.