Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιστημονικό σεμινάριο “Σχολική Ετοιμότητα & Ανάπτυξη Δεξιοτήτων” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Εκπαίδευσης & της Διδασκαλίας.

            H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


 

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

Το σεμινάριο αυτό αναφέρεται σε μια ευρεία έννοια της σχολικής ετοιμότητας και εστιάζει στις τρεις διαστάσεις που την ορίζουν: (α) στη σχολική ετοιμότητα των παιδιών, (β) στην ετοιμότητα των σχολείων για τα παιδιά («έτοιμα σχολεία») και (γ) στην ετοιμότητα της οικογένειας για τη μετάβαση του παιδιού στο Δημοτικό σχολείο.

                  Η σχολική ετοιμότητα εξετάζεται σε βάθος ως ο βαθμός προετοιμασίας ενός παιδιού που του επιτρέπει (ή όχι) να πετύχει στο σχολείο γνωστικά, κοινωνικά και συναισθηματικά. Στην πορεία της ανάπτυξης του θέματος, με την παρουσίαση και συζήτηση των σύγχρονων δεδομένων της εκπαιδευτικής έρευνας, αποδομείται η μέχρι σήμερα επικρατούσα αντίληψη ότι η σχολική ετοιμότητα συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με την καλή προετοιμασία και ευχέρεια των παιδιών στη γλώσσα, τα μαθηματικά και τις επιστήμες. Στη συνέχεια, γίνονται διασυνδέσεις και προσφέρονται πρακτικά παραδείγματα για το πώς οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά προς την κατεύθυνση της κατάκτησης της σχολικής ετοιμότητας. Πιο συγκεκριμένα, εξετάζονται λεπτομερώς οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που πρέπει να λαβαίνουν χώρα στην τάξη για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων: της γλωσσικής ανάπτυξης, της λεπτής κινητικότητας, της πρώτης γραφής, της ανάπτυξης της σκέψης (thinking skills), του αυτοελέγχου, της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής ανάπτυξης.

                  Παρατίθεται προς συζήτηση, η Δήλωση περί σχολικής ετοιμότητας της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για ένα Κόσμο Κατάλληλο για τα Παιδιά (World Fit for Children, 2002), στην οποία αναδεικνύονται ως κυρίαρχα συστατικά της ολιστικής ανάπτυξης του παιδιού η φροντίδα, η ασφάλεια και το περιβάλλον που βρίθει από ερεθίσματα.

                  Ακολούθως, αναδεικνύεται ο ρόλος των γονέων ως συμμέτοχων στην ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας του παιδιού τους, παρουσιάζεται η κυρίαρχη τάση, στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα, για «έτοιμα σχολεία» και προσφέρονται οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου. Τέλος, συνεξετάζονται οι παιδαγωγικοί όροι «ομαλή μετάβαση» και «σχολική ετοιμότητα», κατά τρόπον ώστε να αναδειχθεί η πλευρά της σχολικής ετοιμότητας ως βιωματικής διαδικασίας, η οποία αρχίζει στο Νηπιαγωγείο, βρίσκεται σε εξέλιξη όταν το παιδί μεταβαίνει στο Δημοτικό σχολείο και συνεχίζει να εξελίσσεται στα πλαίσια αυτού (Kammermeyer, 2000; Faust-Siehl & Speck-Hamdan, 2001).

Στόχος Επιμόρφωσης

 

Στόχος αυτού του σεμιναρίου είναι παρουσιάσει τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα για την πολυδιάστατη φύση της σχολικής ετοιμότητας μέσα σε ένα πλαίσιο απόλυτα κατανοητό, που θα συνδεθεί με τη δουλειά των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας μέσα στην τάξη, των γονέων μέσα στο περιβάλλον της οικογένειας αλλά και των εκπαιδευτικών του Δημοτικού σχολείου, που θα υποδεχθούν τα παιδιά στην Α’ τάξη.

                  Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα δοθούν απαντήσεις σε πολλά ερωτήματα, σημαντικότερα των οποίων είναι:

 • Ποια είναι τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα για να ορίσουμε τη σχολική ετοιμότητα;
 • Γιατί είναι σημαντική η σχολική ετοιμότητα;
 • Με ποιους τρόπους θα υποστηρίξουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας τα παιδιά για να ετοιμαστούν σωστά για το Δημοτικό σχολείο; Πού πρέπει να εστιάσουν τις προσπάθειές τους; Ποιες δεξιότητες πρέπει να αναπτύξουν τα παιδιά;
 • Ποια είναι τα «σχολεία φιλικά προς τα παιδιά» (Child-Friendly Schools) και πώς συνδέονται με τη σχολική ετοιμότητα των παιδιών;
 • Πώς μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς στο σπίτι; Πόσο σημαντική είναι η συνεργασία σχολείου-οικογένειας προς αυτή την κατεύθυνση;
 • Τι σημαίνει «ετοιμότητα των σχολείων για τα παιδιά»; Ποιες είναι οι προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου;
 • Ποιος είναι ο ρόλος της οικολογικής προσέγγισης της «ομαλής μετάβασης», στη συζήτηση για τη σχολική ετοιμότητα;

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους για τη σημαντικότητα της σχολικής ετοιμότητας και τους τρόπους με τους οποίους συνδέεται με τη μελλοντική εκπαιδευτική πορεία των παιδιών, την καθημερινότητα των οικογενειών και την αποτελεσματικότητα των σχολείων. Τέλος, απευθύνεται σε γονείς που θέλουν να κατανοήσουν τις πραγματικές διαστάσεις του τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα, να μάθουν πώς οι ίδιοι μπορούν να λάβουν έναν πιο υποστηρικτικό και καθοδηγητικό ρόλο για να βοηθήσουν το παιδί τους και πώς θα συνεργαστούν με το σχολείο, προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 

 • ü Τι σημαίνει σχολική ετοιμότητα;

Θα παρουσιαστούν οι επικρατέστεροι ορισμοί για τη «σχολική ετοιμότητα» και θα καταλήξουμε σε έναν ορισμό,  που θα περιλαμβάνει τους τρεις βασικούς άξονες των σύγχρονων επιστημονικών διατυπώσεων. Θα δοθεί έμφαση στην ανάδειξη της πολυδιάστατης φύσης της σχολικής ετοιμότητας και στην αλληλεπίδραση που υφίσταται ανάμεσα στα προσωπικά επιτεύγματα του παιδιού, τη στήριξη των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας, τη στήριξη της οικογένειας και την ετοιμότητα των εκπαιδευτικών της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου.

 

 • ü Σχολική ετοιμότητα δεν είναι μόνο η πρώτη γραφή κι ανάγνωση και οι αριθμητικές έννοιες

Θα συζητηθούν τα σύγχρονα δεδομένα της εκπαιδευτικής έρευνας και οι παιδαγωγικές παράμετροι που αναδεικνύονται ως κυρίαρχες για την κατάκτηση της σχολικής ετοιμότητας, σε αντίθεση με την επικρατούσα αντίληψη, περί κατάκτησης δεξιοτήτων αποκλειστικά ακαδημαϊκού περιεχομένου.

 • ü Πώς οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας υποστηρίζουν τα παιδιά να κατακτήσουν τη σχολική ετοιμότητα – Ανάπτυξη συναφών δεξιοτήτων

Θα εξεταστούν ενδελεχώς οι παιδαγωγικές παρεμβάσεις που πρέπει να σχεδιάζουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής ηλικίας για την ανάπτυξη της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών και θα συζητηθούν πρακτικά παραδείγματα για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων: της γλωσσικής ανάπτυξης, της λεπτής κινητικότητας, της πρώτης γραφής, της ανάπτυξης της σκέψης (thinking skills), του αυτοελέγχου, της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής ανάπτυξης.

 • ü Η Δήλωση περί σχολικής ετοιμότητας της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για ένα Κόσμο Κατάλληλο για τα Παιδιά (World Fit for Children, 2002) – Σχολεία Φιλικά προς τα Παιδιά

Θα παρουσιαστεί η Δήλωση περί σχολικής ετοιμότητας της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για ένα Κόσμο Κατάλληλο για τα Παιδιά (World Fit for Children, 2002), στην οποία αναδεικνύονται ως κυρίαρχα συστατικά της ολιστικής ανάπτυξης του παιδιού η φροντίδα, η ασφάλεια και το περιβάλλον που βρίθει από ερεθίσματα. Θα συζητηθεί το περιεχόμενό της υπό το πρίσμα των παγκόσμιων κοινωνικών ανακατατάξεων και των επιπτώσεών τους στα εκπαιδευτικά συστήματα της Ευρώπης.

 • ü Τρόποι με τους οποίους η οικογένεια υποστηρίζει τα παιδιά να κατακτήσουν τη σχολική ετοιμότητα

Θα αναπτυχθεί ο ρόλος της οικογένειας στην κατάκτηση της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών και θα προταθούν οι ενδεδειγμένοι τρόποι, για την υποστήριξη των παιδιών μέσα στην οικογένεια. Παράλληλα, θα αναδειχθεί η αξία που έχει για την πρόοδο και τη συναισθηματική ισορροπία του παιδιού η αμφίπλευρα ωφέλιμη συνεργασία, ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια.

 • ü «‘Έτοιμα σχολεία» – Προκλήσεις για τον εκπαιδευτικό της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου

Θα αναπτυχθεί ο όρος «έτοιμα σχολεία», που αναφέρεται σε ένα μεγάλο εκπαιδευτικό κίνημα που συνδέεται με τη σχολική ετοιμότητα των παιδιών και επιζητεί τη σχολική επιτυχία κάθε ενός παιδιού χωριστά, μέσα από μια αμφίδρομη διαδικασία, κατά την οποία σχολείο και παιδί προσαρμόζονται αμοιβαία το ένα απέναντι στο άλλο. Επί πλέον, θα παρουσιαστούν προτάσεις για τους εκπαιδευτικούς της Α’ τάξης του Δημοτικού σχολείου, μέσα από τις οποίες θα ενθαρρυνθούν να υιοθετήσουν πρακτικές στοχευμένης υποστήριξης των παιδιών, πριν και μετά την φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο.

 • ü Ομαλή μετάβαση στο σχολείο και σχολική ετοιμότητα

Με τον όρο μετάβαση αναφερόμαστε στην πολύπλοκη διαδικασία κατά την οποία ένα άτομο μετακινείται από ένα οικείο σε ένα άλλο περιβάλλον, το οποίο έχει δικούς του κανόνες λειτουργίας, στους οποίους το άτομο οφείλει να προσαρμοστεί. Τι μπορεί να σημαίνει, όμως, αυτό για ένα μικρό παιδί και πώς η μετάβαση συνδέεται με τη σχολική ετοιμότητα; Μπορεί ένα μικρό παιδί να προβλέψει, να ελέγξει και να διαχειριστεί τις πολυεπίπεδες αλλαγές που συνεπάγεται η μετάβαση; Η συζήτηση επάνω σε αυτή τη θεματική θα μας δώσει όλες τις απαντήσεις και θα μας λύσει ενδεχόμενες απορίες που προκύπτουν από τη συνεξέταση των δύο σημαντικών παιδαγωγικών όρων: μετάβαση και σχολική ετοιμότητα.

 1. Πληροφορίες____________________________________________

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

 • v Ημερομηνία Διεξαγωγής: 12 Μαρτίου 2017
 • v Ώρες Διεξαγωγής: 10:00 – 15:30

Χώρος Διεξαγωγής

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση

Κόστος

Προεγγραφή έως 7/3/17

 • – Φοιτητές / Άνεργοι:                                           45€
 • – Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες:                 55€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                         65€

Διαδικασία Συμμετοχής

 

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση της προκαταβολής προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής
 4. Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου πραγματοποιείτε την εξόφληση του υπολοίπου ποσού και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας.

Διαδικασία Πληρωμής

Βήμα 1ο à Προκαταβολή:  Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK 0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Α10 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 

Βήμα 2ο à Εξόφληση: γίνεται την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, καταβάλλοντας τα υπόλοιπα δίδακτρα στη γραμματεία της επιμόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

 1. Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια__________________________

 

Δρ. Τότα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου

Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.

Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Τότα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου είναι Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Lancaster της Αγγλίας. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή και είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

                  Από το 2003 υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής σε εκπαιδευτικές περιφέρειες της Αθήνας, των Κυκλάδων και της Θεσσαλίας.

                  Έχει διδάξει στα προγράμματα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ του Βόλου, στα ΠΕΚ της Αθήνας, του Πειραιά, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης και σε πολλά ΙΕΚ.

                  Συμμετείχε ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και ως επιμορφώτρια σε επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα.

                  Το συγγραφικό της έργο έχει ως αποκλειστικό περιεχόμενο την προσχολική ηλικία. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.

                  Έχει διατελέσει μέλος Επιστημονικών Επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας και Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Θεσσαλίας. Είναι Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Παιδαγωγών.

5. Παροχές_______________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • ü Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • ü Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • ü Φάκελος συνέδρου
 • ü Μπλοκ σημειώσεων
 • ü Στυλό
 • ü Coffee Break
 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M.     [email protected] |  U www.e-employ.gr
 2. F.           www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

 επικοινωνείτε απευθείας με το 6940810344

Ενημερωτικό υλικό

Χορηγοί Επικοινωνίας

www.paideia-ergasia.gr

www.socialpolicy.gr

www.filologikos-istotopos.gr

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.