Ἀφιερωμένο στὸν Κωστὴ Παλαμᾶ

Πρόσκληση γιὰ ὑποβολὴ ἀνακοινώσεων

Ἡ Ἑλληνικὴ Ἑταιρεία Ὁρολογίας (ΕΛΕΤΟ), σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν (ἘΚΠΑ), τὸ Ἀριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κπ), τὸ Τεχνικὸ Ἐπιμελητήριο Ἑλλάδας (ΤΕΕ), τὸν Ἑλληνικὸ Ὀργανισμὸ Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τὸν Ὀργανισμὸ γιὰ τὴν Διάδοση τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας (ΟΔΕΓ) καὶ ἄλλους φορεῖς ποὺ θὰ ἀνακοινωθοῦν στὴν ἱστοσελίδα τοῦ Συνεδρίου, διοργανώνει τὸ 11ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία». Τὸ Συνέδριο θὰ διεξαχθεῖ στὴν Ἀθήνα στὶς 9‑11 Νοεμβρίου 2017.

Σκοπὸς τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ παρουσίαση ἀφενός τῆς σημερινῆς κατάστασης τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας στὴν ὁρολογική της διάσταση καὶ ἀφετέρου μεθόδων, πρακτικῶν καὶ ἐργαλείων τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης τῆς Ὁρολογίας καὶ τῆς ἐφαρμογῆς τους στὴν Ἑλληνικὴ Γλῶσσα – μονογλωσσικὰ καὶ/ἢ διαγλωσσικὰ – γιὰ τὴν προώθηση τῆς ὁρολογικῆς ἔρευνας καὶ τὴν συμβολὴ στὸν σύγχρονο ὁρολογικὸ ἐμπλουτισμὸ τῆς Ἑλληνικῆς Γλώσσας.

Θεματολόγιο τοῦ Συνεδρίου:

1. Γλωσσολογικὲς–ὀντολογικὲς ἀρχὲς Ὁρολογίας

Ἀρχὲς τῆς γλώσσας καὶ τῆς λογικῆς ποὺ υἱοθετοῦνται, διατυπώνονται καὶ ἐφαρμόζονται στὴν Ὁρολογία. Ἡ ὁρολογία ὡς διεπαφὴ ἀνάμεσα στὴν γλῶσσα καὶ στὴν γνώση. Μέθοδοι, μηχανισμοὶ καὶ κανόνες ὁροδοσίας ποὺ προκύπτουν ἀπὸ τὴν ἐνδογλωσσική ἢ τὴν διαγλωσσικὴ ἐξέταση κατασημάνσεων (ὅρων καὶ ὀνομάτων) καὶ ὁρισμῶν ἐννοιῶν. Θεωρητική, συγχρονικὴ καὶ/ἢ διαχρονικὴ ἐξέταση ὅρων σὲ μονογλωσσικὸ καὶ/ἢ πολυγλωσσικὸ περιβάλλον.

2. Διδακτικὴ καὶ Ὁρολογία 

Διδακτικὴ τῆς Ὁρολογίας. Προπτυχιακὰ καὶ μεταπτυχιακὰ μαθήματα καὶ/ἢ σεμινάρια Ὁρολογίας. Μαθησιακὰ θέματα Ὁρολογίας. Ὁρολογικὲς πλευρὲς τῆς διδασκαλίας μαθημάτων εἰδικῶν θεματικῶν πεδίων. Ἔννοιες καὶ ὅροι τῆς Διδακτικῆς.

3.Ὁρολογία συγκεκριμένων θεματικῶν πεδίων – Λεξικογραφικὲς καὶ ὁρογραφικὲς μελέτες

Συγχρονικὴ καὶ καὶ/ἢ διαχρονικὴ θεώρηση ὁρολογίων καὶ ὁρολογικῶν προβλημάτων συγκεκριμένων θεματικῶν πεδίων. Συστήματα ὅρων σὲ συγκεκριμένα θεματικὰ πεδία σὲ σχέση μὲ ἀντίστοιχα συστήματα ἐννοιῶν. Λεξικογραφικὲς καὶ ὁρογραφικὲς μελέτες σὲ συγκεκριμένα θεματικὰ πεδία.

4. Ὁρολογικοὶ πόροι 
Εἰδικὰ ἑρμηνευτικὰ ἢ πολύγλωσσα λεξικά, ἔντυπα ἢ ἠλεκτρονικά, τοπικὰ ἢ ἐπιγραμμικά/διαδικτυακά. Ὁρολογικὲς συλλογὲς ἢ βάσεις ὅρων ποὺ περιέχουν κατασημάνσεις, ὁρισμοὺς ἐννοιῶν καὶ ἄλλες ὁρολογικὲς πληροφορίες. Σώματα εἰδικῶν κειμένων καὶ διάθεσή τους γιὰ ἔρευνα καὶ ὑποστήριξη ὁρολογικῶν πόρων. Ἐφαρμογὴ τῶν νέων τεχνολογιῶν στὴν ὁρολογικὴ πράξη καὶ στὴν παροχὴ ὁρολογικῶν ὑπηρεσιῶν.

5. Τυποποίηση ὁρολογίας 

Ἐνδογλωσσικὴ ἐπικύρωση καὶ τυποποίηση ὅρων μὲ καθιέρωση προτιμώμενων καὶ ἀποδεκτῶν ὅρων ὡς ἔγκυρων ὅρων. Διεθνοποίηση ἐννοιῶν καὶ διαγλωσσικὴ ἀντιστοίχιση, ἐπικύρωση καὶ τυποποίηση τῶν ἰσοδύναμων ὅρων. Προτάσεις ὅρων γιὰ ἐπικύρωση καὶ τυποποίηση. Τυποποίηση κειμένων εἰδικῶν γλωσσῶν.

6. Ὁρολογία καὶ μετάφραση

Ὁ ρόλος τῶν ὅρων στὴν θεωρία καὶ πράξη τῆς μετάφρασης. Ἐφαρμογὴ τῶν ἀρχῶν τῆς Ὁρολογίας στὴν μετάφραση. Ἡ ἐννοιοστρεφὴς διαγλωσσικὴ ἀντιστοίχιση καὶ «ἰσοδυναμία» ὅρων μεταξὺ πρωτοτύπου καὶ μεταφράσματος ἔναντι τῆς λεξιστρεφοῦς «μετάφρασης» ὅρων. Ἡ μετάφραση μὲ τὴν βοήθεια ὁρολογικῶν πόρων ἀπὸ τὸ Διαδίκτυο. Ἔννοιες καὶ ὅροι τῆς μεταφρασεολογίας.

7. Διάχυση καὶ χρήση τῶν ὅρων – Ὁρολογικὴ πολιτικὴ καὶ ρύθμιση

Τρόποι καὶ μέσα διάδοσης εἰδικῶν ὅρων καὶ ὁρολογίων. Ἐνδοπεδιακὰ καὶ διαπεδιακὰ ζητήματα ὁρολογικῆς ἐνημέρωσης. Ρυθμιστικὰ ἐργαλεῖα ὁρολογικῆς πολιτικῆς (δημοσιεύματα, νομοθετήματα, προδιαγραφές, πρότυπα).

8. Δραστηριότητα φορέων καὶ ὀργάνων Ὁρολογίας – Τὸ Ἑλληνικὸ Δίκτυο Ὁρολογίας (ΕΔΟ)

Δραστηριότητες παραγωγῆς, συλλογῆς, ἐπεξεργασίας, δημοσιοποίησης καὶ διάθεσης ὅρων καὶ παροχῆς ὁρολογικῶν ὑπηρεσιῶν ἀπὸ ἐθνικούς, περιφερειακοὺς καὶ/ἢ παγκόσμιους φορεῖς καὶ ὄργανα (ὀργανισμούς, ἑταιρεῖες, ἑνώσεις, ἐπιτροπές, ὁμάδες). Διοργανώσεις ἐκδηλώσεων Ὁρολογίας. 

Θὰ περιληφθεῖ εἰδικὴ συνεδρία γιὰ τὸ Ἑλληνικὸ Δίκτυο Ὁρολογίας (ΕΔΟ), τὴν ἀνάπτυξή του καὶ τὶς δραστηριότητές του.

Γλῶσσες:

Ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ Συνεδρίου εἶναι ἡ ἑλληνικὴ καὶ ἡ ἀγγλική.

Κρίσιμες ἡμερομηνίες:

Ὑποβολὴ περιλήψεων ὡς τὶς: 30 Μαρτίου 2017
Κρίση τῶν περιλήψεων ὡς τὶς: 30 Ἀπριλίου 2017
Ὑποβολὴ πλήρων κειμένων ὡς τὶς: 30 Ἰουνίου 2017

Περιλήψεις καὶ κείμενα:

Οἱ εἰσηγητὲς ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ παρουσιάσουν ἀνακοίνωση στὸ συνέδριο θὰ ὑποβάλουν περίληψη σὲ δύο ἠλεκτρονικὰ ἀντίγραφα τῆς μορφῆς .doc (κείμενο Word συμβατὸ μὲ τὴν ἔκδοση MS Office 2000/2003) σὲ μία ἀπὸ τὶς ἐπίσημες γλῶσσες τοῦ συνεδρίου, μὲ ἔκταση τὸ λιγότερο 200 καὶ τὸ πολὺ 300 λέξεις. 

Στὸ ἕνα ἀπὸ τὰ ἀντίγραφα τῆς περίληψης θὰ πρέπει νὰ ἀναγράφονται :

α) ὁ υπέρτιτλος: 11ο Συνέδριο «Ἑλληνικὴ Γλῶσσα καὶ Ὁρολογία», Ἀθήνα, 9–11 Νοεμβρίου 2017, 
β) ὁ τίτλος τῆς ἀνακοίνωσης
γ) ἡ θεματικὴ ἑνότητα στὴν ὁποία ἐντάσσεται ἡ ἀνακοίνωση καὶ
δ) τὰ στοιχεῖα (ὀνοματεπώνυμο, ἰδιότητα, ταχ. διεύθυνση, τηλέφωνο, τηλεομοιότυπο, ἠλ-διεύθυνση) τοῦ συγγραφέα ἢ τῶν συγγραφέων.

Στὸ ἄλλο ἀντίγραφο θὰ ἀναγράφονται μόνο τὰ α), β) καὶ γ).

Τὰ δύο ἠλεκτρονικὰ ἀντίγραφα τῆς περίληψης πρέπει νὰ σταλοῦν μὲ τὸ ἠλεκτρονικὸ ταχυδρομεῖο, ὡς συνημμένα, στὴν διεύθυνση: [email protected] ἐντὸς τῆς παραπάνω προθεσμίας.

Μετὰ τὴν κρίση τῶν περιλήψεων ἀπὸ τὴν Ἐπιστημονικὴ Ἐπιτροπὴ τοῦ Συνεδρίου, οἱ συγγραφεῖς ποὺ θὰ ἐπιλεγοῦν θὰ λάβουν εἰδικὲς προδιαγραφὲς γιὰ τὴν σύνταξη τῶν πλήρων κειμένων τῶν ἀνακοινώσεών τους.

Πληροφορίες:

Γραμματεία τοῦ Συνεδρίου: τηλ. +30 210 9323243, +30 6977529164, ἠλ-ταχ. [email protected].

Ὀργανωτικὴ Ἐπιτροπὴ: τηλ. +30 6974321009, ἠλ-ταχ.[email protected] 

Ἱστότοπος: http://www.eleto.gr/gr/Conference11.html

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.