Πάριον Χρονικόν ἢ Μάρμαρον

Πάριον Χρονικόν ἢ Μάρμαρον

Πάριον Χρονικόν ἢ Μάρμαρον•εἶναι μία ἐνδιαφέρουσα ἑλληνικὴ ἐπιγραφή, γραμμένη εἰς τὴν ἀττικὴν διάλεκτον ὑπὸ ἀγνώστου συγγραφέως, ἐπὶ ἄρχοντος ἐν Ἀθήναις τοῦ Διοδμήτου (264 ἢ 263 π.Χ.,). Πρόκειται περὶ χρονολογικοῦ πίνακος τῶν πλέον σημαντικῶν ἱστορικῶν γεγονότων ἀπὸ τῆς ἐποχῆς τοῦ Κέκροπος, τοῦ πρώτου βασιλέως τῶν Ἀθηνῶν, μέχρι τοῦ Διοδμήτου, ὅπως ῥητῶς ἀναφέρεται. Πέραν τῶν καθ’ ἑαυτὰ ἱστορικῶν γεγονότων περιέχει εἰς χρονολογικὴν τάξιν σπουδαῖα γεγονότα σχετικά μὲ τὴν ἱστορίαν καὶ τὴν ἐξέλιξιν τῆς λογοτεχνίας, τῆς μουσικῆς και τοῦ δράματος, τὴν καθιέρωσιν πανελληνίων ἀγώνων, ποιητικῶν καὶ μουσικῶν διαγωνισμῶν ὀνομαστικῶς και τῶν ἀξιολογωτέρων ἀνδρῶν τῶν γραμμάτων καὶ τῆς μουσικῆς.
Τὸ Πάριον Χρονικὸν εὑρέθη τὸν 16ον αἰῶνα μ.Χ., ἐπὶ κολοβωμένης στήλης εἰς τὴν νῆσον Πάρον (ἐξ οὗ καὶ τὸ ὄνομα),•μετεφέρθη εἰς τὴν Σμύρνην ὑπὸ τοῦ κόμητος τοῦ Arundel τὸ 1627 καὶ κατόπιν εἰς τὸ Λονδῖνον, ὅπου ἐτοποθετήθη πρῶτον εἰς τοὺς κήπους τοῦ Henry Howard, συγγενοῦς τοῦ Arundel. Ἡ στήλη ἔγινε γνωστὴ ὡς τὸν Μάρμαρον Ἄρουντελ•καὶ τὸ 1667 προσεφέρθη εἰς τὸ Πανεπιστήμιον τῆς Ὀξφόρδης, ὅπου μετεφέρθη τελικῶς. Ἐδημοσιεύθη πρῶτον ἐν Λονδίνῳ ὑπὸ τοῦ John Selden τὸ 1628 (Marmora Arundelliana• Johannes Seldenus, σχ. 4ο). Ἔκτοτε ἐδημοσιεύθη πολλάκις: ὑπὸ τῶν Prideaux (Οξφόρδη 1676), Μ. Maittaire (Λονδῖνον 1732), J. Baumgarten (μὲ γερμανικὴν μετάφρασιν, 1747), Christian Wagner (1790), Α. Boeckh (1843, εἰς τὸ Corpus Inscriptionum Graecarurn, τόμ. II, σ. 293 κε.), C. Muller (εἰς τὰ FHG, Παρίσιοι 1853, τόμ. Ι, σ. 535 κε.), Johannes Flach (Tubingen, 1884) καί, ἴσως ἡ πλέον ενδιαφέρουσα καὶ πλήρης ἔκδοσις, ὑπὸ τοῦ Felix Jacoby (Βερολῖνον 1904) μὲ σχόλια καὶ ἕνα χρονολογικὸν κανόνα.•Αὐτὴ ἡ τελευταία ἔκδοσις περιλαμβάνει ὡς Μέρος Β’ καὶ τὰ τελευταῖα ἀποσπάσματα τοῦ Χρονικοῦ, τὰ ὁποῖα εὑρέθησαν ὑπὸ τοῦ Α. Wilhelm τὸ 1897. Ἡ Στήλη τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ὀξφόρδης περιέχει 93 στίχους, καλύπτοντας τὴν περίοδον ἀπὸ τοῦ Κέκροπος ὡς τὸν Καλλίστρατον (355/4 π.Χ.).•Τὰ ἑπόμενα ἀποσπάσματα περιέχουν ἄλλους 34 στίχους, καλύπτοντας τὴν περίοδον 336 π.Χ. (ἐποχή τοῦ Πυθοδήλου) ὡς τὸ 299/8 (ἐποχὴ τοῦ Ευκτήμονος). Πρβ. F. Jacoby, Das Marmor Parium, Βερολῖνον 1904 (Α’ μέρος, σσ. 3-20, Β’ μέρος σσ. 20-24). Οἱ στίχοι δὲν ἔχουν πλήρως διατηρηθῆ καὶ εἰς τὰ δύο μέρη.
ΟΥ [ΕΞ ΑΝΑΓΡΑΦΩ]Ν ΠΑΝ[ΤΟΙ]ΩΝ [ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΩΝ ΚΟΙ]ΝΩΝ ΑΝΕΓΡΑΨΑ ΤΟΥΣ ΑΝ[ΩΘΕΝ ΧΡΟΝΟΥΣ] ΑΡΞΑΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΚΕΚΡΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΥΣΑΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙΩΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΕΜ ΠΑΡΩι [ΜΕΝ …]ΥΑΝΑΚΤΟΣ, ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΔΕ ΔΙΟΓΝΗΤΟΥ (264/3).
1. ΑΦ’ ΟΥ ΚΕΚΡΟΨ ΑΘΗΝΩΝ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕ, ΚΑΙ Η ΧΩΡΑ ΚΕΚΡΟΠΙΑ ΕΚΛΗΘΗ ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΚΑΛΟΥΜΕΝΗ ΑΚΤΙΚΗ ΑΠΟ ΑΚΤΑΙΟΥ ΤΟΥ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΣ, ΕΤΗ ΧΗΗΗΔΠΙΙΙ.
2. ΑΦ’ ΟΥ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΟΝ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ ΕΝ ΛΥΚΩΡΕΙΑΙ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕ ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΚΡΟΠΟΣ, ΕΤΗ ΧΗΗΗΔ.
3. ΑΦ’ ΟΥ ΔΙΚΗ ΑΘΗΝΗΣΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΡΕΙ ΚΑΙ ΠΟΣΕΙΔΩΝΙ ΥΠΕΡ ΑΛΙΡΡΟΘΙΟΥ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ, ΚΑΙ Ο ΤΟΠΟΣ ΕΚΛΗΘΗ ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ, ΕΤΗ ΧΗΗΓΔΠΙΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡ[ΑΝΑ]ΟΥ.
4. ΑΦ’ ΟΥ ΚΑΤΑΚΛΥΣΜΟΣ ΕΠΙ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΕΓΕΝΕΤΟ, ΚΑΙ ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ ΤΟΥΣ ΟΜΒΡΟΥΣ ΕΦΥΓΕΝ ΕΓ ΛΥΚΩΡΕΙΑΣ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟ[Σ ΚΡΑΝΑ]ΟΝ, ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟ[Σ ΤΟ]Υ Ο[ΛΥ]Μ[ΠΙ]ΟΥ ΤΟ Ι[Ε]ΡΟΝ ΙΔ[ΡΥΣΑΤ]Ο [ΚΑΙ] ΤΑ ΣΩΤΗΡΙΑ ΕΘΥΣΕΝ, ΕΤΗ ΧΗΗΓΔΠ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΚΡΑΝΑΟΥ.
5. Α[Φ’ ΟΥ ΑΜΦΙ]ΚΤΥΩΝ <Ο> ΔΕΥΚΑΛΙΩΝΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕΝ ΕΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΓΕ [Τ]ΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΟ [ΙΕ]ΡΟΝ ΟΙΚΟΥΝΤΑΣ ΚΑΙ ΩΝΟΜΑΣΕΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΑΣ ΚΑΙ Π[ΡΟΕΘΕΣΕ]Ν, ΟΥ[ΠΕΡ] ΚΑΙ ΝΥΝ ΕΤΙ ΘΥΟΥΣΙΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΕΣ ΕΤΗ ΧΗΗΓΠΙΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ.
6. ΑΦ’ ΟΥ ΕΛΛΗΝ Ο ΔΕΥΚ[ΑΛΙΩΝΟΣ ΦΘΙ]ΩΤΙΔΟΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕ, ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΩΝΟΜΑΣΘΗΣΑΝ ΤΟ ΠΡΟΤΕΡΟΝ ΓΡΑΙΚΟΙ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΙ, ΚΑΙ [ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΠΑΝΑΘ..ΝΑΙ……..Ωι] ΧΗΗΓΠΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ.
7. ΑΦ’ ΟΥ ΚΑΔΜΟΣ Ο ΑΓΗΝΟΡΟΣ ΕΙΣ ΘΗΒΑΣ ΑΦΙΚΕΤΟ [**ΚΑΙ] ΕΚΤΙΣΕΝ ΤΗΝ ΚΑΔΜΕΙΑΝ, ΕΤΗ ΧΗΗΓΠ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ.
8. ΑΦ’ ΟΥ **ΝΙΚΗΣ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΑΝ, ΕΤΗ ΧΗΗΓΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΟΣ.
9. ΑΦ’ ΟΥ ΝΑΥ[Σ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΔΑΝΑΟΥ ΠΡΩΤΗ ΠΕΝΤ]Η[ΚΟΝΤΑΚΩΠ]ΩΝ ΕΞ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΛΕΥΣΕ ΚΑΙ ΩΝΟΜΑΣΘΗ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΟΡΟΣ, ΚΑΙ ΑΙ ΔΑΝΑΟΥ ΘΥΓΑΤΕΡΕΣ …….ΩΝΗ ΚΑΙ ΒΑ….ΛΑΡΕΥΩ ΚΑΙ ΕΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΧΕΔΙΚΗ ΑΠΟΚΛΗΡΩΘΕΙΣΑΙ ΥΠΟ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ [ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΤΗΣ ΛΙΝΔΙΑΣ ΤΟ ΙΕΡΟΝ **ΙΔΡΥΣ]ΑΝΤ[Ο] ΚΑΙ ΕΘΥΣΑΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΜ ΠΑΡΑ..ΑΔΙ ΕΝ ΛΙΝΔΩι ΤΗΣ ΡΟΔΙΑΣ, ΕΤΗ ΧΗΗΔΔΔΔΠΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟ[ΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΥ].
10. [ΑΦ’ ΟΥ ΕΡΙΧ]ΘΟΝΙΟΣ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΤΟΙΣ ΠΡΩΤΟΙΣ ΓΕΝΟΜΕΝΟΙΣ ΑΡΜΑ ΕΖΕΥΞΕ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΔΕΙΚΥΕ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ [ΩΝ]ΟΜ[ΑΣΕ, Κ]ΑΙ [ΑΓΑΛΜΑ Θ]ΕΩΝ ΜΗΤΡΟΣ ΕΦΑΝΗ ΕΓ ΚΥΒΕΛΟΙΣ, ΚΑΙ ΥΑΓΝΙΣ Ο ΦΡΥΞ ΑΥΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΣ ΗΥΡΕΝ ΕΓ Κ* * ΝΑΙΩΝ ΤΟΥΣ ΦΡΥΓΑΣ [ΚΑΙ ΑΡΜΟΝΙΑΝ ΤΗΝ Κ]ΑΛΟΥΜΕΝΗΝ ΦΡΥΓΙΣΤΙ ΠΡΩΤΟΣ ΗΥΛΥΣΕ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΜΗΤΡΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΠ……………………….., ΕΤΗ ΧΗΗΔΔΔΔΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΙΧΘΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΤΟ ΑΡΜΑ ΖΕΥΞΑΝΤΟΣ.
11. ΑΦ’ ΟΥ ΜΙΝΩΣ [Ο] ΠΡΟΤΕΡΟΣ Ε]ΒΑ[ΣΙΛΕΥΣΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ Α[ΠΟΛ]ΛΩΝΙΑΝ ΩΙΚΙΣΕ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΗΥΡΕΘΗ ΕΝ ΤΗι ΙΔΗι, ΕΥΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΙΔΑΙΩΝ ΔΑΚΤΥΛΩΝ ΚΕΛΜΙΟΣ Κ[ΑΙ ΔΑΜΝΑΜΕΝΕΩΣ, ΕΤΗ ΧΗ* *, ΒΑΣΙ]ΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΙΟΝΟΣ.
12. ΑΦ’ ΟΥ ΔΗΜΗΤΗΡ ΑΦΙΚΟΜΕΝΗ ΕΙΣ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΡΠΟΝ ΕΦ[ΕΥΡ]ΕΝ, ΚΑΙ ΠΡ[ΟΗΡΟΣΙΑ Ε]ΠΡΑ[ΧΘΗ ΠΡ]ΩΤΗ, Δ[ΕΙΞΑΝΤΟΣ Τ]ΡΙΠΤΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΛΕΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΙΡΑΣ, ΕΤΗ ΧΗΔΔΔΔΠ<Ι>, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΕΡΙΧΘΕΩΣ.
13. ΑΦ’ ΟΥ ΤΡΙΠΤΟ[ΛΕΜΟΣ ΕΘΕΡΙΣΕ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ, ΟΝ] ΕΣΠΕΙΡΕΝ ΕΝ ΤΗι ΡΑΡΙΑι ΚΑΛΟΥΜΕΝΗι ΕΛΕΥΣΙΝΙ, ΕΤΗ Χ[Η]ΔΔΔΔΠ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ [ΕΡΙΧΘΕΩΣ].
14. [ΑΦ’ ΟΥ ΟΡΦΕΥΣ * *] ΥΙΟ.. [Τ]Η[Ν Ε]ΑΥΤΟΥ ΠΟ<Ι>ΗΣΙΝ ΕΞΕΘΗΚΕ, ΚΟΡΗΣ ΤΕ ΑΡΠΑΓΗΝ ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΟΣ ΖΗΤΗΣΙΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΥΤΟΥ[ΡΓΗΘΕΝΤΑ ΥΠ’ ΑΥΤΗΣ ΣΠΟΡΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΛΗ]ΘΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΚΑΡΠΟΝ, ΕΤΗ ΧΙΙΔΔΔΠ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΙΧΘΕΩΣ.
15. [ΑΦ’ ΟΥ ΕΥΜΟΛΠΟΣ * * ] ….ΝΟΥ ΤΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ ΑΝΕΦΗΝΕΝ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ ΚΑΙ ΤΑΣ ΤΟΥ [ΠΑΤΡΟΣ Μ]ΟΥΣΑΙΟΥ ΠΟΙΗΣ[ΕΙ]Σ ΕΞΕΘΗΚ[ΕΝ, ΕΤΗ ΧΗ*, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΡΙΧΘΕΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΔΙΟΝΟΣ.
16. ΑΦ’ ΟΥ ΚΑΘΑΡΜΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ………ΟΥΠΡΩΤΩΙΑΟΝ… ΕΑΝΤ ……. [ΕΤΗ ΧΓ]ΔΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΙΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΡΟΠΟΣ.
17. ΑΦ’ ΟΥ ΕΝ ΕΛΕΥΣΙΝΙ Ο ΓΥΜΝΙΚΟΣ [ΑΓΩΝ] ……… ΑΦΟΥ ………. ΑΙ .. ΤΑ ΛΥΚΑΙΑ ΕΝ ΑΡΚΑΔΙΑΙ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ Λ .. ΚΚΕ ….. ΛΥΚΑΟΝΟΣ ΕΔΟΘΗΣΑΝ [..] ΤΟΙΣ ΕΛΛ[Η]ΣΙ[Ν ΕΤ]Η.. Ν.. ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΔΙΟΝΟΣ ΤΟΥ ΚΕΚΡΟΠΟΣ.
18. ΑΦ’ ΟΥ ΚΑ….Γ…….ΗΣΙΑΙ ΗΡΑΚΛΗΣ …..Ν…….Ω…..ΔΟΣΤ… ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΙΓΕΩΣ.
19. ΑΦ’ ΟΥ ΑΘΗΝΗΣΙ [ΣΠΑΝΙ]Σ ΤΩΝ ΚΑΡΠΩΝ ΕΓΕΝΕΤΟ ΚΑΙ ΜΑΝΤΕΥΟΜΕΝΟ<Ι>Σ [..] ΑΘΗΝ[ΑΙΟΙΣ ΑΠΟ]ΛΛΩΝ ΕΧΡΗ[ΣΕ ΔΙΚΑ]Σ ΥΠΟΣΧΕ<Ι>Ν [..] Α[Σ] ΑΜ ΜΙΝΩΣ ΑΞΙΩΣΕΙ, ΕΤΗ ΧΔΔΔΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΓΕΩΣ.
20. ΑΦ’ ΟΥ ΘΗΣ[ΕΥΣ * ΒΑΣΙΛΕΥΣΑΣ] ΑΘΗΝΩΝ ΤΑΣ ΔΩΔΕΚΑ ΠΟΛΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟ ΑΥΤΠ ΣΥΝΩΙΚΙΣΕΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΙΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝ ΠΑΡΕΔΩ[ΚΕ * *] ….ΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΝ ΤΩΝ ΙΣΘΜΙΩΝ ΑΓΩΝΑ ΕΘΗΚΕ ΣΙΝΙΝ ΑΠΟΚΤΕΙΝΑΣ, ΕΤΗ ΓΗΗΗΗΓΔΔΔΔΠ.
21. ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΜΑΖΟΝ[ΩΝ ΕΙΣ] ΤΗ[Ν ΑΤΤΙΚΗΝ ΣΤΡΑΤΕΙΑΣ, ΕΤΗ ΓΗΗΗΗΓ]ΔΔΔΔΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΣΕΩΣ.
22. ΑΦ’ ΟΥ ΑΡΓΕΙΟΙ ΜΕΤ’ ΑΔΡΑΣ[ΤΟΥ ΕΠΙ ΘΗ]ΒΑΣ [ΕΣΤΡΑΤ]ΕΥΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΕΝ [ΝΕΜΕ]Α[Ι Ε]Θ[ΕΣ]ΑΝ [ΕΠ’ ΑΡΧΕΜΟΡΩι], ΕΤΗ ΓΗΗΗΗΓΔΔΔΠΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΘΗΣΕΩΣ.
23. ΑΦ’ ΟΥ ΟΙ [ΕΛΛΗ]ΝΕΣ ΕΙΣ ΤΡΟΙΑΝ Ε[ΣΤ]ΡΑΤΕΥΣ[ΑΝ], ΕΤΗ ΓΗΗΗΗΓΙΙΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗ[ΝΩΝ ΜΕΝ]ΕΣΘΕΩΣ ΤΡΕΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΥ ΕΤΟΥΣ.
24. ΑΦ’ ΟΥ ΤΡΟΙΑ ΗΛΩ, ΕΤΗ ΓΗΗΗΗΔΔΔΔΠ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ [ΜΕΝΕΣΘΕ]ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ <ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΤΟΥ> ΕΤΟΥΣ ΜΗΝΟΣ Θ[ΑΡΓΗΛΙΩ]ΝΟΣ ΕΒΔΟΜΗι ΦΘΙΝΟΝΤΟΣ.
25. ΑΦ’ ΟΥ ΟΡΕΣΤΗ[ι Τ]Ωι Α[ΓΑΜΕΜΝΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΗι Α]ΙΓΙΣΘΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙ [ΗΡΙΓ]ΟΝ[Ηι ΥΠΕΡ ΑΙ]ΓΙΣΘΟΥ ΚΑΙ ΚΛΥ[ΤΑΙΜΗΣΤΡΑΣ ΔΙΚΗ ΕΓΕΝΕ[ΤΟ ΕΝ ΑΡΕΙΩι ΠΑΓΩι, ΗΝ ΟΡΕΣΤΗΣ ΕΝΙΚΗΣΕΝ [ΙΣΩΝ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ Τ]ΩΝ [ΨΗΦΩΝ], ΕΤΗ [Γ]ΗΗΗΗΔΔΔ[ΔΙΙ]ΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ.
26. ΑΦ’ ΟΥ [ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΤΗΝ ΕΓ] ΚΥΠΡΩι ΤΕΥΚΡΟΣ ΩΙΚΙΣΕΝ, ΕΤΗ ΓΗΗΗΗΔΔΔΠΙΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΔΗΜΟΦΩΝΤΟΣ.
27. ΑΦ’ ΟΥ ΝΗ[Λ]ΕΥΣ ΩΙΚΙΣ[Ε ΜΙΛΗ]Τ[ΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ] ΑΛΛΗΝ ΑΠ[Α]Σ[ΑΝ ΙΩΝΙ]ΑΝ, ΕΦΕΣΟΝ ΕΡΥΘΡΑΣ ΚΛΑΖΟΜΕΝΑΣ Π[ΡΙ]ΗΝΗΝ ΛΕΒΕΔΟΝ ΤΕΩ ΚΟΛΟΦΩΝΑ ΜΥΟΥΝΤΑ [ΦΩΚ]Α[ΙΑΝ] ΣΑΜΟΝ [ΧΙΟΝ, ΚΑΙ] ΤΑ [ΠΑΝ]ΙΩΝΙ[Α] ΕΓΕΝΕΤΟ, ΕΤ[Η ΓΗΗΗ]ΔΙΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕ[ΝΕΣΘΕΩΣ ΤΡΕΙΣΚΑΙΔΕΚΑΤΟΥ] <ΔΟΝΤΟΣ> [ΕΤΟ]ΥΣ.
28. ΑΦ’ ΟΥ [ΗΣ]ΙΟΔΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ [ΕΦΑΝ]Η, ΕΤΗ ΓΗΓΔΔ.., ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ……..
29. ΑΦ’ ΟΥ ΟΜΗΡΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΦΑΝΗ, ΕΤΗ ΓΗΔΔΔΔΙΙΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩ[Ν Δ]ΙΟΓΝΗΤΟΥ.
30. ΑΦ’ ΟΥ Φ[ΕΙ]ΔΩΝ Ο ΑΡΓΕΙΟΣ ΕΔΗΜΕΥΣ[Ε ΤΑ] ΜΕΤ[ΡΑ ΚΑΙ ΣΤ]ΑΘΜΑ ΚΑΤΕΣΚΕΥΑΣΕ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑ ΑΡΓΥΡΟΥΝ ΕΝ ΑΙΓΙΝΗι ΕΠΟΙΗΣΕΝ, ΕΝΔΕΚΑΤΟΣ ΩΝ ΑΦ’ ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΕΤΗ ΓΗΔΔΔΙ, ΒΑΣΙΛΕΥΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ [ΦΕΡΕΚΛ]ΕΙΟΥΣ.
31. ΑΦ’ ΟΥ ΑΡΧΙΑΣ ΕΥΑΓΝΗΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΣ ΩΝ ΑΠΟ ΤΗΜΕΝΟΥ ΕΚ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΗΓΑΓΕ ΤΗΝ ΑΠΟΙΚΙΑΝ [ΚΑΙ ΕΚΤΙΣΕ] ΣΥΡΑΚΟΥ[ΣΣΑΣ, ΕΤΗ ** Β]Α[ΣΙ]ΛΕΥ[Ο]ΝΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΙΣΧΥΛΟΥ ΕΤΟΥΣ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ.
32. ΑΦ’ ΟΥ ΚΑΤ’ ΕΝΙΑΥΤΟΝ ΗΡΞΕΝ Ο ΑΡΧΩΝ, ΕΤΗ ΗΗΗΗΔΔ.
33. ΑΦ’ ΟΥ …….Ο..Υ* ……… ΕΤΗ ΗΗΗΗΔΠΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΛΥΣΙΑ[ΔΟΥ].
34. ΑΦ’ ΟΥ ΤΕΡΠΑΝΔΡΟΣ Ο ΔΕΡΔΕΝΙΟΣ Ο ΛΕΣΒΙΟΣ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ[Σ ΚΙΘ]Α[Ρ]ΩΙΔ[ΙΚ]ΟΥΣ [ΘΑΙΑΥΛΗΤ..] [ΕΚΑΙΝΟΤΟΜ]ΗΣΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΡΟΣΘΕ ΜΟΥΣΙΚΗΝ ΜΕΤΕΣΤΗΣΕΝ, ΕΤΗ ΗΗΗΓΔΔΔΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΔΡΩΠΙΔΟΥ.
35. ΑΦ’ ΟΥ Α[ΛΥΑΤΤΗ]Σ ΛΥΔΩ[Ν ΕΒΑ]ΣΙΛΕΥΣ[ΕΝ, ΕΤΗ Η]Η[Η]ΔΔΔΔΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΡΙΣΤΟΚΛΕ[Ι]ΟΥΣ.
36. ΑΦ’ ΟΥ ΣΑΠΦΩ ΕΓ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΕΙΣ ΣΙΚΕΛΙΑΝ ΕΠΛΕΥΣΕ, ΦΥΓΟΥΣΑ …… ΟΛ ….. Θ ….. ΑΡΧΟ[ΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΜΕΝ ΚΡΙΤΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΟΥ, ΕΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΣΑΙΣ ΔΕ ΤΩΝ ΓΑΜΟΡΩΝ ΚΑΤΕΧΟΝΤΩΝ ΤΗΝ ΑΡΧΗΝ.
37. [ΑΦ’ ΟΥ] ΑΜ[ΦΙΚΤ]ΥΟ[ΝΕΣ ΕΘ]Υ[ΣΑΝ Κ]ΑΤΑΠΟ[ΛΕΜΗ]ΣΑΝΤΕΣ ΚΥΡΡΑΝ, ΚΑΙ Ο ΑΓΩΝ Ο ΓΥΜΝΙΚΟΣ ΕΤΕΘΗ ΧΡΗΜΑΤΙΤΗΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΛΑΦΥΡΩΝ, ΕΤΗ ΗΗ[Η]ΔΔΠΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΣΙΜΩ[Ν]ΟΣ.
38. ΑΦ’ ΟΥ [ΕΝ ΔΕΛΦΟΙ]Σ [Ο ΣΤΕ]ΦΑΝΙΤΗΣ ΑΓΩΝ ΠΑΛΙΝ ΕΤΕΘΗ, ΕΤΗ ΗΗΗΔΠΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΔΑΜΣΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΥ.
39. ΑΦ’ ΟΥ ΕΝ ΑΘ[ΗΝ]ΑΙΣ ΚΩΜΩ[ΙΔΩΝ ΧΟ]Ρ[ΟΣ ΕΤ]ΕΘΗ, [ΣΤΗ]ΣΑΝ[ΤΩΝ ΠΡΩ]ΤΩΝ ΙΚΑΡΙΕΩΝ, ΕΥΡΟΝΤΟΣ ΣΟΥΣΑΡΙΩΝΟΣ, ΚΑΙ ΑΘΛΟΣ ΕΤΕΘΗ ΠΡΩΤΟΝ ΙΣΧΑΔΩ[Ν] ΑΡΣΙΧΟ[Σ] ΚΑΙ ΟΙΝΟΥ ΜΕ[Τ]ΡΗΤΗΣ, [ΕΤΗ ΗΗ**, ΑΡΧΟΝΤ]ΟΣ [ΑΘΗΝΗΣΙΝ ………
40. ΑΦ’ ΟΥ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΥΡΑΝΝΕΥΣΕΝ, ΕΤΗ ΗΗΓΔΔΔΔΠΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ [ΑΘΗΝΗ]ΣΙ Κ[Ω]Μ[Ε]ΟΥ.
41. ΑΦ’ ΟΥ ΚΡΟΙΣΟΣ [ΕΞ] ΑΣΙΑΣ [ΕΙΣ] ΔΕΛΦΟΥΣ Α[ΠΕΣΤΕΙΛΕ ΘΕΩΡΟΥΣ ΕΤΗ Η]Η[Γ]ΔΔΔΔΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΕΥΘΥΔΗΜΟΥ.
42. ΑΦ’ ΟΥ ΚΥΡΟΣ Ο ΠΕΡΣΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΣΑΡΔΕΙΣ ΕΛΑΒΕΝ ΚΑΙ ΚΡΟΙΣΟΟΝ ΥΠΟ ……ΗΣΣΦΑΛ…. [ΕΤΗ ΗΗΓΔΔΠΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ** ΗΝ ΔΕ] ΚΑΙ ΙΠΠΩΝΑΞ ΚΑΤΑ ΤΟΥΤΟΝ Ο ΙΑΜΒΟΠΟΙΟΣ.
43. ΑΦ’ ΟΥ ΘΕΣΠΙΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ [ΥΠΕΚΡΙΝΑ]ΤΟ ΠΡΩΤΟΣ, ΟΣ ΕΔΙΔΑΞΕ ΔΡΑΜ[Α ΕΝ Α]ΣΤΕΙ, [ΚΑΙ ΑΘΛΟΝ Ε]ΤΕΘΗ Ο [Τ]ΡΑΓΟΣ, ΕΤΗ ΗΗΓ[ΔΔ.], ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘ[ΗΝΗΣΙ] ….ΝΑΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΟΥ.
44. ΑΦ’ ΟΥ ΔΑΡΕΙΟΣ ΠΕΡΣΩΝ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΕ ΜΑΓΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ, ΕΤΗ [ΗΗ]ΓΠΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣ[Ι …….].
45. ΑΦ’ ΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΚΑΙ [ΑΡΙΣΤΟΓΕ]ΙΤΩΝ ΑΠΕΚΤΕ[ΙΝΑΝ ΙΠΠΑ]ΡΧΟΝ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΥ Δ[ΙΑ]Δ[ΟΧ]ΟΝ, ΚΑΙ ΑΘΗΝΑΙΟΙ [ΕΞΑΝΕΣΤ]ΗΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΙΔΑΣ ΕΚ Τ[ΟΥ Π]ΕΛΑΣΓΙΚΟΥ ΤΕΙΧΟΥΣ, ΕΤΗ ΗΗΔΔΔΔΠΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ Α[Ρ[ΠΠΑΚΤΙΔΟΥ].
46. ΑΦ’ ΟΥ ΧΟΡΟΙ ΠΡΩΤΟΝ ΗΓΩΝΙΣΑΝΤΟ ΑΝΔΡΩΝ, ΟΝ ΔΙΔΑΞΑΣ ΥΠΟ[ΔΙ]ΚΟΣ Ο ΧΑΛΚΙΔΕΥ[Σ] ΕΝΙΚ[Α], ΕΤΗ ΗΗΔΔΔΔΠΙ , ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΛΥΣΑΓΟΡΟΥ.
47. ΑΦ’ ΟΥ ΜΕ[ΛΑΝ]ΙΠΠΙΔ[ΗΣ] Μ[ΗΛΙΟΣ ΕΝΙΚΗΣ]ΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙΝ, ΕΤΗ ΗΗΔΔΔΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΥΘΟΚΡΙΤΟΥ.
48. ΑΦ’ ΟΥ Η ΕΜ ΜΑΡΑΘΩΝΙ ΜΑΧΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΑΣ ΑΡ[ΤΑΦ]Ε[ΡΝΗΝ ΤΕ ΤΟ]Ν ΔΑΡΕΙΟΥ ΑΔΕΛΦΙ[ΔΟΥΝ ΚΑ]Ι [ΔΑ]ΤΙΝ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ, ΗΝ ΕΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΙ, ΕΤΗ ΗΗΔΔΠΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ Τ[Ο]Υ ΔΕΥΤΕΡΟΥ [Φ]Α[Ι]Ν[Ι]Π[ΠΙΔ]ΟΥ• Ηι ΕΝ ΜΑΧΗι ΣΥΝΗΓΩΝΙΣΑΤΟ ΑΙΣΧΥΛΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ, ΕΤΩΝ ΩΝ ΔΔΔΠ.
49. ΑΦ’ ΟΥ ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΣΙΜΩΝΙΔΟΥ ΠΑΠΠΟΣ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΟΥ, ΠΟΙΗΤΗΣ ΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ, ΕΝΙΚΗΣΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙ, ΚΑΙ ΔΑΡΕΙΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙ, ΞΕΡΞΗΣ ΔΕ Ο ΥΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ, ΕΤ[Η ΗΗ]ΔΔΠΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ.
50. ΑΦ’ ΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΡΑΓΩιΔΙΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝΙΚΗΣΕ, ΚΑΙ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΕΝΕΤΟ, ΚΑΙ ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Α[ΦΙΚΕΤ]Ο, ΕΤΗ ΗΗΔΔΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΦΙΛΟΚΡΑΤΟΥΣ.
51. ΑΦ’ ΟΥ ΞΕΡΞΗΣ ΤΗΝ ΣΧΕΔΙΑΝ ΕΖΕΥΞΕΝ ΕΝ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΩι ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΩ ΔΙΩΡΥΞΕ, ΚΑΙ Η ΕΝ ΘΕΡΜΟ[ΠΥ]ΛΑΙΣ ΜΑΧΗ ΕΓΕΝΕΤΟ, ΚΑΙ ΝΑΥΜΑΧΙΑ ΤΟΙΣ ΕΛΛΗΣΙ ΠΕΡΙ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΣΑΣ, ΗΝ ΕΝΙΚΩΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, ΕΤΗ ΗΗΔΠΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΚΑΛΛΙΑΔΟΥ.
52. ΑΦ’ ΟΥ Η ΕΝ ΠΛΑΤΑΙΑΙΣ ΜΑΧΗ ΕΓΕΝΕΤΟ ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΠΡΟς ΜΑΡΔΟΝΙΟΝ ΤΟΥ ΞΕΡΞΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ, ΗΝ ΕΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΙΟΙ, ΚΑΙ ΜΑΡΔΟΝΙΟΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΕΝ ΤΗι ΜΑΧΗι, ΚΑΙ ΤΟ ΠΥΡ ΕΡΥΗ Ε[Ν] ΣΙΚΕΛΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΑΙΤΝΗΝ, ΕΤΗ ΗΗΔΠΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΞΑΝΘΙΠΠΟΥ.
53. ΑΦ’ ΟΥ Γ[Ε]ΛΩΝ Ο ΔΕΙΝΟΜΕΝΟΥΣ Σ[ΥΡΑΚΟ]Υ[ΣΣΩΝ] ΕΤΥΡΑΝΝΕΥΣΕΝ, ΕΤΗ ΗΗΔΠ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΤΙΜΟΣΘΕΝ[ΟΥΣ].
54. ΑΦ’ ΟΥ ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΛΕΩΠΡΕΠΟΥΣ Ο ΚΕΙΟΣ Ο ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΚΟΝ ΕΥΡΩΝ ΕΝΙΚΗΣΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙ ΔΙΔΑΣΚΩΝ, ΚΑΙ ΑΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΕΣΤΑΘΗΣΑΝ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΓΕΙΤΟΝΟΣ, ΕΤΗ ΗΗΔΙΙΙ , ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ [Α]ΔΕΙΜΑΝΤΟΥ.
55. ΑΦ’ ΟΥ ΙΕΡΩΝ ΣΥΡΑΚΟΥΣΣΩΝ ΕΤΥΡΑΝΝΕΥΣΕΝ, ΕΤΗ ΗΗΠΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΧΑ[Ρ]ΗΤΟΣ• ΗΝ ΔΕ ΚΑΙ ΕΠΙΧΑΡΜΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΤΟΝ.
56. ΑΦ’ ΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Ο ΣΙΦΙΛΛΟΥ Ο ΕΚ ΚΟΛΩΝΟΥ ΕΝΙΚΗΣΕ ΤΡΑΓΩιΔΙΑΙ, ΕΤΩΝ ΩΝ ΔΔΠΙΙΙ, ΕΤΗ ΗΗΠΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΑΨΗΦΙΩΝΟΣ.
57. ΑΦ’ ΟΥ ΕΝ ΑΙΓΟΣ ΠΟΤΑΜΟΙΣ Ο ΛΙΘΟΣ ΕΠΕΣΕ, ΚΑΙ ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, ΒΙΟΥΣ ΕΤΗ ΓΔΔΔΔ, ΕΤΗ ΗΗΠ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΘΕΑΓΕΝΙΔΟΥ.
58. ΑΦ’ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, Ο ΔΕ ΥΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ, ΕΤΗ ΗΓΔΔΔΔΠΙΙΙ[Ι], ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΕΥΘΙΠΠΟΥ.
59. ΑΦ’ ΟΥ ΑΙΣΧΥΛΟΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ, ΒΙΩΣΑΣ ΕΤΗ ΓΔΠΙΙΙΙ, ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΕΓ [ΓΕΛ]ΑΙ ΤΗΣ ΣΙΚΕΛΙΑΣ, ΕΤΗ ΗΓΔΔΔΔΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΚΑΛΛΕΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΟΥ.
60. ΑΦ’ ΟΥ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ ΕΤΩΝ ΩΝ ΔΔΔΔΙΙΙΙ ΤΡΑΓΩιΔΙΑΙ ΠΡΩΤΟΝ ΕΝΙΚΗΣΕΝ, ΕΤΗ ΗΓΔ[ΔΠΙΙΙΙ, ΑΡ]ΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΔΙΦΙΛΟ[Υ• Η]ΣΑΝ ΔΕ ΚΑΤ’ ΕΥΡΙΠΙΔΗΝ ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ.
61. ΑΦ’ ΟΥ ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ ΠΕΡΔΙΚΚΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ, ΕΤΗ Η[ΓΠΙΙ, ΑΡ]ΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΣΤΥΦΙΛΟΥ.
62. ΑΦ’ ΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΥΡΑΚΟΥΣΣΩΝ ΕΤΥΡΑΝΝΕΥΣΕΝ, ΕΤΗ ΗΔΔΔΔΠ[ΙΙ], ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΕΥΚΤΗΜΟΝΟΣ.
63. ΑΦ’ ΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΒΙ[ΩΣΑΣ ΕΤΗ ΓΔΔΠ.. ΕΤ]ΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, ΕΤΗ ΗΔΔΔΔΠ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΑΝΤΙΓΕΝΟΥΣ.
64. ΑΦ’ ΟΥ ΣΟΦΟΚΛΗΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΒΙΩΣΑΣ ΕΤΗ ΓΔΔΔΔΙΙ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, ΚΑΙ ΚΥΡΟΣ ΑΝΕΒΗ, [ΕΤΗ ΗΔΔΔΔΙΙΙ, ΑΡΧ]ΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΚΑΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΕΡΟΥ.
65. ΑΦ’ ΟΥ ΤΕΛΕΣΤΗΣ ΣΕΛΙΝΟΥΝΤΙΟΣ ΕΝΙΚΗΣΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙΝ, ΕΤΗ ΗΔΔΔΠΙΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΜΙΚΩΝΟΣ.
66. ΑΦ’ ΟΥ [ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙ ΜΕΤ]Α ΚΥΡΟΥ ΑΝΑΒΑΝΤΕΣ, ΚΑΙ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, ΒΙΟΥΣ ΕΤΗ ΓΔΔ, ΕΤΗ ΗΔΔΔΠΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΛΑΧΗΤΟΣ.
67. ΑΦ’ ΟΥ ΑΡ[Ι]ΣΤΟ[ΝΟΥΣ ** ΕΝΙΚΗΣΕΝ] ΑΘΝΗΣΙΝ, ΕΤΗ ΗΔΔΔΠ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΟΥΣ.
68. ΑΦ’ ΟΥ ΠΟΛΥΙΔΟΣ ΣΗΛΥΜΒΡΙΑΝΟΣ ΔΙΘΥΡΑΜΒΩι ΕΝΙΚΗΣΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙΝ, ΕΤΗ ΗΔ [* *, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ * *].
69. [ΑΦ’] ΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΟΣ ΔΙΘΥΡΑΜΒΟΠΟΙΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙ, ΒΙΟΥΣ ΕΤΗ ΓΠ, ΕΤΗ ΗΔΠΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΠΥΘΕΟΥ.
70. ΑΦ’ ΟΥ ΑΝΑΞΑΝΔΡΙΔΗΣ Ο ΚΩΜΟ[ΙΔΟΠΟΙΟΣ ΕΝΙΚΗΣΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙΝ, ΕΤΗ ΗΔΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ] ΑΘΗΝΗΣΙ ΚΑΛΛΕΟΥ.
71. ΑΦ’ ΟΥ ΑΣΤΥΔΑΜΑΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΕΝΙΚΗΣΕΝ, ΕΤΗ ΗΠΙΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΣΤΕΙΟΥ. ΚΑΤΕΚΑΗ ΔΕ ΤΟΤΕ ΚΑ[Ι Ο ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΝΑΟΣ].
72. [ΑΦ’ ΟΥ Η ΕΝ ΛΕΥΚΤΡΟΙΣ ΜΑΧΗ Ε]ΓΕΝΕΤΟ ΘΗΒΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΚΕΔΑΙΜΟΝΙΩΝ, ΗΝ ΕΝΙΚΩΝ ΘΗΒΑΙΟΙ, ΕΤΗ ΗΠΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΦΡΑΣΙΚΛΕΙΔΟΥ. ΚΑΙ Α[ΜΥΝΤΑΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΕ Ο ΥΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ] ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ.
73. ΑΦ’ ΟΥ ΣΤΗΣΙΧΟΡΟΣ Ο ΙΜΕΡΑΙΟΣ Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΕΝΙΚΗΣΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙΝ, ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΘΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΛΙΣ [ΕΝ ΑΡΚΑΔΙΑΙ, ΕΤΗ ΗΠ*, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ *].
74. ΑΦ’ ΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, Ο ΔΕ ΥΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΕΤΥΡΑΝΝΕΥΣΕΝ, ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡ[ΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣΑΝΤΟΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Ο ΑΛΩΡΙΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑ]ΣΙΛΕΥΕΙ, ΕΤΗ ΗΙΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΝΑΥΣΙΓΕΝΟΥΣ.
75. ΑΦ’ ΟΥ ΦΩΚΕΙΣ ΤΟ ΕΝ ΔΕΛΦΟΙΣ ΜΑ[ΝΤΕΙΟΝ ΚΑΤΕΛΑΒΟΝ * *, ΕΤΗ ΗΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗ]ΝΗΣΙ ΚΗΦΙΣΟΔΩΡΟΥ.
76. ΑΦ’ ΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ΒΙΩΣΑΣ ΕΤΗ ΓΔΔΔΔ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, ΕΤ[Η * ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ *].
77. [ΑΦ’ ΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ο ΑΜΥΝΤΟΥ ΜΑ]ΚΕΔΟΝΩΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ, ΚΑΙ ΑΡΤΟΞΕΡΞΗΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, ΩΧΟΣ ΔΕ Ο ΥΙΟΣ Β[ΑΣΙΛΕΥΕΙ, ΕΤΗ *, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ *].
78. [ΑΦ’ ΟΥ * * * ΑΘΗΝΗΣΙΝ] ΕΝΙΚΗΣΕΝ, ΕΤΗ ΓΔΔΔΔΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ.
79. [ΑΦ’ ΟΥ * * * ΕΓ]ΕΝΕΤΟ, ΕΤΗ ΓΔΔΔΔΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΚΑΛΛΙΣΤ[ΡΑΤΟΥ * * *] ….. ΣΟΦΟΣ ….Τ… ΤΟΥΤΟΥ.
80. ΑΦ’ ΟΥ ΚΑΛΛ * * * ….[ΕΤ]Η Γ…. ΑΡΧΟΝΤΟΣ [ΑΘΗΝΗΣΙ *].
81. 01/2) * * * * * * ΔΟ * * * * [….. ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΕΤ]Ε[ΛΕ]ΥΤΗ[Σ]ΕΝ, ΑΛΕ[ΞΑΝΔΡ]ΟΣ ΔΕ ΒΑΣΙΛΕΥΕΙ, ΕΤΗ ΓΔΔΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΠΥΘΟΔΗΛΟΥ.
82. (103) ΑΦ’ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΤΡΙΒΑΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΙΛΛΥΡΙΟΥΣ ΕΣΤΡΑΤΕΥΣΕ ΚΑΙ ΘΗΒΑΙΩΝ ΕΠΑΝΑΣΤΩΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΜ ΦΡΟΥΡΑΝ ΠΟΛΙΟΡΚΟΥΝΤΩΝ ΕΠΑΝΕΛΘΩΝ ΚΑΤΑ ΚΡΑΤΟΣ ΛΑΒΩΝ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ ΚΑΤΕΣΚΑΨΕΝ, ΕΤΗ ΓΔΔΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΕΥΑΙΝΕΤΟΥ.
83. (104) ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΒΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΚΑΙ ΜΑΧΗΣ ΠΕΡΙ ΤΟΝ ΓΡΑΝΙΚΟΝ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΝ ΙΣΣΩι ΜΑΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΩι ΠΡΟΣ ΔΑΡΕΙΟΝ, ΕΤΗ ΓΔΔ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΚΤΗΣΙΚΛΕΙΟΥΣ.
84. (105) ΑΦ’ ΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΕΚΥΡΙΕΥΣΕ, ΕΤΗ ΓΔΠΙΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΝΙΚΟΚΡΑΤΟΥΣ.
85. (106) ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΡΟΣ ΔΑΡΕΙΟΝ ΜΑΧΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΑΡΒΗΛΑ, ΗΝ ΕΝΙΚΗΣΕΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ• ΚΑΙ ΒΑΒΥΛΩΝ ΗΛΩ, ΚΑΙ ΑΦΗΚΕ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ, ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΚΤΙΣΘΗ, ΕΤΗ ΓΔΠΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΝΙΚΗΤΟΥ.
86. (107) ΑΦ’ ΟΥ ΚΑΛΛΙΠΠΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΝ ΕΞΕΘΗΚΕΝ, ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΡΕΙΟΝ ΕΛΑΒΕΝ, ΒΗΣΟΝ ΔΕ ΕΚΡΕΜΑΣΕΝ, ΕΤΗ ΓΔΠΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΑΡΙΣΤΟΦΩΝΤΟΣ.
87. (108) ΑΦ’ ΟΥ ΦΙΛΗΜΩΝ Ο ΚΩΜΟΙΔΟΠΟΙΟΣ ΕΝΙΚΗΣΕΝ, ΕΤΗ ΓΔΙΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΕΥΘΥΚΡΙΤΟΥ. ΩΙΚΙΣΘΗ ΔΕ ΠΡΟΣ ΤΩι ΤΑΝΑι ΠΟΛΙΣ ΕΛΛΗΝΙΣ.
88. (109) ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΥΡΙΕΥΣΕΩΣ, ΕΤΗ ΓΔ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΗΓΗΣΙΟΥ.
89. (110) ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΟΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΛΑΜΙΑΝ ΑΘΗΝΑΙΟΙΣ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΝ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΜΕΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΣΙΝ ΠΡΟΣ ΑΘΗΝΑΙΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΜΟΡΓΟΝ, ΗΝ ΕΝΙΚΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ, ΕΤΗ ΓΠΙΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΚΗΦΙΣΟΔΩΡΟΥ.
90. (111) ΑΦ’ ΟΥ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ ΕΛΑΒΕ, ΚΑΙ ΟΦΕΛΑΣ ΚΥΡΗΝΗΝ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣ ΥΠΟ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ, ΕΤΗ ΓΠΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΦΙΛΟΚΛΕΟΥΣ.
91. (112) ΑΦ΄ΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΟΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΔΙΕΒΗ, ΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΜΕΜΦΙΝ ΕΤΕΘΗ, ΚΑΙ ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ ΕΙΣ ΑΙΓΥΠΤΟΝ ΣΤΡΑΤΕΥΣΑΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, ΚΑΙ ΚΡΑΤΕΡΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ Ο ΣΟΦΙΣΤΗΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, ΕΤΗ ΓΠΙΙ, ΒΙΟΥΣ ΕΤΗ Γ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΑΡΧΙΠΠΟΥ. ΕΠΟΡΕΥΘΗ ΔΕ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΕΙΣ ΚΥΡΗΝΗΝ.
92. (113) ΑΠΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΥ ΤΕΛΕΥΤΗΣ, ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ ΔΕ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΣ ΕΓ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓ ΚΥΖΙΚΩι ΠΟΛΙΟΥΡΚΙΑΣ, ΗΝ ΕΠΟΛΙΟΥΡΚΗΣΕΝ ΑΡΙΔΑΙΟΣ, ΚΑΙ ΑΦ’ ΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΕΛΑΒΕΝ ΣΥΡΙΑΝ ΚΑΙ ΦΟΙΝΙΚΗΝ, ΕΤΗ ΓΠ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΥ. ΤΩι Δ’ ΑΥΤΩι ΕΤΕΙ ΤΟΥΤΩι ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΚΛΗΝ ΣΥΡΑΚΟΣΙΟΙ ΕΙΛΟΝΤΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΡΥΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΣΙΚΕΛΙΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΟΝ.
93. (114) ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΛΕΙΤΟΥ ΝΑΥΜΑΧΙΑΣ ΚΑΙ ΝΙΚΑΝΟΡΟΣ ΠΕΡΙ ΤΟ ΙΕΡΟΝ ΤΟ ΚΑΛΧΗΔΟΝΙΩΝ, ΚΑΙ ΟΤΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΘΗΚΕΝ ΑΘΗΝΗΣΙΝ, ΕΤΗ ΓΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΔΗΜΟΓΕΝΟΥΣ.
94. (115) ΑΦ’ ΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΣ ΕΙΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ ΚΑΤΗΛΘΕΝ, ΚΑΙ ΘΗΒΑΙ ΟΙΚΙΣΘΗΣΑΝ, ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ, ΚΑΙ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ ΕΚΤΙΣΘΗ, ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΣΥΡΑΚΟΥΣΣΩΝ ΕΤΥΡΑΝΝΕΥΣΕΝ, ΕΤΗ ΓΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΔΗΜΟΚΛΕΙΔ[ΟΥ]• ΕΝΙΚΑ ΔΕ ΚΑΙ ΜΕΝΑΝΔΡΟΣ Ο ΚΟΜΟΙΔΟΠΟΙΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΤΟΤΕ ΠΡΩΤΟΝ.
95. (116) ΑΦ’ ΟΥ ΣΩΣΙΦΑΝΗΣ <Ο> ΠΟΙΗΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙ, ΕΤΗ ΔΔΔΔΠΙΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΘΕΟΦΡΑΣΤΟΥ, ΒΙ[ΟΥ]Σ ΕΤΗ ΔΔΔΔΠ.
96. (117) ΑΦ’ ΟΥ Ο ΗΛΙΟΣ ΕΞΕΛΙΠΕΝ, ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ ΕΝΙΚΑ ΕΝ ΓΑΖΕΙ ΚΑΙ ΣΕΛΕΥΚΟΝ ΑΠΕΣΤΕΙΛΕΝ ΕΙΣ ΒΑΒΥΛΩΝΑ, ΕΤΗ ΔΔ[Δ]ΔΠΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΠΟ[ΛΕΜ]ΩΝΟΣ.
97. ΑΦ’ ΟΥ [Ν]ΙΚΟΚΡΕΩΝ ΕΤΕΛΕΥΤΗΣΕΝ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΚΥΡΙΕΥΕΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ, ΕΤΗ ΔΔΔΔΠΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΣΙ[ΜΩΝΙ]ΔΟΥ.
98. (119) ΑΦ’ ΟΥ ΑΛΕ[Ξ]Α[ΝΔΡΟΣ Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ] ΤΕΛΕΤΑΙ ΚΑΙ ΕΤΕΡΟΣ ΕΚ ΤΗΣ ΑΡΤΑΒΑΖΟΥ ΘΥΓΑΤΡΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, ΚΑΙ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ ΔΙΕΒΗ ΕΙΣ ΚΑΡΧΗΔ[ΟΝΑ …………… ΕΤΗ Δ]ΔΔΔΠΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΙΕΡΟΜΝΗΜΟΝΟΣ.
99. (120) ΑΦ’ ΟΥ Λ[ΥΣΙ]ΜΑΧΕΙΑ ΠΟΛΙΣ ΕΚΤΙΣΘΗ, ΚΑΙ ΟΦΕΛΑΣ ΕΙΣ [ΚΑ]ΡΧ[ΗΔΟΝΑ …………]ΣΩΙ ΚΑΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ Ο ΥΙΟΣ ΕΓ ΚΩΙ ΕΓΕΝΕΤΟ, ΚΑΙ ΚΛ[ΕΟΠ]ΑΤΡΑ ΕΝ ΣΑΡΔΕΣΙΝ ΑΠΕΘΑΝ[Ε ……….., ΕΤΗ ΔΔΔΔΠ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ Α]ΘΗΝΗΣ[Ι Δ]ΗΜΗΤΡΙΟΥ.
100. (121) ΑΦ’ ΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ ΤΟ[Μ Π]ΕΙΡΑΙΑ ΠΟΛΙΟΡΚΗΣΑΣ ΕΛΑΒΕΝ, [ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ ΕΞΕΠΕΣΕΝ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΤΗ ΔΔΔΔΙΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ] ΑΘΗΝΗΣΙ ΚΑΙΡΙΜΟΥ.
101. (122) ΑΦ’ ΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΟΥΝΥΧΙΑΝ ΚΑΤΕΣΚΑΨΕΝ ΚΑΙ ΚΥΠΡΟΝ ΕΛΑΒΕΝ ΚΑΙ ΦΙΛΛ.Π ……….ΟΝ ………….Σ.ΟΥ [ΕΤΗ Δ]ΔΔΔΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙΝ ΑΝΑΞΙΚΡΑΤΟΥΣ.
102. ΑΦ’ ΟΥ ΣΩΣΙΦΑΝΗΣ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ ΕΓΕ[ΝΕΤΟ ΚΑΙ ………. ΕΤΗ ΔΔΔΔΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗ]Σ[Ι Κ]ΟΡΟΙΒΟΥ.
103. (124) ΑΠΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙ ΡΟΔΟΝ ΠΟΛΙΟΡΚΙΑΣ, ΚΑΙ ΑΦ’ Ο[Υ ΠΤ]ΟΛΕΜΑΙΟΣ ΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑΝ ΠΑΡ[Ε]Λ[Α]Β[ΕΝ, ΕΤ]Η [ΔΔΔΔΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ, ΑΘΗΝΗΣΙ ΕΥΞΕΝΙΠΠΟΥ].
104. (125) [ΑΠΟ ΤΩ]Ν ΣΕΙ[Σ]ΜΩΝ ΤΩΝ [Γ]ΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΘ’ ΙΩΝΙΑΝ, ΚΑΙ ΟΤΕ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΛΚ[ΙΔΑ ΕΛΑ]ΒΕΝ ΚΑΘ’ ΟΜΟΛΟΓΙΑΝ ΚΑΙ ΠΡΕΣ[…………. ΔΗ[ΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΤΗ ΔΔΔΔ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΦΕΡΕΚΛΕΙΟΥΣ.
105. (127) ΑΦ’ ΟΥ [ΚΟΜΗΤΗΣ ΑΣ]ΤΗΡ ΕΦΑΝΗ, ΚΑΙ ΛΥΣΙΜΑΧ[Ο]Σ [ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΙΑΝ ΔΙΕΒΗ, ΕΤΗ ΔΔΔΠΙΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ] Λ[ΕΩΣΤ]Ρ[ΑΤΟΥ].
106. (127) Α[Φ’] ΟΥ [Δ]ΙΑΛΥΣΙΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΩι ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΩι [ΕΓΕΝΕΤΟ] ….Ν……. ΚΑΣΣΑΝ[Δ]ΡΟ [……….. ΕΤΕΛΕΥΤ]ΗΣΕΝ, [ΕΤΗ] ΔΔΔΠΙΙΙ, ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΝΙΚΟΚΛΕΙΟΥΣ.
107. (128) [ΑΦ’ ΟΥ …………. ΔΗΜΗ]ΤΡΙΟΥ ΕΙΣ ΧΑΛΚΙΔΑ ΑΝΑΒΟΛΗΣ, ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΕ ΚΑΣ[ΣΑΝΔΡ …………] ΙΟΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙ…….. ΕΤΗ ΔΔΔΠ, [ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΗΣΙ ΕΥΚΤΗΜΟΝΟΣ].
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ
* Ἐξ ὅλων τῶν καταγραφῶν καὶ τῶν γενικῶν ἀπολογισμῶν ἀνέγραψα τοὺς ἄνωθεν χρόνους, ἀρχόμενος ἀπὸ τοῦ Κέκροπος, τοῦ πρώτου βασιλέως τῶν Ἀθηνῶν, ἕως .. ..υάνακτος, ἦτο εἰς τὴν Πάρον, καὶ Διογνήτου εἰς τὰς Αθήνας (264/3).
* Από τότε που ο Κέκροπας εβασίλευσε στην Αθήνα και η χώρα που καλούνταν πρώτα Κεκροπία ονομάστηκε Ακτική από τον αυτόχθονα Άκταιο, έτος ΧΗΗΗΔΠΙΙΙ (1318 έτος, ἤτοι 1318+264= 1582.
* Τότε που ο Δευκαλίων βασίλευσε στην Λυκώρεια, κοντά στον Παρνασσό, όταν ο Κέκροπας βασίλευε στην Αθήνα, έτος ΧΗΗΗΔ. (1310 έτος, ἤτοι 1310+264= 1574).
* Τότε που έγινε δίκη στην Αθήνα μεταξύ του Άρεως και του Ποσειδώνος, υπέρ του υιού του Αλιρροθίου, ο τόπος εκλήθη Άρειος Πάγος, έτος ΧΗΗΓΔΠΙΙΙ (1268 έτος, ἤτοι 1268+264= 1532), όταν ο Κραναός βασίλευε στην Αθήνα
* Όταν έγινε ο κατακλυσμός στην εποχή του Δευκαλίωνος, και ο Δευκαλίων έφυγε με τα νερά από την Λυκώρεια στην Αθήνα στον Κραναό, ίδρυσε το ιερό του Ολυμπίου Διός και θυσίασε για την σωτηρία του, έτος ΧΗΗΓΔΠ, (1265, ἤτοι 1265+264= 1529), όταν ο Κραναός βασίλευε στην Αθήνα.
* Από όταν ο Αμφικτύων του Δευκαλίωνος βασίλευσε στις Θερμοπύλες συγκέντρωσε αυτούς που κατοικούσαν γύρω από το ιερό και τους ονόμασε Αμφικτύονες και θυσίασε και οι Αμφικτύονες ακόμα και τώρα κάνουν θυσίες, έτος ΧΗΗΓΠΙΙΙ, (έτος 1258, ἤτοι 1258+264= 1522), όταν ο Αμφικτύων βασίλευε στην Αθήνα.
* Από όταν ο Έλλην του Δευκαλίωνος βασίλευσε στην Φθιώτιδα, Έλληνες ονομάστηκαν όσοι προηγουμένως καλούνταν Γραικοί, και (τον Παναθ. Αγώνα), έτος ΧΗΗΓΠΙΙ (1257, ἤτοι 1257+264= 1521), όταν ο Αμφικτύων βασίλευε στην Αθήνα.
* Από όταν ο Κάδμος του Αγήνορος έφτασε στην Θήβα (.. και) έκτισε την Καδμεία, έτος ΧΗΗΓΠ (=1255, ἤτοι 1255+264= 1519), όταν ο Αμφικτύων βασίλευε στην Αθήνα.
* Από όταν ο …νίκης βασίλευσαν, έτος 1252, ἤτοι 1252+264= 1516 , όταν ο Αμφικτύων βασίλευε στην Αθήνα.
* Από όταν πλοίο κατασκευασμένο από τον Δαναό πενήντα κουπιών από την Αίγυπτο στην Ελλάδα έπλευσε και ονομάστηκε πεντηκόντορος, και οι θυγατέρες του Δαναού .. και .. Ελίκη και Αρχεδίκη κληρώθηκαν μεταξύ των υπολοίπων της Λινδίας Αθηνάς το ιερόν ιδρύσαν και θυσίασαν στην ακτή (..) στην Λίνδο της Ρόδου, έτος 1247, ἤτοι 1247+264= 1511, όταν ο Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν ο Εριχθόνιος στα πρώτα Παναθήναια που έγιναν έζεψε άρμα και έδειξε το αγώνισμα και Αθηναίους ονόμασε, και άγαλμα της μητέρα των Θεών εμφανίστηκε στην Κυβέλη, και ο Ύαγνις ο Φρύγας πρώτος εφεύρε τους αυλούς από Κ..αίων τους Φρύγες και την αρμονία που έτσι ονομάστηκε από τους Φρύγες πρώτος έπαιξε και άλλους νόμους Μητρός, Διονύσου, Πανός και τον …., έτος 1242, ἤτοι 1242+264= 1506, όταν ο Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα που έζεψε άλογα σε άρμα.
* Όταν ο Μίνως ο πρώτος βασίλεψε στην Κρήτη και έκανε οικισμό στην Απολλωνία, σίδηρος ευρέθη στην Ίδη, βρέθηκε από τους Ιδαίους Δακτύλους Κέλμιο και Δαμναμενέω, έτος .., όταν ο Πανδίων βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν η Δήμητρα έφτασε στην Αθήνα έφερε τον καρπό και τα Προηρόσια έγιναν για πρώτη φορά, κάτω από της οδηγίες του Τριπτολέμου του Κελεού και της Νεαίρας, έτος 1146, ἤτοι 1146+264= 1410 , όταν ο Εριχθόνιος βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν οΤριπτόλεμος θέρισε τον καρπό που έσπειρε στην Ραρία που καλούμε Ελευσίνα, έτος 1(1)45, ἤτοι 1145+264= 1409 όταν ο Ερεχθέας βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν ο Ορφέας έκανε γνωστή την ποίησή του, την αρπαγή της Κόρης και την αναζήτηση της Δήμητρας και τον δημιουργημένο από εκείνη σπόρο, και το πλήθος των αποδεχούμενων τον καρπό, έτος 1135, ἤτοι 1135+264= 1399, όταν ο Ερεχθέας βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν ο Εύμολπος καθιέρωσε τα Ελευσίνια μυστήρια και τα έργα του πατέρα του Μουσαίου έκανε γνωστά, έτος 11…, όταν ο Εριχθέας του Πανδίονος βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν καθαρμός πρώτα έγινε.. , έτος.., όταν ο Πανδίων του Κέκροπος βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν στην Ελευσίνα ο γυμνικός αγώνας.. έγιναν τα Λύκαια στην Αρκαδία και . από τον Λυκάων εδόθησαν στους Έλληνες, έτος .., όταν ο Πανδίων του Κέκροπος βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν.. ο Ηρακλής.., όταν ο Αιγέας βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν στην Αθήνα υπήρξε έλλειψη καρπών οι Αθηναίοι συμβουλεύτηκαν το μαντείο και ο Απόλλων έχρησε να ορίσει ποινή ο Μίνως ότι θεωρεί σωστό, έτος 1031, ἤτοι 1031+264= 1295, όταν ο Αιγέας βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν ο Θησεύς βασίλευσε στην Αθήνα τις 12 πόλεις σε αυτήν συνένωσε και πολιτεία και δημοκρατία τους παρέδωσε, …των Αθηνών, αφού σκότωσε τον Σίνη ίδρυσε τον αγώνα των Ισθμίων, έτος 995, ἤτοι 995+264= 1259.
* Από την εισβολή της στρατιάς των Αμαζόνων στην Αθήνα, έτος 992, ἤτοι 992+264= 1256, όταν ο Θησεύς βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν οι Αργείοι με τον Άδραστο εκστράτευσαν κατά τις Θήβας και τον αγώνα των Νέμεων έθεσαν επί αρχηγίας του Αρχέμορου, έτος 987, ἤτοι 987+264= 1251, όταν ο Θησεύς βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν οι Έλληνες εκστράτευσαν εναντίον της Τροίας, έτος 954, ἤτοι 954+264= 1218, όταν ο Μενεσθέας βρίσκονταν στο 13ο έτος της βασιλείας του στην Αθήνα.
* Η Τροία αλώθηκε, έτος 945, ἤτοι 945+264= 1209, όταν ο Μενεσθέας βρισκόταν στο 22ο έτος της βασιλείας του στην Αθήνα, του μήνα Θαργηλίωνος, ημέρα εβδόμη φθίνοντος.
* Όταν του Ορέστη του Αγαμέμνονος και της θυγατέρας του Αιγίσθου Ηριγόνης έγινε η δίκη στον Άρειο Πάγο υπέρ του Αιγίσθου και της Κλυταιμνήστρας, στην οπόία ο Ορέστης νίκησε αν και οι ψήφοι ήταν ίσοι, έτος (9)44, ἤτοι 944+264= 1208, όταν ο Δημοφώντας βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν ο Τεύκρος στην Σαλαμίνα της Κύπρου οίκισε, έτος 938, ἤτοι 938+264= 1202, όταν ο Δημοφώντας βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν ο Νηλεύς αποίκισε την Μίλητο και όλη την υπόλοιπη Ιωνία, Έφεσο, Ερυθρά, Κλαζομενές, Πριήνη, Λέβοδο, Τέω, Κολοφώνα, Μυούντα, Φώκαια, Σάμο, Χίον και τα Πανιώνια εγκαθίδρυσε, έτος (8)13, ἤτοι 813+264= 1077, όταν ο Μενεσθέας βρισκόταν στο 13ο έτος της βασιλείας του στην Αθήνα.
* Όταν ο Ησίοδος ο ποιητής εμφανίστηκε, έτος 67.., όταν ο … βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν ο Όμηρος ο ποιητής εμφανίστηκε, έτος 643, ἤτοι 643+264= 907, όταν ο Διόγνητος βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν ο Φείδων ο Αργείος κοινοποίησε τα μέτρα και σταθμά κατασκεύασε αργυρό νόμισμα που το έφτιαξε στην Αίγινα, έγινε 11ος από τον Ηρακλή, έτος 631, ἤτοι 631+264= 895, όταν ο Φερέκλειος βασίλευε στην Αθήνα.
* Όταν ο Αρχίας του Ευαγήτου ο δέκατος από τον Τήμενο της Κορίνθου, μετέφερε την αποικία και έκτισε τις Συρακούσσες, έτος .., όταν ο Αισχύλος βρίσκονταν στο 21ο έτος της βασιλείας του στην Αθήνα.
* Όταν κατ’ έτος άρχισε άρχων, έτος 420, ἤτοι 420+264= 684.
* Όταν …, έτος 418, ἤτοι 418+264= 682 όταν ο Λυσιάδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Τέρπανδρος του Δερδένου από την Λέσβο, τους κανόνες παιξίματος της λύρας επινόησε και καινοτόμισε και την προηγούμενη μουσική άλλαξε, έτος 381, ἤτοι 381+264= 645, όταν ο Δρωπίδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Αλυάττης βασίλευσε στους Λύδους, έτος 341, ἤτοι 341+264= 605, όταν ο Αριστόκλειος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν η Σαπφώ από την Μυτιλήνη στην Σικελία έπλευσε, (φυγούσα)….., όταν ο Κριτίας ο πρώτος κυβερνούσε στην Αθήνα, και στις Συρακούσσες τα μεγάλα κτήματα ήταν στην κατοχή τους.
* Όταν οι Αμφικτύονες θυσίασαν αφού καταπολέμησαν τον Κύρρα, και γυμνικός αγώνας διοργανώθηκε χρηματιζόμενος από τα λάφυρα, έτος (32)7, όταν ο Σίμωνας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν στους Δελφούς στεφάνου αγώνας πάλι διοργανώθηκε, έτος 318, όταν ο Δαμασίας ο δεύτερος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν στην Αθήνα χορός στην κωμωδία τέθηκε, τον οποίον έστησαν πρώτοι οι Ικάριοι, όταν βρήκαν τον Σουσαρίωνα, και έπαθλο ετέθη πρώτα ξερών σύκων (άρσιχος) και μετρητής κρασιού, έτος…, όταν ο .. ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Πεισίστρατος έγινε τύραννος της Αθήνας, έτος 297(+264= 561, όταν ο Κωμέος ήταν άρχοντας της Αθήνα.
* Όταν ο Κροίσος από την Ασία έστειλε πρέσβεις στους Δελφούς, έτος (29)2 ἤτοι 292+264= 556, όταν ο Ευθύδημος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Κύρος ο βασιλεύς των Περσών κατέλαβε τις Σάρδεις και τον Κροίσο κάτω …, έτος 277 (+264= 541), όταν ο .. ήταν άρχοντας στην Αθήνα και ο Ιππώναξ ο ιαμβικός ποιητής ζούσε εκείνο τον καιρό.
* Όταν ο Θέσπις ο ποιητής υποκρίθηκε πρώτος και δίδαξε το δράμα στην πόλη και ως έπαθλο τέθηκε ο τράγος, έτος 2(7..), όταν ο ..ναίος ο πρώτος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Δαρείος βασίλευσε στους Πέρσες μετά τον θάνατο του μάγου, έτος (2)56 (+264= 520), όταν ο … ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Αρμόδιος και ο Αριστογέιτων δολοφόνησαν τον Ίππαρχο τον διάδοχο του Πεισιστράτου και οι Αθηναίοι οδήγησαν του Πεισιστρατίδες έξω από το Πελασγικό τείχος, έτος 248 (+264= 512), όταν ο Αρπακτίδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν στους χορούς πρώτα αγωνίζονταν άνδρες, τους οποίους δίδαξε ο Υπόδικος ο Χαλκιδεύς που κέρδισε, έτος 246, όταν ο Λυσαγόρας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Ο Μελανιππίδης ο Μήλιος νίκησε στην Αθήνα, έτος 231, όταν ο Πυθόκριτος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν οι Αθηναίοι πολέμησαν στην μάχη του Μαραθώνος εναντίον των Περσών, και ο Αρταφέρνης ο ανιψιός του Δαρείου και ο Δάτις ο στρατηγός, στην οποία νίκησαν οι Αθηναίοι, έτος 227 (+264= 491), όταν ο Φαινιππίδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα, στην μάχη ο ποιητής Αισχύλος συναγωνίζονταν, όταν ήταν 35 ετών.
* Όταν ο Σιμωνίδης ο παππούς του Σιμωνίδη του ποιητή, ποιητής όντας και αυτός, νίκησε τους Αθηναίους και ο Δαρείος πέθανε, ο Ξέρξης ο υιός βασίλευσε, έτος (2)26 (+264= 490), όταν ο Αριστείδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Αισχύλος ο ποιητής με μια τραγωδία πρώτος νίκησε και ο Ευριπίδης ο ποιητής γεννήθηκε, και ο Στησίχορος ο ποιητής στην Ελλάδα αφίχθη, έτος 222, όταν ο Φιλοκράτης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Ξέρξης έριξε το πλοίο στον Ελλήσποντο και τον Άθω διώρυξε, και η μάχη των Θερμοπυλών έγινε, και η ναυμαχία των Ελλήνων στην Σαλαμίνα εναντίον των Περσών, στην οποία νίκησαν οι Έλληνες, έτος 217, όταν ο Καλλιάδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν στις Πλαταιές η μάχη πραγματοποιήθηκε από τους Αθηναίους εναντίον του Μαρδονίου τον στρατηγό του Ξέρξη, στην οποία νίκησαν οι Αθηναίοι, και ο Μαρδόνιος πέθανε στην διάρκεια της μάχης και φωτιά ξέσπασε στην Σικελία από την Αίτνα, έτος 216, ἤτοι 216+264= 480, όταν ο Ξάνθιππος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Γέλων του Δεινομένους έγινε τύραννος των Συρακουσσών, έτος 215, όταν ο Τιμοσθένης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Σιμωνίδης του Λεωπρέπους ο Κείος, που βρήκε το μνημονικό σύστημα νίκησε στην Αθήνα και δίδαξε, και οι εικόνες του Αρμοδίου και Αριστογείτονος στήθηκαν, έτος 21(3), όταν ο Αδείμαντος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Ιέρων έγινε τύραννος των Συρακουσσών, έτος 208, όταν ο Χάρητος ήταν άρχοντας στην Αθήνα, ήταν και ο Επίχαρμος ο ποιητής επίσης τον ίδιο καιρό.
* Όταν ο Σοφοκλής του Σοφίλλου από τον Κολωνό νίκησε στην τραγωδία όταν ήταν 28 ετών, έτος 206 (+264= 470), όταν ο Αψηφίωνας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν στους Αιγός ποταμούς ο λίθος έπεσε, και ο Σιμωνίδης ο ποιητής πέθανε στην ηλικία των 90 ετών, έτος 205, ἤτοι 205+264= 469όταν ο Θεαγενίδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Αλέξανδρος πέθανε, ο υιός του Περδίκκας βασίλευσε στους Μακεδόνες, έτος 19(9)+264= 463, όταν ο Εύθιππος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Αισχύλος ο ποιητής, που έζησε 69 χρόνια, πέθανε στην Γέλα της Σικελίας, έτος 193, ἤτοι 193+264= 457, όταν ο Καλλέας ο πρώτος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Ευριπίδης στην ηλικία των 44 ετών, νίκησε πρώτος σε τραγωδία, έτος 1(79)+264= 443, όταν ο Δίφιλος ήταν άρχοντας στην Αθήνα, τον ίδιο περίπου καιρό με τον Ευριπίδη, ο Σωκράτης και ο Αναξαγόρας.
* Ο Αρχέλαος βασίλευσε στους Μακεδόνες μετά τον θάνατο του Περδίκκου, έτος 1(57), όταν ο Αστύφιλος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Διονύσιος έγινε τύραννος των Συρακουσσών, έτος 14(7), όταν ο Ευκτήμονας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Ευρυπίδης που έζησε για 7.. έτη, πέθανε, έτος 145+264= 409, όταν ο Αντιγένης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Σοφοκλής ο ποιητής που έζησε 92 έτη πέθανε, και ο Κύρος ανέβηκε, (έτος 143, ἤτοι 143+264= 407), όταν ο Καλλίας ο πρώτος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Τελέστης ο Σελινούντιος νίκησε στην Αθήνα, έτος 139, όταν ο Μίκων ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν οι Έλληνες που είχαν ανέβει με τον Κύρο έφτασαν, και ο Σωκράτης ο φιλόσοφος που είχε ζήσει 70 έτη, πέθανε, έτος 137, όταν ο Λάχητας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Αριστόνους .. νίκησε στην Αθήνα, έτος 135, όταν ο Αριστοκράτης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Πολύιδος ο Σηλυμβριανός νίκησε με ένα διθύραμβο στην Αθήνα, έτος 1(..), … ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Φιλόξενος ο διθυραμβοποιός πέθανε, που έζησε 55 έτη, όταν ο Πυθέας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Αναξανδρίδης ο κωμικοποιός νίκησε στην Αθήνα, έτος 113, όταν ο Καλλέας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Όταν ο Αστυδάμας νίκησε στην Αθήνα, έτος 109, όταν ο Αστείος ήταν άρχοντας στην Αθήνα, τότε κατακάηκε και ο ναός στους Δελφούς.
* Όταν η μάχη στα Λεύκτρα έγινε μεταξύ Θηβαίων και Λακεδαιμονίων, στην οποία νίκησαν οι Θηβαίοι, έτος 107, όταν ο Φρασικλείδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα, και ο Αμύντας πέθανε, και ο Αλέξανδρος ο υιός του βασίλευσε στους Μακεδόνες
* Από όταν ο Στησίχορος ο Ιμεραίος ο δεύτερος νίκησε στην Αθήνα, και οικίστηκε η Μεγαλόπολις στην Αρκαδία, έτος 10(.), όταν ο … ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Από όταν ο Διονύσιος ο Σικελιώτης πέθανε, ο υιός του Διονύσιος έγινε τύραννος, και μετά τον θάνατο του Αλεξάνδρου ο Πτολεμαίος ο Αλωρίτης βασίλευσε στους Μακεδόνες, έτος 104, επί άρχοντος Ναυσιγένους στην Αθήνα.
* Από όταν οι Φωκείς το μαντείο των Δελφών κατέλαβαν…, έτος 102, όταν ο Κηφισόδωρος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Από όταν ο Τιμόθεος που είχε ζήσει 90 έτη πέθανε, έτος. .., όταν ο … ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Από όταν ο Φίλιππος του Αμύντου βασίλευσε στους Μακεδόνες, και ο Αρτοξέρξης πέθανε, ο υιός του Ώχος βασίλευσε, έτος .., όταν ο … ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Από όταν …. νίκησε στην Αθήνα, έτος 93, όταν ο Αγαθοκλής ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Από όταν … έγινε, έτος 91, όταν ο Καλλίστρατος ήταν άρχοντας…… σοφός.. σε αυτό.
* Από όταν Καλλ.., έτος.. όταν ήταν ο … ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* …. ο Φίλιππος πέθανε ο Αλεξάνδρος βασίλευσε, έτος 72, ἤτοι 72+264= 336, όταν ο Πυθόδηλος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
* Από όταν ο Αλέξανδρος εκστράτευσε εναντίον των Τριβαλλών και των Ιλλυριών, και των επαναστατημένων Θηβαίων και την φρουρά πολιόρκησαν, επιστρέφοντας κατά κράτος κατέλαβαν και την πόλη κατέσκαψαν, έτος 71, όταν ο Ευαίνετος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
• Από της διαβάσεως του Αλεξάνδρου στην Ασία και της μάχης περί τον Γρανικό και από την μάχη της Ισσούς του Αλεξάνδρου εναντίον του Δαρείου, έτος 70, όταν ο Κτησίκλειος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
• Από όταν ο Αλέξανδρος κυρίευσε την Φοινίκη και την Κύπρο και την Αίγυπτο, έτος 69, όταν ο Νικοκράτης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
• Από την μάχη του Αλεξάνδρου εναντίον του Δαρείου, γύρω από την Άρβηλα, στην οποία νίκησε ο Αλέξανδρος, και η Βαβυλώνα αλώθηκε, και άφησε τους συμμάχους, και η Αλεξάνδρεια κτίσθηκε, έτος 68, όταν ο Νικήτας ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
• Από όταν ο Κάλλιππος την αστρολογία εξήγησε, και ο Αλέξανδρος έπιασε τον Δαρείο, τον Βήσο κρέμασε, έτος 66, επί άρχοντος Αριστοφώντος στην Αθήνα.
• Από όταν ο Φιλήμων ο κωμοδοποιός νίκησε, έτος 64, όταν ο Ευθύκριτος ήταν άρχοντας στην Αθήνα. οικίσθη ελληνική πόλη κοντά στον Τανά)
• Από την μεταλλαγή του Αλεξάνδρου και ο Πτολεμαίος κυρίευσε την Αίγυπτο, έτος 60, όταν ο Ηγήσιος ήταν άρχοντας
• Από τον πόλεμο που έγινε στην Λαμία των Αθηναίων εναντίον του Αντίπατρου, και από την ναυμαχία που έγινε από τους Μακεδόνες εναντίον των Αθηναίων κοντά στην Αμοργό, στην οποία νίκησαν οι Μακεδόνες, έτος 59, όταν ο Κηφισόφωρος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
• Από όταν ο Αντίπατρος την Αθήνα κατέλαβε και ο Οφέλας απεστάλη στην Κυρήνη από τον Πτολεμαίο, έτος 58, όταν ο Φιλοκλής ήταν στην Αθήνα.
• Από όταν ο Αντίγονος στην Ασία διάβηκε, και ο Αλέξανδρος στην Μέμφιδα θάφτηκε, και ο Περδίκκας πέθανε αφού εκστράτευσε στην Αίγυπτο, και ο Κράτερος και ο Αριστοτέλης ο σοφιστής πέθανε που έζησε 50 έτη, έτος 57, όταν ο Άρχιππος ήταν άρχοντας στην Αθήνα. Και ο Πτολεμαίος πορεύθηκε μέσα στην Κυρήνη.
• Από την κηδεία του Αντιπάτρου, την αποχώρηση του Κασσάνδρου από την Μακεδονία, και από την πολιορκίας της Κυζίκου, την οποία πολιόρκησε ο Αριδαίος, και από όταν ο Πτολεμαίος κατέλαβε την Συρία και την Φοινίκη, έτος 55, ἤτοι 55+264= 319, όταν ο Απολλόδωρος ήταν άρχοντας στην Αθήνα. Και των αυτών ετών και ο Αγαθοκλής εκλέχθηκε από τους υποστηρικτές του σαν αυτοκράτορας στρατηγός της Σικελίας.
• Από την ναυμαχία της Κλείτου και του Νικάνορος γύρω από το ιερό των Καλχηδονίων, και όταν ο Δημήτριος θέσπισε νόμους στην Αθήνα, έτος 53, όταν ο Δημογένης ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
• Από όταν ο Κάσσανδρος στην Μακεδονία κατέβηκε, και η Θήβα οικίσθηκε, και η Ολυμπιάς πέθανε, και η Κασσανδρεία κτίσθηκε, και ο Αγαθοκλής έγινε τύραννος των Συρακουσσών, έτος 52, όταν ο Δημοκλείδης ήταν άρχοντας στην Αθήνα, τότε ο Μένανδρος ο κωμοδοποιός νίκησε πρώτος στην Αθήνα.
• Από όταν ο Σωσιφάνης ο ποιητής πέθανε, που έζησε 49 έτη, έτος 49, όταν ο Θεόφραστος ήταν άρχοντας στην Αθήνα.
• Από όταν έγινε έκλειψη ηλίου, και ο Πτολεμαίος νίκ

Η εικόνα δημιουργήθηκε: By Konstantinos Stampoulis, CC BY-SA 3.0 gr, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11244442

Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς