Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Βασικές Αρχές και Διδακτική Μεθοδολογία

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Βασικές Αρχές και Διδακτική Μεθοδολογία

Ο τομέας Δια Βίου Εκπαίδευσης και το ΚΔΒΜ της Employ, ως πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης και αδειοδοτημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας (Α.Π.7459/2014), υλοποιεί το επιμορφωτικό πρόγραμμα “Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης: Βασικές Αρχές και Διδακτική Μεθοδολογία” προκειμένου να ενημερώσει και να καταρτίσει τους συμμετέχοντες στο θεματικό πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων.  Η στοχοθεσία του προγράμματος διαρθρώνεται στο πνεύμα της φιλοσοφίας της δια βίου μάθησης και της ανάγκης απόκτησης ωφέλιμων γνώσεων και περισσότερων αξιοποιήσιμων προσόντων στο σχετικό πεδίο καθώς και πρακτικής αξιοποίησης των γνώσεων και στα ΣΔΕ.

                  Παράλληλα, βάσει του Π.Δ. 152/2013, η παρακολούθηση επιμορφωτικού προγράμματος, υπό προϋποθέσεις, προσμετράται στα κριτήρια επαγγελματικής ανάπτυξης των αξιολογουμένων εκπαιδευτικών. Επίσης, το Πιστοποιητικό Παρακολούθησης του Προγράμματος προσφέρει μόρια σε σχετικούς διαγωνισμούς για την αξιοποίηση εκπαιδευτών ή στελεχών (σε διδασκαλίες σε Φορείς Δια Βίου Μάθησης, όπως είναι τα ΣΔΕ, ΚΕΚ, ΙΕΚ, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης των Δήμων, κ.λπ.) ενώ συνυπολογίζεται στην κατάθεση υποψηφιοτήτων στο πλαίσιο της μοριοδότησης της συνέντευξης (π.χ. πρόσκληση διευθυντών ΙΕΚ).

                  H Employ ως πιστοποιημένος πάροχος Δια Βίου Μάθησης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) του Υπουργείου Παιδείας και έχοντας δεκαετή εμπειρία στο χώρο της Δια Βίου Εκπαίδευσης, έχει υλοποιήσει περισσότερες από 800 επιμορφώσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 καταξιωμένους ακαδημαϊκούς και επιφανείς επαγγελματίες και το δίκτυο των συνεργαζόμενων φορέων, εκπαιδευτηρίων και επιχειρήσεων υπερβαίνει τους 700. Παράλληλα, αποτελεί την πρώτη ιδιωτική εταιρεία-φορέα Δια Βίου Εκπαίδευσης που συνεργάζεται επίσημα σε επιμορφωτικά προγράμματα με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Για το λόγο αυτό, το παρόν πρόγραμμα πέρα από την αναμφίβολη χρηστικότητα και ποιότητα του, αποσκοπεί να επιμορφώσει ουσιαστικά τους συμμετέχοντες προκειμένου να αντεπεξέλθουν με επιτυχία στον εργασιακό τους ρόλο αλλά και να κατακτήσουν ένα ουσιαστικό εφόδιο από έναν αναγνωρισμένο φορέα που ενδεχομένως να αξιοποιήσουν και σε σχετικές προκηρύξεις διαφόρων φορέων ή διαδικασιών μελλοντικά αλλά και μια πιστοποιημένη επιμόρφωση με ουσιαστική αναγνωρισιμότητα  στον ιδιωτικό τομέα.


 

 1. Γενική Περιγραφή________________________________________

Οι  οικονομικές, πολιτικές και δημογραφικές εξελίξεις των τελευταίων ετών έχουν άμεση επίδραση στις πολιτικές για την εκπαίδευση και έχουν αναδείξει το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού μπορούν να παρέχουν περισσότερες επιλογές στα άτομα και να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα επιχειρήσεων.

Τα σύγχρονα σχέδια δράσης για την απασχόληση των νέων έχουν στόχο να συνδέσουν στενότερα την εκπαίδευση με την εργασία, να αναβαθμίσει την Επαγγελματική Εκπαίδευση Κατάρτιση, να ενισχύσουν τη μαθητεία και να διευρύνουν τις δυνατότητες επαγγελματικού προσανατολισμού για τους νέους, δεδομένου ότι η αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας των νέων και των συναφών ανισορροπιών της αγοράς εργασίας επείγει σήμερα περισσότερο από ποτέ.

Με την αυξημένη προσφορά εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, και ιδίως των δυνατοτήτων για μαθητεία, οι γνώσεις και δεξιότητες που αποκτούν οι νέοι μπορούν να οδηγήσουν σε καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Οι εκπαιδευόμενοι που συμμετέχουν στην επιμόρφωση λαμβάνουν μοριοδότηση στο πεδίο της επιμόρφωσης στο θεσμό της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με βάση τις προκηρύξεις των Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης, Δημόσιων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής και Δημόσιων Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης. (Υ.Α. Γ.Γ.Δ.Β.Μ, Α.Π Κ1/10217/21-01-2015, K1/10219/21-01-2015, Κ1/10236/21-01-2015, Κ1/160984/19-10-2015)

Στόχος Επιμόρφωσης

Στόχος του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν μελλοντικά στο χώρο της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και ειδικά με ομάδες  ενηλίκων εκπαιδευόμενων, να γνωρίσουν βασικές έννοιες και όρους του θεσμικού πλαισίου, να ενημερωθούν για το Εθνικό και Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων και τα Επαγγελματικά Περιγράμματα, να διακρίνουν τους φορείς Αρχικής και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης και να αναγνωρίζουν τη σύνδεσή τους με την απασχόληση και την αγορά εργασίας.

Επιπλέον, οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να βελτιώσουν την επαγγελματική ικανότητά τους: α) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση Προγραμμάτων Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων Κατάρτισης, β) στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του διδακτικού έργου μέσω μικροδιδασκαλίας με τη χρήση βιωματικών εκπαιδευτικών τεχνικών και μεθόδων γ) στη δυνατότητα αξιολόγησης των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων.

                    Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε άτομα που ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων σε αντίστοιχες δομές (Σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Δημόσια και Ιδιωτικά ΙΕΚ, ΚΔΒΜ, Κολλέγια κ.λ.π.) Ακόμη ενδιαφέρει όσες και όσους επιθυμούν να διευρύνουν τις δυνατότητες σταδιοδρομίας τους σε νέες θέσεις που αφορούν την κατάρτιση, την εκπαίδευση και την επαγγελματική εξέλιξη των ενηλίκων, σε φοιτητές και σπουδαστές.

 1. Αναλυτικό Πρόγραμμα_____________________________________

Το πρόγραμμα είναι συνολικής διάρκειας 200 ωρών και περιλαμβάνει (i) 20 ώρες δια ζώσης παρακολούθησης & (ii) 180 ώρες ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω elearning πλατφόρμας.

 

 

Θεματικές Ενότητες Επιμόρφωσης

 

 

Θεματική 1: Βασικές έννοιες της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Επαγγελματικής Κατάρτισης

Θεματική 2: Θεσμικό Πλαίσιο και Φορείς της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Επαγγελματικής Κατάρτισης

Θεματική 3:  Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων – Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων – Επαγγελματικά περιγράμματα

Θεματική 4: Εκπαιδευτικός σχεδιασμός Προγραμμάτων Σπουδών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Προγραμμάτων Κατάρτισης

Θεματική 5: Διδακτικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτικές τεχνικές στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Θεματική 6:  Δυναμική της ομάδας – Διαχείριση συγκρούσεων

Θεματική 7: Εκπαιδευτική αξιολόγηση – Αυτοαξιολόγηση

 

 1. Πληροφορίες____________________________________________

Ημερομηνίες Διεξαγωγής

 • Δια Ζώσης: 18 & 19 Φεβρουαρίου 2017, 09:00 – 16:30 (20 ώρες)
 • Εξ’ αποστάσεως: 20 Φεβρουαρίου – 26 Μαρτίου 2017 (180 ώρες)

Χώρος Διεξαγωγής

Grand Hotel Palace

Μοναστηρίου 305, Θεσσαλονίκη à Χάρτης, Πρόσβαση

Κόστος

Προεγγραφή έως 14/2/17

 • Φοιτητές / Άνεργοι: 165€
 • Εκπαιδευτικοί / Επαγγελματίες: 185€

Εκπρόθεσμη ή Απευθείας Εγγραφή:                    215€

Διαδικασία Συμμετοχής

 

 1. Δηλώνετε συμμετοχή ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά στα ακόλουθα τηλέφωνα επικοινωνίας (2310.230545 & 211.7706766)
 2. Λαμβάνετε την επιβεβαίωση της κράτησης μέσω email
 3. Αφού λάβετε την επιβεβαίωση, προχωράτε στην κατάθεση της προκαταβολής προκειμένου να δεσμεύσετε τη θέση σας, όπως αναφέρεται παρακάτω στη διαδικασία πληρωμής
 4. Την ημέρα έναρξης του σεμιναρίου πραγματοποιείτε την εξόφληση του υπολοίπου ποσού και ολοκληρώνετε την εγγραφή σας.

Διαδικασία Πληρωμής

Βήμα 1ο à Προκαταβολή:  Η συμμετοχή σας στην επιμόρφωση οριστικοποιείται μόνο με εμπρόθεσμη κατάθεση της προκαταβολής (15€) στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας που είναι ο ακόλουθος:

EUROBANK 0026.0037.01.0200499162

(IΒΑΝ GR1102600370000010200499162)

Δικαιούχος: ΤΑΟΥΣΑΝΗΣ Χ – ΚΟΤΙΟΣ Κ ΟΕ | EMPLOY

Ως αιτιολογία κατάθεσης γράφετε τον κωδικό Γ6 και το ονοματεπώνυμο σας και κρατάτε το αποδεικτικό της τραπέζης το οποίο επιδεικνύετε κατά την προσέλευση σας στη γραμματεία την ημέρα διεξαγωγής.

 

*Σε περίπτωση ηλεκτρονικής μεταφοράς εμβάσματος (e-banking) από τράπεζα διαφορετική της EUROBANK, τα τραπεζικά έξοδα επιβαρύνουν εξολοκλήρου το συμμετέχοντα. (Mέσω e-banking θα πρέπει το ποσό να έχει πιστωθεί το αργότερο 3 ημέρες πριν την ημέρα διεξαγωγής)

 

Βήμα 2ο à Εξόφληση: γίνεται την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης, καταβάλλοντας τα υπόλοιπα δίδακτρα στη γραμματεία της επιμόρφωσης και επιδεικνύοντας απαραίτητα i) το αποδεικτικό της τράπεζας και ii) το φοιτητικό πάσο / βεβαίωση ανεργίας για όσους δικαιούνται έκπτωση.

 1. Προσκεκλημένη Επιμορφώτρια__________________________

 

Η Αθηνά Γιαννόγκονα είναι πτυχιούχος του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Επίσης είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Π.Μ.Σ. του Π.Τ.Δ.Ε. Αθηνών στην κατεύθυνση «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική» με υποκατεύθυνση «Εκπαίδευση Ενηλίκων – Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης από το Π.Μ.Σ. της Θεολογικής Σχολής του Παν/μίου Αθηνών στην κατεύθυνση «Φύλο και Θρησκεία». Έχει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία και ασχολείται με την Εκπαίδευση Ενηλίκων από το 1990. Έχει συμμετάσχει ως εκπαιδεύτρια σε επιμορφωτικά προγράμματα σε μεγάλο αριθμό φορέων του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα και έχει υλοποιήσει πλήθος προγραμμάτων για την εκπαίδευση ενηλίκων.

5. Παροχές_______________________________________________________

Σε όλους τους συμμετέχοντες παρέχεται:

 • Βεβαίωση Παρακολούθησης από το πιστοποιημένο ΚΔΒΜ της Employ
 • Πλούσιο και Εξειδικευμένο επιστημονικό υλικό, σχετικά με την περαιτέρω κατάρτιση στο αντικείμενο της επιμόρφωσης
 • Φάκελος συνέδρου
 • Μπλοκ σημειώσεων
 • Στυλό
 • Coffee Break
 1. Πληροφορίες – Γραμματεία___________________________________

Για δηλώσεις συμμετοχής και οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τη γραμματεία της εταιρείας.

Τ.      2310.230545 | 211.7706766

 1. M. [email protected] |  U   www.e-employ.gr
 2. F. www.facebook.com/employ.page

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 έως 18:00 καθημερινά από Δευτέρα ως Παρασκευή

* Για οποιαδήποτε πληροφορία την ημέρα διεξαγωγής της επιμόρφωσης,

 επικοινωνείτε απευθείας με το 6945175015

 

Ενημερωτικό υλικό

 

Χορηγοί Επικοινωνίας

www.paideia-ergasia.gr

www.socialpolicy.gr

www.filologikos-istotopos.gr

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ και διαχειριστής της ιστοσελίδας «Φιλολογικός Ιστότοπος».

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.