Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα Μελβούρνης ἀνοίγει τρία νέα σχολεῖα Ἑλληνικῶν τὸ 2018!

Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα Μελβούρνης ἀνοίγει τρία νέα σχολεῖα Ἑλληνικῶν τὸ 2018!

Σὲ μία ἐποχὴ ποὺ ἡ γλωσσομάθεια στὴν Αὐστραλία βιώνει δύσκολες στιγμές, ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα Μελβούρνης παίρνει τὴν γενναία ἀπόφαση νὰ ἀνοίξει 3 καινούργια ἀπογευματινὰ σχολεῖα τὸ 2018 στὰ προάστια «South Morang», «Narre Warren» καὶ «Point Cook», ἀναμένοντας ὅτι τὰ νέα αὐτὰ τμήματα θὰ προσελκύσουν μαθητὲς ἀπὸ τὰ προάστια αὐτά, καθὼς καὶ ἀπὸ τὶς ὅμορες περιοχές. Ἡ ἐκπαίδευση ἀποτελεῖ ὑψηλὴ προτεραιότητα γιὰ τὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα κι αὐτὸ ἀποδεικνύεται ἀπὸ τὶς ἄλλες ἐκπαιδευτικὲς πρωτοβουλίες ποὺ πῆρε αὐτὴ τὴν χρονιὰ: 1) τὴν συμβολὴ στὴν ἀνάκληση τῆς ἀπόφασης τοῦ «Northcote High School» νὰ ἀφαιρέσει τὰ Ἑλληνικὰ ἀπὸ τὰ προγράμματα σπουδῶν του, 2) τὴν διασύνδεση μὲ τὸ πανεπιστήμιο «La Trobe» μὲ στόχο τὴν διασφάλιση τῆς συνέχισης τοῦ προγράμματος ἑλληνικῶν σπουδῶν, καὶ 3) τὴν προσφορὰ ἑνὸς εἰδικοῦ προγράμματος δραστηριοτήτων γιὰ παιδιὰ κατὰ τὴν διάρκεια τῶν σχολικῶν διακοπῶν.

Ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ἐπιτροπῆς καὶ μέλος τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου Δρ Νῖκος Ντάλλας δήλωσε ὅτι «ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ἐλήφθη ὕστερα ἀπὸ ἐκτενῆ καὶ λεπτομερῆ μελέτη τῶν νέων δημογραφικῶν δεδομένων τῆς Μελβούρνης. Ἡ Μελβούρνη ἀλλάζει, ἐπεκτείνεται πρὸς τὰ ἔξω, καθὼς τὸ στεγαστικὸ ἀποτελεῖ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα προβλήματα γιὰ τὶς οἰκογένειες, καὶ πολλὲς ἑλληνικὲς οἰκογένειες ἀποτελοῦν μέρος τῆς δημογραφικῆς αὐτῆς μεταβολῆς. Ὑπῆρχαν ἤδη κάποιες σκέψεις γιὰ πιθανὲς τοποθεσίες γιὰ τὴν ἵδρυση νέων σχολείων, ποὺ τὰ δεδομένα τῆς πρόσφατης ἀπογραφῆς τοῦ 2016 ἐπιβεβαίωσαν καὶ οὐσιαστικὰ ἔδωσαν τὸ πράσινο φῶς γι’ αὐτὸ τὸ πρόγραμμα ἐπέκτασης τῶν σχολείων. Τὰ μέλη τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου εἶδαν πολὺ θετικὰ τὸ πρόγραμμα θεωρώντας το ἐπένδυση γιὰ τὸ μέλλον. Γιὰ τὴν λήψη τῆς ἀπόφασης ἐλήφθησαν ἐπίσης ὑπόψη τὰ ἀποτελέσματα τῆς πρόσφατης ἔρευνας μὲ ἀποδέκτες τοὺς γονεῖς τῶν σχολείων μας ποὺ διεξήγαγε ὁ τομέας Ἐκπαίδευσης τῆς Ε.Κ.Μ. Σύμφωνα μὲ τὴν ἔρευνα αὐτή, ἡ τοποθεσία καὶ ἡ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ σπίτι ἀποτελοῦν τὸν πιὸ καθοριστικὸ παράγοντα στὴν ἐπιλογὴ ἑλληνικοῦ σχολείου γιὰ τὰ παιδιά τους».

«Ἡ Ἐκπαιδευτικὴ Ἐπιτροπὴ συνέταξε πέρυσι μία ἀναφορὰ γιὰ τὴν ἑλληνομάθεια στὴν Βικτώρια, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία προτείνονταν 1) νὰ ἐρευνηθεῖ ἡ ἀνάγκη δημιουργίας νέων σχολείων μὲ δεδομένες τὶς δημογραφικὲς μεταβολὲς στὴν Μελβούρνη, 2) νὰ γίνει ἐπένδυση στὴν ἐπιμόρφωση τοῦ ἐκπαιδευτικοῦ μας προσωπικοῦ καὶ στὴν βελτίωση τῶν προγραμμάτων σπουδῶν καὶ 3) νὰ ἐρευνηθοῦν σὲ βάθος οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους κάποιοι γονεῖς δὲν στέλνουν τὰ παιδιά τους σὲ ἑλληνικὸ σχολεῖο. Μὲ τὴν ἵδρυση τῶν 3 νέων μονάδων καὶ τὴν σημαντικὴ ἐπένδυση ποὺ κάνουμε στὴν διαρκῆ ἐπαγγελματικὴ ἐπιμόρφωση τοῦ προσωπικοῦ καὶ τὴν βελτίωση τῶν προγραμμάτων μας, ὑλοποιοῦμε ἄμεσα τὶς δύο ἀπὸ τὶς τρεῖς αὐτὲς προτάσεις τῆς ἀναφορᾶς», συνέχισε ὁ Δρ Ντάλλας.

Ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα ἔχει σημαντικὴ πρόσφατη ἐμπειρία σχετικὰ μὲ τὴν ἵδρυση καὶ ὀργάνωση νέων μονάδων ἀπὸ μηδενικὴ βάση. Μόλις πρὶν 4 χρόνια ἵδρυσε δύο νέες μονάδες στὸ «CBD» καὶ στὸ «Malvern East» μὲ στόχο τὴν ἱκανοποίηση τῶν ἀναγκῶν τῶν παιδιῶν ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴν Ἑλληνικὴ ὡς πρώτη γλῶσσα καὶ τῶν ὁποίων οἱ οἰκογένειες εἶχαν μεταναστεύσει στὴν Αὐστραλία μὲ τὸ ξεκίνημα τῆς οἰκονομικῆς κρίσης στὴν Ἑλλάδα. Οἱ μονάδες αὐτὲς ἀριθμοῦν σήμερα περὶ τοὺς 300 μαθητὲς καὶ συνεχίζουν νὰ δέχονται νέες ἐγγραφές, καθὼς ἡ εἰσροὴ νέων μεταναστῶν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα δὲν ἔχει σταματήσει.

Τὸν σχεδιασμὸ καὶ τὴν ἀνάπτυξη τῶν νέων μονάδων ἔχει ἀναλάβει ὁ Τομέας Ἐκπαίδευσης τῆς Ε.Κ.Μ. «Ἐπιζητοῦμε τὴν στήριξη τῆς εὐρύτερης κοινότητας στὴν προσπάθεια αὐτή. Ὅσοι γνωρίζουν οἰκογένειες μὲ παιδιὰ σχολικῆς ἡλικίας ποὺ ζοῦν στὰ προάστια αὐτά, ἂς τοὺς ἐνθαρρύνουν νὰ ἐπικοινωνήσουν μὲ τὴν Ἑλληνικὴ Κοινότητα γιὰ περισσότερες πληροφορίες. Ἂς γίνουμε ὅλοι κοινωνοὶ τῆς προσπάθειας αὐτῆς καὶ ἂς διαδώσουμε τὸ νέο τῆς ἵδρυσης τῶν καινούργιων μονάδων», πρόσθεσε ὁ κ. Μάνος Τζιμπραγός, ὑπεύθυνος τοῦ Τομέα Ἐκπαίδευσης καὶ διευθυντὴς τῶν σχολείων τῆς Ε.Κ.Μ.

Παρὰ τὴν «μονογλωσσικὴ νοοτροπία» ποὺ ἐπικρατεῖ στὴν χώρα αὐτή, ἡ Ἑλληνικὴ Κοινότητα Μελβούρνης ἐξακολουθεῖ νὰ ἀγωνίζεται μὲ πάθος γιὰ τὴν γλωσσομάθεια, καὶ ἰδιαίτερα γιὰ τὴν ἐκμάθηση τῶν κοινοτικῶν γλωσσῶν, καὶ τὴν διατήρηση τῆς πολιτιστικῆς ταυτότητας, καθὼς ἐκτιμᾶ ὡς ἰδιαίτερα σημαντικὰ τὰ ὀφέλη ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποκομίσει ἕνα ἄτομο ἀπὸ τὴν ἐκμάθηση μιᾶς δεύτερης γλώσσας.

Σταῦρος Μεσσήνης
Ἑλληνικὴ Κοινότητα Μελβούρνης
«Greek Community of Melbourne»

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.