Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών Easy Education, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και αδειοδοτημένο από τον ΕΟΠΠΕΠ  διοργανώνει:

Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή με έμφαση στη συνεργασία επαγγελματιών και φορέων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης διάρκειας 300 ωρών, με σκοπό την εμπλουτισμένη εκπαίδευση των διαφόρων επαγγελματιών και φορέων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε θέματα αντιμετώπισης των εκάστοτε ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.

Τo σεμινάριo αυτό οδηγεί σε Βεβαίωση μεταπτυχιακής εξειδίκευσης, αλλά και σε κατ΄επιλογιν πιστοποίηση του εκπαιδευτή στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών.

 

Το πρόγραμμα, θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό  εξ αποστάσεως ασύγχρονης και σύγχρονης τηλεκατάρτισης, η οποία περιλαμβάνει:

 1. Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού
 2. Εκπόνηση εργασιών, σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος
 3. Ζωντανές τηλεδιασκέψεις

Στόχος προγράμματος:

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να παρέχει στους εκπαιδευόμενους εκπαίδευση, κατάρτιση και εξειδίκευση σε θέματα ειδικής αγωγής. Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα έχουν αναπτύξει γνώσεις και ικανότητες που χρειάζονται, ώστε να ανταποκρίνονται με επάρκεια στο ρόλο του σύγχρονου εκπαιδευτή, επαγγελματία και θεραπευτή ειδικής αγωγής .

 

Το σεμινάριο απευθύνεται:

 1. σε οποιονδήποτε ενδιαφερόμενο για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση.
 2. σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, νηπιαγωγούς, νηπιοβρεφοκόμους, ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ειδικό βοηθητικό προσωπικό καθώς και άλλους ειδικούς που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική και θεραπευτική διαδικασία (Πτυχιούχοι: ΑΕΙ Παιδαγωγικών τμημάτων, Καθηγητικών σχολών, ΤΕΙ: Κοινωνικής Εργασίας, Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Νοσηλευτικής, ΙΕΚ: Ειδικής Προσχολικής Αγωγής, Νοσηλευτικής και συναφών ειδικοτήτων Ειδικής Αγωγής).
 3. σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αντίστοιχων ειδικοτήτων.
 4. σε γονείς με ή χωρίς παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
 5. σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότησηγια την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. ΙΕΚ).

Γιατί να το παρακολουθήσω:

 1. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ με θέμα: «Απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)», σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής, Δραστηριοτήτων, Δημιουργίας και Έκφρασης ή Προσχολικής Αγωγής για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες).
 2. Το σεμινάριο μοριοδοτείται με το μέγιστο αριθμό μορίων (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ με θέμα: «Καθορισμός Κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγησης και επιλογής, των με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ΟΑΕΔ» (Αρ. Φύλλου 1961/30-06-2016), σε ειδικότητες αντίστοιχης θεματικής με θέματα ειδικής αγωγής (π.χ. Προσχολικής Αγωγής).
 3. Το σεμινάριο οδηγεί σε κατ΄επιλογιν πιστοποίηση του εκπαιδευτή στην ανίχνευση μαθησιακών δυσκολιών.
 4. Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε εκπαιδευτικούς που θέλουν να δουλέψουν σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), σε Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ), σε τμήματα ένταξης, προγράμματα παράλληλης στήριξης, πρώιμης παρέμβασης και παροχής διδασκαλίας στο σπίτι, αλλά και σε όλους τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
 5. Το σεμινάριο παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις σε ψυχολόγους, παιδοψυχίατρους, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές και όλους τους επαγγελματίες και θεραπευτές που εμπλέκονται στο χώρο της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 6. Το σεμινάριο εξασφαλίζει ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτημα για απασχόληση σε Ιδιωτικούς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς (Κολλέγια, ΚΕΣ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Φροντιστήρια, ΚΔΒΜ, ΚΕΣ) και σε ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους (κέντρα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας κ.ά.).

Επιπλέον, η παρακολούθηση του προγράμματος αναμένεται να ωφελήσει τους συμμετέχοντες, τόσο γνωστικά όσο και επαγγελματικά. Συγκεκριμένα, όλοι όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα αναμένεται:

 1. Να έχουν αποκτήσει γνώση του ρόλου των διαφόρων επαγγελματιών και φορέων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης.
 2. Να έχουν κατανοήσει τις μεθόδους διαχείρισης των εκάστοτε ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών από τον καθένα επαγγελματία.
 3. Να έχουν αποσαφηνίσει το ρόλο του ΚΕΔΔΥ και διαφόρων φορέων στην αντιμετώπιση των εκάστοτε ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών.
 4. Να χρησιμοποιούν αποτελεσματικές μεθόδους προσέγγισης των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε Δομές μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά και στον εργασιακό τους χώρο.
 5. Να έχουν συνειδητοποιήσει την αξία της διεπιστημονικής συνεργασίας όλων των ειδικών, αλλά και της εμπλοκής των γονιών στην εκπαιδευτική και θεραπευτική διαδικασία.
 6. Να έχουν αποκτήσει αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, επικυρωμένα με Βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω θεματικές ενότητες:

ü Εισαγωγή στην Ειδική Αγωγή

ü Ειδική Ενταξιακή Αγωγή και Εκπαίδευση

ü Νομοθετικό πλαίσιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

ü Εκπαιδευτικοί γενικής και ειδικής αγωγής

ü Λειτουργία Κέντρων Διαφοροδιάγνωσης Διάγνωσης και Υποστήριξης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών (ΚΕΔΔΥ)

ü Ρόλος του εργοθεραπευτή

ü Ρόλος του λογοθεραπευτή

ü Ρόλος του φυσικοθεραπευτή

ü Ρόλος του ψυχολόγου-παιδοψυχίατρου

ü Εναλλακτικές βιωματικές θεραπείες (μουσικοθεραπεία, δραματοθεραπεία, εικαστική θεραπεία)

ü Εκπαιδευτικοί, γονείς και παιδιά με ΕΑ-Διεπιστημονική συνεργασία

ü  Συμβουλευτική γονέων παιδιών με ειδικές ανάγκες

Διδάσκοντες:

-Χριστίνα Κωφίδου

Πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας και Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής

Κάτοχος Μεταπτυχιακού στην Ειδική (Ενιαία) Εκπαίδευση, τη Γνωστική και Κινητική Ανάπτυξη και τη Συστηματική Φιλοσοφία

Υποψήφια Διδάκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής

Πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων, Ερευνήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Γνώση Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών, Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, Σύστηματος γραφής και ανάγνωσης Braille.

Μέλος στο Μητρώο Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ, στο Μητρώο Φιλολόγων, στο Μητρώο Εκπαιδευτών – Επιμορφωτών του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΚΑΝΕΠ/ΓΣΕΕ), στο Μητρώο επιμορφωτών των προγραμμάτων Διά Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στο Μητρώο Επιστημονικών Συνεργατών του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ (Μ.Ε.Σ.ΙΝ.Ε.), στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), στο Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση του ΟΑΕΔ (ΛΑΕΚ) και στο Μητρώο Συνεργατών του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΚΕΠ).

-Δρ. Ειρήνη Αναγνώστου – Κελεπούρη  

Διδάκτωρ του Τμήματος Εξελικτικής και Σχολικής Ψυχολογίας του Α.Π.Θ

Υπ. Μεταπτυχιακού στην Δημόσια Διοίκηση- με κατεύθυνση στην Εκπαιδευτική Διοίκηση ( στο Παν. Νεάπολις Πάφου, Κύπρο).

Σχολική Ψυχολόγος στο ειδικό σχολείο Βέροιας

Προϊσταμένη στο ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ημαθίας

Συνεργάτης της Αμερικανικής Ένωσης Ψυχολόγων

Πιστοποιημένη Ψυχολόγος της Βρετανικής Ένωσης Ψυχολόγων

Ιδρυτικό μέλος και Επιστημονική Συνεργάτης της ΑΝΑΣΑ

Ιδρυτικό μέλος και Επιστημονική Σύμβουλός του Μ.Αμ.Α Ημαθίας

Υπεύθυνη του Συμβουλευτικού Κέντρου Για Γονείς και Εφήβους- Νέους της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού του Δήμου Βέροιας.

Κάτοχος μεταπτυχιακού στον τομέα της Εκπαίδευσης και Ψυχολογίας του παιδιού, με ειδικότητες στις μαθησιακές δυσκολίες ( Sp. Diploma) και στην ειδική εκπαιδευτική αγωγή- αυτισμός ( M.A.), στο ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΠΑΝ. ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

 

 Επιλογή καταρτιζομένων:

 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας (με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης)

Με το πέρας του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωσης Μεταπτυχιακής Εξειδίκευσης με τίτλο: «Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή: Συνεργασία επαγγελματιών και φορέων ειδικής αγωγής και εκπαίδευση»
 • Συνοδευτικό έντυπο europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, αποδίδοντας και τις ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες ECVET.
 • Λόγω της υιοθέτησης του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευση από μέρους μας αποδίδεται και επιπρόσθετο έντυπο αναλυτικής πορείας του καταρτιζομένου κατά την διάρκεια του προγράμματος σπουδών που έχει επιλέξει (αναλυτική Βαθμολογία & σχολιασμός απόδοσης από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου)
 • Παρακολούθηση εντελώς ΔΩΡΕΑΝ μοριοδοτούμενου επιμορφωτικού σεμιναρίου 100 ωρών στην Οργάνωση και τον Σχεδιασμό Διδασκαλίας σε ενήλικους και ανήλικους εκπαιδευομένους.

Τιμολογιακή Πολιτική:

 • Το αρχικό κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 430€ με 2 δόσεις
 • Με προεξόφληση των διδάκτρων το κόστος ανέρχεται στα 385€
 • Για κατόχους κάρτας ανεργίας και για φοιτητές το κόστος ανέρχεται στα 385€ με 2 δόσεις
 • Για ΑΜΕΑ το κόστος ανέρχεται στα 370€ με 2 δόσεις
 • Για group5+ (από 5 άτομα και πάνω) το κόστος ανέρχεται στα 290€

Δικαιολογητικά αίτησης συμμετοχής:

 • Αίτηση ηλεκτρονικά στο: www.easy-education.gr
 • Απλή φωτοτυπία ταυτότητας
 • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα
 • Αποδεικτικό κατάθεσης διδάκτρων ή προκαταβολής
 • Αντίστοιχο δικαιολογητικό για κάθε κατηγορία ειδικής έκπτωσης

ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΕΔΩ

Περίοδος αιτήσεων:

 Εγγραφές έως και 23/04/2017

 Έναρξη επόμενου τμήματος 26/04/2017

 

Τρόπος & τόπος υποβολής δικαιολογητικών:

 1. Ηλεκτρονικά σκαναρισμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]
 2. Αποστολή φακέλου με τα δικαιολογητικά στην διεύθυνση: EASY-EDUCATION,ΕΛΗΑΣ 1, 59100, ΒΕΡΟΙΑ, 23310-22004
 3. Αποστολή δικαιολογητικων μέσω FAX: 2311112908

Καταβολή Διδάκτρων:

Τράπεζα πειραιώς

Δικαιούχος Λογαριασμού: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

Αριθμός Λογαριασμού: GR 07 0172 2430 0052 4306 3022 541

Κωδικός έργου: ΜΕΕΑ001

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναφέρεται οπωσδήποτε ο Κωδικός έργου καθώς και το ονοματεπώνυμο του καταθέτη.

Πληροφορίες:

Βέροια,Εληάς 1 Όροφος 1ος, Καπετάν Άγρα 6 ισόγειο

Τηλ: 23310 70102,

www.easy-education.gr,

Υπ. Σπουδών: Μουρτζίλας Γ. Νικόλαος

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00 π.μ – 21:00 μ.μ

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.