Γράφει ο Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς

Μὲ τὴ λέξη βάρβαρος χαρακτήριζαν οἱ ἀρχαῖοι Ἕλληνες πάντα μὴ ὁμιλοῦντα τὴν Ἑλληνική, ἰδίως δὲ τοὺς Πέρσες καὶ τοὺς Μήδους, διότι διέφεραν ἀπὸ τοὺς ἄλλους λαοὺς πρὸ πάντων κατὰ τὴ γλῶσσα, κατὰ τὴ φωνή. Αὐτὴ τὴ γνώμη ὑποστηρίζει ὁ Στέφανος Βυζάντιος (Ἐθνικά, 158) «βάρβαρος, οὐκ ἐπὶ ἔθνους, ἀλλ’ ἐπὶ φωνῆς ἐλαμβάνετο, ὡς καὶ Ὅμηρος τοὺς Κᾶρας βαρβαροφώνους, ὡς πολεμίους τῶν Ἰώνων. εἴρηται παρὰ τοῖς νεωτέροις ἐθνικῶς, ἀφ’ οὗ Βαρβαρία. ἔστι δὲ χώρα παρὰ τὸν Ἀράβιον κόλπον Βαρβαρία, ἀφ’ οὗ καὶ Βαρβαρικὸν πέλαγος. τὸ δὲ βαρβαρικὸς οὐκ ἀπὸ τὸ Βαρβαρία, ἀλλ’ ἀπὸ τοῦ βάρβαρος. ἦν γὰρ βαρβαριακός». Βέβαια, ἡ λέξη βάρβαρος ἐχρησιμοποιήθη πρὸς διακωμῴδηση καὶ ἐνδοφυλετικῶς μεταξὺ ἑλληνικῶν διαλέκτων καὶ κατοίκων πόλεων. Ὁ φιλόσοφος Εὐστάθιος (Ὑπομνήματα εἴς τε τὴν Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν, Ι, 419) σχολιάζοντας τὴ λέξη «βαρβαροφώνων» μᾶς πληροφορεῖ ὅτι, ὅπως λένε, οἱ Ἐρετριεῖς καὶ οἱ Ἠλεῖοι διεκωμῳδοῦντο ἐξαιτίας τῆς συχνῆς χρήσης τοῦ ρ καὶ ὀνομάζονταν βαρβαρόφωνοι, ὅπως καταγράφεται σὲ ῥητορικὸ λεξικό, ἐξαιτίας τῆς πλεοναστικῆς χρήσης τοῦ ρ. Ἂν μόνοι οἱ Ἐρετριεῖς ἐχαρακτηρίζοντο βαρβαρόφωνοι γιὰ τὴ χρήση τοῦ ρ, πῶς θὰ ἔπρεπε νὰ ἀποκαλοῦνται οἱ Αἰτωλοί, οἱ ὁποῖοι ὁμιλοῦσαν «ἀλλόκοτα», δηλ., εἶχαν ἀσυνήθιστη ὁμιλία; Ὅλα αὐτὰ καταδεικνύουν τόσο τὴν διαφορὰ μεταξὺ προφορικοῦ καὶ γραπτοῦ λόγου ὅσο καὶ τὶς διαφορὲς στὴν ἐκφορὰ τοῦ λόγου μεταξὺ ἀνθρώπων ποὺ διαμένουν σὲ διαφορετικὰ διαμερίσματα καὶ ὁμιλοῦν τὴν ἴδια γλῶσσα. Αὐτὸ θυμίζει τοὺς πρωτευουσιάνους ποὺ ἀποκαλοῦν τοὺς ἐπαρχιῶτες «βλάχους» καί «ἀγκουρτζόβλαχους».
Ὅμως δὲν ἦσαν οἱ Ἕλληνες μόνο ποὺ χρησιμοποιοῦσαν τέτοιο χαρακτηρισμὸ κυρίως γιὰ τοὺς ἀλλοεθνεῖς, ἦσαν καὶ οἱ Αἰγύπτιοι καὶ οἱ Ἑβραῖοι. Ὁ Ἡρόδοτος (Β, 158) ῥητῶς γράφει γιὰ τοὺς πρώτους «βαρβάρους δὲ πάντας οἱ Αἰγύπτιοι καλέουσι τοὺς μὴ σφίσι ὁμογλώσσους». Αὐτὸς ἦτο ὁ λόγος ποὺ ὁ Νεκῶς σταμάτησε τὸ ἔργο τῆς διώρυγας, ἀφοῦ τὸ μαντεῖο ἀπεφάνθη «τῷ βαρβάρῳ αὐτὸν προεργάζεσθαι», ὅτι δηλ., ἐκτελεῖ ἕνα ἔργο πρὸς ὄφελος τοῦ βαρβάρου, ὑπονοῶντας τοὺς Πέρσες. Οἱ δεύτεροι ἀποκαλοῦν γενικὰ ὅλους τοὺς ἄλλους Goim, ἤτοι Ἐθνικούς, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τοὺς Ἕλληνες.
Μετὰ τὰ Περσικὰ ἡ λέξη ἔλαβε τὴ σημασία τῆς περιφρόνησης, τῆς ἀμαθείας, τῆς κτηνωδίας. Γιὰ τοὺς Ἕλληνες βάρβαροι πλέον ἦσαν οἱ μὴ μετέχοντες τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, χαρακτηριστικὰ τῆς ὁποίας εἶναι ἡ γλῶσσα, ἡ ἄθληση τοῦ σώματος, ἡ πνευματικὴ καλλιέργεια καὶ ἡ ἠθικὴ ἀνάπτυξη. Δὲν εἶναι περίεργο οὔτε ξενίζει τὸ γεγονὸς ὅτι οἱ Ῥωμαῖοι καλοῦσαν τοὺς ἑαυτούς τους βαρβάρους, ἕως ὅτου μεταλαμπαδεύτηκε στὴ Ῥώμη ἡ ἑλληνικὴ παιδεία. Ἀπὸ τὰ χρόνια τοῦ Αὐγούστου περιορίστηκε ὁ χαρακτηρισμὸς βάρβαρος μόνο γιὰ τὰ ἔθνη ποὺ δὲν εἶχαν ἑλληνικὴ ἢ ῥωμαϊκὴ παδεία. Βέβαια οἱ Ἕλληνες συγγραφεῖς συνέχιζαν νὰ ἀποκαλοῦν τοὺς Ῥωμαίους βαρβάρους.
Ὁ Ὅμηρος γνωρίζει βέβαια τὴ λέξη, πρᾶγμα ποὺ μᾶς ὁδηγεῖ στὸ ἀσφαλὲς συμπέρασμα ὅτι ἡ διάκριση τῆς ὑπεροχῆς τῶν Ἑλλήνων καθ’ ἑαυτούς εἶχε παγιωθῆ πολλοὺς αἰῶνες πρὸ τῶν περσικῶν πολέμων. Ὅμως αὐτὴ τὴ λέξη δὲν τὴν ἀναφέρει ἁπλὴ ἀλλὰ σύνθετη {Β867} «Νάστης αὖ Καρῶν ἡγήσατο βαρβαροφώνων». Οἱ Κᾶρες ἦτο φῦλο ποὺ κατοικοῦσε τὴ Μίλητο καὶ τὴν περιοχὴ μεταξὺ τοῦ ὄρους τῶν Φθειρῶν, τοῦ Μαιάνδρου ποταμοῦ καὶ τοῦ ἀκρωτηρίου τῆς Μυκάλης. Μυθολογικῶς γενάρχης τῶν Καρῶν εἶναι ὁ Κάρ, τέκνο τοῦ Διὸς καὶ τῆς Κρήτης, ἀδελφὸς τοῦ Λυδοῦ καὶ τοῦ Μυσοῦ. Συνεπῶς ὁ Κὰρ γνώριζε τὴν Ἑλληνική. Ἀλλὰ παραδόξως μόνο οἱ Κᾶρες ὀνομάζονται βαρβαρόφωνοι, ὄχι ὅμως οἱ ἀπόγονοι τοῦ Μυσοῦ (οἱ Λυδοὶ δὲν μνημονεύονται).
Ἐδῶ γεννᾶται τὸ ἐρώτημα: ἡ λέξη εἶναι ταυτόσημος μὲ τὰ βάρβαρος, κακοκέλαδος, κακόφωνος, κακοστομία, βαρβαροστομία, ἀγριόφωνος, ἢ ὁ ποιητὴς ἔπλασε τὴ λέξη γιὰ μετρικοὺς λόγους; Προφανῶς μόνο μία τῶν ἀνωτέρω λέξεων δύναται νὰ ἀντικαταστήση μετρικῶς τὸ βαρβαροφώνων στὸν μνημονευθέντα στίχο τῆς Ἰλιάδας, «ἀγριοφώνων». Τοῦτο ὅμως χρησιμοποιεῖ ὁ ποιητὴς {θ294} γιὰ τοὺς Σίντιες, τοὺς κατοίκους τῆς Λήμνου, καὶ μάλιστα στὴν ἴδια θέση «οἴχεται εἰς Λῆμνον μετὰ Σίντιας ἀγριοφώνους». Ὁ Ἑλλάνικος (ἀπόσπασμα 71) παραδίδει ὅτι οἱ Σίντιες ἦσαν «μιξέλληνες», ὅθεν τὸ ἀγριόφωνος δὲν ταυτίζεται μὲ τὸ βαρβαρόφωνος. Οἱ Σίντιες, βαρβαρικὸ φῦλο, ἀνεμείχθησαν μὲ ἑλληνικό, ἐνῶ οἱ Κᾶρες, ἑλληνικὸ φῦλο, ἀνεμείχθησαν μὲ βαρβάρους. Συνεπῶς, ὁ ποιητὴς κάνει ὀρθὴ χρήση τῶν λέξεων «βαρβαροφώνων» γιὰ τοὺς Κᾶρες καί «ἀγριοφώνους» γιὰ τοὺς Σίντιες καὶ γιὰ μετρικὴ ἀνάγκη. Ὁ σοφιστὴς Ἀπολλώνιος (Ὁμηρικὸν Λεξικόν, 21) ἀποφαίνεται ἐν ὀλίγοις ὅτι οἱ βαρβαρόφωνοι εἶναι «ἀκριτόφωνοι», διότι ἡ φωνή τους εἶναι συγκεχυμένη. Ὁ Σχολιαστὴς τοῦ Ὁμήρου (παλαιὰ σχόλια) ἑρμηνεύει τὸ βαρβαρόφωνον τῶν Καρῶν ὡς ἑξῆς: ὅτι ἄποικοι ὄντες τῶν Κρητῶν ἀχρήστευσαν τὴν ἑλληνικὴ ὁμιλία, ὅτι τὸ βαρβαροφωνεῖν εἶναι τὸ νὰ διδάσκονται τὴν ἑλληνικὴ βάρβαροι ποὺ ἔρχονται σὲ ἐπιμειξία μὲ Ἕλληνες, ἀλλὰ νὰ μὴν ὁμιλοῦν μὲ καθαρότητα τὴν ἑλληνική, ἢ ὅτι οἰ Κᾶρες ἦσαν «μεγαλόφωνοι». Τὸ τελευταῖο σημαίνει ἀνθρώπους ποὺ ἐκφέρουν τὸν λόγο ὑπερήφανα μὲ πολὺ ἠχηρὸ τόνο καὶ μὲ ψηλὰ τὸ μέτωπο, ὡς «ὑψαύχηνες».
Ὁ Στράβων, Γεωγραφικά (ΙΔ, 2, 28) δίνει τὴ δική του γνώμη προσθέτοντας τὴ δημιουργία τῶν γραμματικῶν ὅρων “βαρβαρισμὸς καὶ σολοικισμός” «καὶ γὰρ τοῦτο ἐπὶ τῶν κακῶς ἑλληνιζόντων εἰώθαμεν λέγειν, οὐκ ἐπὶ τῶν καριστὶ λαλούντων. οὕτως οὖν καὶ τὸ βαρβαρφωνεῖν καὶ τοὺς βαρβαροφώνους δεκτέον τοὺς κακῶς ἑλληνίζοντας. ἀπὸ τοῦ καρίζειν καὶ τὸ βαρβαρίζειν μετήνεγκαν εἰς τὰς περὶ ἑλληνισμοῦ τέχνας καὶ τὸ σολοικίζειν, εἴτ’ ἀπὸ Σόλων εἴτ’ ἄλλως τοῦ ὀνόματος τούτου πεπλασμένου».
Ὁ φιλόσοφος Εὐστάθιος, (Ὑπομνήματα εἴς τε τὴν Ὁμήρου Ἰλιάδα καὶ τὴν Ὀδύσσειαν, Ι 578-579) μνημονεύοντας τὸν Στράβωνα διατυπώνει παρόμοιες γνῶμες «ὁ δὲ Γεωγράφος παρασημειοῦται, ὅτι ἐκ τοσούτων ἐθνῶν μόνους τοὺς Κᾶρας βαρβαροφώνους ὁ ποιητὴς εἶπεν. αἰτιολογῶν αὐτὸς τὴν τοιαύτην κλῆσιν λέγει, ὡς ἐν ἐπιτόμῳ εἰπεῖν τὰ τοῦ σοφοῦ πολλά, ὅτι τὸ βάρβαρον τὰς ἀρχὰς ἐπὶ τῶν δυσεκφόρως καὶ σκληρῶς καὶ τραχέως λαλούντων, ὡς καὶ τὸ βαταρίζειν καὶ τὸ τραυλίζειν. τῶν γοῦν τραχυστομούντων ἐντεῦθεν βαρβάρων λεγομένων, ἐπειδὴ καθ’ ὅλην οἱ Κᾶρες ἐπλανήθησαν τὴν Ἑλλάδα μισθοῦ στρατεύοντες καὶ ἐγνωρίσθησαν, πυκνὸν ἦν ἐπ’ αὐτῶν τὸ βαρβαρόφωνον καὶ βαρβαρίζειν ἐκεῖθεν ἐλέγετο τὸ οἷον καρίζειν. ἐντεῦθεν δέ, φησί, κατεχρησάμεθα ἐθνικῷ κοινῷ ὀνόματι, ἀντιδιαιροῦντες βαρβάρους πρὸς Ἕλληνας οὐκέτι διὰ παχυστομίαν ἢ τραχυστομίαν καὶ ἀφυίαν φωνητικῶν ὀργάνων, ἀλλὰ κατὰ διαλέκτων ἀνομοιότητα. πρώην δὲ οὐκ ἦν τοῦτο. Θουκυδίδης οὖν φησι λέγεσθαι βαρβάρους διὰ τὸ μηδὲ Ἕλληνάς πω εἰς ὃν ἀποκεκρίσθαι ἀντίπαλον ὄνομα. ταῦτα τοῦ Γεωγράφου».

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.