Σεμινάριο:Παράλληλη στήριξη-Αρχές, Μεθοδολογία & Εφαρμογές στην Α’ & Β’ Βάθμια Εκπαίδευση(Ηράκλειο)

Σεμινάριο:Παράλληλη στήριξη-Αρχές, Μεθοδολογία & Εφαρμογές στην Α’ & Β’ Βάθμια Εκπαίδευση(Ηράκλειο)

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα “ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ: Αρχές, Μεθοδολογία & Εφαρμογές στην Α’ & Β’ Βάθμια Εκπαίδευση“. Μέσω του προγράμματος αποσκοπεί να καταρτίσει τους συμμετέχοντες και να τους εφοδιάσει με ουσιαστικά προσόντα που θα ενισχύσουν το βιογραφικό τους αλλά και θα τους δώσουν τη δυνατότητα να εργαστούν στο ευρύτερο πεδίο της Ε.Α.Ε. βάσει και των σχετικών διατάξεων που διέπουν το ρόλο και την αποστολή των συνοδών παράλληλης στήριξης.

            H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


 

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

Το σεμινάριο επικεντρώνεται σε καίρια ζητήματα που αφορούν την Παράλληλη Στήριξη (Π.Σ) έτσι όπως εφαρμόζεται σε γενικά σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, για την εκπαίδευση μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η Παράλληλη Στήριξη – ως ένας τύπος συνδιδασκαλίας – στοχεύει στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα πλαίσια της εκπαίδευσης παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες χωρίς αποκλεισμούς. Είναι μια προσέγγιση για την αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών που έχουν διαφορετικές ικανότητες και δυνατότητες για μάθηση. Τα δημόσια γενικά σχολεία μέσω της υλοποίησης του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης καλούνται να αντιμετωπίσουν σύγχρονες ενταξιακές προκλήσεις, όπως η αύξηση των εκπαιδευτικών επιλογών για όλους τους μαθητές, η ενίσχυση της κοινωνικής συμμετοχής των παιδιών με αναπηρία, καθώς και η βελτίωση της σχολικής απόδοσης τους.

Στόχος Επιμόρφωσης

 

Στόχος της παρούσας επιμόρφωσης, είναι να ενημερωθούν οι συμμετέχοντες για σημαντικά ζητήματα που αφορούν την υλοποίηση του προγράμματος της Παράλληλης Στήριξης. Παρά τις αλλαγές και τις ρυθμίσεις που έχουν γίνει σύμφωνα με νομοθετικές παρεμβάσεις, η πλήρης φοίτηση των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στις γενικές τάξεις δεν είναι απρόσκοπτη και χωρίς δυσκολίες. Ταυτόχρονα, δύο εκπαιδευτικοί με διαφορετικές ειδικότητες συνυπάρχουν στη σχολική τάξη, σε ένα ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα χωρίς ανεπτυγμένη συνεργατική κουλτούρα. Μετά το πέρας του σεμιναρίου προσδοκάται οι επιμορφούμενοι να έχουν κατακτήσει: (α) Τον τρόπο υλοποίησης ενός συνεργατικού μοντέλου συνδιδασκαλίας όπως είναι η Παράλληλη Στήριξη, (β) τη διαχείριση, την οργάνωση και την αξιολόγηση της διδασκαλίας από τους εκπαιδευτικούς μέσα σε αυτό το πλαίσιο, (γ) το ρόλο που διαδραματίζει ο κάθε εκπαιδευτικός ξεχωριστά, (δ) συνεργατικές πρακτικές που στοχεύουν στη βελτίωση των ακαδημαϊκών και κοινωνικοσυναισθηματικών δεξιοτήτων των παιδιών, (ε) να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήσεις τους, για ζητήματα εφαρμογής της Παράλληλης Στήριξης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής εκπαίδευσης που υλοποιούν ήδη στις τάξεις τους το πρόγραμμα της Παράλληλης Στήριξης. Επίσης σε φοιτητές, αλλά και σε εκπαιδευτικούς που προσδοκούν να εργαστούν στην εκπαίδευση ως εκπαιδευτικοί της Π.Σ. και θέλουν να λάβουν σχετική επιμόρφωση. Παράλληλα, μπορούν να συμμετέχουν και άλλοι ειδικοί επιστήμονες και επαγγελματίες, οι οποίοι στηρίζουν εκτός αλλά και εντός σχολικού πλαισίου, παιδιά που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επιπρόσθετα, το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση στελεχών της εκπαίδευσης που έχουν τη γενική ευθύνη λειτουργίας της Παράλληλης Στήριξης. Τέλος και σε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες που φοιτούν σε γενικά σχολεία εντός του πλαισίου της Παράλληλης Στήριξης, για να κατανοήσουν τον τρόπο που εκπαιδεύεται το παιδί τους, αλλά και για να πάρουν ανατροφοδότηση, με σκοπό να έχουν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 100 ωρών και περιλαμβάνει (i) 15 ώρες δια ζώσης παρακολούθησης & (ii) 85 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω elearning πλατφόρμας.

 

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 

 • Θεωρητικές προσεγγίσεις & θεσμικό πλαίσιο Π.Σ.
 • Σύγχρονες τάσεις στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Χαρακτηριστικά του μοντέλου της συνδιδασκαλίας
 • Το Θεσμικό πλαίσιο στην Ελλάδα για την Παράλληλη Στήριξη

 

 • Συνδιδασκαλία
 • Η συνδιδασκαλία στις γενικές τάξεις: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
 • Τύποι της συνδιδασκαλίας
 • Η συνδιδασκαλία σε αναπτυγμένες χώρες

 • Συνεργασία εκπαιδευτικών γενικής & ειδικής αγωγής
 • Ο ρόλος του εκπαιδευτικού γενικής και ειδικής αγωγής, στα πλαίσια της Παράλληλης Στήριξης
 • Η συνεργασία των εκπαιδευτικών γενικής και ειδικής αγωγής (συνδιδάσκαλοι) στα πλαίσια της Παράλληλης Στήριξης
 • Προτάσεις και πρακτικές για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των συνδιδασκάλων

 

 • Εφαρμογή Π.Σ.
 • Πρακτικές για την αποτελεσματική εφαρμογή της Παράλληλης Στήριξης

 • Εξατομικευμένο πρόγραμμα
 • Προετοιμασία των εκπαιδευτικών για τη συνδιδασκαλία
 • Το εξατομικευμένο πρόγραμμα διδασκαλίας

 • Μέθοδος TEACCH στα πλαίσια της Π.Σ.
 • Εφαρμογή της Δομημένης προσέγγισης Διδασκαλίας (μέθοδος TEACCH) για την εκπαίδευση παιδιών που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού εντός της γενικής τάξης, από τους εκπαιδευτικούς της Παράλληλης Στήριξης.

 

 1. Πληροφορίες____________________________________________
 

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

 • Δια Ζώσης: 18-19 Νοεμβρίου 2017, 10:00 – 15:30 (15 ώρες)
 • Εξ’ αποστάσεως: 20 Νοεμβρίου- 17 Δεκεμβρίου 2017 (85 ώρες)

Χώρος Διεξαγωγής

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση

Κόστος

Προεγγραφή έως 14/11/17

 • Φοιτητές / Άνεργοι: 115€
 • Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 135€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                        145€

Διαδικασία Συμμετοχής

 

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση της προκαταβολής προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής
 4. Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου πραγματοποιείτε την εξόφληση του υπολοίπου ποσού και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας.

Διαδικασία Πληρωμής

Βήμα 1ο à Προκαταβολή: Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK 0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Μ14 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 

Βήμα 2ο à Εξόφληση: γίνεται την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, καταβάλλοντας τα υπόλοιπα δίδακτρα στη γραμματεία της επιμόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

 1. Προσκεκλημένος Επιμορφωτής__________________________

 

Δρ. Τρύφων Μαυροπαλιάς

Διδάσκων ειδικής αγωγής, Παν. Δυτικής Μακεδονίας

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Ο Τρύφωνας Μαυροπαλιάς είναι Διδάκτορας του παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης του πανεπιστημίου της Δυτικής Μακεδονίας και έχει πραγματοποιήσει μεταδιδακτορική έρευνα σε θέματα εφαρμογής ενταξιακών πρακτικών από το διεθνή χώρο. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε Ελληνικά και ξενόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, σε πρακτικά συνεδρίων και έχει συγγράψει τρεις μονογραφίες. Είναι διδάσκων της ειδικής αγωγής στο παιδαγωγικό τμήμα δημοτικής του παν. Δυτικής Μακεδονίας, επιστημονικός συνεργάτης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έχει διατελέσει σε διάφορες θέσεις στελέχους στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και έχει εργαστεί ως ειδικός παιδαγωγός σε δομές της ειδικής αγωγής. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως σε ζητήματα πολιτικής της ένταξης, στις μαθησιακές δυσκολίες και στον αυτισμό.

5. Παροχές_______________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break

 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.     2310.230545 | 211.7706766

 1. M.     [email protected] | U www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

επικοινωνείτε απευθείας με το 6940810344

 

Φιλολογικός Ιστότοπος on Facebook
Φιλολογικός Ιστότοπος

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.