Το έμβασμα

Το έμβασμα

Ευρισκόμεθα εν έτει 1980

Είμαι προ πολλού φοιτητής εις Θεσσαλονίκην και οι γονείς μοι εμβάζωσι μηνιαίως επτά ποθητάς χιλιάδας δραχμάς δια να σιτισθώ, να πληρώσω το ενοίκιον, τον λογαριασμόν ύδατος και δια να φάγω μίαν μερακλίδικην μπουγάτσαν τα Σάββατα εις τον πυρετόν της ψυχαγωγικής κρεπάλης !

Πλην όμως, εγώ είχον προ πολλού απωλέσει το κοντρόλ, καθότι ηγόραζον σωρηδόν δίσκους βινυλίου των διακοσίων δραχμών έκαστος και περιερχόμην εις μέθεξιν με άσματα ως το Machine head ή το Stairway to Heaven και είχον μετατρέψει την γκλάβαν μου εις αχταρμάν και μαρέγγαν εκ της σεισμικής κοπανήσεως ολημερίς έως λιμνώδους εφυδρώσεως. Ενίοτε δε προσωμοίαζον εαυτόν ως τον Τζήμιον τον Χεντρίξιον παίζων εικονικήν ηλεκτρικήν φαντασμικήν κιθάραν.

Τα οφειλόμενα ενοίκια είχον φτάσει τα τρία και ο σπιτονοικοκύρης απειλούσεν να με εξώσει και αυτό ήτο το ολιγότερον κακόν, καθότι το φρικτότερον ήτο η έλλειψις στέγης δια τα λατρευτά μου βινύλια.
Οι λογαριασμοί ΔΕΗ είχον φτάσει αθροιστικώς εις ποσόν μετά των οφειλών, ωσάν να διέμενον ανάπτων καθ΄εκάστην αντιαεραπορικούς προβολείς. Μίαν δε των ημερών, ορώ υπάλληλον κρατικώς ευτραφήν, να αποπειράται διακοπήν εις το ωρολόγιον !
Τον παρακαλώ γονυπετής να μη μου το κάμνει αυτό, διότι διαβάζω ο κακομοίρης και γιατί τάχα μου η πλύστρα μήτηρ δεν μοι έστειλεν το έμβασμα !

Μεταμεληθείς δια την κατάχρησιν των προηγουμένων εμβασμάτων αποφασίζω να εξοικονομήσω χρήματα, πωλών έμπροσθεν της φοιτητικής εστίας τις σκαρταδούρες βινύλια τα οποία δεν ηκούοντο με τίποτα ! Την πρώτην των ημερών υπέστην και τον χλευασμόν των Κνιτών συμφοιτητών αλλά μηκέτι αποκάλυψον τον πραγματικόν λόγον, λέγων ότι το κάμνω δια την κοινωνιολογήν μελέτην του επαχθούς καπιταλιστικού εμπορίου !
Ολάκερην δε ημέραν δεν κατόρθωσα να πωλήσω ειμή ένα βινύλιον ξεφτιλοειδές το οποίον επιγράφετο «ροκάκια και άλλα»

Την ιδίαν εποχήν, ο εμός πατήρ εσυνταξιοδοτείτο, λαμβάνων το εφάπαξ του. Αποφασίζει να μου στείλει έμβασμα με τριπλάσιον ποσόν του συνήθους, καθότι ως είπεν γλυτώνει τοιουτοτρόπως τα έξοδα των εμβασμάτων ! Προσήλθον πετώντας εις τα ΕΛΤΑ και εξελθών μετά του σωτηρίου ποσού ησθάνθην κραταιός και πάλιν. Επιδεικτικώς επλήρωσον τον σπιτονοικοκύρην, λέγοντάς του, ότι δεν με εμπνέει η θέα του διαμερίσματος και σκέπτομαι άλλο με θέα θάλασσα !

Πλην όμως το ποσόν εξηντλήθη ταχέως, αν και αραίωσα τα LP και ηγόραζον ενίοτε κανα σαρανταπενταράκιον. Έτσι είμεθα εμείς οι Έλληνες, ζώμεν δια την σήμερον γλεντώντες ως οι Σουλιώτισσες δια το αύριον !
Δια τον λόγον αυτόν, αισθάνομαι γνήσιον Ελληνικόν τέκνον, αυθεντικόν κύτταρον του ενδόξου ημών γένους !

Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης
Διευθύνω τα φροντιστήρια «Πράξις γκρουπ» στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναζητώ τρόπους που εμπνέουν στους μαθητές το όραμα.Πιστεύω, ότι δεν φτάνει να κάνεις καλό μάθημα, αλλά πρέπει να εφευρίσκεις διαρκώς νέες ιδέες για να ενθαρρύνεις στη γνώση και να προτρέπεις στην επιτυχία.Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιείς τότε, είναι και γνώσεις αλλότριων – φαινομενικά κλάδων. Θήτευσα και μυήθηκα στο παρελθόν στον ημιεπαγγελματικό κινηματογράφο ταινιών μικρού μήκους, καθώς και στην καλλιτεχνική φωτογραφία.Σε αμφότερα τα μέσα ευοδώθηκαν οι επιδόσεις μου σε βαθμό που μου άφησαν εμπειρία ικανοποιητική για να διευθύνω σκηνοθετικά μία παρουσίαση επαγγελματικού προσανατολισμού. Πιστεύω, ότι καλύτερα απ΄όλους μπορούν να χαράξουν το όραμα στους νέους αυτοί, που ζουν καθημερινά μαζί τους και διαθέτουν το απαραίτητο ταλέντο.

Διευθύνω τα φροντιστήρια «Πράξις γκρουπ» στο Παλαιό Φάληρο Αττικής. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναζητώ τρόπους που εμπνέουν στους μαθητές το όραμα.Πιστεύω, ότι δεν φτάνει να κάνεις καλό μάθημα, αλλά πρέπει να εφευρίσκεις διαρκώς νέες ιδέες για να ενθαρρύνεις στη γνώση και να προτρέπεις στην επιτυχία.Ανάμεσα στις μεθόδους που χρησιμοποιείς τότε, είναι και γνώσεις αλλότριων – φαινομενικά κλάδων. Θήτευσα και μυήθηκα στο παρελθόν στον ημιεπαγγελματικό κινηματογράφο ταινιών μικρού μήκους, καθώς και στην καλλιτεχνική φωτογραφία.Σε αμφότερα τα μέσα ευοδώθηκαν οι επιδόσεις μου σε βαθμό που μου άφησαν εμπειρία ικανοποιητική για να διευθύνω σκηνοθετικά μία παρουσίαση επαγγελματικού προσανατολισμού. Πιστεύω, ότι καλύτερα απ΄όλους μπορούν να χαράξουν το όραμα στους νέους αυτοί, που ζουν καθημερινά μαζί τους και διαθέτουν το απαραίτητο ταλέντο.