Γλωσσική Ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία : γραφή – ανάγνωση-φωνολογική ενημερότητα

Γλωσσική Ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία : γραφή – ανάγνωση-φωνολογική ενημερότητα

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιστημονικό σεμινάριο “Γλωσσική Ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία : γραφή – ανάγνωση-φωνολογική ενημερότητα“. προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Εκπαίδευσης & της Διδασκαλίας.

            H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.


 

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

Το σεμινάριο αυτό αναφέρεται σε όλες τις παραμέτρους που συνδέονται με τη γλωσσική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία και εστιάζει, κυρίως, στον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσεγγίζουν τον αναδυόμενο αλφαβητισμό ή γραμματισμό [emerged literacy] και στις πρακτικές που οφείλουν να υιοθετούν οι εκπαιδευτικοί για να στηρίξουν τα παιδιά προς αυτή την κατεύθυνση.

                  Θα γίνει ανασκόπηση των σημαντικότερων σημείων της σχετικής έρευνας και θεωρίας, έτσι ώστε να υπάρχει επιστημονική βάση στις διδακτικές προτάσεις που θα παρουσιαστούν. Δεδομένου ότι η γλώσσα είναι ένα σύστημα κανόνων, θα εξεταστούν συνοπτικά αυτοί οι κανόνες και θα συνδεθούν με την πορεία του παιδιού προς την κατάκτηση της γλώσσας και τον αναδυόμενο αλφαβητισμό ή γραμματισμό. Ακολούθως θα μελετήσουμε τα χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας (το λεξιλόγιο, το μήκος των προτάσεων, τη συζήτηση, τη μη λεκτική συμπεριφορά, τη συντακτική δομή και τους τρόπους με τους οποίους οργανώνουν τη σκέψη), προκειμένου να κατανοήσουμε καλύτερα πώς θα οδηγηθούν στην πρώτη γραφή κι ανάγνωση, μέσω της φωνολογικής ενημερότητας.

                  Στη συνέχεια, θα εξετάσουμε τα στάδια γραφής και τα στάδια ανάγνωσης των παιδιών προσχολικής ηλικίας και θα εξετάσουμε πώς τα παιδιά ανακαλύπτουν την αλφαβητική δομή, μέσω της φωνολογικής ενημερότητας. Τέλος, θα σχολιάσουμε ένα Τεστ Αναγνωστικής Ετοιμότητας για την προσχολική ηλικία προσαρμοσμένο από το Project “Follow Through” του Bank Street College και θα αναφερθούμε στις διεθνώς καθορισμένες εξελικτικές αρχές για τη γραφή και την ανάγνωση στην προσχολική ηλικία.

                  Επισημαίνεται ότι σε κάθε ενότητα που θα εξετάζεται θα ακολουθεί η ανάδειξη των πρακτικών εφαρμογών της στην τάξη.

Στόχος Επιμόρφωσης

 

Στόχος της συγκεκριμένης επιμόρφωσης είναι να μετασχηματίσουμε τα δεδομένα της σύγχρονης έρευνας επάνω στη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας σε εφαρμοσμένη παιδαγωγική (διδακτικές προσεγγίσεις, διδακτικά σενάρια κ.λπ.).

                  Καθώς η γλωσσική ανάπτυξη στην προσχολική ηλικία συνδέεται ευθέως με την σχολική ετοιμότητα, τα προγράμματα που εστιάζουν στη γλώσσα ως σύνολο αποκτούν μεγάλη σπουδαιότητα. Το πλαίσιο που μας παρέχουν οι ερευνητές και οι θεωρητικοί της μάθησης της γλώσσας έχει ως επίκεντρο το παιδί, το οποίο θεωρείται ικανός χρήστης και δημιουργός της γλώσσας, που μαθαίνει πώς να επικοινωνεί με νόημα και να κατανοεί ότι η γραπτή γλώσσα εμπεριέχει νόημα. Όμως, τι σημαίνει αυτό για τους/τις εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας;

 • Τι πρέπει να γνωρίζουν οι εκπαιδευτικοί προσχολικής εκπαίδευσης για να μπορούν να ερμηνεύουν σωστά τις προσπάθειες των μικρών παιδιών και να μπορούν να επεμβαίνουν κατάλληλα;
 • Ποιες διδακτικές προσεγγίσεις οφείλουν να γνωρίζουν και ποιες διδακτικές στρατηγικές οφείλουν να εφαρμόσουν κατά περίπτωση, για να υποστηρίξουν αποτελεσματικά παιδιά σε μια τάξη προσχολικής εκπαίδευσης;
 • Υπάρχουν τρόποι να βοηθήσουν τα παιδιά να οργανώσουν τις εμπειρίες τους, ώστε να οικοδομήσουν πάνω σ’ αυτά που ήδη γνωρίζουν, φροντίζοντας όμως να μην αναχαιτίσουν την περιέργεια, την αυτοπεποίθηση, τη δημιουργικότητα και τη χαρά των παιδιών καθώς ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους;

                  Αυτά, και άλλα πολλά, θα διερευνήσουμε στο συγκεκριμένο σεμινάριο, αναπτύσσοντας δεξιότητες αναγκαίες για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας αλλά και για την ενδυνάμωση όσων μπορούν να αξιοποιήσουν το περιεχόμενό του στη συνεργασία τους με μικρά παιδιά.

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται, κυρίως, σε εκπαιδευτικούς προσχολικής ηλικίας αλλά και σε ειδικούς παιδαγωγούς που συνεργάζονται με μικρά παιδιά, εντός ή εκτός τάξης, και επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας οικοδομούν τη γλώσσα. Επίσης, απευθύνεται σε γονείς που επιθυμούν να κατανοήσουν αυτό το σύνθετο και αξιοθαύμαστο επίτευγμα του παιδιού, την ανάπτυξη της γλώσσας, για να μπορέσουν να το υποστηρίξουν πιο αποτελεσματικά στις πρώτες του προσπάθειες για γραφή και να το ενισχύσουν με σωστούς τρόπους κατά την περίοδο της φωνολογικής ενημερότητας.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 

 • Η ανάπτυξη της γλώσσας στο μικρό παιδί

Θα παρουσιαστούν οι βασικές θεωρίες για την ανάπτυξη της γλώσσας καθώς και οι θεωρίες για τη σχέση γλώσσας και σκέψης. Θα εξεταστεί η σπουδαιότητά τους για τους εκπαιδευτικού σχεδιασμούς μέσα στην τάξη και οι τρόποι με τους οποίους μας βοηθούν να ερμηνεύσουμε σωστά το γλωσσικό προφίλ των παιδιών και να οργανώσουμε σωστές παιδαγωγικές παρεμβάσεις.

 

 • Τα χαρακτηριστικά των παιδιών προσχολικής ηλικίας ως προς τη γλώσσα – Τα παιδιά Omega

Θα εξεταστούν τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της επιστημονικής μελέτης των Bredekamp & Copple (1997) και, πιο συγκεκριμένα, παράμετροι όπως: το λεξιλόγιο, η συντακτική δομή, η ευχέρεια, η απομνημόνευση στίχων, η επιδεξιότητα στη χρήση συμβατικών τρόπων επικοινωνίας, η χρήση μη λεκτικών τρόπων επικοινωνίας κ.λπ. Θα γίνει σύνδεση της αξιοποίησης αυτών των στοιχείων με τους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς στην τάξη. Τέλος, θα γίνει συνοπτική αναφορά στην θεωρία που ανέπτυξε η Garnika (1987) για την ομάδα των παιδιών Omega, που συνδέει τις επικοινωνιακές με τις κοινωνικές δεξιότητες.

 • Αναλυτικό Πρόγραμμα – Γραφή και ανάγνωση

Θα σχολιαστούν οι κατευθύνσεις που παρέχονται, μέσα στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, για σχεδιασμό και ανάπτυξη δραστηριοτήτων Γλώσσας και θα διερευνηθούν οι ικανότητες, οι γνώσεις και οι στάσεις και νοοτροπίες που επιδιώκεται να αναπτυχθούν. Θα εντοπισθούν τα όρια που τίθενται στη διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης και θα συνδεθούν με αρχές της αναπτυξιακής ψυχολογίας και της θεωρίας της κοινωνικής αλληλεπίδρασης (social interaction).

 • Τα στάδια εξέλιξης της γραφής

Θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά οικοδομούν την αντίληψή τους για τη γραπτή γλώσσα σε μια εξελικτική πορεία, που είναι αισθητή και ομοιόμορφη σε όλα τα παιδιά. Με σημείο αναφοράς τα στάδια της γραφής της Sue Wortham (2006), θα βελτιώσουμε τη δεξιότητά μας να ερμηνεύουμε τα δείγματα γραφής των παιδιών, να παρατηρούμε την εξέλιξη του αναδυόμενου αλφαβητισμού τους και να χρησιμοποιούμε τις παρατηρήσεις μας για να εκτιμήσουμε τη συνολική τους ανάπτυξη.

 • Τα στάδια εξέλιξης της ανάγνωσης – Φωνολογική ενημερότητα

Θα εξεταστεί ο τρόπος με τον οποίο τα παιδιά αναπτύσσουν σταδιακά την ανάγνωση και πώς, σε κάθε στάδιο, τα παιδιά κατανοούν διαφορετικά τον γραπτό λόγο και έχουν διαφορετικές προσδοκίες. Με σημείο αναφοράς τα στάδια εξέλιξης της ανάγνωσης όπως καταγράφτηκαν από τους Cohrane, Cohrene, Scalene & Buchanan (1984) και επικαιροποιήθηκαν από Επιτροπή  Εμπειρογνωμόνων  της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Ontario το 2003 [The Report of the Expert Panel on Early Reading in Ontario, 2003], θα κατανοήσουμε γιατί είναι σημαντικό να οδηγήσουμε τα παιδιά από το «να μάθουν να διαβάζουν» στο «να διαβάζουν για να μάθουν». Τέλος, θα εξετάσουμε την αιτιώδη σχέση μεταξύ φωνολογικής ενημερότητας και μάθησης της ανάγνωσης και θα αναφερθούμε σε συγκεκριμένες προεκτάσεις και εφαρμογές.

 • Το Τεστ Αναγνωστικής Ετοιμότητας για την προσχολική ηλικία προσαρμοσμένο από το Project “Follow Through” του Bank Street College

Θα συζητηθεί το Τεστ Αναγνωστικής Ετοιμότητας για την προσχολική ηλικία, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η σύνδεσή του με καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην τάξη. Καθώς τα παιδιά χρειάζονται στοχευμένες και σωστά σχεδιασμένες εκπαιδευτικές εμπειρίες για να «σπάσουν» τον σύνθετο κώδικα της γραπτής γλώσσας και να εξελιχθούν σε ανεξάρτητους αναγνώστες, θα να εντοπίσουμε ποιες οπτικές, ακουστικές και  αισθητηριακές ασκήσεις θα τα διευκολύνουν προς την κατάκτηση της αναγνωστικής ετοιμότητας.

 • Οι εξελικτικές αρχές για τη γραφή και την ανάγνωση

Παραθέτοντας τις εξελικτικές αρχές για τη γραφή και την ανάγνωση, θα μιλήσουμε για την αξία των υιοθετημένων από τα παιδιά συνηθειών απέναντι στην κωδικοποίηση του λόγου (γραφή) και στην αποκωδικοποίηση του γραπτού λόγου (ανάγνωση) και θα ευαισθητοποιηθούμε ώστε να μπορούμε να διακρίνουμε σωστά τα δυνατά και αδύνατα σημεία των παιδιών, έτσι ώστε να είμαστε σε θέση να τα υποστηρίζουμε εξατομικευμένα και πιο αποτελεσματικά.

 1. Πληροφορίες____________________________________________

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

 • Ημερομηνία Διεξαγωγής: 11 Μαρτίου 2017
 • Ώρες Διεξαγωγής: 10:00 – 15:30

Χώρος Διεξαγωγής

Θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση

Κόστος

Προεγγραφή έως 7/3/17

 • Φοιτητές / Άνεργοι: 45€
 • Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 55€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                         65€

Διαδικασία Συμμετοχής

 

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση της προκαταβολής προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής
 4. Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου πραγματοποιείτε την εξόφληση του υπολοίπου ποσού και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας.

Διαδικασία Πληρωμής

Βήμα 1ο à Προκαταβολή:  Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK 0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Α9 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 

Βήμα 2ο à Εξόφληση: γίνεται την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, καταβάλλοντας τα υπόλοιπα δίδακτρα στη γραμματεία της επιμόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

 1. Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια__________________________

 

Δρ. Τότα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου

Διδάκτωρ Ε.Κ.Π.Α.

Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Η Τότα Αρβανίτη-Παπαδοπούλου είναι Διδάκτωρ Παιδαγωγικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου στην Εκπαιδευτική Έρευνα του Πανεπιστημίου Lancaster της Αγγλίας. Έχει μετεκπαιδευτεί στην Ειδική Αγωγή και είναι πιστοποιημένη Εκπαιδεύτρια Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης.

                  Από το 2003 υπηρετεί ως Σχολική Σύμβουλος Προσχολικής Αγωγής σε εκπαιδευτικές περιφέρειες της Αθήνας, των Κυκλάδων και της Θεσσαλίας.

                  Έχει διδάξει στα προγράμματα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων Αθηνών και Πατρών, στην ΑΣΠΑΙΤΕ του Βόλου, στα ΠΕΚ της Αθήνας, του Πειραιά, της Λάρισας, της Αλεξανδρούπολης και σε πολλά ΙΕΚ.

                  Συμμετείχε ως εισηγήτρια σε διεθνή συνέδρια και ως επιμορφώτρια σε επιμορφωτικές ημερίδες και σεμινάρια για εκπαιδευτικούς Π.Ε. σε όλη την Ελλάδα.

                  Το συγγραφικό της έργο έχει ως αποκλειστικό περιεχόμενο την προσχολική ηλικία. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε πολλά επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά συνεδρίων.

                  Έχει διατελέσει μέλος Επιστημονικών Επιτροπών του Υπουργείου Παιδείας και Αναπληρώτρια Προϊστάμενη Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Π.Ε. Θεσσαλίας. Είναι Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων και Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Παιδαγωγών.

5. Παροχές_______________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

 επικοινωνείτε απευθείας με το 6940810344

 Ενημερωτικό υλικό

Χορηγοί Επικοινωνίας

www.paideia-ergasia.gr

www.socialpolicy.gr

www.filologikos-istotopos.gr

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.