Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας, υλοποιεί την Εξ’ αποστάσεως Επιμόρφωση “Εκπαίδευση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική & Προσανατολισμό και τη Συμβουλευτική Καριέρας (για συμβούλους – στελέχη ΣΔΕ, ΣΥΥ, ΚΕΚ, ΚΔΒΜ & εκπαιδευτικών μονάδων)” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Καριέρας.

 

 1. Περιγραφή Επιμόρφωσης___________________________

Το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα, έχει δομηθεί με βάση τις ανάγκες και τις απαιτήσεις στελεχών και επιστημόνων που επιθυμούν να απασχοληθούν ως στελέχη επαγγελματικής συμβουλευτικής & σύμβουλοι σταδιοδρομίας σε φορείς και δομές που εφαρμόζουν επαγγελματική συμβουλευτική ενηλίκων, ανέργων και νεοεισερχόμενων στην αγορά εργασίας.

           Μέσω του προγράμματος, η κατάρτιση στη συμβουλευτική που συνδέεται με τον επαγγελματικό προσανατολισμό & επαναπροσανατολισμό αναφέρεται στην υποστήριξη η οποία βοηθά το άτομο να λαμβάνει αποφάσεις σε σχέση με την εκπαιδευτική και επαγγελματική του πορεία, να σχεδιάζει και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη σταδιοδρομία του, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, και τα ενδιαφέροντά του καθώς και τις συνθήκες της αγοράς εργασίας, σε όλες τις φάσεις της εκπαιδευτικής και επαγγελματικής του διαδρομής.

           Επιπρόσθετα, μέσω πρακτικών γνώσεων (role playing, case studies κλπ), υπογραμμίζεται η ενίσχυση της προοπτικής μετάβασης των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας, η έγκυρη και περιεκτική πληροφόρηση για ειδικότητες και συνθήκες στην αγορά εργασίας για τη συγκεκριμένη ειδικότητα και η ανάπτυξη/ενίσχυση δεξιοτήτων βάσει των προσόντων, ενδιαφερόντων και αναγκών των ωφελουμένων προσαρμοσμένα στις σύγχρονες απαιτήσεις της (ψηφιακής) αγοράς εργασίας.

Στόχος Επιμόρφωσης

Υπό αυτό το πρίσμα, το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποσκοπεί μέσω των θεματικών του ενοτήτων να καταρτίσει τους εκπαιδευόμενους σε εμβαθύνσεις και δεδομένα που αφορούν σε:

 • Ειδική προσέγγιση για τη διερεύνηση των αναγκών, ικανοτήτων, δεξιοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων της ομάδας-στόχου.
 • Εξατομικευμένο επαγγελματικό προσανατολισμό/επαναπροσανατολισμό, με στόχο την καλλιέργεια ή/και ανάπτυξη τυχόν υφισταμένων επαγγελματικών δεξιοτήτων.
 • Κατάρτιση στην Επαγγελματική Συμβουλευτική με στόχο την πρόσκτηση γνώσεων για τη γόνιμη διάγνωση και σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών
 • Προσομοίωση – real case studies

Μοριοδότηση

Η συγκεκριμένη επιμόρφωση μοριοδοτείται σε Προκηρύξεις:

 1. Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Στο θεματικό αντικείμενο του Επαγγελματικού Προσανατολισμού με το μέγιστο αριθμό μορίων 3 σύμφωνα με την υπ’ αριθ. K1/122436/ 25-07-2016 απόφαση του τμήματος διοίκησης εκπαιδευτικού προσωπικού δια βίου μάθησης της γενικής γραμματείας δια βίου μάθησης.
 2. σε επιχειρήσεις, προγράμματα voucher (για ανέργους)
 3. σε Σχολές Γονέων και ΚΔΒΜ Δήμων ως Σύμβουλος Σταδιοδρομίας, Σύμβουλος Καριέρας
 4. Σημαντικό προσόν επιλογής από Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ)

Σε ποιους απευθύνεται

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αφορά άτομα που σχεδιάζουν να ασχοληθούν με τη επαγγελματική συμβουλευτική και τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Ακόμη ενδιαφέρει εκείνους που εξετάζουν νέες δυνατότητες σταδιοδρομίας ως στελέχη ΣΥΥ, ως επαγγελματικοί σύμβουλοι αλλά και σε όσους επιθυμούν μια αξιόλογη και αναγνωρισμένη επιμόρφωση από ένα ηγετικό φορέα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Παράλληλα, απευθύνεται σε μελλοντικά στελέχη που θα απασχοληθούν σε θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων, σε εκπαιδευτικούς, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, σε στελέχη και εμπλεκόμενους με τη διδασκαλία ενηλίκων σε προγράμματα δια βίου μάθησης καθώς και σε ψυχολόγους και αποφοίτους Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής – Ψυχολογίας που ενδιαφέρονται να εργαστούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Πιστοποίηση Επιμόρφωσης

Με τη ολοκλήρωση του E-learning προγράμματος παρέχεται σε όλους τους συμμετέχοντες Πιστοποίηση Επιμόρφωσης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης.

Παράλληλα, η παρακολούθηση του επιμορφωτικού προγράμματος προσμετρείται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογουμένων εκπαιδευτικών. Επίσης παρέχει πρακτικές – αξιοποιήσιμες γνώσεις σε υπάρχοντα και μελλοντικά στελέχη ΣΥΥ που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε παρόχους συμβουλευτικής ή σε συμπράττοντες φορείς (όπως ορίζει προσχέδιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ 29-64 ΕΤΩΝ ΣΕ ΚΛΑΔΟΥΣ ΑΙΧΜΗΣ » ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 1/2016) καθώς και σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να εργαστεί σε έναν από τους πιο ανερχόμενους τομείς της εκπαίδευσης.

Πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014) και έχοντας δωδεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

 1. Πρόγραμμα Επιμόρφωσης___________________________

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

 • Συμβουλευτική

Σκοπός και στόχοι της Επαγγελματικής Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στη σύγχρονη εποχή

 • Θεωρίες Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Βασικές θέσεις των ακόλουθων προσεγγίσεων:

 • Η εξελικτική θεωρία του Super
 • Η τυπολογική θεωρία του Holland
 • H θεωρία συμβιβασμού της Gottfredson
 • Η Κοινωνιογνωστική Θεωρία Σταδιοδρομίας
 • H Θεωρία Μάθησης για το Τυχαίο του Krumboltz
 • H Θεωρία Σχεδιασμού Ζωής του Savickas
 • H αφηγηματική προσέγγιση στη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης της σταδιοδρομίας
 • Αυτοαποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό σταδιοδρομίας
 • Διαχείριση Τυχαίου
 • Επαγγελματική Προσαρμοστικότητα κ.λπ.
 • Ασκήσεις ανάπτυξης δεξιοτήτων
 • Στοχευμένες Τεχνικές και Εφαρμογές συμβουλευτικής καριέρας

(σύνταξη βιογραφικού & cover letter, προετοιμασία για συνέντευξη επιλογής προσωπικού, social media & αναζήτηση εργασίας κ.α.)

 • Επαγγελματική Συμβουλευτική για μαθητές & φοιτητές
 • Σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός και πληροφόρηση
 • Δεξιότητες συμβουλευτικής για φοιτητές και σπουδαστές
 • Επανεξέταση του ρόλου του επαγγελματικού συμβούλου στη σύγχρονη εποχή
 • Αναγκαίες Δεξιότητες
 • Προσωπική & Επαγγελματική Ενδυνάμωση
 • Προσομοίωση συμβουλευτικής συνέντευξης
 • Ανατροφοδότηση από εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενους
 • Συζήτηση – Αξιολόγηση
 • Προτάσεις και ιδέες αξιοποίησης θεωρητικών προσεγγίσεων και πρακτικών στο έργο των συμβούλων στο μέλλον. Αξιολόγηση της επιμόρφωσης και αυτοαξιολόγηση. Μικροσυνεδρίες αξιολόγησης

 1. Πληροφορίες__________________________________________

Διάρκεια Επιμόρφωσης

Η χρονική διάρκεια του Επιμορφωτικού E-learning Προγράμματος, αντιστοιχεί σε 300 διδακτικές ώρες εξ’ αποστάσεως ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Επιστημονική Επιμέλεια

Δρ. Κότιος Κωνσταντίνος

Σύμβουλος Σταδιοδρομίας

Διευθύνων Σύμβουλος EMPLOY

Κόστος

Φοιτητές / Άνεργοι : 220€

Επαγγελματίες:          280€

 

 

Διαδικασία Συμμετοχής

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση του ποσού συμμετοχής, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής

Διαδικασία Πληρωμής

Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με την κατάθεση του ποσού συμμετοχής στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK 0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό EL2 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης, το οποίο αποστέλλετε στο [email protected] μόνο σε περίπτωση που σας ζητηθεί. Αν δικαιούστε μειωμένο κόστος λόγω φοιτητικής ιδιότητας ή ανεργίας, μας αποστέλλετε το αντίστοιχο αποδεικτικό (πάσο / βεβαίωση ανεργίας) μόλις ολοκληρώσετε την κατάθεση

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία_____________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.     2310.230545 | 211.7706766

 1. M.     [email protected] | U www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

 

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.